رسانه
رسانه

خونِ جوشانِ حسین علیه السلامتنگ نظری ها-؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله ا لرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-روشنفکر دو مرحله دارد- مرحله نخست دقیقا ای وژی هامیشناسد – جریانهای ساسی انطور که حقیقتا ودرواقعیت رخ میدهد بطور واقع درک میکند امروزه این کار اسانی نیست ودرطول تاریخ کاری اسان نبوده است بعنوان مثال ممعتزل – اشاعره- اهل حدیث اهل رای اخباری واصولی اینها امروزه تاحدی روشن شده است درزمانخودشان پیچیده بوده است وه ت هم همینطور است و همین طور است ودیگراحزاب ی که اشراف کامل ندارد وتعرایف را دقیقا نمیداند نباید قضاوت کند- قضاوت مرحلهدومروشنفکری است درحدود پنجاه برابر مشکلتراز مرحله اول است همیشهبا چراروبرواست وبا دلیل عقل پسند که اصول ان فلسفه مشترک باشد- ی نمیتواند- بگویدبعوان مثال من لیبرال رادیکال سرمایه داری هستم ب ه روشنفکر میل معتقد هستم وبه روشنفکر ی معتقد-نیستم وبر همان اسان برای ت وسیاست مداران ی حد وحدود معین میکنم- سازمان ارشاد ی غلط است سازمان ارشادملی درست است شما بهخداوند وعذاب وپاداش الهی معتقد نیستی ی تعداد کثیر به ان اعتقاد دارند-دریکی از خبرهای فارسی صدای امریکا-نوشته بود-یکنفر درتکزاس شکایت کردهبود به داین عالی امریکا-که من پولی جمع وباکمک تعدای یک پالایشگاه بنزین یک میلیون دلاری بسازم واین کار شد والان هفت میلیون دلار جمع وبنزین من ارزان ترین بنزین ها است وسه میلون دلار وام میخواهم تا یک پالایشگاه ده میلیون دلاری بزنم بانک میگوید اجازه نداریم درنوبت باشید بر یا چندین سال دیگر-دلیل اش این است اگر به شما دهیم تعدادکثیری این کار میکنند شما مصرف کنننده پالایشگاه هستیدنه تولید کننده پالایشگاه ما وام چندین میلیارد دلاری به پالایشگاه ساز ان میدهم وحق میدیهم که انان بیشترین فروش نفت وبنزین داشته باشند-نتجه چه میشود یک درصد امریکا برابر نود ونه درصدثروت در دست انان است چند قبل روز تولد اقای مار بود که بیان شد چندین نقاط ضعف سرمایه داری اقای مار بیان کرده است هنوز سرمایه داری انهارا برطرف نکرده است حالاگر به جی ان کارتل نفتی صدهزارنف الایشگاه داشته باشند وانها سهم تحقیق برای ساخت پالایشگاهای مدرن را بدهند درنتجه هم توزیع ثروت بهتر خواهد شد وهم بنزین ارزان ترخواهدالبته من تخصصی درنفت ندارم واین مقوله را بایدمتخصصین اظهارنظر کنند ولی این امر مسلم است نمیتوان قبول کرد یک درصد برابر نودونه درصد ثروت جمع کننند وبیکاری هم روبه افزایش باشد-

برج عاج نشین

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقا ی پمبو ایشان بر ای همان سیا مناسب بود-که درک نمیکنند- که حال دینا- چگونه است سرشان را مانند کبک در زیر برف میکنند- درست مانند لهب وزنش-یا محمدرضا شاه وصدام ویهودیان هم که غالبا این منش را به ارث بردند- دقیقا کار است- که چون حضرت ادم علیه السلام مقام بالاتری بدست ا ورد خداوندمنان علم واخلاق وجوانمردی همه صفات الحسنی خودرا ازدست داد؟؟ وتبدیل به یک کافرحربی شد سوزنی مروت دارد –دارد امروزه درچین روزی شصت وپنج نفر مسلمان میشوند- تخم غول را ش تند-؟؟نصف مرم چین دینی نداردند- وضد امپریالیست هستند درحالی که عزیز بسیارمتعالی تروقویتراز کمونیست است- انتخاب خانم جدید برای سیا نشان میده چه ترسی از مردان وفهیمده ها دارد- واز درون دارد امریکا حداقل متحول میشود ونبرد جناحی چقدرزیاد است وامریکاوارد نقد وانتقاد قوی از درون دارد میشود تاثیرات خارجی زنگ هشدار برای امریکا به صدا دراورده است ولی طاغوتاین حتی درجهنمیان هم حتی حاضربه قبول حقایق نیستند وت عمق جهنم طی مسیر میکنند- امید است حداقل برای خودتان هم شده است کمی از نجوان  سیاست مداره جوانم نظر بخواهید

حق مطلب ادا شود-!!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مقدمه حضرت شیخ لطیف راشدی- رحمتد الله در تدوین رساله توضیح المسائل چهارمرجع العظام رحمت الله علیهم واسعه—ایشان میفرماید-مرجعیت در زمان غیبت زمان علیه السلام والصلوات جانها فدای ایشان-پنج خصلت داشته باشند-کمی دقت کنید مومنین .وومومنات هم باید داشته باشند- غالب برنفس خود باشد-حافظ ونهگدارنده دین باشد- باهوا های نفس مخالف باشد-اطاعت محض ازامر خداوند سبحان داشته باشد – فقیه باشد- اما فقیه فرهنگ ما واموزش وپرورش ما- به میزان اندک دریک محدود کوچکتربیت میکند که انقلت زیاد دارد- ودوم دراطاعت محض بخوبی برای افراد تبین نشده استکه درشغل خود ونحو وروش زندگانی چگونه بایدطبیق داده شود- در سی قدمی بقعه منورالهی حضرت حسین علیه السلام صلو ه الله علیه واله والسلمروی دیوار یک تابلو روغنی درشت نوشته است- عراق الوطنی غربی وشرق- که البته دربعد ای وژی حرفی باطل است ولی کجا این مطلب درست است-خودمان راراحت میکنیم ومیگویم شیطنت برادران سنی است ؟؟- بحث مستوفی درباره مبارزه علما با زرورمداران وطاغوتیان بیان شده است وتبین دقیقی درباره این مبارزه و ومخالفت وتسلیم نشدن درمقابل تهدیدات برای انکه جامعه چگونگی ان  درک کند بسیاراندک است- عرب وعجم به حق می ست برای سرور کائنات حسین علیه السلام والصلوات الله علیه واله والسلمیک باب ویژه بوجوداورد ولی به اینمعنی نیست دیگرائمه اطهار علیهم السلامباانان یک برخورد صوری داشته باشد – وشناخت مراجع عظیم الشان حتی راحل معمار ناب محمدی برعلیه بوزینگان اموی انچنا که باید وشاید باشد تفهیم نشده است لذا می ست یک کار اساسی حتی درسطح جهان شمول به این مباحث ومواضع پرداخت تاحق کلام دراین موارد بخوبی ادا وایفا شود انشاالله

حق مطلب ادا شود -!!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مقدمه حضرت شیخ لطیف راشدی- رحمتد الله در تدوین رساله توضیح المسائل چهارمرجع العظام رحمت الله علیهم واسعه—ایشان میفرماید-مرجعیت در زمان غیبت زمان علیه السلام والصلوات جانها فدای ایشان-پنج خصلت داشته باشند-کمی دقت کنید مومنین .وومومنات هم باید داشته باشند- غالب برنفس خود باشد-حافظ ونهگدارنده دین باشد- باهوا های نفس مخالف باشد-اطاعت محض ازامر خداوند سبحان داشته باشد – فقیه باشد- اما فقیه فرهنگ ما واموزش وپرورش ما- به میزان اندک دریک محدود کوچکتربیت میکند که انقلت زیاد دارد- ودوم دراطاعت محض بخوبی برای افراد تبین نشده استکه درشغل خود ونحو وروش زندگانی چگونه بایدطبیق داده شود- در سی قدمی بقعه منورالهی حضرت حسین علیه السلام صلو ه الله علیه واله والسلمروی دیوار یک تابلو روغنی درشت نوشته است- عراق الوطنی غربی وشرق- که البته دربعد ای وژی حرفی باطل است ولی کجا این مطلب درست است-خودمان راراحت میکنیم ومیگویم شیطنت برادران سنی است ؟؟- بحث مستوفی درباره مبارزه علما با زرورمداران وطاغوتیان بیان شده است وتبین دقیقی درباره این مبارزه و ومخالفت وتسلیم نشدن درمقابل تهدیدات برای انکه جامعه چگونگی ان  درک کند بسیاراندک است- عرب وعجم به حق می ست برای سرور کائنات حسین علیه السلام والصلوات الله علیه واله والسلمیک باب ویژه بوجوداورد ولی به اینمعنی نیست دیگرائمه اطهار علیهم السلامباانان یک برخورد صوری داشته باشد – وشناخت مراجع عظیم الشان حتی راحل معمار ناب محمدی برعلیه بوزینگان اموی انچنا که باید وشاید باشد تفهیم نشده است لذا می ست یک کار اساسی حتی درسطح جهان شمول به این مباحث ومواضع پرداخت تاحق کلام دراین موارد بخوبی ادا وایفا شود انشاالله

بحث ت بین مردان و ن-!!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-ش ت خانم کلینتون درانتخاباتمورد تحلیل واقع شد- سازمان معروف نظر سنجی امریکا –پئو-متوجه شد که هنوزیک اختلاف بسیار روشن وصریح وخالص –درباره ایا اختلاف در ت است ویا نیست وجود دارد-درواقع مردان مثلا در مسائل تصور میکننند که خانم ها بسیاراحساسی بر خورد میکنند وبه اندازه کافی جدی نیستند- وان اندازه استانداری که قبول دارند- خانم ها ندارند ونحو استدلال انها راهم نمی پذیرننند—البته63%خانم درامریکا تصور میکنند این امر درمردان وجود دارد وباعث ایجادمانع برای پیشرفت خانم ها میشود- ومردان تنها41% این چنین فکر میکنند- که این بخشی از اختلاف نظر بین خانم ها ومردان است-ریشه اولیه به نظر میرسد که هنوز برای تساوی بودن ویکی بودن ن ومردان کار نشده است- واز نسلی به نسل دیگر اقتباس میشود-که باعث عدم درک صحیح میشود- وریشه ان در روستا بود که پدر من در روستا ویکتوریا- رشد کرده بود ویک فروشنده لبنیات بود وگاهی اوقات سر ن جوان سوت میکشید- ومنظور بدی نداشت ومن کاملا مطمن هستم او تصور میکرد کهانهارا تمجید واز انها تشکر میکند—شاید مردان انجاهم چنین می د-نه تنها انرا ما انجام میدایم-ما هیچ توجه ای ان زمان به مسئله تی نداشتیم-کهدرباره مردمان اطراف خود فکر کنیم—واز مردمان اطراف خود دراین مسائل بی خبر بودیم- تحقیقات نشان داد—نه تنهامردان یک درک بدون استدلال وتوصیفات وتعاریف منطقی بعنوان فقط یک پیشنهادیک انحرافی برعلیه ن دارند- و ن ناخوداگاه یک انحرافی درباره ت خود دارند- درنتجه دو ارددرفرهنگ ما ریشه دوانده است- وما-مردان-اغلب تشخیص نمیدهیم- که ماین موضوع بر خانم ها تحمیل میکنیم- بعنوان مثال-ما از دختران خودبیشتر توقع داریم که وخویشتن داری داشته باشند تا پسران خود- وادب را رعایت کنند قضاوت ما این است- نی که هنوز صورت جذابه دخترانه دارند وپست های دخترانه دارندبیشتراز مردان میتواند هراس انگیزباشند را قضاوت میکنیم- وایده ما این است که قدرت طبیعی استعدادها وپتانسیل انهادر کار های کارگاه ای-مردان بیشتر درجهت ترقی وتکامل کار هستند و ن بیشتر درجهت اجرائی ان-بدبختی بیشتر اینجا است-که ن با درجه بالای کاربری در ازمایش های سختقرار نمیگیرنند که احتمال داده میشود که ممکن است بزودی بچه دار شوند ونبایدتحت فشار واقع شوند_ادامهدارد

تسلیت بر ای بازماندگان کوبائی

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم- با تسلیت به بازماندگان هواپیمای کوبائی که راصل از مکزیک اجاره کرده بودند- نشان میدهد دومتور ویا یکی از انها قفل کرده است- بقول بچه ها از ذغال اش است که این ذغال شاخصی بر ایتعین درحد ارد است یا نیست ندارد وپس از قفل کرد ن مشخص میشود باید زود به زودعوض شود-

نیم نگاهی به رسوه ناس-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سوره ناس-کلمه قل بیش از 300 بار درقران امده است نشان از ان است که قران از طرف خداوندمنان است- اثبات امانت داری حضر ت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که قبلا امین بودند وحال معجزه قران واعجازهای دیگر انرا اثبات میکند اعوذ به معنای پناه بردن- وارد قلعه شدن نشان از ان است که دشمنان قوی هستند- هم فرد باید خودرا مجهز کند وهم باید وارد قلعه شود- یکی از این تجهیزات ایمان به معصوم سلام الله علیه واله والسلم است-که راه مبارزه ودوری از وسوسه شیاطینوارد قلعه توحید شدن را نشان میدهند- وسوسه با انسان هاکنار کشیدن فرد وچهره به چهرهشدن دریک محیط خلوت وپس از انالیز فرد- که نقاط مثبت ومنفی فرد را بدست میاورد- بانقاط مثبت قوی همراهی میکند تا فرد تصور کند که هم مرام او است ولی از نقاط منفی با زیبا جلوه دادن ین خوداش- فرد ساده لوح که به بصیرت دینی ندارد فریب دهد- درحرم حضرا ت کاظمین بودم- سلام الله علیهما بودم با حجت هدایتی- محترم اسان شمالی بودن-که درمشهد منور ومقدس یک سازمان اگاهی دهند وکمک رسان برای زائرین اسانشمالی را تاسیس کرده اندمن از ایشان سئوال باعلمابرادران اهل سنت هم شما ارتباطی دارید- فرمودند بله مدتی با ان جنابان گفتگ وداشتم وکمی انانراساده لوح دیدم-برای نمونه فرمودند اقایان فتوامیدهند- که بیشتر از کلوخ به جای اب برای طهارت استفاده کنید؟؟؟!!ودلیل ان این استکه اب حیف است ؟؟ که نجس شود-من گفتم که انان حکیم تراز خداوندمنان تشریف دارند- زیرا خداوندمنان میفرماید ما اب را پاک وپاک کننده قراردادیم درثانی اگر کوچک ترین زخمی داشته باشد نود درصد خاک دنیاانواع کزاز ومیکروب و ویروس های خطرناک دارددرامریکا بیشتر کشاورزان که رعایت نمیکنند از طریق خاک میمرنند-دثانی اب فرو میرود و دراثر حرارات زمین بسیاری از میکروب هامی میرنند—خداوندمنان فرموده است رب الناس وملک الناس واله اناس یعنی ربوبیت الهی و ومعبود الهی را انتخاب کنید زیرا هدف از خلقت انسان رسیدن انسان به اله ناس است- ایاک نعبد- برای ان نیاز است به قدرت ملک ناس –ایاک نستعین- تا قدرت نباشد این امر امکان پذیر نیست و ین بر علیه این حزب ومرام و ین هستند-!!ادامهدارد


 

سخنرانی اقای قرائتی در باره قران-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته ار سایت (www.khamenei.ir)- یه این سایت مراجعه کنید ا ز عنوان انس باقران دوباره کلیک کنید ومناجاها وقرائت ها را یقران را کنید- ودرضمن سخنرانی حجت قرائتدی در درس احضرت خامنهای را را هم کنید –که مقدارای از ان را من ثبت ضیط -پیوندهای مرتبطبیاناتبیاناتحاشیه دیدارحاشیه دیدارع ع  صوتصوتدیگران - یادداشتدیگران - یادداشت


نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ


1397/02/18


سخنرانی حجت‌ال والمسلمین قرائتی در جلسه درس خارج فقه انقلاب یچندی پیش حجت‌ال والمسلمین قرائتی از انقلاب ی درخواستمی‌کند که در یکی از جلسات درس خارج فقه ایشان حضور یابد تا درباره‌ی ضرورتتوجه به تفسیر قرآن در حوزه‌های علمیه و مهجوریت قرآن در جامعه و کشورمانبرای طلاب حاضر در درس معظم‌له سخنرانی کند. این پیشنهاد مورد استقبال انقلاب قرار می‌گیرد و موجب می‌شود که حجت‌ال قرائتی در ابتدایجلسه‌ی درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در روز سه‌شنبه 1397/1/28 بهسخنرانی بپردازد.

پایگاه اطلاع‌رسانیkhamenei.ir در آستانه‌ی ورود به ماه مبارک رمضان -ماه بهار قرآن- گزیده‌ای از بیانات انقلاب در ابتدای این جلسه و همچنین سخنان حجت‌ال والمسلمینقرائتی را منتشر می‌کند.

بیانات انقلاب پس از سخنان حجت‌ال والمسلمین قرائتی بدین شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمد? ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد و آلهالطّاهرین سیّما بقیّةالله فی الارضین و لعنةالله علی اعدائهم اجمعین
بیانات جناب آقای قرائتی کاملاً متین و بجا و پُرمغز و برای همه‌ی ما لازمبود. آنچه ایشان در اهمّیّت درس قرآن و تدبّر در قرآن بیان د، جزوحرفهای لازم و ضروریِ امروزِ جامعه‌ی ما است. این البتّه یک درد قدیمی است؛زمان طلبگی ماها -سالها پیش- همین را کم‌وبیش انسان احساس میکرد؛ البتّهآن‌وقت یک آدم باهمّتی مثل آقای قرائتی نداشتیم. ... خب، بحمدالله امروز تاحدودی درسهای قرآن وجود دارد؛ ایشان هم انصافاً با جدّیّت دنبال این قضیّههستند؛ مثل مسئله‌ی یا مثل مسئله‌ی زکات که ایشان دنبال د وموفّق شدند؛ ان‌شاءالله در قضیّه‌ی تفسیر قرآن هم با تلاشی که ایشان دارند،با جدّوجهدی که دارند، با ابتکاری که در ایشان هست و با موهبتهایی که خدایمتعال به آقای قرائتی داده -که بعضی از اینها جزو مواهب خاص است- موفّقباشند. امروز استفاده کردیم و خیلی ممنونیم؛ دوستان تلاش کنید که روی اینمسئله فکر کنید و ان‌شاءالله تصمیم بگیرید و عمل ید.


http://farsi.khamenei.ir/ndata/home/1397/139702181430da51b.jpg


 


متن سخنان حجت‌ال والمسلمین قرائتی در ابتدای این جلسه به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم‌
الحمدلله ربّ العالمین‌ بعدد ما احاط به علمه، اللّهمّ صلّ على? محمّد و آل محمّد، الهی انطقنی بالهدى? و الهمنی َّقوى?.

 عید بود، زیارت آقا رفتیم، گفتگوهایی شد و از ایشان تقاضا کردیم که اینعرایض بنده اگر خوب بود، برای شما [طلّاب] هم گفته بشود؛ حرف زیاد است ولیحالا ببینیم بلکه بتوانیم بین پانزده تا بیست دقیقه تمامش کنیم.

 برای عید نوروز، همه‌ی مملکت تقریباً بسیج میشوند؛ از مرغ و گوشت وپرتقال و سیب و راهداری و اورژانس و هلال‌احمر و ...، همه بسیج میشوند کهعید می‌آید، یکی دو ماه مشغولند. ماه رمضان می‌آید؛ «قَد اَقبل‌َ اِلیکُمشَهرُ الله». ما برای قرآن چقدر آمادگی داریم؟ من برای اینکه [از مطلب] پَرت نشوم، از روی متن میخوانم:
بسم الله الرّحمن الرّحیم. خب، اوصاف قرآن خیلی است؛ از وقتم یک دقیقه‌اشمال اوصاف قرآن باشد: معلّمش خدا است، عَلَّم القُرآن؛(1) واسطه: جبرئیل،شَدیدُ القُوى?؛(2) محلّ فرود: قَلبِک؛ ذکرٌ لِلعالَمین‌؛(3) انّا لَهُلَحافِظون؛(4) غیرَ ذی عِوَج؛(5) فَأتُوا بِسُورَةٍ؛(6) الی آ ؛ اینمعرّفی قرآن.

 جایگاه قرآن در جامعه‌ی ما چیست؟ این قرآنی که خودش دو مرتبه فرموده «خُذِ الکِتابَ بِقُوَّة»؛(7) جدّی بگیریم قرآن را. هویّت ما به قرآن است. چون در قرآن چهار تا توبیخ است: کَمَثل الحِمار،(8) کَمَثل الکَلب،(9) کَالحِجارَة،(10) کَالاَنعام؛(11) امّا یک توبیخ در قرآن است که خیلی داغاست: میگوید پوک! به انی که کتاب آسمانی را اقامه نکنند، لقب «پوک» دادهخدا؛ یا أَهْلَ الْکِتابِ لَسْتُمْ عَلی‌ شَیْ‌ء حَتَّی تُقیمُوا.(12) کلمه‌ی «اقامه» راجع به چهار چیز در قرآن آمده: اَقِیمُوا الدّین،(13) اَقِیمُوا الصَّلاة،(14) اَقِیمُوا الوَزن،(15) وَلَو اَنَّهُم اَقاموا َّوراة.(16) زندگی مادّی‌مان هم بند به همین قرآن است. [میفرماید] وَلَواَنَّهُم اَقاموا َّوراة، اگر اینها تورات را اقامه کنند،لَأَکَلُوا؛(17) خب، اگر اقامه‌ی قرآن شد، لَأََکَلُوا، لَأَکَلُوا،لَأَکَلُوا؛ یعنی مادّیّاتمان هم بند به همین است. چون قرآن ذکر است: نَحنُنَزَّلنَا الذِّکر،(18) وَ مَن اَعرَضَ عَن ذِکرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةًضَنکاً.(19)

 یک سِری گیر‌و‌گورها هم شاید به‌خاطر این باشد که قرآن برای ما کتاب اصلینیست. خدا به پیغمبر میگوید اگر میخواهی سخنرانی کنی، باید روی قرآن صحبتکنی؛ آیه‌اش هم این است: لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّل‌َ؛(20) یعنیتُبَیِّن ما نُزِّل. بله، شعر و خواب و تحلیل هم هست امّا اگر آنهاهم بند به قرآن باشد ارزش دارد. یک‌وقت فرمود: حفظ نظام از اوجبواجبات است، حتّی از واجب‌تر است! من جا خوردم. بعد دیدم قرآن اشارهدارد به اینکه حفظ نظام از واجب‌تر است، چون عدّه‌ای که پای خطبه‌های پا شدند رفتند سراغ ید، قرآن میگوید اینها بی‌ادبند؛ وَ إِذارَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها(21) در ادامه میگوید «وَ تَرَکوکَ‌»، اینها پیغمبر را تنها گذاشتند، نمیگوید «ترکوها»، بایدبگوید «تَرَکَ الصّلاة» یا «تَرَکَ الخُطبِه»؛ یعنی بدتر از رها خطبه وبدتر از رها ، رها آسمانی است، میگوید «تَرَکوکَ»؛به‌هرحال. رفتم یک مسجدی، دیدم «مرگ بر » نمیگویند؛ گفتم اینجانمیگویند؟ گفتند نه، اینجا مسجد مقدّسین است. عالمش عالم وارسته‌ای بود؛گفتم من میخواهم صحبت کنم نیم دقیقه؛ گفت: بگو؛ گفتم: قرآن چهار صفت گفته،در مسجدِ شما دو تا هست؛ قرآن میگوید: «اَشِدّاءُ عَلَى الکُفّار، رُحَماءُبَینَهُم،(22) بعد [هم] «تَراهُم رُکَّعاً سُجَّداً»؛(23) [در مسجد] شما «رُکَّعاً» هست، «سُجَّداً» هست، «اَشِدّاءُ عَلَى الکُفّار» در مسجدتاننیست، «رُحَماءُ بَینَهُم» نیست؛ چرا نیست؟ فکر میکنید مقدّسید! آقا گفت: درست است. دیگر از آنجا شعار را گفتند. یعنی اگر خواستیم مردم را به انقلابهم دعوت کنیم، اگر از راه قرآن وارد شویم میپذیرند، اگر همین‌طور فقط صحبتکنیم، میگویند «خب این نظر ایشان است، ما این نظر را قبول نداریم».

 راجع به مرجعیّت صحبت بود، خب مرجعیّت بیشتر روی علم و تقوا صحبت میکنند،حق هم هست، در قرآن هم هست و قبول، روی چشم؛ امّا غیر از «اَعلم‌» و «اَتقى?»‌، مگر این آیه در قرآن نیست؟ تُرهَبُون بِهِ عَدُوَّالله‌،(24) اَشِدّاءُ عَلَى الکُفّار.(25) اگر به شاپور بختیار نمیگفت «من تویدهن این ت میزنم»، شاپور بختیار فرار میکرد؟ مقام معظّم ی فرمود: رئیس‌جمهور ، رئیس‌جمهور فرانسه، نخست‌ کجا، اینها جنایتکارند. غیر از «اعلم‌» و «اتقى?»‌ باید یک ی هم یک تشری بزند، هی «اعلم‌» و «اتقى?»‌ ‌ نگوییم. «اعلم‌» روی چشم، «اتقى?»‌ روی چشم امّا این آیه‌ها همهست. منبرها باید یک‌جوری باشد که محور، قرآن باشد؛ بله، حدیث هم بایدباشد، تاریخ هم باید باشد، هرچی باید باشد، باشد؛ امّا سهم قرآن در منبرهاکم است.

 الان ماه رمضان جلو ما است، یک ماه است؛ توفیقی است امسال و چند سال کهماه رمضان و تابستان به هم سوار میشود. خیلی خب، دوازده میلیون بچّهمدرسه‌ای داریم؛ چند سال پیش آقای بوشهری میگفت که ما بیست‌ هزار طلبه‌ی کتشلواری داریم که این دیپلمش را گرفته، لمعه‌اش هم تمام شده امّا معمّمنیست -در ‌عقیدتی نیست، ، قاضی، اهل منبر، در نهاد ی در نیست- نیست ولی خب، لمعه‌اش را خوانده، دیپلم هم دارد؛ اینبا پسرعمّه‌ها و پسر ‌هایش میتواند جلسه‌های محلّی درست کند تا «اَنذِرعَشیرَتَکَ الاَقرَبِین‌»(26) راه بیفتد. هر هجده‌ساله‌ای میتواند ده،پانزده تا ‌ده، سیزده ساله را دعوت کند. این آموزش روخوانی قرآن یک مهارتاست، هشت ساعته میشود آموزش بدهید، هشت ساعت بیشتر کار ندارد. شما اقوال رامطالعه کن، امّا روی منبر نباید اینها را بگویید، در منبر یک تفسیر روانبگویید، دو سه برابر ترجمه؛ روخوانی قرآن مهم است. ماه رمضان جلو ما است،عظمت رمضان به روزه نیست فقط، عظمت رمضان به قرآن است؛ نمیگوید شَهرُرَمضان «اَلّذی کُتِبَ عَلیکُمُ الصِّیام»، میگوید: «شَهرُ رَمَضان اَلّذیاُنزِلَ فِیهِ القُرآن».(27)

 در این مسئله‌ی محوریّت قرآن، باید یک نهضت تفسیری ایجاد بشود. تجوید راهافتاده، حفظ قرآن راه افتاده، الحمدلله. ما دو علم داریم در قرآن که ایندو علم با توبیخ است، یعنی با توبیخ میگوید که چرا نمیروی سراغش؟ یکی تفقّهاست: «لَولا نَفَرَ»(28) -آیه‌ی «نَفْر»- چرا نمیروید «لِیَتَفَقَّهُوا»؟این «تفقّه» با توبیخ؛ الحمدلله حوزه‌ها هم براساس همین آیه راه افتاد،فعّالند. یک آیه‌ی دیگر هم داریم، آن هم «تدبّر» است، میگوید: «اَفَلایَتَدَبَّرُونَ القُرآن‌»؛ منتها تفقّه یک توبیخ دارد -«لولا نفرلیتفقّهوا» یک توبیخ دارد- امّا در آیه‌ی تدبّر دو تا توبیخ هست: [اوّل] «اَفَلا یَتَدَبَّرون»،(29) دو مرتبه -توبیخ دوّم- «اَم عَلَى‌ قُلُوبٍاَقفالُها»؛(30) دو تا توبیخ برای تدبّر است. حدیثی از رضا هست کهفرمود: اینکه واجب شد برای این است که قرآن از مهجوریّت بیاید بیرون.

 وقتی موعظه میخواهیم ، آیات موعظه را بگوییم: فَذَکِّر بِالقُرآنمَن یَخافُ وَعِید؛(31) چرا جای دیگر میروید؟ در حوزه‌ها «معاونت تهذیب» هست برای اخلاق طلبه‌ها؛ آیات اخلاقی را بگویند؛ آیات اخلاقی را اگربگویند، هم تفسیر است، هم تهذیب است، هم طلبه که این را یاد گرفت میرود تویمحلّه‌شان میگوید؛ عید، تابستان، ماه رمضان، محرّم؛ یعنی ما اخلاقمان جدااست از تفسیرمان. سیاست هم میخواهیم بگوییم آیات را باید بگوییم، چندصد آیه‌ی داریم در قرآن، همانها را اگر بگوییم مردم تشکّر میکنند. ما مزه‌ی قرآن را نچشیده‌ایم بعضی‌هایمان و نچشیده‌اند بعضی‌هایشان؛ نه ماچشیده‌ایم و نه ما توانسته‌ایم بچشانیم. به‌هرحال مسئله‌ی قرآن را جدّیبگیریم.

 فکر هم نکنید قرآن علم نیست؛ رضا فرمود: مَن اَرادَ العِلمفَلیُثَوِّرِ القُرآن -«ثور» با «ث» سه نقطه یعنی انقلاب- برای علم، قرآنرا زیرورو کنید. دعوت شدیم ده سال پیش برای تهران جماعت بشویم -همان‌جایی که هست؛ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه ...؛ توی هفته- گفتم من به شرطی می‌آیم که تفسیر هم بگویم؛ گفتند که اینجا صبح تا ظهر سرِدرسند، خسته‌اند اینها؛ گفتم که کم میگویم؛ گفت آ نمیشود؛ گفتم آقا منمیتوانم نیم دقیقه تفسیر بگویم. گفت آ نیم دقیقه تفسیر! بگو ببینم؛ ماگفتیم «در قرآن چند بار گفته «کُلُوا» -یعنی بخورید- هرجا میگوید «کُلُوا»،بغلش یک مأموریّتی است، کُلُوا اَنفِقُوا، کُلُوا اَطعِمُوا، کُلُوالاتُسرِفُوا، کُلُوا وَاعمَلُوا‌ صالِحاً، کُلُوا وَلاتَطغَوا؛ به زنبورعسل هم که میگوید «کُلِی»، دنبالش میگوید «فَاسلُکِی»، تو هم که گُل مکیدیباید عسل بسازی. یعنی کُلُوا کُلُوا هست امّا بخور بخور نیست؛ کنار خوردنیک مسئولیّتی است؛ والسّلام علیکم و رحمةالله».(32)

(آقای قرائتی: خنده‌ی‌ تشکّر بود؟
معظّمٌ‌له: نه، این نَقل [والسّلام علیکم] را اشتباه گرفتند با اینجا،(33) [شما] در گفتید «والسّلام علیکم».
آقای قرائتی: بله)

بعد گفتند خب، اینجا چون شصت هزار دانشجو دارد، مهم‌ترین کشوراست، بعضی از اساتیدش تمام و پروفسورند، پس علمی بگو؛ گفتم منقرائتی‌ام، طلبه‌ام، علمی میخواهید بروید سراغ علما؛ گفت مثلاً میخواهی «وَبِالوالِدَینِ اِحساناً»(34) را بگویی؟ اینها که بچّه نیستند؛ من ناراحتشدم و گفتم به من گفته‌اند علمی حرف بزن، من میخواهم امروز آبکی حرف بزنم،روی تخته نوشتم «وَ بِالوالِدَینِ اِحساناً»، گفتم بیست تا نکته از اینمیکشم بیرون؛ این «با»اش بای الصاق است؛ دو تا نامه را که سنجاق میکنند، بهنامه‌ی پشتی میگویند الصاق، الحاق، پیوست؛ یعنی احسانت پیوست به خودتباشد، یعنی خودت مادرت را ببر ؛ نگو پول میدهم تا ی تلفنی [ببرد]؛ وَبِالوالِدَین. لَقِّمهُ بِیَدَیک، با دست خودت لقمه لقمه دهان مادرت بگذار،نگو برنج بپز بخور، این درباره‌ی «بِالْـ». «بِالوالِدَین» گفته، «بِالْاَبَوَیْن» نگفته؛ چون به هم «اَب» میگویند -اَنَا وَ عَلیٌّاَبَوا هذِهِ الاُمَّة؛ مِلَّةَ اَبِیکُم اِبراهیم؛(35) به عمو میگویند، بهپدر زن میگویند، به معلّم میگویند- «بِالوالِدَین» گفته، حساب والدین ازآنها جدا است. نگفته «بالوالدین المؤمنَین»، گفته بِالوالِدَینِ اِحساناً‌برّاً کان او فاجراً. نگفته «بالوالدین انفاقا»، پدر و مادر خیلی وقتها پولنمیخواهند، محبّت میخواهند. بیست تا نکته تقریباً روی تخته سیاه، در نوشتم. گفتم آقایان بلد بودید؟ گفتند والّا به حضرت عبّاس بلدنبودیم، تا حالا هم ی [نگفته بود]. گفتم دیگر نگویید آقای قرائتی اینجا است، اینها پروفسورند، علمی حرف بزن. باسوادترین ماها پهلویساده‌ترین کلمات قرآن، حرف نفهمیده داریم. در «هُنَّ لِباسٌ‌ لَکُم»(36) پنجاه تا نکته من گیرم آمده؛ در سوره‌ی کوثر 82 تا نکته گیرم آمده. قرآنعلم است، ما فکر میکنیم علم چیز دیگری است، اصلاً قرآن را جزو علمنمیدانیم. وقتی میگوییم مشغول چی هستی؟ میگوید مباحث علمیّه؛ میگوییم حالامباحث علمیّه یعنی قرآن؟ میگوید نه، قرآن نه! نمیگویم آنها نباشد، میگویمبه قرآن هم سهم بدهیم.

 ماه رمضان وقت قرآن است. ماشینی که موتورش هوا گرفته و خاموش شده، درسرازیری هلش میدهند؛ سرازیری قرآن، ماه رمضان است. پیغمبر در اُحد فرمود: کدام‌یک از این بیشتر قرآن بلدند؟ من اوّل میخواهم به جنازه‌ی او بخوانم؛ این یعنی چه؟ چرا در قیامت به ما میگویند براساس قرآن درجهبگیرید، اِقرَأ وَأرقَ. اصلاً قرآن را باید بکشیم وسط؛ تاریخ میخواهیمبگوییم، از قرآن بگوییم، بعد از حدیثها بگوییم، نمیخواهم فقط هم قرآن باشد،قرآن و اهل‌بیت، از هم جدا نیست. بنده چهل سال است تقریباً در تلویزیونم،یک شبِ تعطیل نشده، این از الطاف استثنائی خدا بود. والله، بالله، اگربه هر کت تکیه می ، سال اوّل و دوّم حرفهایم تمام شده بود. صبح نگاهبه قرآن میکنی یک چیز میفهمی، عصر چیز دیگری میفهمی. اصلاً اگر حرف تازهنباشد خدا نمیگوید تدبّر کن؛ اینکه صاحبخانه به همه‌ی مهمانها میگوید شاخهرا بتکانید، پیدا است هر که بتکاند، یک میوه‌ای گیرش می‌آید؛ وگرنه میگویم «خدایا چرا مدام به من میگویی تدبّر کن! ملّاصدرا، فیض کاشانی، ،بزرگان، تکاندند، میوه‌هایش را بردند، دیگر چیزی برای من نمانده». اینکهخدا به هر ی میگوید تدبّر کن، یعنی هر شاخه را تکان بدهد، میوه‌ گیرشمی‌آید. ان ما چیزی از قرآن میفهمند که ما نمیفهمیم، این حق است؛ فقیهاز آیات‌الاحکام چیزی در می‌آورد که ما نمیفهمیم، این حق است؛ امّا معنایشاین نیست که تدبّر نکنیم.

 
ما

یک سئوال درباره - تا ی-؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-این سئوال برای من مطرح است که – تا ی – مال حجت پناهی-باسازمانی ای مانند- سازمان تبلیغات ی هم برخوردی داشته است؟؟-درانجیل امده است- حضرت علیه السلامبه مغازه یکفر شاید یهودی جوان رفت که میدانست انصافی در او است- وکنار میز کارگاهی نشست که ان جوان مجسمه گرندهای درست میکرد ورنگ امیزی میکرد برای زیبائی واسباب باز ی بچه ها میفروخت- حضرت علیه السلام فرمودند که من امدم این کاررا یادبگیرم- ظرف دو وسه ساعت ان را بلد شد جوان گفت شما قبلا بلد بودید- ایشان گفتخیر تازه یاد گرفتم این قابل قبول است چنین استعدای هم وجودارد ولی مال حضرت علیه السلام کمی بیشتر است- این جهان حرکت کند دارد وپیشرفت اش کند است حضرت علیه السلام فرمودندجوان میخواهی این پرنده پرواز کندمات ومبهوت شد وحضرت ئ علیه السام فرمودند به اذن الله- که انراتبدیل به نام پدر؟ ودعا خواندنچناچه حضرت علیه السلام نقش الهی هم داشته باشدنیز به اذن واز خدا خواستننداشتمعلوم میشودان برچسب ها قل است پرن واز مغازه بیرون رفت افراد دم مغازه مات ومبهوت شدن وپرند باز گشت وبر شانه حضرت علیه السلام قرار گرفت وانجوان فرمودند به این پرنده بگوئید برشانه من قراربگیرد وحضرت علیه السلام والصلوات انرا بیان د وپرنده بر شانه ان جان قرار گرفت که مدهوش شد ایضشان بهوش اوردند این جهش بزرگ کار فقط خداوندمنان است مردم گفتند که حضرت صلواه اللهعلیه این نر است ویک ماده هم درست کن ایشان فرمودند این پرنده به ماده نیازندارد وبه اب ودانه هم- نیاز ندارد بلای سر شماچرخ میزند وکاری به ان نداشته باشیدتا رلت اش فرا برسد—ا ین پامبر انجلی حضرت بحیری سلام الله علیه است که اکرم صلواته اللهعلیه والسلم درنوجوانی با ایشان ملاقات داشته است-حال مطالبی که انجناب تدریس میکرد با مطالبی که اکرم صلواه اللهعلیه واله والسلم تدریس کرده است یک جهش عظیم است که جز خداوندمنان ی را یارای ساخت ان نبوده است

نیم نگاهی به سوره اخلاص-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سوره توحید نام دیگران اخلاص است اهمیت ان درهمین است که اگرتوحید ناب را درک نکنیم- از اخلاص دور هستیم- اعمال دیگرانسان دیگر فایده ای ندارد-درتعبیری دیگر امده است- که این فرد معلق درهوا است نه درور ی زمین مستقراست ونه حبلی به ان به زمین بسته شده است- خواندن یک سوم قران است- دال بران است که یک ارکان وپایه بسیارمهم است—از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-امده است-:" ی –که به –خدا-و-روز –قیامت ایمان دارد—خواندن- سوره –قل هو الله احد-:" را بعد از هر ترک نکند—چرا:-که هر ان را بخواند-خداوند خیر دنیا وا ت را برای او جمع میکند- وخوداش وپدر ومادر وفرزندان اش را می امرزد- در حدیث دیگری از از صادق علیه السلام سلام الله علیه والصلواته الله واله والسلم—بیان فرمودند—هنگامی که رسول خدا صلواته الله علیه واله والسلم- برجنازه:" سعد بن معاذ رحمت الله علیه والسلم- گزاردند—فرمود-:" هفتاد هزارملک کهدرمیان انها حضرت جبرائیل علیه السلام نیز بود وبر جنازه او گزاردند-(اجرا ش را حساب کنید)!من از جبرائیل پرسیدم-او به خاطر کدام عمل مستحق گزاردن شما شد-؟ گفت- به خاطر تلاوت سوره قل هوالله احد"که- درحال نشستن وایستادن وسوار شدن وپیاده روی ورفت وامد-اما خواندن سوره اخلاص پایمبراکر م صلواته الله علیه واله والسلم درچه حد است-خداوندمنان میفرماید اجر ان بر عهده من است- وما امروز کهعلم ما بیشتراز حضرت سعدبن معاذ رحمت الله است ومشکلات بیشتراز ان زمان است- ی مقاومت میکند می ست درجات بالاتری رابه دست اورد- وگرنه مغبون وبازنده است-رحدیث دیگری از اکرم صلواه اللهعلیه واله والسلم امده است—خواندن سوره قل وهوالله احد را بعداز هر  ترک نکند—چراکه هر انرا بخواند- خداوند منان خیر دنیا وا ت وا ت را برا یاو جمع میکند- وخوداش وپدر ومادر وفرزندانش ر میامرزد—ازروایت دیگری استفاده میشود- که خواندناین سوره به هنگام ورورد- به خانهروزی را فراوان دمیکند وفقرا را دور میسازد- ومطالب دراین باره زیاداست – تفسیرنمونه )نکته مهم- در ضمیر هو است- ضمیر فرد غائب است یعنی دیده نمیشود- حضرت علی علیه السلام صلو ه اللهعلیه واله والسلم میفرماید- درشب جنگ بدر- حضرت خضر را دیدم از اوخواستم چیزی به من یاد دهد که به کمک ان بر دشمنان پیروز شوم اولین نکته دراین است که همیشه کمک الهی را بایدطلب کرد وبه اسباب مادی زیاد وابسته نبود- ان حضرت رحمت اللهعلی فرودند این جمله بگو—یاهو- یا من لا هو الاهو هنگامی صبح شد جریان را از خدمت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم عرض - فرمودند یا علی اسم اعظم به تو تعلیم شده است وسپس این جمله ورد زبان من درجنگ بدر شد- حضرت خضر علیه السلام بدرجه رسید که به ایشان اسم عظم داده شد- ایشن از خداوند خواستند زنده باشند تا قیامت بخصوص در زمان ا زمان که شرک بسیارقوی است به کمک ان بشتابد- عنا بسیار دقیق است مهم است- او یعنی خداوندمنان که غائب از نظراست- ی غائب است وعظیم ترین غائبی که همیشه غائب خواهد بود- یعنی غائب های دیگر نه عظمت ایشان دارند ونه همیشه غائب خواهند بود رذوز ی اشکار میشود ویا از طریق ارتباط باانها درک میشوند مانند روح خود فرد-لذا ی نمتیواند برای خداوندمنان شکل وصورت وخصوصیات دیگر بیان کند- زیرا هیچ موجودی ان عظمت ر ده است-ادامه دارد


 

نیم نگاهی به سوره اخلاص -!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سوره توحید نام دیگران اخلاص است اهمیت ان درهمین است که اگرتوحید ناب را درک نکنیم- از اخلاص دور هستیم- اعمال دیگرانسان دیگر فایده ای ندارد-درتعبیری دیگر امده است- که این فرد معلق درهوا است نه درور ی زمین مستقراست ونه حبلی به ان به زمین بسته شده است- خواندن یک سوم قران است- دال بران است که یک ارکان وپایه بسیارمهم است—از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-امده است-:" ی –که به –خدا-و-روز –قیامت ایمان دارد—خواندن- سوره –قل هو الله احد-:" را بعد از هر ترک نکند—چرا:-که هر ان را بخواند-خداوند خیر دنیا وا ت را برای او جمع میکند- وخوداش وپدر ومادر وفرزندان اش را می امرزد- در حدیث دیگری از از صادق علیه السلام سلام الله علیه والصلواته الله واله والسلم—بیان فرمودند—هنگامی که رسول خدا صلواته الله علیه واله والسلم- برجنازه:" سعد بن معاذ رحمت الله علیه والسلم- گزاردند—فرمود-:" هفتاد هزارملک کهدرمیان انها حضرت جبرائیل علیه السلام نیز بود وبر جنازه او گزاردند-(اجرا ش را حساب کنید)!من از جبرائیل پرسیدم-او به خاطر کدام عمل مستحق گزاردن شما شد-؟ گفت- به خاطر تلاوت سوره قل هوالله احد"که- درحال نشستن وایستادن وسوار شدن وپیاده روی ورفت وامد-اما خواندن سوره اخلاص پایمبراکر م صلواته الله علیه واله والسلم درچه حد است-خداوندمنان میفرماید اجر ان بر عهده من است- وما امروز کهعلم ما بیشتراز حضرت سعدبن معاذ رحمت الله است ومشکلات بیشتراز ان زمان است- ی مقاومت میکند می ست درجات بالاتری رابه دست اورد- وگرنه مغبون وبازنده است-رحدیث دیگری از اکرم صلواه اللهعلیه واله والسلم امده است—خواندن سوره قل وهوالله احد را بعداز هر  ترک نکند—چراکه هر انرا بخواند- خداوند منان خیر دنیا وا ت وا ت را برا یاو جمع میکند- وخوداش وپدر ومادر وفرزندانش ر میامرزد—ازروایت دیگری استفاده میشود- که خواندناین سوره به هنگام ورورد- به خانهروزی را فراوان دمیکند وفقرا را دور میسازد- ومطالب دراین باره زیاداست – تفسیرنمونه )نکته مهم- در ضمیر هو است- ضمیر فرد غائب است یعنی دیده نمیشود- حضرت علی علیه السلام صلو ه اللهعلیه واله والسلم میفرماید- درشب جنگ بدر- حضرت خضر را دیدم از اوخواستم چیزی به من یاد دهد که به کمک ان بر دشمنان پیروز شوم اولین نکته دراین است که همیشه کمک الهی را بایدطلب کرد وبه اسباب مادی زیاد وابسته نبود- ان حضرت رحمت اللهعلی فرودند این جمله بگو—یاهو- یا من لا هو الاهو هنگامی صبح شد جریان را از خدمت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم عرض - فرمودند یا علی اسم اعظم به تو تعلیم شده است وسپس این جمله ورد زبان من درجنگ بدر شد- حضرت خضر علیه السلام بدرجه رسید که به ایشان اسم عظم داده شد- ایشن از خداوند خواستند زنده باشند تا قیامت بخصوص در زمان ا زمان که شرک بسیارقوی است به کمک ان بشتابد- عنا بسیار دقیق است مهم است- او یعنی خداوندمنان که غائب از نظراست- ی غائب است وعظیم ترین غائبی که همیشه غائب خواهد بود- یعنی غائب های دیگر نه عظمت ایشان دارند ونه همیشه غائب خواهند بود رذوز ی اشکار میشود ویا از طریق ارتباط باانها درک میشوند مانند روح خود فرد-لذا ی نمتیواند برای خداوندمنان شکل وصورت وخصوصیات دیگر بیان کند- زیرا هیچ موجودی ان عظمت ر ده است-ادامه دارد

چگونه نامه بنویسیم-!!

درخواست حذف اطلاعات


چگونه مردان . ن باسبک مختلف میغرند- معلوم میشود حضرت علی ذعلیه السلام باسبک عراقی صحبت می د- همیشه بهترین مدل خودرا حفظ کنید ختم نامه مطالب دلخواه خودتان است-


 - بسمالله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-در وینودوز – 10-ی ری نمونه های برای طرز نامه نگاری برای ادارا ت مختلف-دارد- اصطلاحا به انها فورمت پاک داده است- یعنی عیبی نمیشود برانها گرفت- قران هم یک فرمت پاک است-نامه یکنامه ادارای برای یک گالری است- سلام علیکم را اختیاری کرده است- اقای ترامپ میگوید سلام همرا ه باعذاب الهی ومن بر شما سرخ پوستان وحشی جدید-میفرماید نامه باید بدین روش طرح ریزی شده باشد که هماهنگ با کل اسناد شما باشد- اسناداقای ترامپ نظرخوداش وثروتمندان وداماد اش ودخترش وخانم اش است- یک- نکته کن دراینجا متذکر شوم حق فرد با حق جمع مساوی است یعتیحق فرد با بیت المال مساوی است البته گذتش بعلت های مختلف یکی هم برای بیت المال تاحدی که فرد رضایت داشته باشدبسیار پسندیده است وگاهی تنها راه کمک به جامعه از این طریق است وگرنه8 روز قیامت فرد میتواند طلب حق خود کند-نامهدرست مانند یک گالری که اشیا ی مختلف دارد نامه هم این چنین است- که هرگالری یک سرعنوان دارد ومقداری جداول دارد- لیستهای مختلف داردکه صفحات مناسب خود ادارند- گالری اقای ترامپ منافع شخص وخانودگی امریکائی است بدون درنظر گرفتن منافع دیگران- در حالی که در در هرچقدرفرد تواناتر شود- مانند درخت پر ثمر ودشت کنار کوه ها سربزیرتر میشود وبیشتر درخدمت جامعه وانسانها میباشد-


  شما میتوانید- بخش انتخ خاص متن را با امکنات نرم افزار ورد-= کلمهدر گالری تغیر سریع اسلولوب واستیل – ورد= کلمه تغیر دهید- ایشان در حوزه سیاست نرم افزار خاصی داردمداوم تغیرات سریع سبکی میدهد- افاقا قران مجید هم همین طور است سبک خودرا مطابق- شرایط موجود تغیرمیدهد- زمانی من در کت میخواندم که حضرت علی علیه السلام مثلا درخطبه جنگ صفین مانند شیر میغرید نمیتوانستم تجسم کنمتادرسفرعتبا متوجه شدم بعضی عراقی که اص ا مال منطقه هستند نه انکه دراصل اهل حجاز بودند انها میغرند گاهی انسان تعجب مکیند که
- بسمالله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-در وینودوز – 10-ی ری نمونه های برای طرز نامه نگاری برای ادارا ت مختلف-دارد- اصطلاحا به انها فورمت پاک داده است- یعنی عیبی نمیشود برانها گرفت- قران هم یک فرمت پاک است-نامه یکنامه ادارای برای یک گالری است- سلام علیکم را اختیاری کرده است- اقای ترامپ میگوید سلام همرا ه باعذاب الهی ومن بر شما سرخ پوستان وحشی جدید-میفرماید نامه باید بدین روش طرح ریزی شده باشد که هماهنگ با کل اسناد شما باشد- اسناداقای ترامپ نظرخوداش وثروتمندان وداماد اش ودخترش وخانم اش است- یک- نکته کن دراینجا متذکر شوم حق فرد با حق جمع مساوی است یعتیحق فرد با بیت المال مساوی است البته گذتش بعلت های مختلف یکی هم برای بیت المال تاحدی که فرد رضایت داشته باشدبسیار پسندیده است وگاهی تنها راه کمک به جامعه از این طریق است وگرنه8 روز قیامت فرد میتواند طلب حق خود کند-نامهدرست مانند یک گالری که اشیا ی مختلف دارد نامه هم این چنین است- که هرگالری یک سرعنوان دارد ومقداری جداول دارد- لیستهای مختلف داردکه صفحات مناسب خود ادارند- گالری اقای ترامپ منافع شخص وخانودگی امریکائی است بدون درنظر گرفتن منافع دیگران- در حالی که در در هرچقدرفرد تواناتر شود- مانند درخت پر ثمر ودشت کنار کوه ها سربزیرتر میشود وبیشتر درخدمت جامعه وانسانها میباشد-


  شما میتوانید- بخش انتخ خاص متن را با امکنات نرم افزار ورد-= کلمهدر گالری تغیر سریع اسلولوب واستیل – ورد= کلمه تغیر دهید- ایشان در حوزه سیاست نرم افزار خاصی داردمداوم تغیرات سریع سبکی میدهد- افاقا قران مجید هم همین طور است سبک خودرا مطابق- شرایط موجود تغیرمیدهد- زمانی من در کت میخواندم که حضرت علی علیه السلام مثلا درخطبه جنگ صفین مانند شیر میغرید نمیتوانستم تجسم کنمتادرسفرعتبا متوجه شدم بعضی عراقی که اص ا مال منطقه هستند نه انکه دراصل اهل حجاز بودند انها میغرند گاهی انسان تعجب مکیند که


چگونه مردان . ن باسبک مختلف میغرند- معلوم میشود حضرت علی ذعلیه السلام باسبک عراقی صحبت می د- همیشه بهترین مدل خودرا حفظ کنید ختم نامه مطالب دلخواه خودتان است- 
چندنکته تکتیکی-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران وخواهران-جسجوگر به سایت-www.nasime marefat.parsiblog.com-لطفا سری بزنید-لاهیجان پرچم شیعه است درسرتاسر عراق- ارم موکب شیر ایران درشهر بردیاوار مزین است است که به مردم عراق ورواز خدمت رسانی می د- خبر ی نور در پاسگاه ایران وشهادت دو در حمله به پایگاه بسیج شهرستان باوی-که بسیارناجوانمردان همانند شهادت ائمه اطهارعلیهم السلام الله وصلواته الله اجمعین- بسیاردرد اور است که انها برای قتیلالعبرات به شهادت رسیدند-چند –نکته تاکتیکی که الهام-از   تکتیکیهای است به سمع مبارک میرسانم- اول درعراق و از جوانان خام سود جست زیرا استارت انقل شدن درمنطقه توسط ایران زده شده بود وطرفداران زیادیپیدا شده بود که مداوم تک میزدند وغربهم پاتک انرا فراهم کرد این اشتیاقرا برع انقل ون کرد—کی از راها قبائل وخانودهای مستعد وه ت باید جا بهجا کردهماغنطور که عراق کرده است مثلا به لاهیچان وقم وجاهی گرم دیگربرد وانها به سمت بقعه های ام صلواته اللهعلیه واله والسلم وامازاده هابرد وکاری هم به انهایاد داد وهسران شایسته برای انها انتخاب کرد-واز خودانها سخنران وخطیب ساخت-امادرمرز هاطول مرزرا که نیاز است بایدسنگر یک ردیف عقب تر یک مکعب مسطیل بلندمانند سطل توخالی بادیوار پنج سانتمیتر از سیماندراخل ان خاک ریخته شود ویا از برزنت ساخته شوددو انهاراتروری ه سیمی خاردارد کشیده شد که ی نتواندب انها را وبهم جوش بدهند مخصوا دور پست برق یک دایره بزنند- چند متر عقب تر یک ضد شیب درست کنندکه تانک ونفربر ووانت خم هذروقت مقتضی شداز شیب بالا بیاید وپشت ان خط دفعائی دوم تیرانداز ی کنددر خط مقدم برای هر واحدچند یک معب مستطلی از اهن مانند تریبون- جعبه با سطح بالائی پهن یک نیمدایره منحیبه سمت داخل بهان جوش بدهند که فرد درروی ان داراز کش کند ومیتواند هم دیده بانی کند وهم تیراندازی کند وان بخش را منحنی با موکت خاک مانندپوشش داده شود از هیچ علام تپارچی وغیره استفادهاز طریق چهارگو ش شیشه های اب مدنی ومانند درطول جاده ریخته شود وهرجا اغاز یک واحد است بامقداری ظروف کمچوت وماهای وشیهای درست ابمدنی که بهم متصل هستند قرارداده شود وهر جا نیرونداریم یک خندق بهعرض یکمتر کشیده شود دو طرف خندق میله های سرکج وتوسط سیم خادر به صورت طوری بهم وصل شد ووسط ان مین باشدهرچند کیلومتر یک اطاق روی ان یکبرجک به طول سهمتلر تا چهارمترذ چهار گوش کهاز چهار طرف دریجه دیده بانی داشته باشد وربرو ی انها اطاقک که به سه میله لوله اهنی ویک صفحه بر سران ک تفتیش کند وهم اجازه عبور ماشین دهدی ووروبری ان باز یک چنین پناهگاه که در زیرا ن یک نفربر روبه سمت جبهه باشد بیشتر سعی شود که جلو تا دوکلیمتر چیزی نباشد وسپسدرختان باشد که دربین انها دیده بان های مخفی قرارداشته باشند ونیاز همنست که همیشه واردجنگ شوند وبخش از خط مقدم-بهانداز مغازه های کوچکا اهن باقطر زیادکه درش به سمت داخل باشد وشسته بهم جوش داده شود وتاننه تا بهم جوش داد شود وکنار انهایک فضای کوچه برا عبور ومرور ودیده بانی قرار داده شود که درداخل انها موادهای لوجستکی وارد وغذائی وهرچه مورد دنیا زاست قرارداد واز بام انهاهم متواند بر ای دیده بانی وتیراندزای حتی استفاده از خم امکان پذیر است هرچند کیلیمتر یک گودال مسطیل به عمق یزهسه متر نیم برا یا تیراندزای موشکها وتوپ ها ی دورزن ساخت که درو ان از کیسه خاکی بهحدنیاز کار گذاشته شودجادهمحل توقف نداشته باشد چناچه جائی اب است ویادکانی است ویامنزلی است ویا ازجائی منشعب میشو به جای دگری یک راه سوم انجا کشیده شود ویکتعداد تریلی که یک سری برجک اطاقی دارد هم حمل نقل کند وهم دیده بانی کند- انشاالله کار ساز خواهد بود

چند نکته تاکتیکی-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران وخواهران-جسجوگر به سایت-www.nasime marefat.parsiblog.com-لطفا سری بزنید-لاهیجان پرچم شیعه است درسرتاسر عراق- ارم موکب شیر ایران درشهر بردیاوار مزین است است که به مردم عراق ورواز خدمت رسانی می د- خبر ی نور در پاسگاه ایران وشهادت دو در حمله به پایگاه بسیج شهرستان باوی-که بسیارناجوانمردان همانند شهادت ائمه اطهارعلیهم السلام الله وصلواته الله اجمعین- بسیاردرد اور است که انها برای قتیلالعبرات به شهادت رسیدند-چند –نکته تاکتیکی که الهام-از   تکتیکیهای است به سمع مبارک میرسانم- اول درعراق و از جوانان خام سود جست زیرا استارت انقل شدن درمنطقه توسط ایران زده شده بود وطرفداران زیادیپیدا شده بود که مداوم تک میزدند وغربهم پاتک انرا فراهم کرد این اشتیاقرا برع انقل ون کرد—کی از راها قبائل وخانودهای مستعد وه ت باید جا بهجا کردهماغنطور که عراق کرده است مثلا به لاهیچان وقم وجاهی گرم دیگربرد وانها به سمت بقعه های ام صلواته اللهعلیه واله والسلم وامازاده هابرد وکاری هم به انهایاد داد وهسران شایسته برای انها انتخاب کرد-واز خودانها سخنران وخطیب ساخت-امادرمرز هاطول مرزرا که نیاز است بایدسنگر یک ردیف عقب تر یک مکعب مسطیل بلندمانند سطل توخالی بادیوار پنج سانتمیتر از سیماندراخل ان خاک ریخته شود ویا از برزنت ساخته شوددو انهاراتروری ه سیمی خاردارد کشیده شد که ی نتواندب انها را وبهم جوش بدهند مخصوا دور پست برق یک دایره بزنند- چند متر عقب تر یک ضد شیب درست کنندکه تانک ونفربر ووانت خم هذروقت مقتضی شداز شیب بالا بیاید وپشت ان خط دفعائی دوم تیرانداز ی کنددر خط مقدم برای هر واحدچند یک معب مستطلی از اهن مانند تریبون- جعبه با سطح بالائی پهن یک نیمدایره منحیبه سمت داخل بهان جوش بدهند که فرد درروی ان داراز کش کند ومیتواند هم دیده بانی کند وهم تیراندازی کند وان بخش را منحنی با موکت خاک مانندپوشش داده شود از هیچ علام تپارچی وغیره استفادهاز طریق چهارگو ش شیشه های اب مدنی ومانند درطول جاده ریخته شود وهرجا اغاز یک واحد است بامقداری ظروف کمچوت وماهای وشیهای درست ابمدنی که بهم متصل هستند قرارداده شود وهر جا نیرونداریم یک خندق بهعرض یکمتر کشیده شود دو طرف خندق میله های سرکج وتوسط سیم خادر به صورت طوری بهم وصل شد ووسط ان مین باشدهرچند کیلومتر یک اطاق روی ان یکبرجک به طول سهمتلر تا چهارمترذ چهار گوش کهاز چهار طرف دریجه دیده بانی داشته باشد وربرو ی انها اطاقک که به سه میله لوله اهنی ویک صفحه بر سران ک تفتیش کند وهم اجازه عبور ماشین دهدی ووروبری ان باز یک چنین پناهگاه که در زیرا ن یک نفربر روبه سمت جبهه باشد بیشتر سعی شود که جلو تا دوکلیمتر چیزی نباشد وسپسدرختان باشد که دربین انها دیده بان های مخفی قرارداشته باشند ونیاز همنست که همیشه واردجنگ شوند وبخش از خط مقدم-بهانداز مغازه های کوچکا اهن باقطر زیادکه درش به سمت داخل باشد وشسته بهم جوش داده شود وتاننه تا بهم جوش داد شود وکنار انهایک فضای کوچه برا عبور ومرور ودیده بانی قرار داده شود که درداخل انها موادهای لوجستکی وارد وغذائی وهرچه مورد دنیا زاست قرارداد واز بام انهاهم متواند بر ای دیده بانی وتیراندزای حتی استفاده از خم امکان پذیر است هرچند کیلیمتر یک گودال مسطیل به عمق یزهسه متر نیم برا یا تیراندزای موشکها وتوپ ها ی دورزن ساخت که درو ان از کیسه خاکی بهحدنیاز کار گذاشته شودجادهمحل توقف نداشته باشد چناچه جائی اب است ویادکانی است ویامنزلی است ویا ازجائی منشعب میشو به جای دگری یک راه سوم انجا کشیده شود ویکتعداد تریلی که یک سری برجک اطاقی دارد هم حمل نقل کند وهم دیده بانی کند- انشاالله کار ساز خواهد بود

چند نکته تاکتیکی-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران وخواهران-جسجوگر به سایت-www.nasime marefat.parsiblog.com-لطفا سری بزنید-لاهیجان پرچم شیعه است درسرتاسر عراق- ارم موکب شیر ایران درشهر بردیاوار مزین است است که به مردم عراق ورواز خدمت رسانی می د- خبر ی نور در پاسگاه ایران وشهادت دو در حمله به پایگاه بسیج شهرستان باوی-که بسیارناجوانمردان همانند شهادت ائمه اطهارعلیهم السلام الله وصلواته الله اجمعین- بسیاردرد اور است که انها برای قتیلالعبرات به شهادت رسیدند-چند –نکته تاکتیکی که الهام-از   تکتیکیهای است به سمع مبارک میرسانم- اول درعراق و از جوانان خام سود جست زیرا استارت انقل شدن درمنطقه توسط ایران زده شده بود وطرفداران زیادیپیدا شده بود که مداوم تک میزدند وغربهم پاتک انرا فراهم کرد این اشتیاقرا برع انقل ون کرد—کی از راها قبائل وخانودهای مستعد وه ت باید جا بهجا کردهماغنطور که عراق کرده است مثلا به لاهیچان وقم وجاهی گرم دیگربرد وانها به سمت بقعه های ام صلواته اللهعلیه واله والسلم وامازاده هابرد وکاری هم به انهایاد داد وهسران شایسته برای انها انتخاب کرد-واز خودانها سخنران وخطیب ساخت-امادرمرز هاطول مرزرا که نیاز است بایدسنگر یک ردیف عقب تر یک مکعب مسطیل بلندمانند سطل توخالی بادیوار پنج سانتمیتر از سیماندراخل ان خاک ریخته شود ویا از برزنت ساخته شوددو انهاراتروری ه سیمی خاردارد کشیده شد که ی نتواندب انها را وبهم جوش بدهند مخصوا دور پست برق یک دایره بزنند- چند متر عقب تر یک ضد شیب درست کنندکه تانک ونفربر ووانت خم هذروقت مقتضی شداز شیب بالا بیاید وپشت ان خط دفعائی دوم تیرانداز ی کنددر خط مقدم برای هر واحدچند یک معب مستطلی از اهن مانند تریبون- جعبه با سطح بالائی پهن یک نیمدایره منحیبه سمت داخل بهان جوش بدهند که فرد درروی ان داراز کش کند ومیتواند هم دیده بانی کند وهم تیراندازی کند وان بخش را منحنی با موکت خاک مانندپوشش داده شود از هیچ علام تپارچی وغیره استفادهاز طریق چهارگو ش شیشه های اب مدنی ومانند درطول جاده ریخته شود وهرجا اغاز یک واحد است بامقداری ظروف کمچوت وماهای وشیهای درست ابمدنی که بهم متصل هستند قرارداده شود وهر جا نیرونداریم یک خندق بهعرض یکمتر کشیده شود دو طرف خندق میله های سرکج وتوسط سیم خادر به صورت طوری بهم وصل شد ووسط ان مین باشدهرچند کیلومتر یک اطاق روی ان یکبرجک به طول سهمتلر تا چهارمترذ چهار گوش کهاز چهار طرف دریجه دیده بانی داشته باشد وربرو ی انها اطاقک که به سه میله لوله اهنی ویک صفحه بر سران ک تفتیش کند وهم اجازه عبور ماشین دهدی ووروبری ان باز یک چنین پناهگاه که در زیرا ن یک نفربر روبه سمت جبهه باشد بیشتر سعی شود که جلو تا دوکلیمتر چیزی نباشد وسپسدرختان باشد که دربین انها دیده بان های مخفی قرارداشته باشند ونیاز همنست که همیشه واردجنگ شوند وبخش از خط مقدم-بهانداز مغازه های کوچکا اهن باقطر زیادکه درش به سمت داخل باشد وشسته بهم جوش داده شود وتاننه تا بهم جوش داد شود وکنار انهایک فضای کوچه برا عبور ومرور ودیده بانی قرار داده شود که درداخل انها موادهای لوجستکی وارد وغذائی وهرچه مورد دنیا زاست قرارداد واز بام انهاهم متواند بر ای دیده بانی وتیراندزای حتی استفاده از خم امکان پذیر است هرچند کیلیمتر یک گودال مسطیل به عمق یزهسه متر نیم برا یا تیراندزای موشکها وتوپ ها ی دورزن ساخت که درو ان از کیسه خاکی بهحدنیاز کار گذاشته شودجادهمحل توقف نداشته باشد چناچه جائی اب است ویادکانی است ویامنزلی است ویا ازجائی منشعب میشو به جای دگری یک راه سوم انجا کشیده شود ویکتعداد تریلی که یک سری برجک اطاقی دارد هم حمل نقل کند وهم دیده بانی کند- انشاالله کار ساز خواهد بود

الاکمال دین!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره دین و -خداوندمنان در اوائل به نظر میرسد یک سری جزئیات ودین الهی به صورت مطلق بیان کند- واعتقادات دیگران  هم دین میداند-لک دینکم- ولی دیت- شمابرای خود دین دارید- ومن هم برای خودین ادارم تا دین یم مسئله وموضوع عمومی شود چیزی عجیب وشگفت اور نباشد یک سری اعتقادات است همانطور که میگویم هرجا فرهنگ خودرادارد قوانین خودرا دارد-مراسم خودرادارد-درمرحله اول توحید را مطرح میکند عدهای مخالفت میکنند تک تک جواب انهارا میدهد- درجائی برخلاف ادیان قبل میفرماید –زودبه حساب شما رسیده میشود-انها خط ونشان میکشند  خئاوندمنان هم خط ونشان میکشد ولی باید با احتیاط کرد- زیرا کافرین عجول وزودخشمگین میشند- جالب مخالف دین الهی کافرین خصوصیات نامناسب اجتماعی انهامطرح میکند مثلا یتمیان باتندی از خود میرانند که این امر درجامعه مشهود بوده است ونمیتوانستند انرا تکذیب کنند نتجه انکه موحدین برع هستند به یتیمان توجه ونوازش میکنند ودیگرنقاط ضعف وفسادانرا مشخص میکندکه علت ان همان دین غیر حقیقی است وکم کم دین حقیقی نداشته باشد خسران دارد درحال ضرر است وعمل صالح ندارد- این مموضوعات کاملا برای مردم اشکار شده بوده است- بعداز بیان دین های قبلی که نمایندگان انهادرعربستان بوده است بخصوص یهوئد که انها هم این حقایقرا دراوائل انکار ن بلکه بسیاری از ان ایا راتصدیق - بعد هم کتابرا مطرح کرد از کتب اسمانی یهوید و یت به حد کافی مطلب وبحث کرد وسپس ارسال ان  وداشتن معجزات بحث کردیعنی ان اجزا بهخوبی معرفی کرد وخصلت خوب واعمال صالحممومنان شرح داد ودرمقابل بیانات کافرن رد کرد وخصلت های پلید انهارا اشکار ساخت-در سوره ال عمران- اسم این دین را قبلاز انکه دیگران نامی برای او انتخاب کنند دین درنزدمن نام اش – است بنابرگفته تفسیر قران حکیم—روح همه ادیان تسلیم شدنمحض دربرابر خداوند ودستور او است- حضرت علی علیه السلام-درتعریف مفصل صحبت کرده است- فرموده است حققت همان تسلیم بودن  دربرابر حق است وتسلیم بودن  بدون یقین  ممکن نیست- یقین همان تصدیق است وتصدیق همان اقرار است- حضرت علی علیه السلام-درخطبه152- میفرماید- را کانونبزرگواریمعرفی کرده است –دراین خطبه به ریشه کلمه   اشاره داردکه هم خانوادهواژه سلامت دانسته است- انتخاب به عنوان طریق ومنهج- روش وراه- از دیگرمواغردی است که دراین خطبه ذکر شده است جالب است اعراب تسلیم شدن در راه ای میدانستند که به سلامت وبزرگواری برسند ومیبایست یقینی باشد-لذا قران برهان انها برای همین جهت از انها طلب کرد ودرخطبه160 فرمودند که اگر ی به جز دین دینی دیگر بپذیردبا سقوط روبرو میشود- اعراب عربستان از رفتن به یمین وشام خوداری می د که انهارابه بردگیمیگرنند واز نظرانها افرادی بدبو وخشن وجاهل هستند ونبایدازاد باشند- لذا برای انکه سقوط نکنند برای سفرکوتاه میرفتند وسعی می د خوش لباس وخوشبو وخوشاخلاق باشند ولی باز ترس داشتند وزود بر میگشتند—ادامه دارد

الاکمال دین !!

درخواست حذف اطلاعات

 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره دین و -خداوندمنان در اوائل به نظر میرسد یک سری جزئیات ودین الهی به صورت مطلق بیان کند- واعتقادات دیگران  هم دین میداند-لک دینکم- ولی دیت- شمابرای خود دین دارید- ومن هم برای خودین ادارم تا دین یم مسئله وموضوع عمومی شود چیزی عجیب وشگفت اور نباشد یک سری اعتقادات است همانطور که میگویم هرجا فرهنگ خودرادارد قوانین خودرا دارد-مراسم خودرادارد-درمرحله اول توحید را مطرح میکند عدهای مخالفت میکنند تک تک جواب انهارا میدهد- درجائی برخلاف ادیان قبل میفرماید –زودبه حساب شما رسیده میشود-انها خط ونشان میکشند  خئاوندمنان هم خط ونشان میکشد ولی باید با احتیاط کرد- زیرا کافرین عجول وزودخشمگین میشند- جالب مخالف دین الهی کافرین خصوصیات نامناسب اجتماعی انهامطرح میکند مثلا یتمیان باتندی از خود میرانند که این امر درجامعه مشهود بوده است ونمیتوانستند انرا تکذیب کنند نتجه انکه موحدین برع هستند به یتیمان توجه ونوازش میکنند ودیگرنقاط ضعف وفسادانرا مشخص میکندکه علت ان همان دین غیر حقیقی است وکم کم دین حقیقی نداشته باشد خسران دارد درحال ضرر است وعمل صالح ندارد- این مموضوعات کاملا برای مردم اشکار شده بوده است- بعداز بیان دین های قبلی که نمایندگان انهادرعربستان بوده است بخصوص یهوئد که انها هم این حقایقرا دراوائل انکار ن بلکه بسیاری از ان ایا راتصدیق - بعد هم کتابرا مطرح کرد از کتب اسمانی یهوید و یت به حد کافی مطلب وبحث کرد وسپس ارسال ان  وداشتن معجزات بحث کردیعنی ان اجزا بهخوبی معرفی کرد وخصلت خوب واعمال صالحممومنان شرح داد ودرمقابل بیانات کافرن رد کرد وخصلت های پلید انهارا اشکار ساخت-در سوره ال عمران- اسم این دین را قبلاز انکه دیگران نامی برای او انتخاب کنند دین درنزدمن نام اش – است بنابرگفته تفسیر قران حکیم—روح همه ادیان تسلیم شدنمحض دربرابر خداوند ودستور او است- حضرت علی علیه السلام-درتعریف مفصل صحبت کرده است- فرموده است حققت همان تسلیم بودن  دربرابر حق است وتسلیم بودن  بدون یقین  ممکن نیست- یقین همان تصدیق است وتصدیق همان اقرار است- حضرت علی علیه السلام-درخطبه152- میفرماید- را کانونبزرگواریمعرفی کرده است –دراین خطبه به ریشه کلمه   اشاره داردکه هم خانوادهواژه سلامت دانسته است- انتخاب به عنوان طریق ومنهج- روش وراه- از دیگرمواغردی است که دراین خطبه ذکر شده است جالب است اعراب تسلیم شدن در راه ای میدانستند که به سلامت وبزرگواری برسند ومیبایست یقینی باشد-لذا قران برهان انها برای همین جهت از انها طلب کرد ودرخطبه160 فرمودند که اگر ی به جز دین دینی دیگر بپذیردبا سقوط روبرو میشود- اعراب عربستان از رفتن به یمین وشام خوداری می د که انهارابه بردگیمیگرنند واز نظرانها افرادی بدبو وخشن وجاهل هستند ونبایدازاد باشند- لذا برای انکه سقوط نکنند برای سفرکوتاه میرفتند وسعی می د خوش لباس وخوشبو وخوشاخلاق باشند ولی باز ترس داشتند وزود بر میگشتند—ادامه دارد


 
نیم نگاهی به - خانم مخلباف-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بودا از شرم فرو میریزد- ساخته- خانم حنا مخلباف- خوبی است وفقط دونکته انحرافی دارد-یکی سنگسار را تقبیح کرده است-؟؟!! ودوم دخترخانم کوچکی که  در سرکلاس ابتدائی ماتیک به گون های ولبان دخترانمیکشد که برخلاف عرف افغانستان حتی جهان غرب است- وسمبلی از غرب گرئای است وخانم های افغانستان زیربرقهامکان دارد مایک کشیده باشند وفقط برای محرم  قابل رویت است- سنگسار هم درداین یهود ومیبایست دردین یت  باشد وهیچنین دردین است فقط برای حفظ قوام خانواده است- انسانی که از عذاب ا ت نمیترسند- ولی از مجازات های دنیائی- وحشت دارند درمسائل خانوادگی تاحدی شدت عمل داده است- وتاحدی هم در ادیان ابراهیمیدرقبل تاثیر گذاربوده است وحتی امروز این نوع مسائل بسیار پلید تلقی میشود-ولی متاسفانهدرغرب ارزش این نوع مجازات نه تنه اثر شده است- بلکه برای خانم های ا که کارت خاصی داده میشود وبعضی از انها دارای همسر هستند ومی ست درمسائل خانواده هم چنان با دقت کافی عمل شود وترس از مجازا ت باعث یکنوع مصونیت وغیرت وحفاظت گردد-نکته دیگر مسئله است- دردائیترالمعارفی از متعه به بدی یاد شده است ویک خانم ایرانی انرا برابر با ا میدادند؟؟ اما ایشان درغرب حضوردارند  ومیدانند درانگلستان   که یک امر شناختهشده وپذیرفته شده است گاهی یکخانم هفتادنفر به مرض سوزاک برای تجربه مردان وانتخاب همسر مبتلاکرده است وخود نمیدانسته است که به این مرض مبتلا بوده است- حال جای سوزاک مرض ایدز امده است ونسل سوم انخانم درغرب  همان فرهنگ غربی خواهد داشت- ومعلوم نیست ان زمان امراض مقاربتی در چه وضعیتی هستند-کهامروز بعضی از ترس به به  بچه پسر ها  وهم جنس گرائی روی اوردند- خداوندمنان اجر عظیمی در که دلیل لازم انرا دارد داده است خم نگلیسی در لند ن میفرمودند-بعضی سفیرهای امریکا مثلا به فرانسه خانم ایشان به دلائلی به فرانسه نمی اید وبیشتراین سفیرن که دوره های خاصی دیده اند اظهار خستگی میکنند ومایل به بازگشت هستند برای انها امریکا چند دختر خان ویا خانم های بعنوان   وغیره تهیه د وحتی فرانسه که هرسفارت   سفارت  خانه ای  به چند ازاهالی  بومی نیاز دارد وانهاهم ع چهار دختر خانم به ااقای سفیر نشان میدهدکه بعنوان رابط با سفارت کار کنند وایاشن یکی را میتواند انتخاب کند وسربازان یا خود را  از امریکا میاورد-که هزینه ایشان امریکا پرداخت میکند وبسیارهم تشویق میکند ویا یک در فرانسه پیدا میکند ویا از ا استفاده میکند- این مسائل نادیده میگرنند درحالیکه در متعه  هم زندگانی خودش .حتی برای چندماه اینده تضمین میکند ومدتی برای صبر کند چناچه ابستن بودویا مرضی داشت مشخص میشود ومیزان امراض به خوبی کنترول میشود- البته سیاست درغرب بخصوص انگلستان-هر مدتی دانگلستان عجیب است پی به رندی اقایانبرده است وهرانگلیسی واردکویت شده است رندی خودرا مشخص کرده است ولی مردمان درانگلستان بسیارباهوش ورندی اقایان بخوبی میدانند- ولی ی سری کتب ومقالات ورو مه وبامردم عادی بحث کندمتوجه بسیارحقایق میضشود- امید است خداوندمنان این چنی افرادبه فطرت وعقل بازگرداند که درواقع درمسیر حق گم شده اند

فلسفه حجاب-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-لطفا سری به org).islamwhy.www)-بزنید-دراین سایت-پنچ نوع حجاب مطرح شده است-که شدیدترین نوع ان- برقه (برکه) نمایندمیشود که به اندازه بسیار کم حتی چشمان هم ندیه نمیشوند کودراندازه بسیار کم برای چشمان ازیک تور هم استفاده میشودنقاب تاحدی صورت وچشمان دیده میشود-در استرالیا برقه داردمطرح میشود- که حجاب ن ی است؟؟!! متاسفانه این توهم ایجاد میکند ن الگوی را انتخاب د وبه نظر حقیر می ست از این نوع حجاب مدتی صرف النظر کنند- وغرب بایدبداند-نیت ومعنویت پشت سر حجاب – چیست و ی  نباید فریب ن ی رابخورد-خوارج هم بسیاراهل عبادت بودند-ناصبی ها که بعدا درزمان عباسیان به یک ای وژی تبدیل شدند- .قبائل ناصبی بوجودامد-که درسامرا واستان صالحالدنی به مرکزیت تکریت- زیادانها انجا بود وبه همین دلیل با یک سنخیتی داشتند این دواستان خلیی زود به تصرف  درامد- انها اگر روز به پنج رافضی دشنام نمیدادند خودرا جهنمی میدانستند وغذا نمیتوانستند بخورند-ولی دراه خلفا جان فشانی می د-لذا درغرب برقه فرمودند که ریسک امنیتی ان زیاد است وپرچم اصول گرائی از نوع ی را بلند میکند وبه همین علت تبلیغ میکنندکه این حجاب را قدغن کنید-که اترباط با ترورسیم میتواند داشته باشد- وغرب بدنبال درک فلسفه حجاب است-خانم ریحانه اسماعیل- که امروزه سیاستهای خاور میانه ومطالعات ی در ملی استرالیادرکانبرا است واخیرا نقاب میزند-در رادیوی666 ا- بی –سی- کانبرا به سئوالات دربارحجاب وبرقه پاسخ داده است—ایشان بیان کرده است که مردو ن نبایدلباس تن نمای داشته باشند- وان زینهای بدنی باید پوشیده باشد-در مجسه های که نماینگر   فرهنگ های گذشته است-درمقوله لباس که در طول تاریخ وقرن ها درملتهای مختلف-قابل بحث وتجزیه وتحلیل است- قران به صراحت هیچگونه مدلی رامشخص نکرده است—بعضی از علما مجادله دارند-واجب مذهبی بخصوص از نوع بسیار محافظه کارانه-که بخش بسیار کوچک از امت ی هستند-(نظرخودرامیخواهند تحمیل کنند-)- درحالیکه انواع حجاب است که هرکدام تفسیرخودرا دارد- ایشان بیان که از بچگی من حجاب داشتم—من با حجاب د وشیدن ان بسیار راحت هستم- وهرگز بدون حجاب نمی توانم خودرا تصور کنم—من برای پوشیدن حجاب دلا ئل فرهنگی مختلف دارم- ولی بسیاری از نکه حجاب میزنند به دلیل مذهبی است-ایشان پس از انکه حجاب های مختلف که درکشورهای مختلف بکار میرود شرح میدهدکه چادر مخصوص  خانم های اراین معرفی میکند-که انواع ان تحت تاثیر فرهنگ  ومد-مذهب انها بوده است-بعضی خانم ها بعلت ایمان قوی-که رمذهب انها این امر واجب است-حجاب میزنند- خانم اسماعیل این مطلب را قبول داشت-که بعضی خانم ها بعلت فشاروتحمیل حجاب بزنند وممکن است بعضی از همسران به خانم خود بگویند  لطفا نقاب بزنید-زیل من نمیخواهم که دیگران شمارببینند- که دیگران با نگاه شمارا تصاحب کننند-نظر شخصی است- تنها زیبائی بدن- نیست که خط قرمزدارد  درتمام مواردفرد داری  خط قرمز است- درهمین غربکه میخواهد ازادی را به حد ممکن گشترش ده درابطه  افراد با نا محرم درگفتمان از خواهر وبرادری گذشت زن وشوهری است-؟؟!!-همه جا بایدیک خط قرمز  منطقی وجود داشته باشددرغرب فرد نمیتواند درمقابل بیمارستان ومدرسه وخانه سالمندان واحدهای نظامی وغیره بوق ماشین بزند-جریمه سنگین دارد- وووو—قران مجید درجنگ-که سخت ترین شرایط ضد ارامش است ومیتواند بالاترین ترس را ایجاد کند- میفرماید چون براده اهن- باشید که امروز بایدگفت اتم اهن باشیدیعنی قابل ش تن نباشید- ومسلم است که شهوات سختراز میدان جنگ هستند- انجاهم میب ست براده اهن بود- وبالاتر درمقابل حق وامر منطقی انجاهم براده اهن باشیدضعف خودتانرا به غنی تبدیل کنید  وخودتان را نبازید-وفشارها چه از بیرون وچه از درون را خنثی کنید- این خانم درماشین نشسته بوده استخانم پشت سرش به دوست اش گفته است این خانم مریض است واز پشت ایشان راهل داده است وخندیند ایشان فرمودن من ح سکته به من دست داد- گرچه من از خودم دفاع درحالیکه افسرده بودم-ولی بسیاری از خانم هادرخیابان بالبخندی بامن مواجهه میشدند که خیلی زیبابود- ن عرض کنم درمقابل-خداوندمنان یک شادی میدهد که فرد مقاب مات ومبهوت میشو سحت عصبانی میشودوراه اش را کج میکند—مادرنجف منوربه شهرکوفه رفتیم-بعداز مراسم مسجد کوفه که بسیاربزرگ وزیباساخته شده است وبیان میکرد که شخصی پول انرا یک هندی داده است وقبر مبارک  حضرات مسلم عقیل وهانی بن عروه رحمت الله علیهادرداخل مسجد افتاده است-جالب انکه این مسجد دومحراب دارد یکی درصحن بسیاربزرگ ویکی دراطاق بسیار کوچک که بالای محراب نوشته است محراب ای نافله المومنین علی علیه السلام- است پشضت این مسجد عمارت کوفه ابن زیادبوده است- پشت دارالعماره- خانه ام هانی خواهر حضرت ام البنین سلام الله علیها بوده استکه به حضرت علی علیه السلام وصلو الله کرایه داده است- این خانه بحثهای جنجالی از منهای بینهایت تا بعلاوه بی نهایت دارد-که بعدامن شخصا نظرخودم خواهم داد—ما از مسجد کوفه به سمت این خانه حرکت کردیم- یک قبری بود با فاصله درحدود دهمتراز مسجدکوفه ودرحدود 130 مترتابقعه مبارک مسلم عقیل علیه السلاماین قبر تنها است واطراف هم خالی است وبا ضریح میله اهنی درست شده است وروی ان نوشته است خدیجه بنت علی علیهالسلام کهمن دفعه اول بود که این مطلب رادرک می - ایشان همسرحضرت  مسلم بن  عقیل رحمت الله علیه بودند- از خانم حضرت  ام البنین رحمت الله علیها   هستندکه بعداز شهادت حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام به کوفه مهاجرت دودرخانهای یک اطاق کرایه د که همین جا است که دفن شدند تا دم مرگ انجا بودند وپساز مرگ درهمان اطاق دفن شدند ولی ساختمان بعدا اب شده است-درکربلا یک جزوات راه خدا که ماداریم- بزبان عربی برای یک جوابدرسن راهنمائی که کهج.ان بسیار زیبروی وتقریبا شبیه ایرانی ها- که مثلا فوت کرده است ولی مسلما شهید شده است اهل قطیف بود ودران زیارت نامه ای بود بنا م خوله بنت حسین که گویا علمای شیعه عربستان این امرا قبول دارند ومانداریم-؟؟وارد محوطه خانه ای شدیم که نمادین ساخته شده استکه تصورمیرودکه اخانه علیه السلام وصلواته الله علیه اینجنین بوده است بحث اش بماند-بین خانه حضرت علی علیه   مسجد کوفه درحدودیک زمین چهارصدمتربع- این دارالعماره بوداست که امروز صاف شده است ودرخت کاری د-من از مسئول این خانه که تصور مکینم نژادا ایرانی بود وفارای بدون لهجه صحبت میکرد- ومن پرسیدم که ایا افرادی انرا اب د وا دئلت های فعلی انرا اب د ایشان فرمودند هیچ کدام-وبیان د کاوشگران فرانسوی  بستان شناسن اینجا حفاری د این ساختمان پینداشتهاست مانندارگ کریمخانی  شیراز قبلا  زیربنا درست نمی د رویخاک دیوار چنینی شروع میشد- وفقط چند تا خشت بدست امده است- ودرتاریخ به صراحت نقل شده است ی در اینجا کاری نکرده است ولی بعداز عاشورا متروک شده است و ی حاضربه تعمیرهم نبوده است وخوداش اب شده است—درهمین موقع یک گروه کوچک درحدود-داوزده دختر سه پسر وبایک راهنمای جوان که یکی از پسرها پرچم کشوراذزبایجانرا دردست داشت وارد شدندمن پرچم رامیشناختم-جوان راهنما معلوم بود دوره دیده بود شروع کردبه سخنرانی  وچون نمن بچکی از سن پنج سالگی تا هشت سالکی درتبریز بودم ویک لله ای داشتیم که اصرار داشت بما ترکی یادبدهد ومن ترکی راخوب یادگرفته بودم وملی متاسفانه فراموش - دختران حجاب چادر کاملی داشتند ویک دوره من با ایشان داخل خانه شدم-یکی از دختر خانم ها به دست شوئی رفت که اتفاقا زیباروی بود که نظیر هم درایران هم پسرهاداشتند وهم دخترها داشتند- ایشان عصبانی شد وفرمود این زودامدند بودی یک جوکی گفت- تمام حضرات  مدتهاازته قلب میخندیند- درحالیکه درکشور اذربایجان ضد حجاب هستند ومس ه میکنند وفشار می اورندبای سرده باشند درحالیکه اقایانی کهحکومت میکنند میبایست شادباشند به زور میخندند این اعجاز الهی است-اقای راهنما بالای پله رفت شروع کردبه سخنرانی ومن نزدیک یکی از جوانان شدم وگفتم شما از کشوراذربایجان امدیددست مرا گرفت امد بغل کندمن نگاهی به ان جوان راهنما .وایشان نگاه کرددرهرحال تیز نگاه کرد من وایشان خودمانرا کنار کشیدیم ومن دستم را خارج وشوکه شدم-شناخت انسانهاباهرمرامی  به شرط انسانیت واجب است قران میفرمیاد همدیگر بشناسید تای از لحاظ ابعاد مختلف پی به توحید ببرید وازهم چیز یابگیرید- این دیواراهنین درست ودشمن تراشی واز بیگانه ترساندن وغیره فقط برای چند روز حکومت استکه کار طاغوتیان وبخصوصومعاویه علیه العنت بود وهیچ دلیل منطقی ندارد-وخداوندمنان بهانهاعقی وشرافتی وانسانیتی را ببخشد -انشالله-ادامه دارد

اعلمیت اقایان!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن البرحیم-در دعای  فتح که اولین دعا ازتعقیبات مشترکه-پارگراف- اول مانیفیست (برنامه)وقانون الهی است- بعد میفرماید بگو-استغفر الله  الذی لا اله الا هوالحی وال قیوم واتوب الیه-از نظر حقیر- استغفار طلب بخشش استیعنی به عمد گناه کرده است تصور کنید فردی بامشین مست بوده است ومقرارات را لحاظ نکرده وتصادف کرده است- اول یک بخشش دارد از طرف مقابل وقانون وپلیس- دومیک توبه دارد باز گشت به قوانین- دراین جا هم یک طلب بخشش باید د ویکی به مانیفست باز گشت کند اینها چه انی هستند-در مدینه همه درمقابل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تبودند جز چند شیوخ-که مداوم ماده وتبصره میزدند- این ها با نبرد با ابوسفیان را خسارت میدیدند ومیگفتندقریش پشت سر ابوسفیان است وجنگ بیشترانهارا لجوج میکندبگذاریدتا زمانی ئکخ ابوسفیان عشقش گل کند ومسلمان شود واعتبارایشانرا لحاظ کنیدچون ابوسفیان ی شیوخ راقبول داشتنمیشد یک شبه شیوخ اریبروند اینهاتحمل نداشتندلذا عدهای تحت تثایراینها واقع میشدند واین نوع تفکرنابو اجتهاد انها واعلمیت انها بعدا پذیرفته شد- خداوندمنان  میفرمیادمن هم زنده هستم یعنی همه چیز رابخوبی درک میکنم وهم القیوم هستم قیوم دومعنا د یکی ذات به خداش وابسته است قیم است ایستاده است ومعنای دیگر همه موجودان به ایشان قائم هستن اگرایستادند بخاطران است که خداوند منان انهارا بر پا کرده استمثل سقف که لوستر را نگه داشته است- اقایان میفرمایند ای شیوخ بعد حق داشتند زای اجماع وکلیت افرادباانها است اجتاعی اکه علم را قبول نکند اجماع احمقانه است اعلم یعنی بهترین بخصوص درعلم-چه دلیلی برای اعلمیت اقایان ذکر شده است درحالیکه اقایان خود به جعل خودمعترف شدند-