رسانه
رسانه

خونِ جوشانِ حسین علیه السلامباز. نگری در کنکور ایران و روش تدریس

درخواست حذف اطلاعات


بازنگری در کنور ایران و-روش تدریس!!


 


بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ی نگاه سریع به کانالهای ایران بودم-یک کانال درباره کنکور اخیر ایران در رشته تجربی تحلیل اماری میداد- که درحدود چهل وپنج درصد تاحد صفر گرفتند؟؟ سه تا سئوال اسان را درشته ریاضی نزدند ان جناب اگر زنگوه هوش ویا منحنی ااستعداد سنجی را خوانده بود میفهمید که چنین چیزی امکان ذیر نیست درکل ایران پنچ درصد چنین باید باشند- وانها حداکثر تا شش ابتدائی بالا نمی ایندذ سئوال درحال یبیار اسن بود ولی هرگز درذسرکلاس این نوع سئوال تدریس نشده است واینم یکنوع توهین به نسل جوان است هیچ جا غرب دانش اموز به کلاس کنکور نمیرود وحق ندرند چیزی را که بخوبی تعلیم حمقاتی د که اینهم کار استاید پیش وت تهران- که هرچه اساتید دانشگتاه دیگر مثل شیراز گفتند این روش ها غلط اسیت به شدت خندیدند-؟؟ که همه افراد به سمت کلاس کنکوربروند وفکر کنند استعدا دلازم را ندارند- وسواد اقایان هرچه بهانها گفته میشد-به فرانسه نروید بخصوص درعلوم انسانی- وبه امریکا بروید تاریخ تهران-در- باره نژاد توسکان ها – که باتحقیقات هاروارد ایتالیاکرده بود اثبات کرده بود که نژاد ایرانی هستند که از ایران ا اج شدند وتمدن انها متعلق به تمدن ایران است وشصت صفحه درمجله  هارواد نوشته بود- کمی یک خبرنگار رو مه اطلاعات چیزی پی برده بود از تهران سئوال کرده بود ایشان فرموده اندمن درفرانسه چهارسطردرباره توسکان هاخواندم=- اینها نژادها مشخص نیست وزمانی درترکیه بودند وسپ وارد روم شدند من تحقیق .به این مقاله دست پیدا ونصف انراترجمه ودرسرکلاس دبیان و.بدستود همه راتجمه وبه ایبشان دادم وایلاشن در گردهائی چگونه عقب ماندگی را درعلم جبران کنیم وراه حل هائی دادند واساتید تهران خندید وهمه9 را وتو د- چندی پیش به بچه یکی ازنبوغ ایران که از کلاس دوم به زبان انگلیسی بیرون رفته از است چهار سال بقول اقایان استارتترمی دویست هزازتومان الفبا انگیسی وپنچاه لغت یادگرفته است حالا چهارسال است دیگر در دوره -ران- است ایا بچه روستائی- این امکان رادارد تمام این پییچدگی ها درکنکور است باید فورومل شود وبه دانش اموزان ب ان علت علمی بیان شود واز ان نمیتواند خارج شود وگرنه هو بر خلاف عقل است وهم بی عد ی است- امروزهدرجهان غرب هرگز برای لیسانس هوش سنجی نمیکنند وهم چنین برای ظرفیت میزان حافظه- ایا قابل قبول است که فرد ی دیپلم بگیرد- که یک مسئله ریاضی ساده که فقط فرومول انرا بلدنبوده است وتدریس هم نشده است نتواند حل کند واین نشان میدهد نصف جوانان ماخنگ هستند؟؟ این دقیقا کار استعمار است- بقدری علم پیشرفت کرده است- که یکجوان درلیسانس فقط چهارده درصد مطلب یاد بگیرد-میتواند کارهای زیادی درعمل انجام دهد حتی در انگلستان- که رقیب سرسخت شوروی درعلم بود ومی ست انهارابه زنوا دربیاورد- چنین نمی د- فقط بین سیزده تا پانزدهزار نفر که دقیقا امار ما هم همین رانشان میدهد از افرادی ی را گرفتند روی انها کارعظیمی برای شناخت استعداد میکند- که در سرکلاس لندن مفصل بیان کرد چگونه حافظه سنجی میکننیدوچگونه استعد سنجی میکنند که مخفصثل است دوماه ان فرد درخانه تیمی اساتید است وبه کنکور در اسکاتلنددارند که دیکی از کاخ ها است که مفصل کرد واز میان انها هفتصدنفر انتخاب میشوند- امیداست که ما روش خودرا تصحیح کنیم که اب به اسیاب دشمنان نریزیم که دشمنان قدری داریم- انشااالله


بازنگری در کنور ایران و-روش تدریس!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ی نگاه سریع به کانالهای ایران بودم-یک کانال درباره کنکور اخیر ایران در رشته تجربی تحلیل اماری میداد- که درحدود چهل وپنج درصد تاحد صفر گرفتند؟؟ سه تا سئوال اسان را درشته ریاضی نزدند ان جناب اگر زنگوه هوش ویا منحنی ااستعداد سنجی را خوانده بود میفهمید که چنین چیزی امکان ذیر نیست درکل ایران پنچ درصد چنین باید باشند- وانها حداکثر تا شش ابتدائی بالا نمی ایندذ سئوال درحال یبیار اسن بود ولی هرگز درذسرکلاس این نوع سئوال تدریس نشده است واینم یکنوع توهین به نسل جوان است هیچ جا غرب دانش اموز به کلاس کنکور نمیرود وحق ندرند چیزی را که بخوبی تعلیم حمقاتی د که اینهم کار استاید پیش وت تهران- که هرچه اساتید دانشگتاه دیگر مثل شیراز گفتند این روش ها غلط اسیت به شدت خندیدند-؟؟ که همه افراد به سمت کلاس کنکوربروند وفکر کنند استعدا دلازم را ندارند- وسواد اقایان هرچه بهانها گفته میشد-به فرانسه نروید بخصوص درعلوم انسانی- وبه امریکا بروید تاریخ تهران-در- باره نژاد توسکان ها – که باتحقیقات هاروارد ایتالیاکرده بود اثبات کرده بود که نژاد ایرانی هستند که از ایران ا اج شدند وتمدن انها متعلق به تمدن ایران است وشصت صفحه درمجله  هارواد نوشته بود- کمی یک خبرنگار رو مه اطلاعات چیزی پی برده بود از تهران سئوال کرده بود ایشان فرموده اندمن درفرانسه چهارسطردرباره توسکان هاخواندم=- اینها نژادها مشخص نیست وزمانی درترکیه بودند وسپ وارد روم شدند من تحقیق .به این مقاله دست پیدا ونصف انراترجمه ودرسرکلاس دبیان و.بدستود همه راتجمه وبه ایبشان دادم وایلاشن در گردهائی چگونه عقب ماندگی را درعلم جبران کنیم وراه حل هائی دادند واساتید تهران خندید وهمه9 را وتو د- چندی پیش به بچه یکی ازنبوغ ایران که از کلاس دوم به زبان انگلیسی بیرون رفته از است چهار سال بقول اقایان استارتترمی دویست هزازتومان الفبا انگیسی وپنچاه لغت یادگرفته است حالا چهارسال است دیگر در دوره -ران- است ایا بچه روستائی- این امکان رادارد تمام این پییچدگی ها درکنکور است باید فورومل شود وبه دانش اموزان ب ان علت علمی بیان شود واز ان نمیتواند خارج شود وگرنه هو بر خلاف عقل است وهم بی عد ی است- امروزهدرجهان غرب هرگز برای لیسانس هوش سنجی نمیکنند وهم چنین برای ظرفیت میزان حافظه- ایا قابل قبول است که فرد ی دیپلم بگیرد- که یک مسئله ریاضی ساده که فقط فرومول انرا بلدنبوده است وتدریس هم نشده است نتواند حل کند واین نشان میدهد نصف جوانان ماخنگ هستند؟؟ این دقیقا کار استعمار است- بقدری علم پیشرفت کرده است- که یکجوان درلیسانس فقط چهارده درصد مطلب یاد بگیرد-میتواند کارهای زیادی درعمل انجام دهد حتی در انگلستان- که رقیب سرسخت شوروی درعلم بود ومی ست انهارابه زنوا دربیاورد- چنین نمی د- فقط بین سیزده تا پانزدهزار نفر که دقیقا امار ما هم همین رانشان میدهد از افرادی ی را گرفتند روی انها کارعظیمی برای شناخت استعداد میکند- که در سرکلاس لندن مفصل بیان کرد چگونه حافظه سنجی میکننیدوچگونه استعد سنجی میکنند که مخفصثل است دوماه ان فرد درخانه تیمی اساتید است وبه کنکور در اسکاتلنددارند که دیکی از کاخ ها است که مفصل کرد واز میان انها هفتصدنفر انتخاب میشوند- امیداست که ما روش خودرا تصحیح کنیم که اب به اسیاب دشمنان نریزیم که دشمنان قدری داریم- انشااالله

حقیقت حضرت علیه السلام کدام است-؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درباره به صلیب کشیدن حضرت علیه السلام فر ض کنیم چنین باش کهنیست فردی تصور کند حضرت علیه السلام به صلیب کشیده نشده است – این فرد که از دین خارج نشده است بعنوان مثال فرض کنید درکربلا جنگی نشده است وقبول که حضرت حسین علیه السلام حق داردبه مدینه باز گرد درضمن حرکت ی به ایشان حمله کرد وایشان راشهید کرد- کل ماجرا این است اینفرد که از دین خارج نشده است- کههر به صلیب کشیدن حضرت علیه السلام را قبول نکند است واهل جهنم است ؟؟!- اما  ان صلواته الله علیهم اجمعین- هرچه بگویند راست ودرست ویقینی است واز یک ابهت عظیمی برخورد هستند وهمچنین یک شجاعت بی نظیری برخورد هستند- قران مجید به اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید انعطاف ونرمش زیاید به ج نده که بر روی کول تو سوار شوند- این خصوصیات افراد مریض الاحوال است که به انها مجال دهید برروی کول انسان سوار میشوند وهدایت فرد را دراختیارخود میگرند- نوشتن زمانی که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم اندکی ابهت نشان میداد کوه هیمالیا پودر میشد- حضرت علیه السلام هم دارای چنین ابهتی بود اولا تعدادزیادی معجزه نشان داد- ایشان به نزد ان قهار رفت معروف به باجیگران- ی جرئت میکند باانها چالش کند انها گفتند شمارچه کار با ما؟؟ یعنی شما یک انسان فرهیخته ودانشمند واخلاقی هستی – حال ایشان درانجیل فرموده است من با سالم هاکاری ندارم وبا افراد مرض کار دارم گرچه این جمله کمی مسئله دارد که انسان بیاداول روی افرادی که سلامت عقل دارند کارکند وبعد به جناب متی که جزو باجگیران بود فرمودند توهمراه من بیا – این یک معجزه است همانطور که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به حضرت سلمان فارسی رحمت الله علیه فرمودند- پس هرچه مز فات به اسم جناب متی گفته شود ساختگی وجعلی است واین امردرتاریخ یک مسئله شناخته شده است- که بعدمقداری دربره ان بحث خواهم کرد یک کتاب قطوری جناب بیرجندی درباره رضا شاه نوشته است از طرف خوداش در دهان رضاشاه جملاتی وایده هائی وروش ها ساخته است- به نظر حقیراز کتاب درباره جناب اقای چرچیلنوشته است الهام گرفته است کتاب درباره اقای چرچیل- که خود جناب اقای چرچیل فرموده است که من گاهی نمیدانم این جملاتی که از کمن نقل میشود من گفته ام یانه- جناب اقای چرچیل مثل رضاشاه که رضا شاه مطالب نظامی خوب درک میکرد وحقه باز ی ها هم خوب درک میکرد ولی مطیع ی وهر کارهای بود میشد- اقای چرچیل هم سیات مالی خوب درک میکرد وسیاست استعماری راهم خوب درک میکرد ودیگر هنری نداشت بخصوص دربارهعلوم نظامی لذا به نظرحقیر نظامیان از قول او جملاتی ساختند وبعداسیاست مدران که دوران استعمار تمام شده است وباید استعمارنو جایگزین شود تاریخ ورق خورده است که اقای چرچیل قبول نداشت- اگردقت کنیم کمکی امریکا به المان کردبعداز جنگ به انگلستان نکرد فهمید انهاهم تاحدی حق داشتند ونمیتوانند دوباره احیا شوند وتلافی کنند حالهم درباره خاورمیانه ی اشتباه میکنند وکم کم درک خواهند کرد که تاریخ ورق خورده است از قول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک میلیون و حدیث ساختند بحثهای علوم انسانی واخلاقی کنار بگذاریم احادیث فقهی را درنظر بگیرم درچهارده سال اول درمکه تعدادانها دبسیار اندک است- درده سال مدینه از ساعت هشت صبح تا غروب مثلا ساعت هفت بوده است وسط ان یک دوساعتی استراحت بوده است مثلا یازده ساعت دراینمدت محاسبه د هر روز پنچاه وسه حدیت فقهی گفته شده است- مروان بن حکم در درمدینه از قول خوداش دستور میدادکه این ها استباط ی ومعاویه میدانست که انها مرکز شیعیان است ومروان دارد چپا.ل میکند وایشان عزل کرد وگفت نزد خانم عایشه برو واندکی علم واخلاق را یادبگیر چونمردم میدنیه مداوم میگفتنداین قوانین ی نیست ومیخواستند شورش کند وجناب اقای ابوهریره امد وفرومدند اکرم صلواته الله علیه واله والسلام مردیم مهربان نرمخو ودین دین متعادلی است وشروع کرد به جذب مردم بیشترین احادیثی گفته است درانجا بوده است ودرمابقیه روزه درشام ایشان زیادحدیث نگفته است اینهمه حدیث بعدااز قول ایشان ساخته شده است—حضرت علیه السلام در شب ا که مشهور است به شام ا به مریدان خاص فرمودند من فرداتوسط نیروی خداوند منان به اسمان میروم=- هرسئوالی که داری بگوید وانهااز حضرت سئوالی نداشتند جز انکه کی شمابر میگردی ودرخواست مائده اسمانی که ایشان زمان باز گشت فرمودند ومائده اسمانی را از خداوندمنان خواستند وفرمودند شرط امدن مائده اسمانی ان است که ی ارتداد پیدا کند اهل جهنم خواهد شد وبع رو به جناب یهودا وفرمودند شما خیانت میکنید وایشان از جلسه بیرون رفت ومائده اسمانی نخورد اینحرف حضرت علیه السلام باید قبول کنیم امکان تخلف نیست من یکمورد بگویم حضرت علیه به شهری رفتند وبزرگان یهودی از ایشان درجلسه دعوت د ایشاان رفت فردی خواست وارد شود حضرت علیه السلام فرمودند تو وارد نشود ان فرد علت را پرسید ایشان فرمودند تو هستی من رابکشی خواستنداورابکشند حضرت رحمت اللهعلیه قبول کرد وان فرد اعتراف کرد وپیرو حضرت علیه السلام شد ریک جلسه بزرگان یهودی از ایشان دعوت د وایشان از رفتن امتناع کرد وباز دلیلا پرسیدند وان حضرت فر مودند که شما سئوالاتی میکنید وبعد جمله منراتغیر میدهید- همان طور که قران مجید میفرمیا خداوندمنان چهره یهودای خائی تبدیل به چهره حضرت علیه السلام کرد وایشام را گرفتند به نزدعلمای یهوداوردند وبه ایشان گفتند توکه مداوم میگقتی پدربامن است دروغ ات اشکار شد وایشان مداوم تکذیب میکرد که من چنین حرفهائی نزدم وبه ایشان گفتند درجمع مردم بگو و.ایشان درجمع مردم گفت که تمام اینحرفمن نزدم ومداوم میگفت من یهوداهستم ودرزندان زندانی هابه اومیخندیند که ما شما دیده بودیم چنین وچنان بودی به این پریشانی شمار ده بودیم مرگ بهاین سختی نیست وقتیکه مردم رفتند از سربازان بخواهید شمارا راحت کنند- یا دستانی داشته باشید شمارا نجات دهند وهمین موضوع باعث ان شد یهودیان بگویند که ایشان نیست وحقه باز است درحالیکه میدانستند ایشان نیست وهیر هم فهمید این فرد نیست چون از حضرت علیه السلام وحشتی عظیم در دل داشت وگفت این یک بیچاره ای است- از بخت بد شبیه علیه السلام است ویهودیان اعترتض د که اگر نپذیری به تومالیات نمیدهیم وسرانجام عزل تورا از روم درخواست میکنیم وایشان قبول کرد که هرچه میخواهید بکیند- ما میدانیم او یهودای خائن بوده است- ومرده است اولا این یهودای خائین جزو هفت نفر اول یت شده است ومیگویند به انطاکیه رفته ومذهب ی جدیدی ایجاد کرده است- که پیروان زیادی داشته است

اباطیل- بعضی کشیش -شان- نو ظهور-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم- بعضی از اقایان کشیشهای –نو ظهور که در شناخت بسیاربی سواد هستند به تمام اباطیل که درباره اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- و نشان حماقت عظیم انها است- اول نسبت بله دین مسحیت هم اطلاعاتی ندارند وکه کتاب انجیل که چاپ د گویا یک بارنخواندند ویا نمیتوانند نکات اباطیل را بیان کنند- اولا اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیش از هزار معجزه داشته است-به هیچ وجه سنگدل نبوده است وبسیار هم دلسوز ومهربان وباگذشت بوده است- وتکام تکالیفی که انجام داده است براساعق هم درست است به کتب ناب شیعیان مراجعه کنید به حکمت های ان دست پیدا میکنید- کجای قران فرموده است تمام ن جهان درحقیقت زن اکرم صلواته الله علیه است- بیش ده ن درقید حیات باشند نمیتوانند اکرمصلواته الله علیه واله والسلم زن بگیرد- درحالیکه حضرت علیه السلام فرمودند من نیا امدم که واوای از تورات نسخ کنم پس از ایشان میتوانسته بی نهایت زن بگیرد این که فرد ی نیمتواند بیشا زیک زن بگیرد یک استنباط غیر شرعی توراتوانجیل است که کشیشان المانی انرا ابداع د- این همان پیغامی است به به جناب یوسف نجار که نامی از ایشان درقران معجزه که شمارا به زانودراورده است- نیست واصلا حضرت مریم علیه السلام از طریق مادراش برا ی ابد وقف معبد بود ونمیتوانست ازدواج کند از طرف خداوند- که قر نها قبل به زبان نبی خود حضرت :" اشعیا:" علیه السلام فرموده بود-: " بنگرید- دختری با کره ابستن خواهد شد- وپسری به دینا خواهد اورد- :"- شما بقدری نادان- هستید که این اباطیل انجیلرا قبول میکنید- حضرت مریم سلام الله علیها- باوجود انکه میدانسته است که صاحب فرزندی بنام عیسی علیه السلام الله خواهد بعقد جناب یوسف تجار درامد وشب قبل از جناب یوسف نجار خواب دید کهخداوندمنان درخواب به ایشان وحی کرد پس ازانکه فرزند متولد شد ایشان همسر خواهدبود-؟؟- حضرت یحیی علیه السلام- میفرماید به یهودیان-": ای افعی زادگان- چه ی گفت شما از غضب اینده خدا بگریزید( همین افعی زادگان کتب تورات وانجیل رامغشوش د)- پیش از انکه شمارا تعمید دهم- باید با کاری شایسته- ثابت کنید که از گناهان خود توبه کرده اید": بااین فکر که ما یهودی وازنسل ابراهیم هستیم- خودرا فریب ندهید- این افکار بیهوده است دقیقا قران هم همین را میگوید—خداوند منان میتواند از همین سنگها- نسلی برای ابراهیم علیه السلام بوجود اورد—وحال تی وری خداوند منان برریشه درختان گذاشته شده است- هردرختی که ثمرنیاورد بریده ودراتش افکنده خواهد شد—من انانی راکه از گناهانشان توبه میکنند—بااب غسل تعمیدمیدهم—اما شخصی دیگری خواهد امد منظور حضرت عیسی علیه السلام است- که مقامشد خیلی برتر از من است- انقدر کهمن لیاقت ندارمکفشاهایش را پیش پایش بگذازم- اورا شمارا وبا روح القدس واتش الهی تعمید خواند- او کاه را از گندم جدا کرده وانرا دراتشی خاموش نشدنی خواهد سوزاند- اما گندم را درنبار جمع خواهد نمود- پس دیگر با اب نمیشودتعمید کرد یافرد دین الهی را میپذیرد و وحی که حضرت روح القدس میاورد- خودرا پاک میکند ویامخالفت باوحی حضرت علیه السلام کند به لتش وغضب خداوندمنان میسوزد- پس کل انبیا علیه السلام هم رحمت داشتند وهم غضب داشتند وافاد اگر به تکالیف الهی عمل کنند- به رحمت میرسند وگرنه داخل اتش الهی خواهند شد وبالاترین رحمت هممتعلق به اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم است طبق ایه قران مجید—دروغی درانجیل—مینویسد –حضرت عیسی علیه السلام- در زمان سالطنت- هیرو دیس درشهر _= بیت اللحم بدنیا امد – یعنی شهر گوشت چون دران شهر برای فقرا غذای گوشتی میپختند ونذر می د—دران هنگام چند مجوسی ستاره شناس از مشرق زمین به اورشلیم امدند----- درادمه- وقتی این مکطلب بهگوش هیرودیس رسید- سخت پریشان شد -تمام مردم اورشیلم نیز ازماجرا اگاه یافتند- از ایشان پرسید د- طبق پیشگوئی ان- حضرت علیه السلام درکجا بدنیا می اید- ایشان پاسخ دادند- بایددربیت اللحم متولد شود- انگاه هیرودیس پیام محرمانه ای برای مجوسیانستاره شنا فرستاد- که درحقیقت حضرت عیسی علیه السلام بکشد- ولی ستاره شناسان- اما درراه بازگشت به وطن از را اورشلیم مراجعت ن د – زیرا خداوندمنان درخواب به انها فرموده بود که از رادیگری به وطن بروند—اما طبق گفته ستاره شناسان ستاره دوسال پیش ازان ظاهر شده بود-

شوخی با ادبیات-!!

درخواست حذف اطلاعات

 بسم اله الرحمن الرحیم- نظریا ت شخصی است- درهر زبانی- مقداری اصطلاحات محاوره ای است- که بسیار مهم است- درایران نه درزبان فارسی ونه درزبان انگلیسی کاری نشده است- درحین درس اگر برخورد شود گفته میشود ومقداری بعضی خانم ها مقداری جمع اوری کرده اند- وهمه معتقد هستند درگوگل جستجو کنید انهارا میتوانید پیدا کنید- بعنوان مثال کلمه – -ولکام -یعنی خوش امدید ولی اگربگوئید- ولکام یو ار- یعنی خوش امدید شما هستید معنای –این است من کاری برای شمان – شرمنده نکنید- چوپ کاری نکنید—حال بعضی از انها- چه اشکالی رخ داده است شما نور پایئن میزنی—امروز برای من جهنم است- مرده یک لیوان اب هستم—میتوانید بلیط منرا زود بدهید- شما امروز کمی افت دارید-؟؟ بله درست است کمی کم صبرهستم- من از تهران امدم انجا چطوری است من دوهفته بیشترنبودم ولی عالی بود- رفتار اشیا باتو چگونه است- بدنیستند برای من ترافیک درست د—ایا عید نوروز برای شما مانند روز شکر گذاری است بله اینطور است- دست ات راکجا ش تی - از کوه پرت شدم من برای خودم یک دیوانه هستم- خانم اما منرابسمت دیوانگی میبرد-چرااوهمیشه اشیا کوچک قرضمیگیرد وپس نمیدهد- هوشمندانه کانه با اوصحبت کن- تشکر –و-قلب چون عسلت—ان خانمی درصندلی سبز نشسته است- میشناسی- من نخواهم برای خودم استرس درست کنم- من واقعا ازدیت مادر وگدر دارم دیوانه میشوم- انها چه کرده اند- من ازانها درخواست برای چشن تولد من یک کتجیر هدیه بدهند- وانها فقط به من یک بارانی احمقانه دادند- فردی گفت چشن یلدا میگیری- ایشان گفت با پسته کلیویئی 200000 هزارتومان شب
نیم نگاهی به سوره الناس-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است- باالهام-ازکتاب معزز حضرت ایت الله جناب اقای محسن قرائتی—تفسیر قران جز سی- ا ین سوره سوره ناس وسوره فلق یک سری مطلب را باهم تکمیل میکنند—چون انزمان انسان ها بشدت از راه انبیا دور شده بودند و راه خود را یقینی میدانستند- به حدی فرزندان خود را مثلا بر ای بت قربانی می د یا ده شتر سرخ مو گران قیمت به خاطربت دربیابان ها رها می د ی هم حق نداشت ازانها کوچکترین استفاده ای ببرد- تغیر این افراد کاری بس سخت است- امروزه مسائل دیگری وجود دارد- خداوندمنان بعضی از علت انکه افرادبه سمت اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نمی ایند- مشخص مینامید—یک علت وسوسه ی – است- حقایق تکان دهند را مشخص میکند- اول شما در مقابل وسوسه ی ضعیف هستید- اینطور خلق شد ید-!! وراه نجات شما توسل به خداوند منان وپیمودن راه الهی است- دوم شما درعلم ودانش بسیار فقیر هستید- وبه همین علت زود گول میخورید وتحت تاثیر های جنی وانسانی قرار میگرید بهترین سند- تاریخ است که چقدر افرد بلوف زدند که راه راپیدا کردیم وعالم هستیم وچنین هستیم وچنان هستیم وچنین عمل میکنیم-اخیرا درکتب درسی تعلیم زبان انگلیسی متعلق به کمبریج- بخوبی روشن که چه کتب درسی وچه درکتب درسی زبان انگیسی ا فورد- یک خانواده چینی مطرح است که اخیرا کمبریج بحثی از چین وویتنام دارد ولی یکفرد بنام کریم- صورت این فرد غیر متوازن دراز است ولباس حد بوق پوشیده است- درسن بالائ هم است- در کتاب انگلیس ی کبریج سه تا مقاله اینترنتی که افراد از کشورهای مختلف که بازدید د درسایت خود ثبت د یکی از مقالات درباره شهر شانگهای چین است- مینویسد من درخیابان باند هستم که مرکز ید وهتل ها است بقدری مغازه ها درزیبائی واجناس بی نظیر هستند که سه روز کافی نیست وحداقل شش روز باید باشد تاحدی بتوان-تاحدی انرا مشاهده کرد – چطور این اتفاق در زمان الستعمار انگلستان وامریکا درچین رخ نداد؟؟ که شما دم از وکمک ویاری وغیره میزدید ارژآنتین- ازلحاط منابع طبیعی به مراتب از دانمارک ونروژ وسوئد غنی تر است چطور ازانها عقب تر است- همان طور که ایرانیان درعلوم درخاور میانه حرف اول میزدند ارژاتینی هاهم در امریکا لاتین این چنین هستند- انهارا مشغول به ساختن- تلسکوبهای بزرگ وموشک ولی مهار اب ها وپیشرفت کشاورزی وصنعت متوقف شد وحتی اجازه سرمایه گذاری خارجیان درانجا نمیدادند حالا برع شده است هم تصور می د پایگاه نظامی امریکا و  ارژانتین مداوفع حملات موشکی شوروی وشرق به امریکا ی لاتین است- ان خانم ریس جمهور سابق بیان کرد ارژانتین نیازمند ید دونوع رادار است یکی کمتر از سی متر را رصد کند- که امریکایی ها به ایشان ندادند وا یشان از ایتالیا ید ویکی بیشتراز سی متر تاحدی بسیار بالا باز امریکائی ها ندادند وایشان از چین ید دراین کتاب از جائی نزدیک به پایتخت ارزانتین درحدود سی کیلومتری ان که به نام شهرک بربر نام گذاری شده است ( تایگر) که معلوم میشود سرمایه گذاری خارجی عطیم انجا مانند شهرک های ازاد تجارتی بوجود امده است یک پاساژ به طول یک کیلومتر است چرا قبلا این شهرک بوجودنیامد- اقای امریکا که هینهمه بوق وکرنا میکنید- خداوندمنان همین را میگوید تحقیق کنید تابفهمد انهائی که ادعا میکنند اولافقیر علمی هستند وبلوف میزنند انها مانندشما درتحت تاثیر هستند- یک نکته ارتکازی بیان کنم این کتاب گویا ترجمه شده است- درداخل متن کتاب انگلیسی میفرمیاد برای مشغولیات خانم ها دراین پاساژ تانگو میکنند که این اصلاتا جزو فرهنگ ارژانتین است درترجمه چیزی دیگر نوشته شده است- درست که یقینیات ما با یقنیات انها فرق دارد وماحق داریم باهم وارد چالش وکنکاش شویم وبه انها بگویئم شماعلامه دهر نیستید وبهترین علم متعلق به وحی ناب است ولی درست نیست مثلا فردی از گوشت خوک تعریف کند وماترجمه کنیم که گوشت جوجه میخورد- انسان اول مربی بودن الهی را خوب درک کند علم وپروش الهی خوب درک مند وسپس قدرت الهی را درک کند خودبخود خداوندمنان اسوه ومحبوب مردم میشود یعنی اله مردم میشود

اینطور است- یا ان طور است-!!؟؟

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم—ما در مثال میگویئم- اینطور باشد- بهاین موضع ایمان اوردم- انگلیسی میگویند- انطور بایدباشد به ان ایمان اوردم- انها امروز فدای فردا میکنند وما فردا فدای امروز میکنیم- ماجهنم نقد را بهشت نسیه- ترجیح- میدهیم

امارات جوجه امپرایلستی ولاک پشت خزنده غرب جنایت کار -!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-با سلام الهی برم عین برحق حفاظت ناب از تقدس الهی وپیروان ناب الهی – شل باز ی ما هستند که انها تصور میکنند عددی هستند اگر دوتا ناوچه امارات را میزدید با پهباد مرکز ستاد انهارامیزدید ویک موشک بدون ج نظامی وسط میدان شهر فرود میامدواصابت میکرد- ناوچه امارات را دربندر حدیده میزدیدوهر هم که ع العمل میکرد انهارا هم میزدید این مس ه باز ی هاتمام میشد – انها از ارامش وبدنبا ل نقاظ ضعف هستند وبزدیلهائی که قدرت رویا روئی ندارد وحرفی هم برای گفتن ندارند وبخاطراربابان خود میچنگندند وشیطنت میکنند وبیادبدانند که قدرت .اقعی درایران وکشوهای رادیکال ضد امپیریالیسیتی است وچون به زانو درمی ایند

داستان اقای بوش پدر -!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-در داستان یادبود اقای بوش پدر- جملات شخصیت های بسیار جالب است- بعضی ها خواستند چابلوسی کنند که فرد کارگر عادی بودم- بسیارفروتن ساده دل به نخست ی کانادا رسیدم- خلبان بوده است ولی ایشان بسیار پیچیده ومهربان و افق بین بوده است- سناتور دیگری مال امریکا میفرماید- من همیشه برخلاف رای مردم هرچه درک می عمل می وفقط پنچ درصد موافق من بودند پس چطور شما را باز هم انتخاب د؟؟ اگر شما این چنین بودید از گنگره عرش میزدند صدا شما را- ایشان میگوید من به منزل اقای بوش پدر رفتم- که در ساحل اقیانوس بود یک تابلو زده بود- که کلمه از -سی بی اس یو- درست شده بود به من گفت معنی این کلمه را میدانی گفتم نه- فرمودند وقتیکه خلبان چون خلبان بوده است درفضار تا بینهایت افق رابتواند ببیند گفته میشود ومنظوراش این است که سیاست مدار اینچنین باشد بعضی میگویند که سیاست مدار تا 64 باز  بتواند مانند شطرنج حدس درست- بزند حضرت علامه معزز شهید ایت الله مطهری علیه السلام هیچ نمیتواند فلسفه تاریخ بنویسد جز ان- وپیش گوئی وپیش بینی امکان پذیر نیست فقط قران واحادیت معصومین میتوانند دقیق بیان گنند درسرکلاس لندن خانم فرمودند حتی درمسائل مادی هم نمیتوان پیش بینی دقیقی کرد زیرا ما باعلم محدود به پدیدهای که نسبت به مانامحدودهستند درعوامل وتغیرات وحرکات عوامل مثلا میکرب ها- عامل اسنان هرجا وارد قابل پیشگوئی نیست بخصو خداوندمنان هم نظر دارد خحداکثر تا پنج سال انسان میتواند پیشگوئی کند وانهم شا ار خواهدبود- ایشان به بلژیک میرود درجلسه ناتو شرکت میکندنوبت سخنرانی میرسد- ایشان دقت میکند که دیگرت سیاست توضیحات انها چگونه است- متوجه میشود یک مطلب ساده وپیش پا افتاده را زیاد شرح میدهند ایشان شا ار خلقت هستند همین کاررا میکنند وبه دوستاش میفرماید من انزمان سیاست روابط عمومی را فهمیدم- قران مجید در داستان لعین الی ابد  لهب هیچگونه شرح تاریخی دقیق نمیدهد چه ساعتی چه روزی - وغیره نمیدهد فقط میفرمیاد  لهب سنگ به اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زد ومنهم دودستاش راقطع میکنم وایشان را داخل جهنم میکنم وپیشگوئی کرد که تا مرگ اینچنین است- ام جمیل زن ایشان را همین طور که سبدی درست کرده به گردن انداخته است مردم انزمان درک می د منظور قران از این سبد چیست که خارها درشت را خوداش انتخاب میکرد وحمل میکرده ودرسرراه اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میگذاشته است وان لعین هم تامرگ اینچنین است- جا جای قران مجید- دشمن شناسی میکند-ولبمطلب-میگوید وپاسخ الهی را درباره انها مطرح میکند که مهمترین اقلام پدیده های تاریخی بوده است نه وفریب مردم-

صحبت ان ان جان ما رابس

درخواست حذف اطلاعات


صحبت ان جان جهان مارا بس-!!


 


بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ظریفی میفرمودند- که زمانی که خداوند منان گل انسان را درست میکرد- جناب ملائکه فرموند این گل چیست خداندمنان فرمود خلیفه من انها پرسیئدند گل خلیفه شما میشود خداوندمنان فرمودند روح من دراین گل قرار میگرید- شیداترین موجود نسبت به من تمام شادی ها وسایل شادی هارا برای اوتهیه میکنم ولی شادی او درعبد بودن من است دراذان خواندن است درقران خواندن است عابدمیشود عاشق مناجات بامن است- د رستش من بعناون معبود سراز پا نمیشناسد- شادترین مخلوقات میشود غم اش هم برای من است نه برای دینا- عرفای ما این پیام را خوب درک د- صحبت ان جان جهان مارابس—طواف کعبه دل کن- اگر دل داری – دل است کعبه معنی – توگل چه پنداری – جناب حافظ میفرمیاد—صبا به خوش خبری هدد سیلمان- که مژده- طرب— از گلشن سبا اورد-باز- ازدل وجان- شزف صحبت جانان غرض است—غرض این است وگرنه – دل وجان این همه نیست- منظور سکولار است— ت ان است که بیخون دل ایدبه کنار—رنه باسعی وگل با جنان (دنیائی() این همه نیست—حاصل کارگه- ومکان- اینهمه نیست- باده پیش ار که اسباب چهان اینهمه نیت—مرا به کارجهان هرگز فات نبود- رخ تو درنظرمن چنین خوشش ازا سست—چوبشنوی سخن اهل دل مگر که خطاست- سخن شناس نه ای- جان من خظا این جا است- ای گدایان ابات خدا یار شما است- چشم انعام مدارید- زانعامی چند- - خواهم شدن به کوی مغان استین فشان- زین فتنه ها که دامن ا زمان گرفت- جنگ سکولاریسم- ان روزشوق ساغرمی منم بسوخت- کاتش ز ع عارض ساقی دران گرفت—افشای راز خ ان خواست کرد شمع- شکرخدا که-سر دلش- درزبان گرفت- اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند- مثلا میخانه را- دل قوی دار که ازبهر خدا بگشایند—دلا طمع مبر ازلطف بی نهایت ذوست- چولاف عشق زدی سربباز- چابک وچست- امروزه متاسفانه گرفتاری ها ی روحی درسن بالا دامن گیر مرد زن شده است- بچه تربیت که تصور می درچه انهابخواهند بیاداجرا شود وحال مادر شوهر ازدست داده وبچه عازم امریکا شده اند ویک دختر درتهران مقیم است درحالی که ایشان درشیراز است دریک خانه درن دشت دربهترین نقطه شیراز اتفاقا در ایشان یک اقای بسیارزیبا وبسیار ارام وتحصیل کرده به همین سرنوشت دچار شده است وایشان زن خود راازدست دادهاست ودلخوشی ان این بوده است به امریکا سفری کنند وبرای همین منظور هردو دریک کلاس مکالمه انگلیسی شرکت میکنندواین یکنوع ش ت انسانی است- دریک جلسه ریس جلسه فرمودند-قرار است از طرف کمیته امداد رحمت الله تعدادی ر خانمی بیایند که بیشترانها افسرده هستند وماترتیب یک جلسه نشاط اور ی را میخواهیم نشان دهیم- اول فردی اذان میگوید بسبک عربی ابادانی –وبعد ایشان قران میخواند وبعدایشان اشعار نغز باموزیک میخواند این خانم بنظر من بیادترتیب میدادند که دراربعین شرکت کنندیک خانم کانادا دراثین راه پیمائی شرکت است ومعنویتی که دران دیده است بینظیر بیان کرده است ومدتا درکنارفرات برای حسین علیه السلام که خالق این معنویت است گریه کرده است چرا جامعه انروز عظمت این شخصیت اعجاب وشگفتی ساز رادرک ن د- البته دستور است که فقر رانابود کنید ولی مشکلات روحی بعلت درک ن ان جان جهان است امید است که ما راعرفای خودرابخوبی بشناسیمتا درسفینه فضائی رحمت الهی قراربگیریم انشاالله


صحبت ان جان جهان مارا بس-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ظریفی میفرمودند- که زمانی که خداوند منان گل انسان را درست میکرد- جناب ملائکه فرموند این گل چیست خداندمنان فرمود خلیفه من انها پرسیئدند گل خلیفه شما میشود خداوندمنان فرمودند روح من دراین گل قرار میگرید- شیداترین موجود نسبت به من تمام شادی ها وسایل شادی هارا برای اوتهیه میکنم ولی شادی او درعبد بودن من است دراذان خواندن است درقران خواندن است عابدمیشود عاشق مناجات بامن است- د رستش من بعناون معبود سراز پا نمیشناسد- شادترین مخلوقات میشود غم اش هم برای من است نه برای دینا- عرفای ما این پیام را خوب درک د- صحبت ان جان جهان مارابس—طواف کعبه دل کن- اگر دل داری – دل است کعبه معنی – توگل چه پنداری – جناب حافظ میفرمیاد—صبا به خوش خبری هدد سیلمان- که مژده- طرب— از گلشن سبا اورد-باز- ازدل وجان- شزف صحبت جانان غرض است—غرض این است وگرنه – دل وجان این همه نیست- منظور سکولار است— ت ان است که بیخون دل ایدبه کنار—رنه باسعی وگل با جنان (دنیائی() این همه نیست—حاصل کارگه- ومکان- اینهمه نیست- باده پیش ار که اسباب چهان اینهمه نیت—مرا به کارجهان هرگز فات نبود- رخ تو درنظرمن چنین خوشش ازا سست—چوبشنوی سخن اهل دل مگر که خطاست- سخن شناس نه ای- جان من خظا این جا است- ای گدایان ابات خدا یار شما است- چشم انعام مدارید- زانعامی چند- - خواهم شدن به کوی مغان استین فشان- زین فتنه ها که دامن ا زمان گرفت- جنگ سکولاریسم- ان روزشوق ساغرمی منم بسوخت- کاتش ز ع عارض ساقی دران گرفت—افشای راز خ ان خواست کرد شمع- شکرخدا که-سر دلش- درزبان گرفت- اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند- مثلا میخانه را- دل قوی دار که ازبهر خدا بگشایند—دلا طمع مبر ازلطف بی نهایت ذوست- چولاف عشق زدی سربباز- چابک وچست- امروزه متاسفانه گرفتاری ها ی روحی درسن بالا دامن گیر مرد زن شده است- بچه تربیت که تصور می درچه انهابخواهند بیاداجرا شود وحال مادر شوهر ازدست داده وبچه عازم امریکا شده اند ویک دختر درتهران مقیم است درحالی که ایشان درشیراز است دریک خانه درن دشت دربهترین نقطه شیراز اتفاقا در ایشان یک اقای بسیارزیبا وبسیار ارام وتحصیل کرده به همین سرنوشت دچار شده است وایشان زن خود راازدست دادهاست ودلخوشی ان این بوده است به امریکا سفری کنند وبرای همین منظور هردو دریک کلاس مکالمه انگلیسی شرکت میکنندواین یکنوع ش ت انسانی است- دریک جلسه ریس جلسه فرمودند-قرار است از طرف کمیته امداد رحمت الله تعدادی ر خانمی بیایند که بیشترانها افسرده هستند وماترتیب یک جلسه نشاط اور ی را میخواهیم نشان دهیم- اول فردی اذان میگوید بسبک عربی ابادانی –وبعد ایشان قران میخواند وبعدایشان اشعار نغز باموزیک میخواند این خانم بنظر من بیادترتیب میدادند که دراربعین شرکت کنندیک خانم کانادا دراثین راه پیمائی شرکت است ومعنویتی که دران دیده است بینظیر بیان کرده است ومدتا درکنارفرات برای حسین علیه السلام که خالق این معنویت است گریه کرده است چرا جامعه انروز عظمت این شخصیت اعجاب وشگفتی ساز رادرک ن د- البته دستور است که فقر رانابود کنید ولی مشکلات روحی بعلت درک ن ان جان جهان است امید است که ما راعرفای خودرابخوبی بشناسیمتا درسفینه فضائی رحمت الهی قراربگیریم انشاالله

یوسف خود را ببین

درخواست حذف اطلاعات


یوسف خودرا ببین-!!


 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از بیانات معزز حضرت جمشید شفیعی نیا- رحمت الله علیه- میدتیشن از نظر  معزز- حرکت از تاریکی به نور است- لذا اسم متی ن خودرا مدتیشن نور نامیده است—که نور تمام کمالات را داردواز همه مهمتر ایجاد ارامش میکند ومیتوان به این نتجه رسید- که کمالات ایجادارامش میکنند—درمرحله اول انسان باید احساس ازادی مطلق کند- سپس به ایمان میرسد- زمانی که به ایمان رسید عاشق ایمان میشود- که-مرحله عشق- به ایمان است –وسپس –مرحله ازادی از هرچیز- به جز -ایمان- اسیر عبد –ایمان میشود-مرحله بعد مت ن-خاک برداری وگند زدائی- درون است از هرچه پلیدی وضد ایمان است- که از تاریکی به نور است در درون خوداش خداومند منان که بینهایت کمالات دارد- که به خداوندمنان هدف او است که حجاب زیادی در درون مطرح است- سئوال- این خداوندمنان بصورت تناسخ در روح مطرح است همانطور که بودائی ها معتقد هستند- درجواب تناسخ اتحاددوروح است- روح فرد وروح ان میدیودوم- که مثلا فرد حلیه گر ی بوده است حالاباروح روباه اتحاد ایجاد کرده است- ایمن اتحاد نحوه اش مشخص نیست وبه نظر میرسد که روح روباه- فعال مایشا است فاعل است وروح فردمنفعل ومطیع روح روباه است- وان روح فرد ازار میدهد- سئوال اینجا است که فرد تصور کنیم خوداش در دنیا یک روباه مانندی بود واز وجدان خودرا فلج کرده بود وممکن است از روح روباه خوشش بیاید وشریک جریانات باشداز کجا معلوم است که درایشان غفلت فراموش میشود وجدان دوباره احیا میشود اگر اراده از فرد سلب شود- سازندگی بوجود نمیاید- درباره خداوند مثال سخت است ولی عرفا فرمودند حلقه از اهن تصور کنید که به نخی وصل است ودرلیوانی قراردارد البته خداوند همان داخل روح است وهم داخل بدن است وهم خارج از روح وبدن است ولی ما به داخل کارداریم- عشق سرمایه است که به حساب خداوندمنان واریز میشود- خداوندمنان اصل وفرع با سرمایه گذاری بیشتری به فرد پس میدهد- خداوندمنان کمک میکند که این حجاب ها بر طرف شود واز کمالات الهی فرد بهرمند- شود-این کمالات ایجا امنیت در فرد میکند- شوق وذوق وجهت به فرد میدهدتاریکی هارا- به نور تبدیل میکند- وبقول مولانا- هرکه جامه زعشقی –چاک شد- او زحرص و جمله عیبی پاک - تبدیل شد- تبدیل به ارغنون میشود ساز ی که احتمالا – ساز چنگ است که فقط یک نوا را سرمیدهد- که ان نوا- انا لله- انا الیه راجعون- ماتوسط خداوندمنان افریده شدیم وبه سمت-او-   رجعت میکنیم- که مولانان میفرماید- جسم خاک از عشق بر افلاک شد- کوه در امد وچالا ک شد که اول روسنگینی چو کوه داشته است که بعد عشق اورا سبک وچلالک کرده است که به راحتی عروج به سمت الهی میکند- وبه حریت و.اقعی میرسد که از هرچه ازار واذیت وشر وپلیدی است رهامیشود- وبفکر نجات خود ودیگران است- ان زمان مقام حضرت یوسف را درک میکند ویوسف خودرا میبیند وخداوندمنان بیشمار زیباتراز یوسف درک میکند واین امر اغاز بوجوداوردن شایستگی است که به ملاقات الهی نایل شود


 


ارسال شده در 97/9/10:: 8:55 عصر توسط علی
یوسف خودرا ببین-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از بیانات معزز حضرت جمشید شفیعی نیا- رحمت الله علیه- میدتیشن از نظر  معزز- حرکت از تاریکی به نور است- لذا اسم متی ن خودرا مدتیشن نور نامیده است—که نور تمام کمالات را داردواز همه مهمتر ایجاد ارامش میکند ومیتوان به این نتجه رسید- که کمالات ایجادارامش میکنند—درمرحله اول انسان باید احساس ازادی مطلق کند- سپس به ایمان میرسد- زمانی که به ایمان رسید عاشق ایمان میشود- که-مرحله عشق- به ایمان است –وسپس –مرحله ازادی از هرچیز- به جز -ایمان- اسیر عبد –ایمان میشود-مرحله بعد مت ن-خاک برداری وگند زدائی- درون است از هرچه پلیدی وضد ایمان است- که از تاریکی به نور است در درون خوداش خداومند منان که بینهایت کمالات دارد- که به خداوندمنان هدف او است که حجاب زیادی در درون مطرح است- سئوال- این خداوندمنان بصورت تناسخ در روح مطرح است همانطور که بودائی ها معتقد هستند- درجواب تناسخ اتحاددوروح است- روح فرد وروح ان میدیودوم- که مثلا فرد حلیه گر ی بوده است حالاباروح روباه اتحاد ایجاد کرده است- ایمن اتحاد نحوه اش مشخص نیست وبه نظر میرسد که روح روباه- فعال مایشا است فاعل است وروح فردمنفعل ومطیع روح روباه است- وان روح فرد ازار میدهد- سئوال اینجا است که فرد تصور کنیم خوداش در دنیا یک روباه مانندی بود واز وجدان خودرا فلج کرده بود وممکن است از روح روباه خوشش بیاید وشریک جریانات باشداز کجا معلوم است که درایشان غفلت فراموش میشود وجدان دوباره احیا میشود اگر اراده از فرد سلب شود- سازندگی بوجود نمیاید- درباره خداوند مثال سخت است ولی عرفا فرمودند حلقه از اهن تصور کنید که به نخی وصل است ودرلیوانی قراردارد البته خداوند همان داخل روح است وهم داخل بدن است وهم خارج از روح وبدن است ولی ما به داخل کارداریم- عشق سرمایه است که به حساب خداوندمنان واریز میشود- خداوندمنان اصل وفرع با سرمایه گذاری بیشتری به فرد پس میدهد- خداوندمنان کمک میکند که این حجاب ها بر طرف شود واز کمالات الهی فرد بهرمند- شود-این کمالات ایجا امنیت در فرد میکند- شوق وذوق وجهت به فرد میدهدتاریکی هارا- به نور تبدیل میکند- وبقول مولانا- هرکه جامه زعشقی –چاک شد- او زحرص و جمله عیبی پاک - تبدیل شد- تبدیل به ارغنون میشود ساز ی که احتمالا – ساز چنگ است که فقط یک نوا را سرمیدهد- که ان نوا- انا لله- انا الیه راجعون- ماتوسط خداوندمنان افریده شدیم وبه سمت-او-   رجعت میکنیم- که مولانان میفرماید- جسم خاک از عشق بر افلاک شد- کوه در امد وچالا ک شد که اول روسنگینی چو کوه داشته است که بعد عشق اورا سبک وچلالک کرده است که به راحتی عروج به سمت الهی میکند- وبه حریت و.اقعی میرسد که از هرچه ازار واذیت وشر وپلیدی است رهامیشود- وبفکر نجات خود ودیگران است- ان زمان مقام حضرت یوسف را درک میکند ویوسف خودرا میبیند وخداوندمنان بیشمار زیباتراز یوسف درک میکند واین امر اغاز بوجوداوردن شایستگی است که به ملاقات الهی نایل شود

بخشی از کتاب مجمع الرسئال ازمایشی-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جناب سعید قاضی پور- یکی از چهرهای درخشان است که خداوندمنان به ایشان استعداد عجیبی داده است که چهار رشته ی گرفت است منجله بصورت ماکتبه ای ان لاین از ا فورد ی درمدیریت گرفته ورشته اولیه ایشان پزشکی از دانشگا شیراز است واکنون دانشجوی ی درعلوم قران وحدیث است- ازجمله کتاب ایشان کتاب هجرت است باروش بسیارعالمانه تحقیق شده است –و-کتاب دیگر ایشان- بنام – مجمع الرسائل ازمایشی کمک اموزشی وخودازمائی احکام فقهی است- جلد اول ان درباره تقلید است که از دوازده مرجع عظیم الشان که-در صدران احکام معزز ومکرم وعظیم الشان ایران میباشد کتاب بذدو بخش تقسیم میشود- اول تست ودوم پاسخنامه- من جواب درست بیان میکنم—اولین شخصیت معززومکرم وعظیم الشان است—ایاتقلید صرفا یک مسئله عقلی است یا ادله شرعی نیز دارد ادله شرعی به معنای که شرط شرعی دارد یاندارد-پ- هردو میباشد-2- عمل به احتیاط بهتر است یاتقلید-عمل به احتیاط یعنی فرد مرحعی برای تقلید انتخاب نمی کند ولی نظر اکثیریت علمارا درنظر میگیرد-که- مطابق احکام الهی باشد البته کاری سخت است-پ- تقلید-3- متابعت از نه مجتهد در تشخیص موضوع—واجب نیست-4- ایا ی که در اموختن احکام دینی مورد نیاز خود کوتاهی میکند گنا ار است—پ-اگر نیاموختن احکام- به ترک واجب (منجر شود)یا ارتکاب حرام بیانجامد- گنا ار است-5- درمسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد رجوع به –  مجتهدی که دران مساله احتیاط نکرده است –و-فتای صریح دارد—پ-با رعایت ترتیب العلم فالاعلم اشکال ندارد- یعنی بهترین فرد را باید انتخاب کند—6- درصحت تقلید از مجتهد جامع الشرایط تصدی مرجعیت یا- داشتن رساله عملیه-د منظور این است که از مرجعیکه تقلید میکنن درمقام ودرتدی مرحعیت باشد ویا رسال عملیه نوشته اشد-پ- شرد نیست یعنی ایندو که قبلا ذکر شدشرط نیستند عالم باشند کافی است—7- فتوای مجنهد متجزی برای خوداش(حجت است ) مجتهد متجزی مجتهدی است که تعداد ی از احکام وتکالیف را خوداش به نتجه و درک ودادن فتوا رسیده است-پ- حجت است – یعنی بای خوداش حجت است—در تقلید از مجتهد جامع الشرایط-پ-شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف باشد- -و- شرط نیست که ن درمحل س ت(فرد) باشد-9- باید از مجتهدی تقلید نمود-پ-که پرهیزگاری او به حدی رسیده باشد که از روی عمد مرتکب گناه نشود-10- اطلاع از اوضاع زمان ومکان از شرایط اجتهاد است-پ- ممکن است این شرط دربعضی از مسائل دخیل باشد

ننگاه انتقادی به بیانات اقای طبرسی در !!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چند لحظه پیش سری به زدم-خانم مجری از اقای بنام اقای طبرسی درباره گناه اطز لحاظ ادیان وسکولار سدوال کرد وبطورکلی درباره اخلاق وگناه ایشان مطالبی بیان کند واشاره ای به عصر حاضر داشته باشد- زمانی فردی ادعاهای عجیب وغریب میکرد از ظریفی درباره ایشان سئوال ان جناب فرمود – که دربندرعباس یک کرمی دربدن ایجاد میشود بنام پیوره وایشان این کرم درمغزاش بوجود امده است- ایشان بیان مسئله گناه- که این کلمه درفارسی ظریفی میفرمود درتاریخ باستان ی خطائی میکرد ویادروغی می گفت پس از توبه دادن- یک گیاه ویاسبزی – بنام گناه به خورد او میدادند چناچه راست بگوید که توبه کرده است ودیگر دروغ نمیگوید این سبزی موثر واقع میشود واگر فریب دهد این سبزی اورا میکشد- ایشان فرمودند مسئله گناه ازز مان حضرت ابراهیم علیه شروع شد؟؟ حضرت ادم عیله السلام به چه دلیل از بهشت رانده شد وجناب ق ل چرامورد سرزنش درادیان الهی است- عذاب الهی قبلاز حضرت ابراهیم علیه السلام ویا درزمان ایشان به چه علت بوده است- مانند عذاب زمان حضرت نوح علیه السلام- ایشان میفرمیاد که درزمان حضرت ابراهیم علیه السلام ایشان فرمودند انسان ذاتا گناه کار است- پس خود ایشان هم گناه کار است بر اسا س کدام سند حقیقی این ذنب عظیم قابل اثبات است هیج انرادرک نکرده است جز جناب اقای طبرسی-؟؟- ایشان میفرمیادحضرت علیه السلام این مطلبراقبول داشت ولی درجرم ان تخفیف داد کههر به حضرت علیه السلام معتقد شود درا ت بخشیده میشود- اگر واقعا انسان ذاتا کناه کارباشد قرنهای بسیار قبل نسل انسان نابود شده بود- ایشان بیان میکند که انکار خداوندمنان بعنوان نمونه گناه کبیره است- که عقل انسان به اثبات ان نمیرسد- اما دلیل غربی ها در شناخت چشم به اینتجه رسیدند سه تا اظاق است بین این سه اطاق یکلوله بیسار نازک باقطربسیارکم نایلونی که هوز جنس انرا مشحص ن د قراردارد یک مایع- سیاه بین انها درحال حرکت است مشهوربه اب سیاه اکر دروسط این لوله عاملی انسداد کند انسان دیدهاش تار ویاکور میشود- هنوز این اب سیاه را  فورمل اش رانتوانستند وعجیب است فقط درچشم انسان این لوله به بوجود میاید برای انکه از اب سیاه نجات پیدا کننداین لوله را مقداری گشاد ددید ونگاه وتصویر از بین رفت وهنوز نمی دانند این مایع نقش درایجادتصویر چیست- هیچ جو جز علم وقدرت الهی متصورنیست ودلیل دیگر اعجاز ان اعظام صلواته الله علیه واله والسلم است وامروزه قران مجید علیه السلام کههروز درغرب افرادی کهدانشمند هستند به خودجلب میکند- ایشان اشاره به مجازات های الهی میکند کدراین جهان بسیارسخت است یکعقل منصف مجازات الهی را بامجازاتی که درامریکا بروی افراد خاطی انجام میشود مقایسه کنیم- درامریکا اگر سرود ملی امریکا نواخته شود وفرد بلند نشود هزاران سرزنش وغیره براو وارد میشود واگر صورت خودرا با پرچم خشک کند- زندانی میشود وایشان حق توبه ندارد درحالی که غیراز حق الناس که درامریکا بخصوصبر ای خارجیان  درمواردی اصلا مطرح نیست- وبه راحتی به ان اعظام صلواته الله علیهم اجمعین دشنام وناسزا گفته میشود ولی به افراد سرشناس درامریکا جرم محسوب میشود امریکا شش کشور ی تروریست پرور ودرفکرنابودی امریکا وایجاد جرم وجنایت درامریکامعرفی میکند درحالیکه دین فردی ضدخداوند باشد ولی خطائی از او سرنزد بااو دراین دنیا کاری ندارد ولی درا ت برموازین کاملا عقلانی اورا مجازت میکند که بدون دلیل که مسلما به گپناهانی مبتلا شده است وبعد میفرمیادانسان بدنبال لذت است ودین همه لذتهارا میداند که وسوسه است قران مجید به نمایدگی از همه ادیان همه چیز را به طیبات وخبائث تقسیم کرد حضرت سیلمان وحضرت داود علیهم السلام اجمعین بر روایت تاریخی خود یهودیان چهارصد زن داشته است- وبه حضرت رسول اگکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسبت زن پرستی دادند که از دختر نه ساله که زیبا است نگذشته است بحث بعد که اادیان گرایش به جنس مخالف را امروزه درایران ممنوع اعلام شده است گرایش به چنس مخالف یک گرایش فطری است ولی میباسیت از رامنطقی وعقلانی باان برخورد کرد غرب- انسانراموش ازمایشگاهی کرده است وزمانی متوجه شد یک گرایش به نحوی مضر است تحقیقات میکند ولی انرابایگانی درکتابخانه های میکند ومداوم دم از وازادی ولذت بردنمیکند سئوال این است که امریکا درویتنام وارد جنگ شد بهاین علت بود که ویتنامی ها ازادی نمی خواستند- حق.وقبشر نمیخواستند- لذت نمیخواستند وقوانین سازنده نمیخواستند امریکابرای انکه به انها اخلاق وعقل مدرن بدهد رفته انجا بجنگند

تف ات احمقانه اقای ترامپ وبن سلمان-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک خانم کارشناس غربی درباره استراتژی اقای ترامپ- انرا استراتژی- توئیت نام گذاشته است- که برخلاف سنت امریکا که درجلسات تی بحث میشد وسپس بیان میشد اجر ا نمیشود- بلکه بعداز توئیت اقای ترامپ ت از ان تبعیت میکند- درحقیقت تقلید از سیستم عقلانی و ی- ایران است مشهور است هم جعلیات خوداش براساس سیاست الهی  است یک تقلید معوجی –وکجی از روشهای وسیاست الهی است البته درتاریخ متاسفانه مذهب گاهی از کفر تقلید کرده است ولی بیشتر کفر از مذهب تقلید کرده است- نکته ان است که اقای ترتمپ یکنوع افتخارات احمقانه را مطرح میکند که بشکل بسیاراحمقانه اقای بن سلمان تقلید میکند ودرقران به این نوع افتخارات هشدار سنگین داده شده است درهمین دینا پاسخ داندن شکنی داده خواهد شدبنا برمقاله  ررو مه رای الیوم عربستان اعراب را وعراق ودیگر کشورهای عربی عرب نمیداند- ومسلمان هم نمیداند ولی اکر ی شود عرب است لذا به پناهنده جویان سوری همین نکته راگفته است ولی المان انهاراپذیرفته است-  ودرضمن افرادخودرا عربدانسته که سوریان ودیگراعراب بایداز انها تبعیت واطاعات کنند اگرانها عرب نیستند پس چرا ذبه انجا میروندتازمانی که زمان علیه السلام ظهور ن د مسلمانان ازد هستندنوع حکومت ی خودرا مشخص تبینکنند وپس چرا غانستن که عرب نیستند دخ میکند- وهمه نوع جنایت از جمله تجاز به افرادی که انهاراقبول ندارندانجام داده است درحدود هزار حکم جعلیکه درفقه مسلمان نبوده است اختراع وجعل کرده استمثلا در زمان خلفای ایا ی میامد پیش انان که من که میخواهم به فلان کشور ی بروم یانه- ویافلان رنگ رابرای لباس انتخاب م ویانکنم- ویامیزان ریش چقدرباشد تا چه حدی مجازات داردوغیره اگرع یک فوت  بالیست برزیلی جرم است که بچه دوازده ساله را شلاق بزنند- پس بازی با انها به مراتب جرم سنگنین تری است-


 

نیم نگاهی به مقاله رای الیوم درباره بن سلمان !!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- روز نامه- رای الیوم- مقاله ای دارد- عنوان ان این است که- محمد بن سلمان دیکتاتوری بی نظیر در منطقه--- باوجود ادعا ی اجرای اصلاحات- بدترین نوع دیکتاتوری را درعربستان ومنطقه دارد—فراعنه هم سازندگی های زیاد داشتند تنها اصلاحات هاملاک نیست- عقل واخلاق ملاک است که تقوی را بوجود میاورد- عقل و اخلاق راهنمائی به اسوه هستی اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میکند- درکت خواندم- که حضرت جبرائیل علیه السلام میفرماید ما فرشتگان عرشی دور یک نوری که خداوندمنان از درون ان باماصحبت میکندمیگردیم وگاهی هم به زمین وبه ان صلواته الله علیه واله اجمعین نگاه میکنم- ولی زمانی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام بعث رسیدند مامداوم به زمین وبه ایشان نظاره میکنم واز نورایشان که خیرکننده است بهره میبریم- برای ان گذشته اگر ملاقاتی بودمثلا درساعت ده صبح ما چندلحظه قبل انجا بودیم ولی زمانی برا ی اکرم صلواته الله علیه بایدمشرف میشدیم خیلی زود به زمین میامدیم واز زمین اشیان رانظاره میکردیم تاساعات معین شده به خدمت به ایشان  نائل شویم وحی ویافرمان به خدمت ایشان ابراز میکردیم وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه  تفسیر انراجویا میشدند وسپس ایشان شروع به صحبت می د نورعظیمی ازدرک وشناخت برمن فرود میاید که بانورعظیم تر باز گشت می که فرشتگان درشگفتی میماندند- روز ی حضرت جبرائیل علیه السلام به اندازه یک گنشچک به نزد ایشان امدند که ابهتی درنزد ایشان نداشته باشند وحضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم به ایشان فرمود فردا باتمام توان برمن ظاهر شو حضرت جبرائیل پا درعرش سرش در افق واین سر ارام ارام دراز شدتا به ده سانتی اکرم صلواته علیه واله والسلم رسید و اکرم صلواته اللهعلیهواله والسلم به نظرحقیر غش مصلحتی کرد دلیل اش این است که خدواندمنانبقول حضرت ایت الله شهید جناب مکرم سید عبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه حضرتاش صلئاته اللهعلیه واله والسلم چنان قلبی وصدری دارد کهقران میفرمیاد که بهشت وجهنم رادید هیچگونه تغیری رخ نداد نه جاذب بهشت شد ون ترس از جهنم پیدا کرد چون فقط در یادالهی است ونزد خداوندمنان رفت غش نکرد چگونه درمقابل مخلوق غش کند این که درس اخلاقی است که از جهتی از از عقل برای درک توحیدبالاتراست وسخت تراست چون انسان زمانی عقلاش نمیرسد ئلی خداوندمنان ان عقلرا بارور میکند ولی پذیرش عقل مهم است که انجا کاراخلاق است-درمقابل ملعون اب لهب کمال ادبرا بکاربرد- تمام انبیا فبلی ماننداب خوردن- نفرین می - درانجیل خواندم حضرت عیسی علیه السلام درمسیری حرکت میکرد وداوم درجائی وعظ میکرد دربین دوروستا سه نفر باعث نارحتی حضرت علیه السلام شدند ایشان هرسه رانفرین کرد یکی مثلا شل شد ودیگر قطعه سنگی از کوه کنده شد وبرروی او افتاد- ام جمیل بازنبیلی به گردن اداخته خارهای درشت میکند ودرراه خانه اکرم صلواته الهعلیه واله السلم میانداختد ودم خانه شروع به فحالشی میکرد-که حضرت محمد صلواته الله علیه والسلم بامن طرف هستی سنگی به پیشانی تو میزنم وکارتورا میسازم و اکرم صلواته اللهعلیه والسلم جواب نمیداند یاران به نزد ایشان میامدد ودرحرکت حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم باپای بدون جوراب درروی خارها  میگذاشت ومیگفتند چراچنین میکین فرمودندچون او چنین دوست دارد ومیگفتند شمارا اذیت نمیکند درجواب حضرت صلواته اله علیه واله والسلم دوپهلو جواب میداند که انها نارحت نشوند ومی  مفرمودند-من درد نمی کشم ولی بایدبانوک خنجر انه رون بکشم وسپس با اب نمک شسشتودهم وسپس بروی ان پارچه ببندم ولی برا ی ایشان شبها گریه میکنم-که میدانستند بر دل سنگ انها هیچ لطفی وازاری که میدهند سرسوزنی رحم ومورت وانصاف وخج بوجودنمیاید ودرجهنم همین خانم همین زنبیل رادارد که با ات درحالیکه خودش مشتعل اتش است اتش بر پای جهنمیان ودوستان خوداش خواهد انداخت ویا از کوچه ای میگذشت ویک پیر زن یهودی برسر مبارک ایشان خا تر و غذا ر یخت- اصحاب گفتند یا  اکرم صلواته الله علیه واله السلم- شما مجبور نیستید از کوچه بروید فرمودند من از این کوچه میروم که بفهم که زنده است وخوشحال شوم که شایدراه نجاتی برای او پیدا شود- روزی رفتند واین اتفاق نیافتد وایشان به اصحاب گفتند برویم به نزد ایشان دلیلا ش رابپرسیم- پسرش دم درامد وعلت جویا شدن وگفت مادرمن بشدت مریض است وبه نزد ایشان رفتند اولان پیرزن ترسید وقیافه حضرت صلواتهاللهعلیه واله والسلم بسیارارام وخندان بود وان پیرزنشگفت زده شد وبسیارتعجب کرد وگفت شما همان ی هستید که وصف شما بدرستی درتورات کرده اند وایمان اورد وبالافاصله فوت کرد و اکرم صلواته الله علیه مانند ی دنیا به اودادند خوشحال شد .شکرالهی کرد وبه اصحاب گفتند ایشان در قبرستان مسلمان دفن کنید وخواستندباز گردند پسرایشان گفت ما پولی دربساط نداریم چه کنیم و وحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم به اصحاب فرمود هرکدام یک مشک اب درحوض ایشان بریزیذ وچون حوض پر شد وایشان انگشمبارکش ا درحوض کرد ودعا خواند واب حوض به بهترین عطر تبدیل-که مشهور عطز مشک بودشد وبه پسر گفت این برای شما کافی است ولی اگر کم اوردی به نزدما ای وگسر ایشان تمجیدوتقدیس کرد – خانم ی رحمت اللعلیها که دربیمارستان ی کار  میکند امروز فرمودند این  حیوانه انسان مای –انسان تراز شده هستند که سرسوزنی رحم دراین ها نیست گرچه غلو است ولی انسان میتواند به این درجه برسد نمونه ابولهب وام جمیل است ان رفتارشگفت انگیز حضرت رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم با وحشی عموی پرعظمت اش انچنان مثله کرد حضرت سیدال حمزه عبدالمطلب رحمت الله علیه- حضرت علی علیه السلام میفرماید من انروز رحمت واسعه اکرم صلواته الله علیه والسلم رادرک - که تنها ایشان رحمت اللعالمین است بلکه رحمت برکل مخلوقات است حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دست حضرت جبر ائیل ودیگرفرشتگان را گرفت که به معراج نزد خداوندمنان- ولی درطول مسیر فرشتگان درماندند وحضرت جبرائیل علیه السلان تا نوک درخت سدره امنتهی بالا امد و اکرم صلواته الله خواست ایشان باز بالاببرد که حضرت جبرائیل علیه السلام گفتندتاینجا لطف توبود ودیگرمن نمیتوانم جلوتر بیایم وان عظمت صلواهه الهعلیه والسلم نارحت شدندوفرمود من درنزدالهی ذکری از شمامیکنم-ادامه دارد

جافظ- ا مان علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای حافظ رحمت الله علیه –برو ای زاهد خودبین که ز چشم من وتو- رازاین نهان است ونهان خواهد بود- باز تا گنج نعمت در دردل ویرانه مقیم است- همواره مر کوی بات مقام است—فروغ ماه می دیدم زبام قصر او روشن- که- رو-ازشرم ان- خورشید در دیوار می اید—من ان شکل صنور بر- را از –باغ- دیده- بر- کندم- کههرگل کزغمش بشگفت-محنت- بار میاورد-راز درون چه داند فلک خموش- ای مدعی نزاع تو با دار چیست- زمانی بوده است که شیعیان درشمال ایران بخصوص دراورمیه تواستند- پادشاه مغولرا شیعه کنند- درجنوب هنوز قدرت در دست حکمران مغولی سنی بود- حربه بزرگ بردارن سنی  زمان علیه السلام است- دلیل اش این است چه بردران سنی وبرادران شیعه- معتد هستند که اسرار قضا وقدرتاحدی قابل درک است حتی حضرت علی علیه السلام فرمودند تا انجا که میتواند به اسرار حکمت های الهی واحکام .قضاوقدر پی ببرید ولی انها میل به سمت بی نهایت دارند- زمانی که زمان علیهالسلام ظهور میکنند-  مردم همین سئوال میپرسند که چرا شما این همه زمان در غیبت بودید وایشان سلام الله علیه انرا توجیه میکند وهمه میذیرنند این حدیث است- لذا جناب حافظ رحمت الله علیه میفرماید که این راز نه تومیدانی ونه من حق یاوه گفتن درباره یک حکمت عظیم الهی که مسلما بسیار عظیم است نداری وجالب است میفرماید من ساقی یامن خداوند ویامن زمانعلیه السلام زمانی که باهم متحد شدیم لشگرغم را برمیکنیم-نکته ا این است که سیاست الهی بر این است افرادرا ازمایش کند وان ظالمین درکوری وکری نگه دارد که باحقایق درگیرشوند وجهنمی شون ی بضورت اعجاز خداوندمنان پیروز میشود- عقلا میفهمند واحمق ها درچاره وحیله میمانند


 

حافظ ا مان علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات


افظ - ا مان علیهالسلام


 
 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای حافظ رحمت الله علیه –برو ای زاهد خودبین که ز چشم من وتو- رازاین نهان است ونهان خواهد بود- باز تا گنج نعمت در دردل ویرانه مقیم است- همواره مر کوی بات مقام است—فروغ ماه می دیدم زبام قصر او روشن- که- رو-ازشرم ان- خورشید در دیوار می اید—من ان شکل صنور بر- را از –باغ- دیده- بر- کندم- کههرگل کزغمش بشگفت-محنت- بار میاورد-راز درون چه داند فلک خموش- ای مدعی نزاع تو با دار چیست- زمانی بوده است که شیعیان درشمال ایران بخصوص دراورمیه تواستند- پادشاه مغولرا شیعه کنند- درجنوب هنوز قدرت در دست حکمران مغولی سنی بود- حربه بزرگ بردارن سنی  زمان علیه السلام است- دلیل اش این است چه بردران سنی وبرادران شیعه- معتد هستند که اسرار قضا وقدرتاحدی قابل درک است حتی حضرت علی علیه السلام فرمودند تا انجا که میتواند به اسرار حکمت های الهی واحکام .قضاوقدر پی ببرید ولی انها میل به سمت بی نهایت دارند- زمانی که زمان علیهالسلام ظهور میکنند-  مردم همین سئوال میپرسند که چرا شما این همه زمان در غیبت بودید وایشان سلام الله علیه انرا توجیه میکند وهمه میذیرنند این حدیث است- لذا جناب حافظ رحمت الله علیه میفرماید که این راز نه تومیدانی ونه من حق یاوه گفتن درباره یک حکمت عظیم الهی که مسلما بسیار عظیم است نداری وجالب است میفرماید من ساقی یامن خداوند ویامن زمانعلیه السلام زمانی که باهم متحد شدیم لشگرغم را برمیکنیم-نکته ا این است که سیاست الهی بر این است افرادرا ازمایش کند وان ظالمین درکوری وکری نگه دارد که باحقایق درگیرشوند وجهنمی شون ی بضورت اعجاز خداوندمنان پیروز میشود- عقلا میفهمند واحمق ها درچاره وحیله میمانند
نقش کمک اموزشی در اموزش وپرورش

درخواست حذف اطلاعات


 بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ریاست محترم اموزش وپرورش دریزد فرمودند که بچه ها درمدرسه میبایست تکلیف را انجام بدهند این فکر امریکائی بود که البته انزمان علم تعلیم وتربیت بسیار ضعیف بود وتصور می د هرچقدربیشترتعلیم بدهند بهتر است زیا فرد میبایست مطالب زیادی را یادبگیرد وزدگی زیادی پیا میشد وانگیزه برا ی یادگیری کم میشود اسان یک راه بهتری بود بخصوص متوجه شدن درس بایدزیادتکرار شود- این مطلب یادگیری دراغاز مانندهرکاری سخت است وبایدجا بیفتد همانطور حضرت شهید ایت الله مرتصی مطهری رحمت الله علیه فرموده است درس دراغاز مانند حرکت قطارارام ارام میشود زمانی زیاد میگیرد وبعد سرعت پیدا میکند وجبران میکند وهم امرورز خلاقیت است که درفرنگ توجه به ان نمیشود بای انکه درس جانیافتده است ایجادخلاقیت روش دارد- لذا امروز میبینم برخلاف گذشته زبان اگلیسی رای خارجیان-که دانگلستان کمبریج وا فورد هستند درامریکا شیکاگو وپنسی والنیا- هستند- اصلا ازاغاز گرامر نیست یک ساختارساده انگلیسی است من علی هستم- تو احمدهستی او جان است فقط سه ضمیر بیان یشود واینرا میگویند ترجمه کنید وسپس خودتان اسامی زیادی رابکاربرید تا اینموضوع ج فد این اغاز خلاقیت است وسپس –سپس ما- علی هستیم شماها علی هستند وانهاعلی هستند باز تمرین وسپس ما علی واحمدهستیم لذا می ست تمرین های زیادی بخصوص مانندتست درخانه بچه عمل کند وگرنه من در تا گرامر علی راخواندم دربیرون همینطور وخلاقیت بسیارکم بود وزودفراموش شد بخاطرعدم کارائی دزیرا زیادجانیفتده بود این روش اینترجنچ میگویند- نکته بودم این است تجرکمه از انگلیس یبفارسی هیچ مهم زیادنیست فرد باداز فارسی به انگلیسی ترجمه کند- اینهمه است من گاهی که میخواهم جواب یک خارجی بدهم که ماطلب ایشان زیادموافق نیستم درجواب هنگ میکنم چون مغز ازسسیستم انگلیسی بخواهد به سیستم ایرانی بر گرد نمیداند چه باید د- شیمی همین طور است ریاضیات همین طور است- یک جمله امروز در یک دیواربلندی درشت نوشته بودبه انگلیسی ایا در رویا ی خودزندگانی میکنید- ار یو لیوینیگ این یور دیریم- هر زمان اگلیسی نصف صفحه وتمرین تست زیاد مطرح میشود