رسانه
رسانه

خونِ جوشانِ حسین علیه السلاممحبت ورحمت-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خداوند منان- درحدیث است- پسران نعمت هستند- یعنی رزق وامنیت ومانند ان به خانه میاورند- وچون تبدیل به پول کارانها میشود- یک ارزش خاصی پیدا میکنند-- دختران رحمت هتند یعنی مهرانی ودلسوزی وترحم واخلاق نیکو را جوهراش در افرادخوانده وبخصوص بچه ها رشد میدهند وانرا جاری وساری میکنند ترسوبودن وشجاع بودن وجسوربودن بدست مادران است- این خصلت تبدیل به پول نمیشود- لذا ارزش مند درجاهلیت نبود وچون درجاهلیت معنویت ورحمت نبود وقانون فراگیرنداشتند تخاصم درانها زیادبود بدنبال افراد جسوری بودن- که درتخاصم ها قبیله یاری کنند- طبق تحقیقات شیر مانند شبیه به انسان اخم میکند زمانی که میخواهند درندگی کند برای این فیگور و چهره- وشکل هفتادلغت اعراب ساختند- ماندحیدر –عباس- عبوس وغیره یعنی مردی جذاب است که مانندشیر درنده واخم کننده باشد- حضرت صادق علیه السلام ئرجریانمقدادیکی از صحابه معروف شیعی  اکرم صلواته الله علیه واله والسلام- میفرماید به تعبیر من فرد کم جنبه وکم حوصله درقبیله خوداش هر یخواست اورادست بی اندازد کشت- به سمت قبیله دیگر رفت از انها پناهندگی خواست- که به ان مالی میگویند ویعنی ولی دیگر پیدا کرد- باز همین اتفاق انجا افتاد به قبیله دیگری رفت باز ان اتفاق افتاد وسرانجام از انجا به سمت  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد از لحاظ اخلاق زیر ورو شد ودیگر هیچگونه خلافی انجام نداد – حالا فرض کنیم که روز پدر تنگ باشد میتوان با توکل وتوجهبه خداوندمنان تحمل کرد ودراینده بچه ها مکن است وضعیت به مراتب بهتری پیدا کنند- اما اگرمادر ان رحمت را جاری وساری نکند درغرب تحقیقت د این فرد مداوم بدنبال ان است که دیگران به اومحبت کنند واونمیتواند- به دیگران محبت کند ولوبخواهد چون جوهر راندارد غالیا زن هابه سمت ا میروندوبه سمت هم گرا ومردان هم همین طور ومعتادمیشود ومنفعل میگردند واهل عصیان میشوند- تربیت انهابسیارسخت است وانها بیادخودرا مداوم حتی درحدغلو به دیگران حبت کنند وبلدنسیتندکه چگونه بایدمحبت جاری شود- حداکثر به هشتاد درصد میبرسند وانهم باسختی زیاد ومتاسفانه غرب راه جاهلیت بیشتر پیموده است انرابه جهان سوم تزریق کرده است ایمداست دراینباره فکری اساسی شود

مناجات-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-یا جمیل-منا جات ره روان راه روشنائی- چکامه از جمشید شفیعی نیا- که دریک مجمع بین المللی خوانده شده است- الهی تنها تو شایسته دوست داشتن وستایش هستی زیرا:دانائی – توانائی – حقیقت مطلق- و-جاودانه ای –مانند یک عاشق- که- خود را به معشوق تسلیم می نماید- وهمه ناخالصی های خویش –را مبدل به خلوص –می گرداند—مانیز به یاری تو – همه-نا پاکیهای نفس عماره را کنار گذاشته- شعر به افتاب رسیدن رامی سرائیم- وموسیقی – شگفتن- روئیدن- و- بالیدن- و- باهم بودند را درگوش اله عشق-  میکنیم -هدیه ما ساز-هزار – زیر وبم- باد— – هزار پیج- وخم بید—اواز شادمانه خورشید-ما قاصدان بهشتیم- که-در سمائی دائم- رهرو راه روشنائی – هستیم- میدانیم—(ره روی را روشنائی) –ارزو یش کوتاه-لغزشش- اندک-دلش- خاشع- جانش قانع—کارش اسان---خشمش فرو خورده است—همه- از او ارزوی خیر دارند- و-از شرش درامانند—گفتار ش نرم – زشتیهاییش پنهان- وزیبایش- اشکار است—خیرش رو میکند—شرش پشت مینامید-در سختیها وناگواری ها- با وقار—در ش تها- شکیبا—در شادی هاسپاسگذار-به دشمن- ستم روا نمیدارد- در دوستی – به گناه نمی افتد- مردم –ر ابه نام های زشت- نمی خواند—همسایه را ازار- نمی رساند—بلا دیده را شماتت نمی کند—به سبب تکبر- وخودپرستی - از مردم دور نمی شود—وازروی ریا- وسالوس – به انها نزدیک نمی گردد—خود را شاخ نبات- اب حیات—و- شعله شمع رهروان راه روشنائی – می سازد—تا قفس را بشکنند—وچون همای عشق- درهوای قدس پرواز کنند—با امال صااح- خود را بیارانند—وبه اقوال اکتفا ننمایند- امید که به اتکال به خداوند بحان- وتوجهات خاصه- حضرت ولی الله الاعظم صلواته اله به یادیا درکنار انی – راکه -دوست میدارید- هروز تان نوروز باشد – انشااالله- نروز 1392- خجسته باد- جمشید شفیعی – ایشان فرمودند من هروز با خداوند منان صحبت میکنم- و- میگویم – خدای من نه – خدای حسین علیه السلام--- اگربه کربلا با دیالکتیک –عشق- نگاه کنیم از طرف انعکا س ظلم های عظیمی به ومقتدا ی عرشی الهی واصحاب او فرو افتاده است که هستی رابشدت نالان وگریان وخون چکان کرده است کمر شکن بوده است ولی از طرفی رابطه انها باخداوندمنان دراوج عرفانی درشکوه وجمال وجلالی بی نظیر است که چون مرغ سبک بال- عاشقانه امانت الهی هرلحظه بخشی از ان رابه خداوندمنان تحویل میدهند-

عالم الست-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-عالم الست- ربغاره عالم الست کمی درک ا مشکلاتی دارد-ولی چنین عالمی وجود داشته است- یک مثال من بزنم پ


دری به بجه مثلا چهار سال میگوید که بزودی کود تان میروی وتوضیح که این کود تان چگونه است ویا به نزد میروی وی ا است میروی یک اگاهی از قبل دارد بچه فراموش میکند تا زمانی که مواجه میشود- اگر دقت کنیم متوجه میشویم یک مقداری اطلاعات ویا سرباز ی- یک مقدار قبلا اطلاعات است وان فراموش میشود تا زمانی که فرد وارد محیط نظامی میشود- مسلله روز الست هم به همین ترتیب است-خداوندمنان روح ها را خلق کرد- دریک سرزمین خالی شایدهمین زمین باشد- اینکه میگویند جسم انها درحد یک مورچه کوچک بود این متعلق به خواب حضرت ادم علیه السلام که درخواب دید از پشت کمراش مورچگان زیادی خارج شد وزمین را پوشش داد وتعبیر انرا از خداوند منان خواست وخذاوندمنان فرمودند نسل تو است که این سرزمین را پوشش میدهداما درعالم الست اگر روح جسم نداشته باشد بسیار کوچک میشود ویا جسم کوچکی داشته است ولی دارای عقل وفطرت بودن وشاید هم جسم برزخی داشتند ومتوجه شدند که خداوندمنان انهارخلق کرده است وراه دیگیر نداشتند وعده ای خودرا قبول که خالق انان است وخداوندفرمودند شما بدنیا باز میگردید وسیر حرکت راهم مشخص دوهر اطاعت از فرمان الهی کند به بهشت یرود وهر اطاعت الهی نکند بجهنم میرود عداهی انجا گفتند که اطاعت میکینم وعدهای گفتند اگر دستورات مطابق میل ما نبود اطاعات نمیکنم وعدهای درانجا باهم دوست شدند وعداهای از هم دورشدن ان روح تبدیل به روح نطفه وان سیر گذاراند تا تدبیل شد به روح حقیقی فرد ان عالم الست در روح ذخیره است ولی به یاداش نمی اید تا بااینجهان مواجه شود- صادق علیه تا انجا که من میدانم- دودلیل می اورد گاهی انسان درمسافرت در یک رستوران میان راهی به فردی برخورد میکند نمیداند که ایشان مجا دیده است ولی قیافه بسیار اشنا است گاهی دوست سابق است وگاهی شبیه یک دوست است وگاهی اصلا ایشان دردنیا ندیده ات وهرگز امکان دیدن ه فراهم نمیشده است ولی خیلی اشنا است وخلی زودهم باهم انس میگیرند صادق علیه السلام میفرماید اینان در عالم الست باهم دوست بودن- ودیگری بدون استدلال وبدون توجه به فطرت خداوندمنان را میشناسند ومیگویند دردل ما خدا است ارجکله قبلیه پیگمن ها- یک المانی به انجا میرود ومتوجه میشود که انهامعتقد هستندخداوند قبلا درمیان چنگل بود وحال به اسمان عروج کرده است وهرچه سعی میکند که دلیل ان کدام است دلیلی نمیاورند میگویند انچنین است وا فرادی زود شیفته الهی میشوند که همه تعجب میکند مثل انکه از قبل میدانستند-


 


 


 

داستان اقای جمال قاشقچی -!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مسدله اقای جمال قاشقچی بسیار پیچیده است- به نظر میرسدیک صحنه ساز ی بوده است برای ازمایش اقای بن سلمان-اولا اقای قاشقچی تبعید به امریکا نده بود خود ایشان متوجه بعضی مسائل شد که غلط است وبه امریکا رفت ودرانجا ماند- دراین مدت که یشان درامریکا قلم میزد- اقای بن سلمان ت بود- وهیچکدام را مورد ارزی قرارنداد- احتمالا از راه فری ب وارد شد ونفاق د یش گرفت وتاحدی ایشان راتائیدکرد- بنظر میرسد که میخواستند اقای بن سلمان راازمایش کنند- اگر فرض کنیم که ایشان گول وفریب خورد مستقیما به عربستان میرفت- ویا ازسفارت اعربستان درامریکا اقدام میکرد-چر ان امر درترکیه رخ داد معلوم میشود یک باز ی بوده است من زمانی که در مرکز زرهی بودم یک افسرجوان که در رشته جاسوسی وضد جاسوسی درامریکا دوره دیده بود که چنین صحنهای بسیار پیچیده تر برای ایشان تهیه شده بود علت ان بود که درمرکزی درامریکا درس میخوانده است وخوابگاه انجا بوده است گفته بودند تلفنها شنود نمیشود- ایشان با ساز مان اپوسیسیون تماس تلفنی میگیرد که ممقالات خودرا بفرستید وبا تلفن بعضی مطالب نهارا تائید میمند وبعضی را اصلاح میکند وبعضی هم برخلاف انهااثبات میکند امریکا تلفن های ایشا رابه تهران میفرستد ودر شیراز صحنه ساز یعجیبی میکندکه باماشین یکخانم بیوه بسیار زیبا وبسیار ثروت مند تصادف کند وبعد ایشان میفهمد که یک طمعه بوده است وحقایق به میگوید وانهامیگویند حق نداشتی که مخالف خوانی کنی – بنظر میرسد درامریکا- کت شاه را شب عوض میکنندیبک میکروفن به اندازه دوبرابر یک عدس درته جیب او جای ساز ی میکنند وهمن چنین در کیف فرح گفتگوی این دورنفر را ثبت کرده بودند- امروزه های جهان سوم بخوبی میفهمند که همه کاره امریکا است و نیمتواند برخلاف انها کاری کند وانها به مراتب بهتر افرادخودی هستند لذا امریکا بر افرادخودی ترجیه میدهند ی که ذرعربستان تصادفی باماشین کشته شد- اطلاعات داده بود-

خدود عمل چگونه است--!!؟؟

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-قران مجید میفرماید- درقیامت- همان اعمال اصلی شما به شما نشان داده میشود- درک واقعیت وحقیقت این امر- کمی مشکل است- برای تقریب به ذهن- یعنی ذهن تا حدی نزدیک شود- بیان میشد خاطرات دقیقا در ذهن اورده میشود بقوا حجت ی درصحن مبارک ا مام رضا- علیه السلام که امروز تکنولوژی تاحدی کارساده تر کرده است مثلا سی دی گذاشته میشود دقیقا یک ع ی از واقع نشان داده یشود باز قران میفرماید ب ر است حضرت علی علیه السلام میفرماید- که من اعمال خودرا مانند طبق که روی ان شش طبق است ومثلا هفت دنمونه است که همه انها دربرگیرنده گل هستند به مردم نشان میدهم این سمبول است حضرت علی علیه السلام خود-اعمال رانشان میدهد چگونه- بقول عالمی سلول مارا از بدو تولد – شماره گذاری کنید مثلا سلول یک میمیرد- سلول دو جای انرا میگرد- درقیامت همه درسن35 سالگی هستند- خداوندمنان درصحنه قیامتسلول های قبلی وبعدی ایشانرا احیامیکندکه ان واقعا ما هستیم ما درسن خاص همه صحنه را خداوندمنان احیا میکند وما طبق همان نقشه عمل میکنم که انجام دادیم- انجنان امروز یک سلول فریز یعنی منجمد میکنندووبعد دوباره احیا میکنندتا سالهای اثر کارما نشان داده میشود وکار حضرت علی علیه السلام دقیقا اینطور نشان داده میشود که همه تشخیص میدهند که چون گل است- تاتئر زنده است وع نیست در ثانی فرشتکان کاتب که به اصطلاح بر دوش هستند- بعضی علما بیان میکنند اینهم سمبول است این فرشتگان درعرش هستند به قدری نزدیک هستمیتوانند باشند که مانندان است که بردوش هستند که هردونفر مثلا دوازده ساعت کارمیکنند از طلوع خورشید تا غروب یک دونفر هستن که شیفت روز هستند ومابقه ساعات شیفت شب هستند ایشان میفرماید فرشته خسته نمیشود اداشتن شیفت درسی به ما است که به اندازه طاقت فرد- فرد باید کار کند ودثانی فرشته ای که می اید اطلاعات فرشته قبلی راندارد با یک ذهن باز میاید وقبلا رسم بود بچه ای که دریک مدرسه- نابهجاری داشت به یکمدرسه دیگر میفرستادند مدتی تا اشنا شود ت بود وافرادهم خالی ذهن بود با اورفیق میشدد وکم کم شیطنت میکرد ومیگفتند دفعه سوم تمام شود از شیفت روزانه ا اج میشوی ومتفرقه بایدامتحان
متعه چیست!!؟؟

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادری در فضای مجازی نوشته است که قبلا اکرم حکم متعه را بیان یعنی یک دیثی فرمودند که میتوانید متعه کنید- ولی ایه ای نیامد- این ایه چیزی دیگری میکوید- فرموده است که متعه قبلا در عصر جاهلیت وجود داشته است-که هیچ سندی دراین باره وجودندارد- دراین ایه متعه دو کلمه مورد توجه قرارداده است-مستعتم ویکی اجورهن- خود ایشان فرموده است ترجمه خوش گذارنی غلط است فرزندی که دران خانواده بوجود بیاید منحرف میشود وغیره وتعبیر کرده است متعه به معنای کاری است که خانم موظف نیست که انجام دهد مثلا درشالیزارکار کرده است باعث سرخوشی مردان شده است وباید اجرت بگیرد- درترجمه لغت متعه مند د


لغت نامه   فارسی عربی – درلغت تمتع- می نویسد لذت بردن- وانتفاعی از چیزی گرفتن- درگوگل در ترجمه لغت تمتع به انگلیسی مینویسد =انجوی- یعنی صرف لذت بردن- من در لندن گاهی چند کلاس زبان انگلیسی دریک سالن سن وصحنه داشت جمع می د- یکخانم هنرمند که مجری قوی بود روصحنه بود یک تست میگرفت لغات ی برای روزمره مهم بود ومثلا مقرات اتوبوس تغیر کرده بد ویا مترو همچنین وغیره صحبت میکرد وبیشتر ادبیات تشریفاتی درباری یاد میداد که – شل و –وو- در ح احترام زیاداست- ومیخواست دانشجویان بخصوص در بسیارمودبانه صحبت کنند- ودرمسائل از طنز گزنده استفاده کنند- به اتوبوس شهری میگفتند- شتر- .به مترو میگفتند فیل—درس تمام میشد ومیفرمود حالا نوبت -انجوی – به انگلیسی – لذت صرف است- میفرمود هر ی اواز ی بلد است وموسیقی میداند که قبلا گفتند هر موسیقی بلد است وسیله اش باخود بیاورد بلد است جوک است بلد بیاد روی صحنه ومیفرمود زمانی که کمپینگ مسافرت تفریحی میگذاریم هیچگونه بحث ی که غیرلذت باشدنباید باشد همه اش تفریح است- ومیفرمود دونفذ انگلیسی به پاپ یا میکده میروند- دیگر بیاداز فضا وموزیک وغیره لذت ببرند وکاری دیگرنمی کنند- اولا لذت درحقیقت دو طرفه است نه یک طرفه ولی در سیاستی است که لذت خانم ها مطرح نمی کنند اخیرا من دراینترنت دیدم حتی درجلساتی که برای معرفی دختران وپسران درحقیقت تشکیل میشود به خانم ها توصیه میکرد لباس شاهزادگان تقلید کنید وخودتان رابگیرید وهیچ گونه توجه ای زیادنشان ندهید کهمردان سرمیخورند بگذارید انها سعی کنند با شما اترباط بگیرند کاملا معمولی باشید درضمن که اعتنانی ندارید همه جا خوب دقت کنید ورفتار بسیار ملاک مهمی است که قبلااینطورنبوده است-اما مقدمه دوم- ازدواج دائم- از احادیث بخوبی روشن است- که هدف اصلی بچه اوردن است درحدیث است- ارمردی ازدواج دائم کند مثلاباخانمی عقیم درمرحله اول ویا باخانمی که نخواهدبچه بیاورد هردو میفرمایدصلواته الله علیه واله والسلم- این دوتبدیل میشود بهبوریا ویا حصیری کهدراطاقی که نم زیاد داشته است وروطبت زیادبوده است ولی کمی تاریک وخنک بوده است فقطبرای مدتی درانجا باشند استفاده میشده است استفاده دیگرداشته است مثلا ما بگوم سکی دم در میاندازند وچون بافت ضخیم داشت مانند بدن س است اما اگر زن اول زایا باشد اشکالندارد که زن دوم عقیم باشدمعلول باشد وکور باشد غیره وباز فرمودند ثروت که افرادمتاهل خداوند زیادمیدهد بای بچه دار شدن است وگرنه چنین ثروتی را نمیدهد-اما درمتعه بچه ملاک نیست گرجه باشد مثلا بهتر است ولی به محض بچه بدنبا امد وانخانم میتواندبجه رابه اقا بدهد ودنبال کارخودبرود اگر برای کار بود قران بایدکلمه ای دیگر انتخاب میکرد از فصاحت وبلاغت قران میافتد که مثلا خانم درشالیزار لذت میبرد ومردهم لذت از کارخانم لذت میبرد درحالیکه اینطور نیست


.

استر س وبهشتی شدن-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- با الهام از دو ارجمند که داوم از باده رحمت درشکوفائی باشند انشا الله-انسلن را خداوند منان برای فکر افریده است وبه اوعقل داده است که فکر منطقی باشد واحساس داده است که روان شود- فکر اگرعقلانی نباشد- استرس ایجاد میکند- هدف های این دنیائی بسیارکوچک هستند- این کوچکی استرس ایجاد میکنئد- غفلت های انسان- یا به جسم ضربه میزند ویا به روح انهم استرس ایجاد- میکند گذشته انعطاف ناپذیر است- فکر مداوم استرس را زیاد- میکند بایدانرا فراموش کرد واینده هم چون معلوم نیست چگونه خواهد بود انهم استرس – ایجاد میکند- استرس انرژی مثبت را نابود میکند وانسان به انرژی مثبت نیاز دارد که عرفا باده عشق را مطرح میکنند علما به توکل ومحبت الهی مطرح میکنند واین اصل که خداوند منان درقلب وکنار شما است وشمارامیبیند- انسان را از ترس واسترس نجات میدهد- ارزش ها ان کمالاتی هستند که جاودانه هستند ومیل به بینهایت دارند- وان هدف های کوچک را درشکم خود قرارمیدهند- واین کمالات پر انرژی مثبت هستند- به شرط انکه بعمل درایند-اما هدف نهائی ذات الهی است-که محیط بر این ارزشها است وانسان جاذب به سمت خداوندمنان است وبقول جناب حافظ اولین رفیق بهشتی است ویک رفیق بهشتی دیگر ی هم در زمین میخواهد تا بهشتی شود- تمام کلمات اش درای انرژی مثبت ودر داخل ارزش ها است به شرطی درک شود وعمل شود- انگاه کم و.زیاد ومصیبت وبلا وسیله روان شدن است- وسیر دادن است- نه رنج ودرد

مناظره - بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم- مناظره – بخش دوم-جناب اقای طلبه سنی محترم – فرمودند- که ایراد شیعه در بحث استنباط برادران سنی –وبعنوان مثال استنباط اقای عمر رضی عنه ایراد میگیرند ویا استنباط معاویه ایراد میگیرند- من گفتم نظر شما چیست-ایشان هرگاه دستوری وحکمی درجامعه مضر واقع شد میشود انرا تعطیل کرد ویک حکم عقلی را به جای ان مطرح کرد- من به ایشان گفتم حکم اولیه اگر درزمانی ضرر داشت- به طریقی عمل میشود که بی ضرر باشد نه انکه ان حکم نفیه ابد شود وبه اصطلاح حرام اعلام شود- اگر مسلمانان صدر در زمان اقای عمر درمکه ومدینه مایل به  نبودند- اشکالی ندارد چون ازدواج درشرایط مطلوب- مستحب موکد است واجب نیست ولی نمیتوان انرابصورت حرام مطرح کردوبرای انعقاب معین کرد جناب خلیفه دوم به حکمی از طرف خداوندمنان صادر شده است القاب زشتی بیان کرد- درثانی زمان اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  حکم ان صادر شود وخیلی زود در جنگ خیبر انرالغو کنند این بسیار مصحک است- درثانی هرحکمی که نسخ میشود یعنی کنار گذاشته میشود قران مجید میفرماید حکم بهتری خواهد امد ان حکم بهتر کدام است؟؟ درجنگخیبر بعضی از علما معتقد هستند اگر چنین بوده باشد به خاطرانکه به سمت متعه دران شرایط ممکن است- از لحاض امنیتی صحیح نباشد- ودلیل ان هم فشار اعراب عربستان بر نفیه ان بود زیرا- درفرهنگ جاهلیت چنین جیزی نبود اما به جای ان ا بود که دوباره باز گشت!!؟؟ و ی هم مخالفتی نکرد-؟؟!! عقل مردمان درمقابل نص ارزشی ندارد انها که علم اولین وا ین ندارددرموارد خاصی عقل میتواند کارساز باشد-اما درطواف نسا جه کثیف ان وکمال بی دی وعشق وعلاقه به جهالیت ومرد سالاری وحشیانه عمق فکرانهارا نشان میدهد—حضرت معزز ایت الله زبرجد رحمت الله علیه—فرمودند- که عبادت وسنتهای عبادی مخصوصخداوند-منان است هیچ ربطی – به مخلوق ندارد-ولی خداوند منان مخلوق را درعبادت خود لحاظ کرده است این امر ب رین ارزشی است که که میتوان یک مخلوق بدست اورد وفرشتگان راهرگز درعبادت خود شریک نکرده – در صلواته بر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم واهلبیت مکرم اش وسلام بر صالحین امده است –نگاه به والدین عبادت الهی محسوب میشود ودربسیار جاها چنین شده است درحجکه مخصوص خداوندمنان است مردان هفت بار طواف میکنند ودورکعت میخوانند یک ثواب برای خود میبرند ویک ثواب برای خانم خودمیفرستند که اگر چنین نکنند زن ایشان برای ابد برایشان حرام است وحج ناقص است تا این سنت عمل شود این اعراب مسلمان عربستان بر اسا مردسالاری پذیرفتند- واین سنت عظمت خانواده را مشخص میکند و ن هم هفت باربیاد طواف کنند ودو رکعت بخواند انهم یک پاداش- برای خود دارند – ویک پادش برای شوهرخود فراهم میکنند انها گفتنداینرا ماقبول نداریم ن باما مساوی نیستند و ی نیستند که به ما پاداش بدهند- باعث پرورئی انها میشوندومهار انها مشکل است- جناب اقای عمر سرانجام انرا پذیرفت که خود ایشان هم بی میل نبود- زمانی حضرت حمزه سید ال


رحمت الله علیه- به شهادت رسید-  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند حضرت حمزه سیدال رحمت الله علیه اله والسلم- ی را درمدینه ندارد برای جلسه عزداری وسوگواری بگیرید وبرای ایشان گریه کنید وایشان هم صلواته الله علیه واله والسلم- شرکت د گریستن ن هم گریستن- اما درجاهلیت گریه ن مذموم بود میگفتندتاثیر نا مطلوب بر مردان میگذارد وانها عصبی وضعیف النفس میکند ولذا خلیفه دوم ن در مسا ل رحلت ی نهی که حق گریه ندارید وبه همین دلیل است ن جوامعه سنی – علاقه به تمدن غرب دارند!! ومیخواهند دیگر ن را مطلع کنند-گرچه تاحدی تغیرات مثبت رخ داده است—ادامه دارد


 

طنز

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خدا حافظی درفرهنگ انگلیسی – امریکائی – بای- بای بای-بای خوب- شما بعدا میبینم- از دیدن ات خوش وقت میشوم- از ملاقات-ات خوش حال میشوم- مواظب خودات باش-سلام منرا به مادرت برسان- نوزاد را از طرف من ببوس- اسکی خوش بگذرد- سریال فلان را از دست نده- - برای چربی بدن را کم - اول جعفری خورد میکنید ودریک می ر با کمی ابلیمو اضافه وخوب بهم میزنید وبعدانرا درچاه میریزید بعدمیر وید ورزش میکنید- خانمی از دانشجوی بنام زهره- سئوال کرد – چکارمیخواهید ید- فرمودند میخواهم عروسی کنم- درفکر چه کار هستیتد- عرو س شدن- پدر .مادر شما چه نظری دارند- داماد اوردن- چه کارعملی میخواهید- ید – بچه اوردن

مناظره-!!

درخواست حذف اطلاعات


 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریا ت شخصی است-من از حوزه با کتاب های حوزه بیرون امدم- در صف یک مغازه- ایستادم پشت سرمن یک جوانی امد که یک کتاب تاحدودی قطور ولی با اندازه متوسط که جلد رو مه گرفته پشت سرمن ایستاد- کم کم به کتاب های زیربغل من توجه کرد وفرمودند شما حوزه میروید گفتم بله من حوزه هم میروم- ایشان فرمودند اجازه است که انهارا من نگاه- کنم گفتم اشکالی ندارد- بعد ایشان گفت انچه بذهن من میرسد طلبه سنی درلار بودم وبرای تکمیل به شیراز امدم- من گفتم کتاب شماهم فقهی است؟؟ گفت بله از ترس شما انرا جلد رو مه گرفتم-؟؟ من خیلی تعجب –گفتم چه ترسی ؟؟ گفت عده ای اگربفهمند انرا گرفته میکنند ومیگویند این کتاب ها شماراگمراه میکند شما اول فقه جعفری بخوانید وبعداین کتاب ها را بخوایند من گفتم تا اروز نمونه ای رانشنیدم- اینهم یک سیاست- اشکاری است!!ایشان فرمودند- که امرزوه ضرورت دارد کل مسلمین وحدت داشته باشند وبه همین جهت –برعلیه هم چیزی ننویسند- ودرقیامت هر استنباط درست داشت پذیرفته میشود واگر استنباط درست نداشت- بعلت انکه سعی عقلانی خوداش را انجام داده است حقیقت را به انها یادمیدهند وان فرد وارد بهشت میشود- من گفتم این نظر اشکال عقلانی دارد- اول ضعف الهی را مشخص میکن- درثانی فرد درقیامت بفهمد درست کدام است-!! چه فایده ای دارد  درست دراین دینا نجات بخش است نه درقایمت دراین جهان نظم وسیستم درست میخواهد که جلوی هرج ومرج بقول انگلیسی ها رابگیرد درقایمت ودربهشت هرج ومرجی نیست- ایشان فرمودند من دلیل اش ر ان میکنم- درمدینه- یک محلی بوده است که بازاری ها یک میدان کوچک را دراختیار گرفته بودند وبازار عمومی را انجا بوجود اوردند وان منطقه سنگ فرش کرده بودد ومغازه ها سایبان داشتند ونیم کت دراطراف داخل سیابان بود وسه وکالا در پیاده رو زیر سقف بود وسه نفر فروشنده داشت وافراددرنیم کت. –مینشستندتا نوبت انها شود وعصر ها مثلا ساعت پنج بعداز ظهر برای اعراب ساعت گرمی نبود انجا شعر میخواندند وعظ انجام میشدند یکمحل عمومی بود جناب خلیفه دوم زیادعلاقه به نصیحت داشت وبیشترانجا سخنرانی میکرد-یک مقدمه تعریف کنم-در زمان های گذشته حتی تا اوا  تازمانی که پاکت نیامده بود- بیشتر یدرا مردان می وهر ید میکرد – یک دستمال های بسیار بزرگ داشتکه جنس هارا در داخل ان میگذاشتند- به منزل میاوردند درزمان صادق علیه السلام اشراف یک کیسه هایدرست که کوچک بود این دستمال بزدی که بسیار زیبا و نسبت به ان دستمال ید بسیار کوچکتر بود وبه نظر حقیر جای حوله بود-مردان درایران انر ادوبار دور کمرمیپچیدندودرجلو گره میزدند دراعراب دور شانه میانداختند گلو کمی پائین تر گره میزدند—جناب خلیفه دوم درجلسه ای شرکت میکند ودرباره خوف از خداوند-منان وعظ میکنند- وشروع به گریه میکند که این دستمال پراز اشگ میشود وشانه های ایش بشدت تکان میخورد واصحاب بشدت گریه می د- افرای کنار خلیفه دوم بودند بشدت نگران حال خلیفه میشوندوسعی می د که شانه های ایشان را نگه دارند ومیگفتند که شما گناهی ندارید اگر خطای کوچکی رخ داده باشد با این همه ماس وتوبه پاک شده است وما نگران حال شما هستیم وایشت ضعفی پیدا میکرذد وبه خانه میرفت- ایا این همه افراد – عاشق جهنم هستند؟؟ فقط یک عده ای کوچک عاشق بهشت هستند؟؟ فرض کنیم که خلیفه دوم اشتباه کرد- اصحاب چرا ایشان رامتوجه حقیقت ن د واز ایشان پیروی د-دلیل شما روایت های تاریخی است- جناب گالیله- در تحقیقات به این نتجه رسید که زمین میچرخد- که دلیل عقلانی دارد نه یک دلیل- حسی !! جنابان پاپ ها میفرمدند خداوندمنان درانجیل فرموده است من زمین را بدون حرکت وبا س وارامش برای شما بوجود اوردم واقای گالیله بر ضد انجیل حکم میکند انها متوجه نبودند که هم ارامش وس زمین درست ات وهم حرکت زمین- این به ظاهر متضاد- قابل جمع است از لحاظ حسی حرکت ندارد واثار حرکت دران دیده نمیشو ی از لحاظ عقلانی حرکت دارد واین معجزه الهی است که امروزه نزدیکترینمثال هوایپما ات اگر ی بیرون را نگاه نکند تصور میکند که هواپیما حرکت ندارد- ایشان به کدام دلیل عقلانی چندنفر معدود تصمیم گرفتند –که یک راه جدیدی ابداع کنند- اینحدیثی-که- من بیان میکنم – دراینترت هست که روزی  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند- دیگر درعربستان- بت پرستی سنگی نخواهد بود- اما موظب باشید بت پرستی گوشتی شمارا منحرف نکند-اصحاب پرسیدندبت گوشتی کدام است فرمودند شخصی براساس راه خوداش که غیر راه من است- شمارا منحرف کند-ادامه دارد


 

چند نکته-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت علی علیه السلام فرمودند- یا معشر الفتیان-حصنوا اغراضکم بالادب ودینکم بالعلم- حضرت علی علیه السلام می فرمایند—ای گروه جوانان! ابرو وشرف راباتربیت- ودین خودرارا بادانش حفظ کنید- انهائیکه که مذهبی شان میفرمیاند –این ان را خوب وتر خوش کنید – خیلی علمی هستند-؟؟ کلمه سلبریتی-من نمیدانم معادل فارسی ان کدام ات –مشاهیر علامه الدهر-نجبا –اشراف- نابغه- ستاره-حضرت علی علیه السلاممیفرماید- "| لاخیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل—درکوت از دانش وحق-خیری نیست همچنان که درسخن جاهلانه- علی علیه السلام فرمودند":من وقر عالما وقر ربه- هر دانشمندی را گرامی بدارد بی گمان پروردگارش را گرامی داشته است خداوندمنان خودرا دراین طبقه قرارداده استکلام راحل رحمت الله علیه-از زحمات اعضای محترم وزرات اطلا عات- این سربازان گمنام زمان- عجل الله تعالی فرج- ( یافتاح) که درجنگ با ایادی استکبار در داخل کشور صدمات بسیار دیده اند واز طعن ولعن ضد انقلاب واغفال شده ها نرنجیده – و- وظیفه ی میهنی- خد را انجام میدهند- تشکر میکنم- صحیفهنور-جلد بیست صفحه104- ظریفی میرمودند من به شهر مطهر مشهر رفته بودم مثلا جناب عربی به ی گفت اگذر- من پرسیدم معنای ان چیست فرمودند یعنی گذر کن- ومن مثلا گفتم لا تذگر- یعنی گذر نکن—تفالی به -وصیتنامه شهید کریم پور زین العابدین—من وصیت چندانی ندارم- ولی چند کلمه روی این صفحه کاغذ میاورم—تا منفا وکوردلان نگویند که فریب خورد یانمیدانت- جبهه چیست—من فقط وفقط به خاطر خدا وبرای رضای خدا به جبهه اعزام شدم—تا از دوپیروزی یکی را بدست بیاورم—پیروز شوم یا شهید شوم-": زین العابدین-علیه السلام وهزران تهینت وعظمت برایشان باد-فرمودند—مامن قطرت احب الی الله-عزوجل من قطرت دم فی سبیل الله—ریختن هیچ قطره ای نزد خداوندعز وجل محبوب تر ازقطره خونی که دراه خدا ریخته شود نیست-

توریسم وجهان گردی در قران مجید-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله جناب معزز ومکرم حضرت ایت الله جناب اقای احمد مبلغی- رحمت الله علیه- جهانگردی وتوریسم در دیدگاه قران مجید نظریه جهانگردی- درقران مجید یکی از مهمترین تئوریونظریه مذهبی- عصر حاضر جامعه ی  است- که امروز از لحاظ شه ودرسطوح مختلف جامعه- فقدان ان درک میشود—فقدان وعدم توجه به ان باعث یک خلا اجتماعی ملموس است- که تثیراتمنفی در گراشات و شه ها –و-ایده ها وهم چنین دربعضی روابط اجتماعی گذاشته است- برای تجزیه وتحلیل درک جهانگردی از دیدگاه مذهب—بوسیله تجزیه وتحلیل-علمی در روند شناخت تئوری ان باید چند لغت –لغت ملاقات - ولغت زمین- وبعضی لغات دیگر-را لحاظ کرد- دراین جریان پیشنهاد میشود- که بر روی کلمه زمین- تمرکز بیشتری داشته باشیم- نظر من این است که خطاب لغت زمین در قران مجید- از لحاظ ادبی ومفاهیم ان از چندین زوایه قابل بحث است- که ان مفاهیم دربرگیرنده-مطالبی درباره – رفت وامد- وجهان گردی در روی زمین است- زمانی که قران بیان درباره قدم زدن در روز زمین میکند(ن- اگر چنین باشد بسیارباید درهرقدم دقت کرد)منظور این نیست که- به قسمت خاصی توجه شود- یا به قمتهای مختلف توجه شود- بلکه توجه بکل زمین یعنی همه قسمت ها است-ودرک دیگری ادبیات قرانی درباره تستبطن( بنظر میرسد درک حقایق مختلف- دربطن موضو ع که وجود دارد) در این میدان- که بسیار رادیکال-وبیار گسترده وساختاری استکه درباره کل زمین بحث میکند- دونکته هدایت گر میتوان ذکر کرد-( متاسفانه درتبلت مقاله گم شد وپیدا نشد ونتجه ر ان میکنم)که ایشان معتقد استکه سیر زمینی است وهمراه باشناخت از این سیر – نیاز یکفرد تنهادربخش خوداش از ازمین نیست درکل زمین ات زیرا بیان میکن که زمین من ترده است وهمه جا ازز مین بصورت کلی نام میبرد

یک جمع بندی از نظرات خارجیان درباره انقلاب عاشورا- !!

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سایت معزز شیعه نیوز- مطلبی درباره بیانات بزرگان جهان درباره قیام حسین علیه به چاپ رسانده است-وخواستم یک جمع بندی از این بیانات را تهیه کنم- امروزه معتقد هستند-که بتعبیری انسانها- روی یک موضوع خوب کانون همه جانبه نمیدهند واین امر کار اسانی نیست- بعنوان مثال وقتیکه دوستی درجمعی درحال بحث روی یک نظر ویا واقعه است همه درفکر سئوال - ویا نظر دادن ویا پاسخ دادن هستند درحایکه میبایست خوب دقت کنند وخوب تجزیه وتحلیل کنند وحقیقت امر را بخوبی درکنند باتمام هوشیاری وتمام ظرفیت ذهن وعقل- حقیقت دریابند اتفاقا قران همین دستوربرای مخاطبین رسول کرم صلواته الله علیه والسلم داده است—نکته دوم-انسان در زندگانی بعلل مختلف سرخورده وو افسرده میشوند- از انشانه انها این است که بیشتراوقاتدرحال نشستن وبه ظاهر فکر هستند وشب ها خواب نمیروند وفقط درجائی درحال خیره شدن هستندوبدنبال سرگرمی میگردند ومثلا مداوم میوه میخورند ویا سیگار میکشند- اینان انی هستند که مسیر درستی را طی ن د- نمونه ان محمد رضا شاه است یک دوسه ساعتی درکاخی ی ری کار میکند- بعد بدبنال سرگرمی وقت تلف است- به طریقی میخواهد این ناراحتی را جبران کند- افراد کاخ ملعون یزید همین طور هستند لذا بدبنال یک مقام رسمی درجائی خودشان کاخی مانند یزید درست کنند- که از این منفعل شدن وسرگرمی نداشتن وافسردگی خارج شوند وهرگز بدنبال درک حقایق نیستند وجامعه هم بدین صورت تا حدی راوردند- که در اخلاق ی به ان غفلت گفته میشود- درزمان اکرم صلواته الله علیه واله والسلم جامعه وارد یک مسیر دقیق وحساب شده وفعال وهدفمند ودریک مسر روشن وعقلانی قرارداد ولی متاسفانه از ان مسیر ع د وخارج شدند ودر زمان حضرت علی علیه السلام باز حضرت کوشید انهاراچه ز یبا قران میفرمیاد- زندگانی عبث- بیهدف –و- غیر-متعالی زندگانی براساس غفلت که منجر به امراض روانی میشود- خارج کند ویک زندگانی فعال وحیات بخش ونجات دهند هدفمند- پرارزش باز گرداند- ولی انها هم باز ع د ومنحرف شدند ولی این بار بسیارخطرناک تراز گذشته- که نه تنها درشام بلکه الگوئی درجهان پیشرفته که انهاهم دست کمی از اعراب نداشتند وحضرت حسین علیه السلام –میخواستند-این مسیر را به جاده نورانی ناب باز گردانند واینبار باخون خود این تحول بزرگ را فراهم اورند- استکبار ودیکتاتوری همه مردم را افسرده ومنفعل وروانی میکنند ویک زندگانی عبث- با لعاب زینت ی جلوه میدهندو اثبات کنند که این عمل شگرف تنها از ناب الهی بر می اید- امویان دین ومردم را به اسارت گرفتند ومنفعل وقیدوبند جاهیلت را به نام به دست وپای مردم زدند- روح های منفعل شده وجمود پیدا کرده وخمود-که هیچ نشانی از یک فرد بالغ متفکر شاداب باحیات متعالی وهدف عقلانی پرارزش که دارای روح الهی باشد ودرجهت ارزش های الهی حرکت نبودند- حسین علیه السام باخاندان خود وفامیل خود ودوستان زنده دل خود به معرکه امد تا اسوه الهی را از نزدیک رویت کنند از بچه تا پیر تعلیم دهند که چگونه بایدتربیت شوند- فقر فرهنگی تذبیت خشن احمقانه هدف های پاین تراز حیوانات که درتاریکی غلیظی زندگانی میکنند افتاب درخشان را رویت کنند .بفهمند چه بلای ومصبیتی گرفتار شدند- وفرق رذیلت وفضیلت را درک کنند- ودوای شفابخش را که برای انها چون زهر مار بود- کمی بچشند-ادامه دارد
عاشق خود باشید-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از دروس خانم ی رحمت الله علیها-اول از همه به خود محبت کنید وعشق به خویشتن داشته باشبد- هر به امری محبت وعشق پیدا کند درمحافظت وسلامتی ان کوشا است وسپس میتواند به دیگران محبت وعلاقمند شود—برای خود هدیه ب ید- هدیه با کلاهای مورد نیاز فرق میکند- مثلا عطرب ید وبرای دیگران هم هدیه ب ید قیمت مهم نیست- ارزش برای دیگران قائل بودن وبیاد انها بودن مهم است—چون خداوندمنان خالق ما است ونعمتها ما از جانب خداوندمنان است وبخصوص خداوندمنان بیشتراز خودما علاقمند به ما است پس عاشق الهی هم میشویم—باید خود واقعی خودمان را فراموش نکنیم- ونقش واقعی خودرا ازان غفلت نکینم- وگرنه اختلافات شروع میشود- به نعمت های الهی که به ما داده است ارزش قائل شویم این نعمت ها ماراعاشق خود میکند لذا جسم وروح را بیادمحافظت کرد وشاداب نگاه داشت- زندگانی درجریان است لحظه به لحظه حرکت میکند پس از هرلحظه باید لذت برد- انتقادهارا کنار بگذارید- هیچ گاه منفی نگاه نکنید متاسفانه انسان بیشتر به منفی ها توجه میکنند ومثبت هارا نمی بینند- درتوصیف افراد بیشتر به مسائل مثبت تکیه کنید برای کلیه زحماتی که میکشید ومسئولیت هائی که پذیرفته اید ارزش قائل شوبد بسیاری از ناراحتی که درباره ان فکر نکینم از بین میروند- انسان مداوم از ناراحتی طبق ان ضرب المثل از کاه کوه میسازد وبه ان شاخ وبرگ میدهد- که حتی در اش اورا رها نمیکند- سعی کنید به خودمان ایمان بیاوریم- وبه استعداد خودمان باور داشته باشیم- خودتان را بخشید گاهی کاری نکردید ویا نمی توانستید کاری انجام دهید- ولی مداوم خودرا سرزنش میکنید- کاش انرا انجام نداده بودم ویا انجام میدادم- این امر توانمندی هارامیگیرد وسعی کنید خودرا بخشید بهترین ارتوبه الهی  است- باخودمان صادق باشیم همیشه از صمیم قلب بهخود بگویم دراین مورد خوشحال هستم ودران مورد خوشحال نیستم چناچه صاقانه باخود صحبت کنید مشکلات حل میشود- همه جا نباید تعارف کرد ویا دردل مخفی کرد خود خوری نباید فرهنگ ما شود- ودرجائی باروش معقول باید اشکار شود- فرهنگ خودرا وبیانات خودرا باید بامعنویت درست رشد داد- بهترین روش والفاظ ر اد از قران مجید واحادیت وسیره معصومین علیهم السلام استفاده کرد وبکاربرد وتقلید کرد وسپس از عرفا وبزرگلن درجهت مثبت سود جست—اروز های مثبت خودرافراموش نکینم بلکه انها درجهت رشد پرورش دهیم وامید داشته باشیم به کمک خداوندمنان روزی ببار خواهد نشست- رویا پردازی مارا ازبی هدفی نجات میدهد حتی درسن کهولت هم ارزو داشته باشید ونگوید که کارما دیگرتمام است- وارزو ی نداریم-ارزو انسان راجوان میکند- اعتمادبنفس بصورت اگاهانهرا مداوم زیادکنیم- سعیب داشته باشید استراحت کنید وجسم روح خود بی جهت ازار ندهد- واز بدن خود مراقبت کنید واجازه ندهدکه مریض شود- زیبائی طبیعی اطراف خودرا ببینید- واز کنارانها باغفلت عبور نکیند- هروز بیادمنفی ها کمتر شود ومثبت ها زیاد شود همیشه از راه همدلی وارد شوید اول بایدمنفی ها حل شود وسپس م به عبادت مثبتها زیاد شود- به عبادت ودعا توجه خاص داشته باشیم- همه افراد همه خوبی هارا وهمه ندارند- وهمه افراد همه بدی هاراندارند- باخوبی ها اشتراک پیدا کنید ودرصدد رفع بدی ها باشید-

شعرهای حکمت اموز-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—هر فرهنگ وتمدنی دارای بیان حکمت هائی است که بیشتر درشعرانها انعکاس پیدا میکند-که سنخیت با ارزشها ودیدگاه انها است که حقیر معتقد هستم بهترین حکمت درفرهنگ وتمدن  ی استمن جمله در ایران عزیز-- ظریفی بیان میکرد که درامریکا واسترالیا کت بنام مرواریدها در زبان انگلیسی بر ای رشته انگلیسی است که این اشعار را دران جمع شده است که چند تائی ازان  به نظر مبارک شما میرسد-جناب علامه اقبال میفرماید- -زنده ای یا مرده ای یا جان بلب- ان شهادت از سه شاهد میطلب—این شهادت اول شعور خویشتن—خویش را دیدن به نور خویشتن- شاهدثانی شعور دیگری- خویش را دیدن به نور دیگری- شاهد ثالث- شعور ذات حق- خویش را دیدن به نور ذات حق- پیش این نور ار بمانی استوار- حی وقائلخود را خدا شمار- درحضوراش نماند استوار- گربماند هست کامل عیار- تفسیر شعرها باخودتان-او= عقاب)چنگ میزند به تخته سنگ با دستان خمیده اش – میرود تا بنزدکی خورشیددر سرزمین تنها یش- زیر پای او دریا پرچینزمیخزند امواج بر هم- حلقه زده است جهان لاجوردی براوکه ایستاده است برقله ض ه چون دیوار کوه اش مینگرد جهان روبری خویش سقوط میکند چون جرقه اذرخش در زمان برگشتش---2- باوجودانکه درخت مداوم در رشد مداوم است -برگهایش روبه سقوط است که رجعت به ریشه میکند—3- درخت سبز دلت رانگهبان باش – وشاید پرنده اواز خوان به سمت اش بیاید-4- درخت هرگز حرکت نمیکند مگر زمانی که بادبیاد—صبر وحوصله بیشتر بدست می اوردتا زور مندی –5- با صبر هر ارزوئی درفصل وزمان موعده اش فرا میرسد- 6- پائیز بهار دوم است اگر هر برگ را گلی بداینم-7- پرندگانی در قفس متولد میشوند تصور میکنند- که پرواز نابهنجار ویکنوع مرض است- چرنده تصور میکند که ماهی ارزو دارد که پرواز را تجربه کن وپرنده انرا برای ماهی فراهم کند

شعرهای حکمت اموز-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—هر فرهنگ وتمدنی دارای بیان حکمت هائی است که بیشتر درشعرانها انعکاس پیدا میکند-که سنخیت با ارزشها ودیدگاه انها است که حقیر معتقد هستم بهترین حکمت درفرهنگ وتمدن  ی استمن جمله در ایران عزیز-- ظریفی بیان میکرد که درامریکا واسترالیا کت بنام مرواریدها در زبان انگلیسی بر ای رشته انگلیسی است که این اشعار را دران جمع شده است که چند تائی ازان  به نظر مبارک شما میرسد-جناب علامه اقبال میفرماید- -زنده ای یا مرده ای یا جان بلب- ان شهادت از سه شاهد میطلب—این شهادت اول شعور خویشتن—خویش را دیدن به نور خویشتن- شاهدثانی شعور دیگری- خویش را دیدن به نور دیگری- شاهد ثالث- شعور ذات حق- خویش را دیدن به نور ذات حق- پیش این نور ار بمانی استوار- حی وقائلخود را خدا شمار- درحضوراش نماند استوار- گربماند هست کامل عیار- تفسیر شعرها باخودتان-او= عقاب)چنگ میزند به تخته سنگ با دستان خمیده اش – میرود تا بنزدکی خورشیددر سرزمین تنها یش- زیر پای او دریا پرچینزمیخزند امواج بر هم- حلقه زده است جهان لاجوردی براوکه ایستاده است برقله ض ه چون دیوار کوه اش مینگرد جهان روبری خویش سقوط میکند چون جرقه اذرخش در زمان برگشتش---2- باوجودانکه درخت مداوم در رشد مداوم است -برگهایش روبه سقوط است که رجعت به ریشه میکند—3- درخت سبز دلت رانگهبان باش – وشاید پرنده اواز خوان به سمت اش بیاید-4- درخت هرگز حرکت نمیکند مگر زمانی که بادبیاد—صبر وحوصله بیشتر بدست می اوردتا زور مندی –5- با صبر هر ارزوئی درفصل وزمان موعده اش فرا میرسد- 6- پائیز بهار دوم است اگر هر برگ را گلی بداینم-7- پرندگانی در قفس متولد میشوند تصور میکنند- که پرواز نابهنجار ویکنوع مرض است- چرنده تصور میکند که ماهی ارزو دارد که پرواز را تجربه کن وپرنده انرا برای ماهی فراهم کند-8- هیچ پرنده ای نمیتواند بلند پروازی داشته باشد مگرتوسط بالهای خود-

انواع دینامیت-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره موادمنفجر- که اصطلاحا دینامیت گفته میشود- علت ان هم که موادجامد تبدیل ه مایه وسپس گاز میشود هر جامدی –این سیر رابتواند انجام دهد میتواند دینامیت باشد – تی ان تی که نام دیگر است بعلت ترکیبات ان است- واحد دینامیت- حرف سی انگلیسی است-که واحدان اگر یک پوند وزن مثلا 450 یک مکعبی از اهن را به ارتفاع 7.5سانمتیر عرض 5 سانتیمتر وطول بیست سانتیمتر را ازوسط نصف کند سی-یک- است ودرواحد-2-سی-ارتفاع دوبر ابر میشودتا سی چهار- که ارتفاع سی سانتیمتر است وسی -5- ارتفاع چهل سانتیمتر میشود تا سی -4- این دینامیت هم تجارتی است وهم نظامی است وجزو دینامیت های به اصطلاح- سیف انگیسی یا مطمن وبدون خطر است زیرا اولا دینامیت درحرارت خمیر نمیشود مستجم می میاد حتی در چهل درجه حرارت خورشید- وبا فیتله منجفر میشود یعنی ته دینامیت رابامته خاص یک حفره کوچولو ایجاد میکند ودران چاشنی میکذارند چاشی مودای است مانند سرکبریت زود تبدیل به مایع وگاز میشود- وحرارات زیاد میکند که دینامیت تبدیل به مایع وبلافاصله به گاز تبدیل میکند این فتلیه یک طناب کم قطری از باروت است که این باروت درزمان مشخص فاصله مشخصی را میسوازند- وبه چاشنی میرسد وچاشنی دراثر حرارات ان میکانیسم را اجرا میکند – اما سی-5 یک تحول بزرگ که اول درامریکا بوجود امد-ماده ان درحرارات پانزده درجه درجه شروع به خمیر شدن میکند ومیتوان را به هرشکلی دراورد- ته این دینامیت یم مربع کوچکی است درست درحدود سه برابر یک سیمت کارت جا دارد که نرم است ویک درست مانندسیم کارت دران قرار میگیرد که درمرکز زرهی انرا عمل ان سیم کارت دران مربع کوچک قرار میدهند لبه انها زیکزاگی است دوبارلمس کنید مشتعل میشود درحرات بالای بسیت وپنج درجه اتوماتیک منفجر میشود با ضربه کمی منفجر میشود وبا حرارات منفجر میشود ته ان سیم کار ت یک لوله کوجکی وصل است- با باروت منفجر میشود وانزمان باسیم تلفن منجرمیشود وباسیم متصل به بیسیم منفجر میشودوامروزه با کنترولر از راه دور= ریموت و منفجر میود باهمین سی 5- است که ریل قطار منفجر میکنند خمیر میکنند وبه کنار ریل میچسانند که خوداش قابلیت چسبندگی دارد باضربه چرخ قطار ویا گرمای روز منفجر میشو.ددغالیا دوتا سی 5 درفاصله مثلا چهارمتری ریل قر ار میدهند که ان چهار متر از ریل بطورکلی جدا میشود قبلا امریکا سی-9 را ساخته بود واخیرا ادعای سی-10 دارددر جنگ ویتنام هردوطرف از سی-5 استفاده زیاد د که برتری بابلوک شرق بود وامریکائی ادعا این جنگ به ما چیزهای زیادی اموخت-ایران سی – 5 زیاد داشت ولی مشکل اینجا بود که این دینامیت را نمیتواند بهراحتی بکاربرد الولا باید در زیرمین های خنک باشد حداقل دما صفر باشد وچاشنی د استیکی است وان دریخ باشد کاارخانجاتی میخواست که این سی-5 دران قراردهند درحالی که ان سیم کارت دریخ باشد بعداز پریتاب بعلت ضربه یاحرارات خوداش منفجر شود مثلا داخل عروسک ویا توب تنیس ویا داخل متورسیکت اسباب بازی حال ویتنامی وامریکائی چ ه استفاده بماند- دراوائل انقلاب خواست ازاین- - سی- 5- استفاده کنند مثلا شب سی—5 به قطعات کوچک بوجود میاوردند- وبعد کوه را کهمثلا میخواستند برای جاده ساز ی ند وسوراخ کنند وانان را درسوراخ بگذارند وصبح خودشان منفجر شود ولی بعلت انکه کارگران باور می د درب صندوق باز می دوانهارا لمس می د درحدود بین هشتادوتا سی صدنفر مردند- هر روز خبرنگاران مینوشتند این سی-5 را جمعکنید یک تونل کهمقدار سی-5 نمیدانستند چقدر باشد درسقف کار گذاشتند- وبعد یک مشعلرا روشن د یک ماه –مثل باران خاک میریخت تا سی 5 را جمع

ایاحدیث معتبر داریم-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم- ایا ما میتوانیم احادیث صحیح داشته باشیم-ایا اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم رامیشود بخوبی شناخت-؟؟نظریات شخصی است-در سوره واقعه میفرماید-ثلته من الاولین- وقلیل من الا ین- مبدا زمان نسبت به زمان صدر گرفته شده است- که درقبل ثلته- چند نظر داده شده است یک عده ای سی درصد ویک عده –چهارده تا پانزده درصد ولی مشهور کنتر از دهدرصد که بیشتر هفت درصد است که به نظر میرسید- همین ا ی درست است- اینها اهل بهشت هستند- ودربعداز  قلیلی از افرادتا ظهور حضرت مهدی علیه السلام اهل بهشت هستند ومیزان قلیل مشخص نشده استپس تعدادی از افراد هستند مانند یاران حسین علیه السلام – تابعیت محض وعشق علاقه شدید به علیه السلام دارند وبهتربگویئم به چهارده معصوم دارند- خداوندمنان به فرمودند تو بر انی سلطه داری که منراقبول ندارند و اینی درصراط المستقیم هستند تو سلطه نداری- هم انرا تائید کرد-که من هر را در راه مستقیم نیست جهنمی میکنم- بدین نحونیست بتواند همه را جهنمی کند وراه مستقیم را ی پیدا نکند- قدرت وعلم الهی بی نهایت است هدایت الهی برای خداوندمنان اسان مخصوا شخصت هائی که حتی فرشتگان ازدرک انها عاجز هستند- درحدیثی است- که زمان علیه السلام وقتیکه ظهور میکنند علمی که ظاهر میشود بیست وپنج برابر علم قبلی انسانها است تازه غلط انهارامیگیرد وچقدر میماند معلومنیست ودرحدیثی دیگری پنچاه مرتبه- حضرت معزز عظمت ایت الله زبرجد رحمت الهعلیه میفرمودند این اختلاف بعلت میزان درک افراد است که پنچامرتبه اگرقبلا گفته میشد تصور می د غلط است ظرفیت درک محدودبوده است اما رواتی از کرم صلواته الله علیه واله والسلم- درباره علم زمان علیه السلام است که تصور میکنم به حضرت سلمان رحمت الله علیه فرمودند که میز ان علمی که ان عظمت سلاماالله علیه اشکار میکند نسبت به علم قبلی مانند اب دریا درکف دست نسبت به اقیانوس وعلمی که خود میداند نسبت به علمی که ظاهر میکند باز همان نسبت است وتمام ائمه اطهارعلیم سلام الله علیهم اجمعین چنین بودند چون  بهمراتب جلوتر از شه انسان است ونمیتواندانرا هضم کنند دلیل عقب ماندگی میدهند وسعی می د را بااستنباط عقلی خود به روز کنند-  جناب معزز حضرت ایت الله زبرجدسلام الله علیه میفرمودند شیعیان ناب همیشه خودرا به مرکز س ت علیه السلام میرساندودرانجا تربیت میشدند وچن یاران حسین علیه السلام برای حفظ حاضربه هر رنج وسختی بودند- من حدیثی نقل کنم شخصی خدمت صادق علیه السلام رسید وگفت من هرچه میکنم خانم من به خدمت شما نمی اید- ایا اجازه میدهید اورا طلاق بدهم ویاتبعید کنیم ویا حتی بکشم- علیه السلام فرمودند ایشان که نمیخواهد بیاید به فلان علت است اینجمله شما بگوئید باسر میدود- ایشان به منزل رفت وذکر نکرد این جمله مال صادق علیه السلام است خانم اش وقتی شنید -گفت این راز چه ی شنیدی وغش کرد- ایشان خان را بههوش اورد وگفت از صادق علیه السلام باز خانم غش کرد وسپس به هوش امد ولباسخودرا عوض کرد وسرا سیمه به منزل ان صادق علیه السلام رفت و علیه السلام به شوهرایشان گفت دیگرباایشان مثلا کاری خشن نداشته باشید-ادامه دارد

سلامی به گرمای دستان دوست-!!

درخواست حذف اطلاعات

 


بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از شفیعی- سروستانی-سلامی به گرمای دستان دوست- دلم لحظه ای بادلت روبرو است- بگو عاشقم تا سلامت کنم- تمام دلم رابه نامت کنم- عشق بازی به همین اسانی است- که دلی راب ی – بفروشی مهری – شادی را را حراج کنی وپیچی همه را لای حریر احساس –گره عشق بزنی – دوستان را ببری تا لبخند- تامرزامید-تاکوی خدا- عشقبازی بهمین سادگی است


 
پیام های سوره مسد-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-پیام های سوره مسد-که درباره لهب وزن اش ام جهل خواهر ابوسفیان بود-برگرفته از کتاب تفسیر قران کریم-جز 30 نویسنده جناب دانشمندتوانا وخطیب مشهور ایت الله اقای محسن قرائتی—1- اعلام برائت=بیزاری= از نا اهلان جز دین است-تبت یدا لهب-بریده باددو دست لهب- که اسحقاق سرزنش دارند)2-کیفر توهین به مقدسات لعن ونفرین ابدی است(تبت یدا لهب-)-3- باید برای نابودی کامل کفر دعا کنیم(یدا)-و-برای لهب ها-(قطع شدن دو دست نشانه بی نتجه ماندن تلاشها ست)4- پاسخ مخالفان را مثل خودشان بدهید- در پاسخ انان که به گفتند-(تبا لک- هلاکت برتو باد؟؟) خداوند منان فرمودند-(تبت یدا لهب)-5- در نظام مکتبی- ضابطه=مقرارات وقوانین- بر رابطه =دوستی وپارتی بازی- مقدم است لهب عموی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود-(تبت یدا لهب)-6-مال وثروت-یکی ذاز ابزرار های مخالفان انبیا است-ما اغنی عنه ماله وما ب=نه دارئیش ونه انچه بدست اورد-ازپست ومقام وغیره به حالش سودی نکرد-(ابولهب سرمایه داری بود که ثروتش را برای محو هزینه کرد)- 7-بدتر از تکرار ان است(حم - زنش هم باو همراهی میکرد)-8- دربرابر قهر الهی نه ثروت کارائی دارد ونه هرچیز که دراثر تلاش بدست اید- خواهثروت- باشد- یا مقام وعنوان وحکومت وشهرت-(ماغنی عنه ماله وما ب)-9- قهر الهی نسبتبه ستمگران دور نیست_ سیصلی=به زودی)10- اشرافیت دنیا همراه با تحقیرذ ا ت ات-(( فی جید ها حبل من مسد-در گردنش طن از لیف ما است- که تصور میکند ثروت بهتراز ایمان به ا ت است)