رسانه
رسانه

خونِ جوشانِ حسین علیه السلامنگاهی به یوم عید الغدیر-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از بیانات حجت - جناب اقای توحید رحمت الله علیه-چالشی درباره-عید یوم الغدیر-چه درکتب شیعه وچه درکتب برادران اهل سنت- درمقام حضرت علی علیه السلام از منظر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بخصوص درنوع تعریف-حدکمال است که بیان میفرمایند من وعلی سلام الله علیهما یک جان دردوکالبد ویا یک کالبد ودوجان هستیم وعجیب است بیان میکند ان سرور کائنات سب علی علیه السلام=دشنام دادن- سب من است وسب من- سب خداوند منان است هرگاه قبل از عید الغدیر وبعداز ان اصحاب از علی علیه السلام به نزد رسول اکرم صلواته الله علیهواله والسلم شکایت برده میشد ایشان- خشمگین میشدند میفرمودند دیگردرنزدمن از علی علیه شکایت نکنید پس یک حکم مطلق است- قبلاز عید وبعداز عید نداردویک باردلیل اوردند- عقا حضرت علی علیه السلامنزدیک است عقل الهی را لمس هم مقام علم ر ان د وهم عصمت ر ان د درحالیکه ظاهر تنها صحابه ای که از ایشان خطائی سرنزد بغیر از اهلبیت مکرم ایشان صلواته الله علیهواله والسلم- جناب حضرت سلمان فارسی است مابقیه از حضرت ابوذر صلواته الله علیه به پائین درجاهائی خطا داشتند که حضرت علی علیه السلام درسئوالی که نسبت شما با حضرت سلمان فارسی درچه حد است فرمودند هفتصد فرسنگ که هر فرسنگ از اقطاراسمانها بیشتر است- انبیا اعهظام صلواته الله علیهم اجمعین درجات علمی انان مشخص است مثلاحضرت عیسی علیه السلام در اسمان چهارم هستند با فرشتپان اسمان چهارم همراه ومحشور هستند حضرت ابراهیم السلامدر اسمان ششم هستند اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دراسمان هفتم- ایشان ا یش- در اسمان هفتم است وفوق ایش مافوق اسمان هفتم است که انجا فرشته ای دیگرنیست علی علیه السلا م هم این چنین است- استغفار چهارده معصوم علیهم اجمعین بعلت ناقص بودن درشکرالهی است که هیچ نمیتواندشکرالهی درحدکمال کند ووحد کمال-انرا خداوندمنان اندازه گرفته است- اما اجماع- اکرمصلواته الله علیه واله والسلم فرمودندعلی جان شمادر اسمان مشهورتر ومحبوب ترباشکوه وجلال بیشتر ومطیع شما هستندپس اجامع هم جمع فرشتگان مومنین از افراد زمینی بیشتر است- اگر معیارالهی نباشد- وهر برای خود معیار داشته باشددلیلی ندارد خداوندمنان انرابپذیرد وسرانجام معیارها باهم برخورد پیدا میکنند وبه کشمشک وجنگ هفتاددوملت تبدیل میگردد- وایجاد سردرگمی میکند قران میفرماید احکام بعهده خداوندمنان است وبیان وتفسیر قران باز بعهده خداوند منان است ودیانم مورد میباسیت اسوه الهی مشخص شود- پس دلیلی برا سب ودشمنی با حضرت علی علیه السلام معنا نمیدهد وباطل است در روز غدیر ایه امد که بیان کرد امروز کفار ومشرکین مایوس شدند واز انها نترسید یعنی قدرت شما به مراتب عظیم تراز انها وبنا چارهم به ظاهر مسلمان میشوند ونمی توانند با شما سرجنگ داشته باشند وفرمود از من بترسید که حکم منرا اجرا نگنید ودرانزمان من باشما سرجنگ خواهم داشت کفار فهمیده بودند چناچه بعداز رحلت اکرم صلواته الله علیه واله والسلام- اگر علی علیه السلام جانشین شد- همان کاری را میکند اکرم صلواته علیه واله والسلم میکند ولی اگر دیگری بود انها با کفار ومشرکین به ظاهر مسلمان شده به توافق میرسند بخصوصد درمسائل مادی وتقسیم قدرت ودست اقایان برا تحمیق جامعه باز خواهد شد وقدرتاز دست رفته به جوب باز خواهد گشت

انقل ون ابکی -؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایان برا دران گکرد انقل نمای کردستان عراق- ان ژست های تقلید از شرق وغرب که شه انها دود شد وبه هوا رفت وسرانجام ش ت های سخت نظامی خوردند ژشت های ابکی صیهنویستی که انشا الله بزودی پرونده انها هم مختومه میشود-سعی نکنید که از خود رستم بسازید- به صفحه ا یک کتاب درباره فلسفه غرب- که نتچه گیری مهمی است-نقل کتاب-انچه درچندین فصل پایانی کتاب کوشیدم- بگویم- -این نیست که درفلسفه و فرهنگ غرب بحران ندارد؟؟-درحاییکه قران برع میگوید که درقران بحرانی نیست—ادامه –بلکه- این است –که سرشت این بحران را نباید نادرست – تفسیر کرد- بی شک- باید با این واقعیت روبربه شویم که فیلسوفان درتاریخ زندگانی میکند – وفقط از جایی که هستند میتوانند دیدگاه های خودرا مطرح کنند- ولی تاریخ را درخود هضم وجهت میدهد- تنها ی درغرب توانست حقیقت را درک کند- جناب اقای گوته است- چی درک کرده است که تاریخ غرب از سکوت بره وار که فرانسویان بر المان مسلط شدند وسپس المان ها به تنگ امدند ونهضت   هیچان وسعی را مطرح کرد که اقدام کننا هرچه بادا باد- وایشان فهمید این سنت ادامه پیدا  میکند وبه جنایات سنگین منتهی میشود جناب وحضرت حافظ رحمت الله راه همیشگی رسیدن به حقیقت وتعادل وارامش را کشف کرده است- ادامه میدهد—همچنین – باید بپذریم- که رابطه ای بین انچه درجهان میگویئم وجهانی را که درباره اش سخن میگویئم نمی تواند تاحد تناظر یک به یکصرف فروکاست کند یعنی همه مطاب ما واقعی نیستند- قران همین را مگوید که شماخیلی جاها ظن وگمان دارید وحقیقت را درک نمیکنید- یعنی نمیشود اصول های فرضی ما یک به یک درست درهستی دربیاید- ادامه میدهد ونیز- به همین دلیل عقلانیت را نمیتوان تاحد صرف منطق صوری کاهش داد مطق صوری غرب زیاد اشکال دارد ومنطق صور مسلمانان که علوم عقلانی ی بر پایه ان است نسبت به وحی مانند سوزنی دراب با اقیانوس است ومسلم است عقل حوزه بسیارتنگی نسبت به وحی دارد وعظمت اش دراین است که وحی را کشف وتائد میکند مابقیه ماجرا پیش کشتان باشد


 

شهادت جان گداز جواد علیه السلام برهمه تسلیت باد-

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-شهادتافتاب درخشان معرفت وتقوا ومجاهدت وحسن اخلاق وعمل صالح که چه مرگ دل اشی داشت- عظمت ایشان باوجود انکه سنینن بسیارکمی داشت افتاب علم ومعرفت بود- وجای هیچ شبهه نگذاشت دشمنان ایشان که در وت عالمین دین بودندو ان جامعه بودند ورکن رکین حفظ حکومت بودنداذعان د کا علیه السلام با پرداختین به مسائل بسیارساده فقهی که یک مسئله به بیست وچهار فرع تقسیم د که درجواب حل فقهی ان ماندندوبه لیفه کننند چنانچه مانابود شویم بلافاصله شمانابود میشوید-از جوادعلیه السلام روایت شده است که مومن به سه چیز بایداهمیت فوق العاده بدهد که اولی ان معرفت شناسی است پس بیاد درمعرفت شناسی حرف اول را بزند وهمچنین هم بوده است درحدیث است- که اگر ی نعمتهای دنیائی را شکر الهی کند خداوندمنان پاسخ دنیائی میدهد ولی درا ت اهل جهنم است می ست اول شکر معنویت راستینکند وسپس شکر نعمتهای دنیائی کندوتوفیق الهی طلب کند وبه ان توکل کند امروزه هین مسئله مطرح است- ایران به مساجد کمک میکرد واب وبرق ان مجانی بود امار میدادکه تعدادکمی شرکت میکنند کلیسا های تارخی اطراف انرابلوار ومیدان های شیک میشاخت که جاذبه مذهبی – توریستی داشتند بخصوص روز به صلیب کشیدن حضرت علیه السلام ویک اطاق کوچکی است که هم چنان حفظ شده است که شایعه ان براین است که این محل گذاشتن ی هابده است که اقوام انها با گاری بیایند وانها به دیارخودببرنند واز انجا خضرت علیه السلام عروج چند سال پیش که جمعیت زیاداز غرب امده بودند ودران محل پول میگذارندانهارا باشلاق زد که این حقه باز ی چی است- اول قیافه شما به مسحیون ویهودیان صدر یت- شبهات ندارد ودرثانی افراد اقوام انها گاری میاوردند وپس از انها راباخود میبردند این اطاق کوچک نمیتواند محل گذاشتن ی باشد ودراینجا انبار پنبه بوده است وشروع به ت یب مساجد وکلیسا ها- امروز غرب سکولار وحشت دارد که وحتی کلیسا ها دوباره جان بگیرند ن انهاراتخته کنند معرف چه محثبت وچه منفی همیشه اولین وبیشترین تاثیررا درسیاست دارد

- ایران باید نابود شود-

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخبار تهران تایمز- امنیت عمومی  - اقای گیلاد-اردان- گفت برای جهان بهتر است اگر ایران از نقشه جهان حذف میشد-؟؟- دلیل این سخن بخوبی مشخص است- ؟؟ اخیرا کانادا- بیان کرده است- که نمایندگان شهروندی عربستان به زندان افتاده اند وکانادا گفته است ما باشجاعت دراین امر باقی خواهند ماند واز حقوق مردم عربستان دفاع میکینم- وعقب نشینی نخواهیم کرد- اگر جناب کانادا خوداش حقوق اقیلت ومردم کانادا رعایت میکرد- جای تامل وامیداوری بود درحالی که این چنین نیست—این درست مانندان بودکه خانم تاجر یک دفعه ی شد وغربرا متقاعد کرد شاه بایدبرود مقدمه یک عظیمی درعربستان است که نقش اغاز دکننده را به جناب کانادا دادند-من ب یک کانال ی یمن دیدم به چندین زبان از شخصی های ونظامی ایران کد اورد که نقش یمن درنظامی و برحق است- این نشان از قدرت بالامنازع ایران درمنطقه است وفقط یک خبر از جناب اقای پوتین بود ش ت عربستان دریمن کم کم مسئله ساز است که بحث نظامی ان بماند ویک ش ت هم برای است که هم غرب رادر تسخیر یمن تحریک کرد وهم در وعراق نقش افرینی کرد ومبخواهدش ت خودرا به گردن ایران بی اندازد-

چهره غرب در اینه جهانی -!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است در نرم افزار= سی دی-انقلاب دوم- بخش بیانات- کلمه بیانات کامل تراز سخنرانی است و کاربرد وسیعی درهمین مورد درزبان عربی دارد- ایشان به درستی گله که کتب نوشته های لانه جاسوی را افراد نمی خواندند ونتچه مهمی را بدست نمی اورند که یک علت ان نبودن این کتاب در کتاب فروشی ها است- سیمای غربی بخوبی روشن است نشانه های فراوانی دارد- ولی بعلت بعضی مردمان ساده لوح وانسان دوست غربی وبدست اوردن ثروت وارتقای علمی شایداین فریب رابوجود اورد- که حکومت انها هم این چنین است؟؟ ولی بخوبی نشانه های یک دجال ویک استعمار گر با تمام سعی میکنند جهان رافریب دهند- اشکار میشود-البته درافراد کافر عدهای ممکن است که به خود ظلم کنند ولی کاری به دیگران نداشته باشند وحتی درشرایطی به مومنین هم کمک کنن ی ظالمین امروزه خیلی پیچیده عمل میکنند وفریب نقش اساسی دارد هلند به راحتی بر انونزی از طریق تجارت بر ان مسلط شد درست مانند انگلستان درهندوستان وبلژیک بر کنکو- ولی خلی زو.د ان چنگال گرگی را اشکار کرد وشهرممنوعه ساخت وهمه مقرات اندونزی دردست خود گرفت وجامعه اخلاقی به امید واهی که روزی ملنند هلند خواهند شد دوران ارامش را طی د اولین کار اینها که قران اشاره هم میکند تحقیر تمدن فعلی وبا شکوه وجلوه دادن تمدن سابق وبزرگ نمایئ کار انها برای تخلیه روحیات انها که جناب مائو خوب به این فریبپی برد- وفرمودند تمدن سابق با ان همه امکانات کارمهمی انجام نداد واین فریب غرب است گول نخورید- وسپس را بت کرد وتنها یان وافراد پلیس وامنیتی حق یادگیری درسطح بالا داشتند وتنها دوازه نفر فرمانده درسطح بالاتربیت د که درهلند به مقام علمی نظامی بالائی رسیدند-کهدراس انها اقای سوکارنو بود یک سکولار به معنا واقعی وهلند سعی میکرد که مخفیانه سکولار راتوسعه دهد وحتی کمکی به یت نمیکرد سوکارنو نبوغی عظیمی درعلوم نظامی داشتبطوریکه رح نظامی هلند برای خود هلند اوطرح ریزی میکرد وهرچه سعی کرد که خانه ای درشهرممنوعه به اوبدهند موردتائید واقع نشد وتنها دوخانواده اندونزائی تواستند دریان شهرممنوعه زندگانی کنند ودرحدودهزارنفر هم اجازه پیدا درهلند سکنی پیدا کنند که دریک گئتو بودند یعینی محل خاص که به هلندی اطراف انها گفته بودندزیاد به انها رو ندهید وتوجه نشان ندهید وبرتری خودرا به رخ انها بکشید که پررو نشوند- سوکارنو بفکر فرو رفت که اینده اندونزی چه باید بشود وپس از تحقیقات به این نتجه رسید- ک بهترین گزینه است فرناده ستادکل اندونزی بود دستوردادمن جمله همین اقای سوهارتو از اطراف کارت پستا ونامه بیاید بر ای اقای سوکارنو چناچه با رادیکا لمخالفت کنید ترور میشوید؟؟ هلندی گفتند راست میگویند ترور اقای سوکارنو- کاری اسان است به خود اوگفتند طرحی را انجام بده ایشان یک اطاق داشت ودران اطاق یک صندوق به طرح ونقشه ی- انودونوزیائی – تهیه که روی ان شهادین به زبان عربی وبسیار زربفت انداختند ودراخل صندوق یک قران گذاشت وایشان به ان اطاق میرفت وباخداوند مناجات میکرد وهلندی این طرح را پسندیدند وشروع از یت پشتیبانی کنند وکمک این کارت پستا ل برای افراد ستاد وایشان گاهی قران را باز میکرد ومقداری میخواند  وکم کم میخواندسربازان ستا گفتند این خطر برای ما است ایشان گفت نیست وگفتند این چگونه ای وژِی است ایشان فرموداز تمدن کهن ما به مراتب بهتر است جناب اقی سوکارنو که چون اقای بن لادن- بت شده بود انها هم به تقلی اقی سوکارنو قران یدند وشروع به خواندن د وکم خواندند واین امر از پیادگانی به پادگانی دیگر انتشا یدا کرد وکم کم مردم به توجه پیدا -ادامه دارد

عقل وکودن بودن-

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عالمی درنجف اثبات کرد – که هر ده جلسه عرفان را درک عقلانی کند وبه ان معتقد باشد به رفاه نسبی میرسد ودیگرعلمی بیان کرده است طبق حدیت خداوندمنان سرهمه افراد حتی پادشاهان بالاجبار ویا با اختیار درمقابل انها خم میکند وانها به قدرتی که تصور نمی د نایل میشوند- منبع حدیثی هم دارد-ولی حمقا یعنی احمق ها-چوب خواهند خورد گرچه خودرا عقل کل بدانند- وبه همه حیله ها وطرفند ها وقدرت-ها- مسلط باشند-برادران اهل سنت علت مهم اشکال انان این است که عقل درشرایط بحرانی تعطیل میکنند- به شعائر لفاظی دل خوش میکنند-که ولی امر استنباط کرده است که برخلاف سنت باشد یا عالم دهر استنباط کرده باشد که برخلف شرع هم باشد درسایت منتقد – اگاهی دهنده- ولایت یک نکته ظریفی فرمودند- که انرا مانند عظمت ابن عباس رحمته الله علیه باز ن د وبه این نتجه رسیده میشود- که کتب ششگانه اهل سنت برای افراد خواندش مضر است وفقط عالم میتواندبخواند واستنباط کند- وفردی عادی حق درک عقلی از حدیث ندارد-داستان این است در زمان اکرم صلواته الله علیه درعصرجاهلیت دستوری که شبیه به باشد نبود ولی ا بود- دین برای انکه ارا نابود کند ازدواج مجدد ودائم و را مطرح کرد وروی اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زیاد مانور داد بعضی بزرگان که بقول عرفا وجنبا حافظ رحمت االه حکمت ازلی اش را درک ن د که این انسان چه معجونی میتواندباشد هیچ نیتواند درک کند جز خداوند منان-!! خانمی متخص زمان حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که بیوه بود وجناب زبیر جوان کهسرباز رشیدی از جان گذشته بود حاضر شد که مدتی با ایشان کند برای ثواب وعبدالله بوجد امد که مشهور است به ابن زبیر جناب اقای ابن عباس بع مکه رفت که درقلمرو اقای ابن زبیر بود وکور بود- ودرخواست که قران را تفسیر کنند- وایشان به ایه رسید-جناب ابن زبیر فرمودت ابن عباس همانطور که چشمی هستی کورباطنی هستی- هر کند در ا ت جهنم به هم می اید میشودیک ابشاربرسر ی که کرده است فرومیریزد= این مطلب یک مطلب غیبی از لحاظ است تنها ی علم غیب ان زمان داشت حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم است می ست این روایت به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم -نسبت دهد- نه دادپس جعل است وبدعت است وچنین حدیثی نداریم- ومیاست ایشان را شلاق بزنند وتوبه کند- ابن عباس رحمت الله فرمودند شما کودن هستید ودین را مطابق طعم وذائقه خودرک ونشرمیدهید یعنی نه گفت جعل کردی دروغ است وبدعت است که حکم برایشان مسلم ومسجل گردد- ولی جامعه ابن زیر ایشا ن راچون بن لادن میپرسیدند نمونه دوم در سایت ولایت فرمودند-که درکتاب مسلم حدیثی نقل میکند- که روز یدوفرد خدمت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم رسیدند وبا ایشان درشت صحبت د که منحدس میزنم از جانب امویان بود که نعوذ بالالله این بساط احمقانه را جمع کن تو همه چیز را اب کردی  اکرم صلواته الله علیه واله خشمگین شدند ومحکم صحبت د وانهارا نفرین ولعن یعنی جهنمی شدن ایشان استباط به حق کرد زمانی که خانم عایشه وجناب زبیر وطلحه حرکت شعار انها این بود که حضرت علی علیه السلام ان اسوه دین ازدین اکرم صلواته علیه واله والسلم وعد خارح شده است وموردنفرین اکرم صلواته علیه واله والسلم زمانی یاران حضرت علی علیه السلام موتجه این شعار شدن گفتند درحقیقت شما چنین هستید پس هردو طرف جهنمی شدن پسش عد وعظمت اصحاب قل است پس چگونه انها اسوه هدایت هستند؟؟اینجا است که عقل راتعطیل میکند تمام ف ان عظیم الشان صلواته علیهم اجمعین همین است که عقل نشانه های هدایت را درک کند—ادامه دارد


 


 

خودنمایی؟؟

درخواست حذف اطلاعات


خودنمائی -!!


 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به خبرهای هم زیاد ارزش قائل است ومومنین انی هستند اطلاعات دقیقیاز همه مطالب مهم دارند بخصوص شناخت جهان که امروز در ایران بسیار گران شده است- انسان مات ومبهوت میشود که درشرق بجز روسیه درچه دنیای بی خبری نسبت به غرب بودند زمانی بیدار شدند کار از کا ر گشته بود وروسها جریان بخوبی میشناختند ولی تزارها اهمیت نمیدادند وبسیاراندک درس میگرفتند- بعنوان نمونه مسئله جاذبیت زمینمردم مداوم تظاهرات می د نتجه چه شد؟؟خلاصه گفتند فلان روز جلسه نهائی است مردم جمع شدندوفرمودند این جلسه نتجه نداد وگفتند علت کدام است پول نیسن تا ما پول بدهیم نیرونیست تا جوانان دراین رشته کار کنند برای مرض ابله همین طور وبقول ظریفی برای هرکاری یک کربلا درست میکنندبرای قطار چهن دبر ای ماشین چه ن د کوچگترین اطلاعاتی درایران نبود ومتسفا نه امروز کمی اطلاعات هزینه سنگین دارد ولو با اینترنت باشد- زمانی که علما خدشان ازکارهت وتحقیقات دنیائی کنار کشیدند عقب گرد د وافت کرد وغرب دقیقا فهید دلیل پیشرفت سابق چه بوده است-چندی پیش در عطاری بودم که برای مرغ گندم ب م ویک داروی گیاهی برای معده- جوانی که کارقشنگی دنشگاه تهران کرده است که یک –مدرک گیاه پژشکی میدهد که ینچ میلیون تومان تمام میشود دستش ش ته بود گچ گرفته بود- گفتم چطور شده است ایشان فرمودند کنار خیابان خلوت صبح زود ایستاد بودم یک متور چرخید به ن نزدیک شد وبه دستم زد ورفت- دردل گفتم دیگرخونمائی نکن- وظاهر گفتم صدقه بده واگ ول نداشتی صلوات بفرست- ایشت فرمودند من هروز صدقه میدهم ولی این بار چشممش زدم ما یک فرزند بسیارزیبا که همه تعجب خداوندمنان به مادادوما با دم خود گردو میش تیم من شخصا این تجربه خیلی عجیب است درحالیکه قصد خودنمائی نداشتم من درجبهه بودن توپخانه پانزده داد لشکرفجر ریش ما شهید ظلالانواربود فردی عجیب وبود عید نورز شد من هفتصدتومان پول داشتم ایشان فرمود که پول اری گفتم بله دارم گفت به محضانکه به سه فردبا ما بابودند وبه هرکدام پنجا ه تومان بدهد سفرهای پهن بود کنار ما هوابربرد از هوابرد تعدادی زیادی امدندمن خواستم بعدابدهم ولی دادم انها گفتند پس ماچی؟؟ به انهاهم دادم مدام میامدندپول داری میگفتم بله دارم ومیدادم- - جناب مهدس به من گفت یک اطاقی با است که مال افسران بعث بوده است تقربا یک رستوران شیک است همه چیزدارد ولی دریخچا فقط تخمرغ است هروقت گرسنه شدی انجا برو یک نیمرودرست کن من رفتک گرچه ساجر ان یک ان با قطر کم درست شده بود ولی داخل خیلی شیک بود پی دبی اف کرده ب.ود وسالن صندلی نداشت وتمام یک اشپزخانه مدرن را داشت من گازرا روشن کرد ماهای تباب برداشتم که یک دور دردست من چرخیددست من داغ شد وانرا رها - یگ پارچ اب بود برداشتم که دست خودرا خنک کنم وانجا نظافت کنم دسته کنده بدنه پارچه بلوری گرفتم از پختن صرف نظر در بهشمت عراق بیرون امدم هوا گرم وفقط ده سانتمیتر اب چک داشت درزیرسایه بسیارخنک بود ایستادم کامیون میامد بافاصله ده متری میرفت به یک اطاقی مانند همین اطاق بیست مترانطرفتر یک نیم ساعتی میماند برمیگشت مداوم این چنین میشد من مانده بودم انجا چه خبراست یک دفعه یکنفر بر امریکائی به این سمت امد راننده سرش بیرون بود وعینک زده بود ومنرا نگاه میکرد به سمت من منحرف شد تا رسید یکممیلمتری پای من واز نفذبر بیرون امد- گفتم جناب من را ندیدی؟ یکدفعه مانند پیرزن بچه مرده زده به گریه به حضرت البفظل من شمارا ندیدم من گفتم شما بایدبیست متر جلومیرفتی- ایشان فرمودند من کاری به انجا نداشتم این نفر در دست من بودمداوم دادندبه این بچه ها سواشوند از بس ترمرز گفتند ترمز سمت را ست میکشد به تعمیرکار دادم کهدرست کند گفته است مداوم حرکت کن بب ین چه میقدار میکشد تا من انرا تنظیم کنم- منباز گشتم به سنگر وپول گذرفتن توسط بانک نگ وفنگ زیا دداشت- به ماد چه گفتم گفتم مقداری پول درنامه بگذار ایشان باز هفتصد تومان گذاشت بعدبچه میامدند دویست ومان داری میگفتم فقط سی تومان میتوانم بدهم- اوضاع عوض شد- ادامه دارد


 


 من بر گشتم سنگر پول توسط بانک خیای


خودنمائی -!!

درخواست حذف اطلاعات

 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به خبرهای هم زیاد ارزش قائل است ومومنین انی هستند اطلاعات دقیقیاز همه مطالب مهم دارند بخصوص شناخت جهان که امروز در ایران بسیار گران شده است- انسان مات ومبهوت میشود که درشرق بجز روسیه درچه دنیای بی خبری نسبت به غرب بودند زمانی بیدار شدند کار از کا ر گشته بود وروسها جریان بخوبی میشناختند ولی تزارها اهمیت نمیدادند وبسیاراندک درس میگرفتند- بعنوان نمونه مسئله جاذبیت زمینمردم مداوم تظاهرات می د نتجه چه شد؟؟خلاصه گفتند فلان روز جلسه نهائی است مردم جمع شدندوفرمودند این جلسه نتجه نداد وگفتند علت کدام است پول نیسن تا ما پول بدهیم نیرونیست تا جوانان دراین رشته کار کنند برای مرض ابله همین طور وبقول ظریفی برای هرکاری یک کربلا درست میکنندبرای قطار چهن دبر ای ماشین چه ن د کوچگترین اطلاعاتی درایران نبود ومتسفا نه امروز کمی اطلاعات هزینه سنگین دارد ولو با اینترنت باشد- زمانی که علما خدشان ازکارهت وتحقیقات دنیائی کنار کشیدند عقب گرد د وافت کرد وغرب دقیقا فهید دلیل پیشرفت سابق چه بوده است-چندی پیش در عطاری بودم که برای مرغ گندم ب م ویک داروی گیاهی برای معده- جوانی که کارقشنگی دنشگاه تهران کرده است که یک –مدرک گیاه پژشکی میدهد که ینچ میلیون تومان تمام میشود دستش ش ته بود گچ گرفته بود- گفتم چطور شده است ایشان فرمودند کنار خیابان خلوت صبح زود ایستاد بودم یک متور چرخید به ن نزدیک شد وبه دستم زد ورفت- دردل گفتم دیگرخونمائی نکن- وظاهر گفتم صدقه بده واگ ول نداشتی صلوات بفرست- ایشت فرمودند من هروز صدقه میدهم ولی این بار چشممش زدم ما یک فرزند بسیارزیبا که همه تعجب خداوندمنان به مادادوما با دم خود گردو میش تیم من شخصا این تجربه خیلی عجیب است درحالیکه قصد خودنمائی نداشتم من درجبهه بودن توپخانه پانزده داد لشکرفجر ریش ما شهید ظلالانواربود فردی عجیب وبود عید نورز شد من هفتصدتومان پول داشتم ایشان فرمود که پول اری گفتم بله دارم گفت به محضانکه به سه فردبا ما بابودند وبه هرکدام پنجا ه تومان بدهد سفرهای پهن بود کنار ما هوابربرد از هوابرد تعدادی زیادی امدندمن خواستم بعدابدهم ولی دادم انها گفتند پس ماچی؟؟ به انهاهم دادم مدام میامدندپول داری میگفتم بله دارم ومیدادم- - جناب مهدس به من گفت یک اطاقی با است که مال افسران بعث بوده است تقربا یک رستوران شیک است همه چیزدارد ولی دریخچا فقط تخمرغ است هروقت گرسنه شدی انجا برو یک نیمرودرست کن من رفتک گرچه ساجر ان یک ان با قطر کم درست شده بود ولی داخل خیلی شیک بود پی دبی اف کرده ب.ود وسالن صندلی نداشت وتمام یک اشپزخانه مدرن را داشت من گازرا روشن کرد ماهای تباب برداشتم که یک دور دردست من چرخیددست من داغ شد وانرا رها - یگ پارچ اب بود برداشتم که دست خودرا خنک کنم وانجا نظافت کنم دسته کنده بدنه پارچه بلوری گرفتم از پختن صرف نظر در بهشمت عراق بیرون امدم هوا گرم وفقط ده سانتمیتر اب چک داشت درزیرسایه بسیارخنک بود ایستادم کامیون میامد بافاصله ده متری میرفت به یک اطاقی مانند همین اطاق بیست مترانطرفتر یک نیم ساعتی میماند برمیگشت مداوم این چنین میشد من مانده بودم انجا چه خبراست یک دفعه یکنفر بر امریکائی به این سمت امد راننده سرش بیرون بود وعینک زده بود ومنرا نگاه میکرد به سمت من منحرف شد تا رسید یکممیلمتری پای من واز نفذبر بیرون امد- گفتم جناب من را ندیدی؟ یکدفعه مانند پیرزن بچه مرده زده به گریه به حضرت البفظل من شمارا ندیدم من گفتم شما بایدبیست متر جلومیرفتی- ایشان فرمودند من کاری به انجا نداشتم این نفر در دست من بودمداوم دادندبه این بچه ها سواشوند از بس ترمرز گفتند ترمز سمت را ست میکشد به تعمیرکار دادم کهدرست کند گفته است مداوم حرکت کن بب ین چه میقدار میکشد تا من انرا تنظیم کنم- منباز گشتم به سنگر وپول گذرفتن توسط بانک نگ وفنگ زیا دداشت- به ماد چه گفتم گفتم مقداری پول درنامه بگذار ایشان باز هفتصد تومان گذاشت بعدبچه میامدند دویست ومان داری میگفتم فقط سی تومان میتوانم بدهم- اوضاع عوض شد- ادامه دارد


 


 من بر گشتم سنگر پول توسط بانک خیای


 
چند نکته

درخواست حذف اطلاعات


چند نکته-!!


 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سایت میلیتری وان امریکائی یعنی سایت شماره یک نظامی- سایت قابل قبولی بود- گویا موردتوجه قرار گرفت بال وپرش را زدند تما م سایت دعوت به عضو اترش امریکاشدن است وپیرفت امریکا که بیشتراز روسیه است ومبارزه باجناب  ؟؟ وگاهی با ایران ولی یک مقاله داشت-از جناب یک استوارکه داستان خود رادرعراق بیان میکند-میگوید به ما فرمان دادند که وسط را یک استان با استان کربلا عظمت نور-قرار بگیریم- که افرادی از استان مهاجرت میکنند به استان کربل بازرسی بدنی محکیم همراه بارعبشدید انجام دهیم که احتمالا استان موصل یا بابل مانندانان بوده است وخانم بازرس نداشته اند وبعدا مجبور شدن یک خانم به گروه اضافه شوند- میگوید فرمانده ما یک جوان ستوان دو نظامی بود-مداوم تاکید میکر ارعاب کنید- ورحم نکنید- پس چگونه است که ان نظام ایران راشمر میدانید؟؟!! نفاق درشما .اتئلاف شما- دراوج است اولین وانت امد دوخانواده بر خودرا دریک وانت داشتند ود روی بار- پدر بزرگ ومادربزرگ بودند وداخل وانت زنی بار دارد وبا دوبچه بود کمی ارعاب انها یاده کردیم وبارانها رابه سالنی بردیم وسپس وارد وانت کردیم ومردها با دستگاه ودست گشتیم .خانم باردار لباس نازکی پوشیده بود دستگاه نشان میداد ولی مادربزرگ چند لباس کلفت وباعبا بود وبه ایشان گفتم شما وارد اطاق شوید وعبارا کنار بزنید ودستگاه تشخیص میدهد ایشان سخت نارحت شد که من همین جا ازمایش کنید ولباس عباراهم من در نمیاورم و وشروع به ماس من جنب افسرگفتم من درقیافه ایشان ح ی مییبینم که اگرهمه مارا منفجر کند اشکالی ندارد- !! ایشان گفت شمار نمیخواهید فرمان را اجرا کنید؟؟ گفتم چرا ولی شماهم تجربه ندارید!!خلاصه به هرزبانی بود ایشان به داخل اطاق بردم وایشان عبارا کنار زد ومن تست وایشان را ازاد ورفتند وبعدازان دوساعت گریه می - جناب ستوان دو پیش من امد وگفت من کم تجربه بودم واز ین ببعد از تجربیات شما استفاده میکنم غربیان خوب میفهمند ولی بقول اعراب هم خدا را میخواهند وهم ما هم سکولارباشد وعیش وع وهم چنین ایمانی وچنین استحکامی – این نمونه با ابوظبی وکشرهای اطراف خلیج فارس هم سرایت دادند یک کلیپی است درابوظبی  ن مردم دختران مردم به رقاصی هیچان انگیز وا میدارند مانند گوسفتد چهر دست وپا راه میوند وخودرا تکان میدهد؟؟ این شان یک زن است؟؟ وروی انها بسته های زیادی از پول- میریزند وروی ترانه خوان ها هم چنین میکنند- چرا دراین وانفسا = انها جامعه را ت وارام نگه میداند واز در که حجاب سفت سختی را تحمیل میکرنددفاع میکننداین هم نفاق است- یک محقق افغانستانی که این کلیپ هارا رابوظبی گرفته است- ونشان میدهد- میفرمیاد- اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند وای از امت من درا ا مان- منظور ایشان همین فسادی است که دراعراب است وبه این میزان در عجم یاغیرعربنیست البته ما عجم کم نیست ولی مال اعراب شدیدتر است وانتظار عذاب باید داشته باشید این کارها تبعیت از غرب است فلسطین بهترین گواه است راه انهارا تجربه نکنید این روش استجکام تارعنکنبوتی دارد- هر که رفته سالم بر نگشته است- جسورترین زن پس از رحلت حضرت ارسول صلواته اله علیه واله والسلم خانم عایشه است درجنگ جمل هم حجاب داشت وهم درکجاوه در چهار دوران داشت که نیاز ی به نداشت از لای نگاه میکرد ودیگز نان مدینه چنین بودند بقول قران نفاثافت فی العقد دراس انها امریکا و که بقول جهنمیان تصور میکننداینها خلیل انها هستند بالاترین دوستی  حبیب است کمی پائین تر خلیل است- یعنی دوست دلسوز ومهربان واگاه ودنشمند وغیره امید است تا وارد برزخ نشده اند بیدار شوند وحق را از باطل تشخیص دهند- انشا الله


 


 


چند نکته-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سایت میلیتری وان امریکائی یعنی سایت شماره یک نظامی- سایت قابل قبولی بود- گویا موردتوجه قرار گرفت بال وپرش را زدند تما م سایت دعوت به عضو اترش امریکاشدن است وپیرفت امریکا که بیشتراز روسیه است ومبارزه باجناب  ؟؟ وگاهی با ایران ولی یک مقاله داشت-از جناب یک استوارکه داستان خود رادرعراق بیان میکند-میگوید به ما فرمان دادند که وسط را یک استان با استان کربلا عظمت نور-قرار بگیریم- که افرادی از استان مهاجرت میکنند به استان کربل بازرسی بدنی محکیم همراه بارعبشدید انجام دهیم که احتمالا استان موصل یا بابل مانندانان بوده است وخانم بازرس نداشته اند وبعدا مجبور شدن یک خانم به گروه اضافه شوند- میگوید فرمانده ما یک جوان ستوان دو نظامی بود-مداوم تاکید میکر ارعاب کنید- ورحم نکنید- پس چگونه است که ان نظام ایران راشمر میدانید؟؟!! نفاق درشما .اتئلاف شما- دراوج است اولین وانت امد دوخانواده بر خودرا دریک وانت داشتند ود روی بار- پدر بزرگ ومادربزرگ بودند وداخل وانت زنی بار دارد وبا دوبچه بود کمی ارعاب انها یاده کردیم وبارانها رابه سالنی بردیم وسپس وارد وانت کردیم ومردها با دستگاه ودست گشتیم .خانم باردار لباس نازکی پوشیده بود دستگاه نشان میداد ولی مادربزرگ چند لباس کلفت وباعبا بود وبه ایشان گفتم شما وارد اطاق شوید وعبارا کنار بزنید ودستگاه تشخیص میدهد ایشان سخت نارحت شد که من همین جا ازمایش کنید ولباس عباراهم من در نمیاورم و وشروع به ماس من جنب افسرگفتم من درقیافه ایشان ح ی مییبینم که اگرهمه مارا منفجر کند اشکالی ندارد- !! ایشان گفت شمار نمیخواهید فرمان را اجرا کنید؟؟ گفتم چرا ولی شماهم تجربه ندارید!!خلاصه به هرزبانی بود ایشان به داخل اطاق بردم وایشان عبارا کنار زد ومن تست وایشان را ازاد ورفتند وبعدازان دوساعت گریه می - جناب ستوان دو پیش من امد وگفت من کم تجربه بودم واز ین ببعد از تجربیات شما استفاده میکنم غربیان خوب میفهمند ولی بقول اعراب هم خدا را میخواهند وهم ما هم سکولارباشد وعیش وع وهم چنین ایمانی وچنین استحکامی – این نمونه با ابوظبی وکشرهای اطراف خلیج فارس هم سرایت دادند یک کلیپی است درابوظبی  ن مردم دختران مردم به رقاصی هیچان انگیز وا میدارند مانند گوسفتد چهر دست وپا راه میوند وخودرا تکان میدهد؟؟ این شان یک زن است؟؟ وروی انها بسته های زیادی از پول- میریزند وروی ترانه خوان ها هم چنین میکنند- چرا دراین وانفسا = انها جامعه را ت وارام نگه میداند واز در که حجاب سفت سختی را تحمیل میکرنددفاع میکننداین هم نفاق است- یک محقق افغانستانی که این کلیپ هارا رابوظبی گرفته است- ونشان میدهد- میفرمیاد- اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند وای از امت من درا ا مان- منظور ایشان همین فسادی است که دراعراب است وبه این میزان در عجم یاغیرعربنیست البته ما عجم کم نیست ولی مال اعراب شدیدتر است وانتظار عذاب باید داشته باشید این کارها تبعیت از غرب است فلسطین بهترین گواه است راه انهارا تجربه نکنید این روش استجکام تارعنکنبوتی دارد- هر که رفته سالم بر نگشته است- جسورترین زن پس از رحلت حضرت ارسول صلواته اله علیه واله والسلم خانم عایشه است درجنگ جمل هم حجاب داشت وهم درکجاوه در چهار دوران داشت که نیاز ی به نداشت از لای نگاه میکرد ودیگز نان مدینه چنین بودند بقول قران نفاثافت فی العقد دراس انها امریکا و که بقول جهنمیان تصور میکننداینها خلیل انها هستند بالاترین دوستی  حبیب است کمی پائین تر خلیل است- یعنی دوست دلسوز ومهربان واگاه ودنشمند وغیره امید است تا وارد برزخ نشده اند بیدار شوند وحق را از باطل تشخیص دهند- انشا الله


 


 


 


 

مهدویت شناسی

درخواست حذف اطلاعات


مهدویت شناسی


برخی گفته اند: «شیعه هیچ دلیلی بر اثبات وجود زمان ندارد!» آیا این سخن صحیح است؟ در درسهای ابتدائی از این سلسله درس ها به توضیح ناروا بودن این اتهام می پردازیم.


برای مقدمه باید توجه داشت که در مقام اثبات هر مدعائی باید به سراغ دلیلی متناسب با آن برویم. به مثال های ذیل توجه کنید.


خاصیت ترکیب چند عنصر شیمیایی تنها در آزمایشگاه قابل اثبات است و هرگز نمی توان آن را با استدلالهای ریاضی، مباحث فلسفی، کتب تاریخی و … به اثبات رساند.


حل یک معادله چند مجهولی تنها با استفاده از قواعد علم ریاضی ممکن است و در این جایگاه از آزمایشگاه زیست شناس، رصد خانه ستاره شناس، ذهن فلسفی فیلسوف و … توقعی وجود ندارد.


قضاوت در خصوص وجود موجودات زنده در کره مریخ تنها توسط امکانات موجود در رصد خانه ممکن است و با رجوع به براهین فلسفی یا دستاوردهای علم شیمی یا تحقیقات زمین شناسان نمی توان در خصوص آن کلامی بر زبان راند.


تشخیص جانشین بر حق تنها با رجوع به آیات قرآن و روایات قطعی ممکن خواهد بود و الا از طریق علوم تجربی و ریاضی و یا براهین فلسفی و … نمی توان دلیلی بر این امر اقامه نمود.


از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که «دلیل هر مدعائی متناسب با همان مدعا است» یعنی در مقام اثبات یک مدعا لازم است به دلیلی که مناسبت با همان مدعا دارد رجوع کرد و الا رجوع به ادله نامناسب در خصوص اثبات آن مدعا دردی را دوا نمی کند. به دلیل همین قاعده است که یک شیمیست سراغ براهین فلسفی نمی رود و یک فیلسوف در آزمایشگاه شیمست به دنبال حل مسائل فلسفی نمی گردد و …


حال اگر مدعا «وجود زمان» علیه السلام باشد از چه طریقی باید آن را اثبات نمائیم؟ آیا برای اثبات این مدعا می توانیم به هر دلیلی استناد کنیم و یا اینکه استناد ما محدود به برخی ادله متناسب با آن است؟ در هر صورت چه دلیل قانع کننده ای بر وجود زمان می توان مطرح نمود؟


این سوالات و سوالاتی دیگر در درس های بعدی پاسخ داده خواهند شد.


ارسال شده در 97/5/12:: 2:3 عصر توسط علی
مهدویت شناسی

درخواست حذف اطلاعات

برخی گفته اند: «شیعه هیچ دلیلی بر اثبات وجود زمان ندارد!» آیا این سخن صحیح است؟ در درسهای ابتدائی از این سلسله درس ها به توضیح ناروا بودن این اتهام می پردازیم.


برای مقدمه باید توجه داشت که در مقام اثبات هر مدعائی باید به سراغ دلیلی متناسب با آن برویم. به مثال های ذیل توجه کنید.


خاصیت ترکیب چند عنصر شیمیایی تنها در آزمایشگاه قابل اثبات است و هرگز نمی توان آن را با استدلالهای ریاضی، مباحث فلسفی، کتب تاریخی و … به اثبات رساند.


حل یک معادله چند مجهولی تنها با استفاده از قواعد علم ریاضی ممکن است و در این جایگاه از آزمایشگاه زیست شناس، رصد خانه ستاره شناس، ذهن فلسفی فیلسوف و … توقعی وجود ندارد.


قضاوت در خصوص وجود موجودات زنده در کره مریخ تنها توسط امکانات موجود در رصد خانه ممکن است و با رجوع به براهین فلسفی یا دستاوردهای علم شیمی یا تحقیقات زمین شناسان نمی توان در خصوص آن کلامی بر زبان راند.


تشخیص جانشین بر حق تنها با رجوع به آیات قرآن و روایات قطعی ممکن خواهد بود و الا از طریق علوم تجربی و ریاضی و یا براهین فلسفی و … نمی توان دلیلی بر این امر اقامه نمود.


از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که «دلیل هر مدعائی متناسب با همان مدعا است» یعنی در مقام اثبات یک مدعا لازم است به دلیلی که مناسبت با همان مدعا دارد رجوع کرد و الا رجوع به ادله نامناسب در خصوص اثبات آن مدعا دردی را دوا نمی کند. به دلیل همین قاعده است که یک شیمیست سراغ براهین فلسفی نمی رود و یک فیلسوف در آزمایشگاه شیمست به دنبال حل مسائل فلسفی نمی گردد و …


حال اگر مدعا «وجود زمان» علیه السلام باشد از چه طریقی باید آن را اثبات نمائیم؟ آیا برای اثبات این مدعا می توانیم به هر دلیلی استناد کنیم و یا اینکه استناد ما محدود به برخی ادله متناسب با آن است؟ در هر صورت چه دلیل قانع کننده ای بر وجود زمان می توان مطرح نمود؟


این سوالات و سوالاتی دیگر در درس های بعدی پاسخ داده خواهند شد.
حماقت

درخواست حذف اطلاعات


حماقت
حماقت !!


 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من ویدئو-اتش رادراطراف پایتخت یونان –اتن را دیده – ک- بسیار دل اش است ونمائی از یک کشور جهان سوم بسیار احمق- المان فرانسه سر این بیچارگان راکلاه گذاشتند وفریب دادن وکارخانجات از مدل هائی که ئصرف اقتصادی دیگرنداشت باقیمت بسیاربالا فروختند و وام دادن-کهئبقول ااقای لنین ر دوبا وست ند- ازترس کمونیست ها زمانی که توریست کم بودنه تنها حقوق کارمندان هتل را جبران د به حقوق کارمندان را بالا بردند تنها توسط وام گرفتن—هیچگونه تدبیری بری شهراتن ن نه جاده در دل جنگل ها کشیدند ونه لوله اب قطور درکنار جاده نبردند ونه سازمانهای کمک به مردم دردل جنگل هانداشتند ونه طرح درستی که خانه متمرکز درجائی باشد واطراف انرا خالی از جنگل کنند ویک خندق بزرگکه ه8میشه دران اب ومواد خاموش کننده داشته باشد ونه هواپیما وهلی کوپتر اب پاش ونه یک سزمان دقیق ومرقب که ی اش روشن نکند وغیره- عراق حملاتی برای گرفتن پایگاه هوائی حمیده وگرفتن بنادر ا وبندر معشور که درگلو گاه خیلچ همیشه فارس ونابودی صنایع مهم انجا از جمله پیتروشیمی ناتمام-که ژاپونی ها میساختند وابادان را بطور کامل محاصره کند5 7 کیلومتر در رمل به راحتی جلو امد این عظمت سوم ایران را نشان میدهد-که چقدر رژیم منحس پهلوی روی ان مانور داد ه استان فارس واستانهای تابعه-مانند بندرعباس وبوشهر دستوردادنیروی کافی برای سد ارسال شودنزدیک امیدیه-منور میزدبرروی پترو شیمی درشب که هواپیمای عراقی انرابزنندحال تاکیتک چه بود مختصرا تمام حفره زیر زمین وکانال لشکرها هجوم کنندتوسط پیاگاه حمدیه پرس پکتیو ان دقیق مشخص شد توپها وخم اماده شدند منتظر یک حرکت رمل اساسی بودن یک فردی اداراموزش کل استان فارس درشیراز بود که بنظر من پیچیده ومرموز بود ومن نمیدانستم چکاره است-ولی درمسائل نظامی بسیار وارد بود ومداوم درجبهه بود وهروقت می امد تقریبا ادراه نیمه دتعطیل بود وایشان شرح میداد ونفر سوم فرمانده ای- این برنامه جدید بودعراقی ساعت هشت صبحانه میخوردند ومال مهم این چنین بود که افرادباید روی یک برنامه دقیقبه عقب بروند وصحبانه بخورند وبرگردند- ولی ما عراقی ها دراطاق های خاصی که کننده شده بودمیخوردندرمل امد اول یک سوم کانالها واطاق ها پر کرد- بعدشدت گرفت که چشم چشم را نمیدید درانزمان مایتراندزای شروع وانها شروع -حال چه اتفاقاتی افتاد بگذریم یک دفعه متوجه شدن شدت اتش عراق کم شد ولی نمیدانستند چه اتفاقائی افتاده است صبر تا هوا روشن معلوم شد درحال فرار هستند عراقی به شانزده زبان غربی وشرقی صحبت می د ومن مقداری را به زبان اسپانیائی گوش که تکنیک فرانسوئی وغربی است- ولی اینبار صزیح صحبت می د وستاد بغداد دستور میداد فقط پانزه کلیومتر میتوانید عقب نشینی کنید وانها جواب میداد که دیگرامکان ندارد سنگرهای مارا درمرز عراق امااده کنید وهردو درضمن حرکت میتواستندتیراندازی کنند ولی عراقی مجهزتر بودند وما جسورتر کنته این است که به مرز رسیدند بای هر لشگر در ح عادی هشت پل میخواهد ودرح اورژانسی شانزده میخواهد ولی اینها فقط سه پل زده بودند- این حماقت جهان سوم است با تما م قدرت از این سه پل حمایت می د وما دوپل را زدیم صدها نفر وارد اروند رود یا شط العرب شدند- بعلت ندانستن شنا ونداشتن جلیقه نجات غرق شدن
ارسال شده در 97/5/10:: 5:13 عصر توسط علی
[بدون 
حماقت

درخواست حذف اطلاعات


حماقت !!


 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من ویدئو-اتش رادراطراف پایتخت یونان –اتن را دیده – ک- بسیار دل اش است ونمائی از یک کشور جهان سوم بسیار احمق- المان فرانسه سر این بیچارگان راکلاه گذاشتند وفریب دادن وکارخانجات از مدل هائی که ئصرف اقتصادی دیگرنداشت باقیمت بسیاربالا فروختند و وام دادن-کهئبقول ااقای لنین ر دوبا وست ند- ازترس کمونیست ها زمانی که توریست کم بودنه تنها حقوق کارمندان هتل را جبران د به حقوق کارمندان را بالا بردند تنها توسط وام گرفتن—هیچگونه تدبیری بری شهراتن ن نه جاده در دل جنگل ها کشیدند ونه لوله اب قطور درکنار جاده نبردند ونه سازمانهای کمک به مردم دردل جنگل هانداشتند ونه طرح درستی که خانه متمرکز درجائی باشد واطراف انرا خالی از جنگل کنند ویک خندق بزرگکه ه8میشه دران اب ومواد خاموش کننده داشته باشد ونه هواپیما وهلی کوپتر اب پاش ونه یک سزمان دقیق ومرقب که ی اش روشن نکند وغیره- عراق حملاتی برای گرفتن پایگاه هوائی حمیده وگرفتن بنادر ا وبندر معشور که درگلو گاه خیلچ همیشه فارس ونابودی صنایع مهم انجا از جمله پیتروشیمی ناتمام-که ژاپونی ها میساختند وابادان را بطور کامل محاصره کند5 7 کیلومتر در رمل به راحتی جلو امد این عظمت سوم ایران را نشان میدهد-که چقدر رژیم منحس پهلوی روی ان مانور داد ه استان فارس واستانهای تابعه-مانند بندرعباس وبوشهر دستوردادنیروی کافی برای سد ارسال شودنزدیک امیدیه-منور میزدبرروی پترو شیمی درشب که هواپیمای عراقی انرابزنندحال تاکیتک چه بود مختصرا تمام حفره زیر زمین وکانال لشکرها هجوم کنندتوسط پیاگاه حمدیه پرس پکتیو ان دقیق مشخص شد توپها وخم اماده شدند منتظر یک حرکت رمل اساسی بودن یک فردی اداراموزش کل استان فارس درشیراز بود که بنظر من پیچیده ومرموز بود ومن نمیدانستم چکاره است-ولی درمسائل نظامی بسیار وارد بود ومداوم درجبهه بود وهروقت می امد تقریبا ادراه نیمه دتعطیل بود وایشان شرح میداد ونفر سوم فرمانده ای- این برنامه جدید بودعراقی ساعت هشت صبحانه میخوردند ومال مهم این چنین بود که افرادباید روی یک برنامه دقیقبه عقب بروند وصحبانه بخورند وبرگردند- ولی ما عراقی ها دراطاق های خاصی که کننده شده بودمیخوردندرمل امد اول یک سوم کانالها واطاق ها پر کرد- بعدشدت گرفت که چشم چشم را نمیدید درانزمان مایتراندزای شروع وانها شروع -حال چه اتفاقاتی افتاد بگذریم یک دفعه متوجه شدن شدت اتش عراق کم شد ولی نمیدانستند چه اتفاقائی افتاده است صبر تا هوا روشن معلوم شد درحال فرار هستند عراقی به شانزده زبان غربی وشرقی صحبت می د ومن مقداری را به زبان اسپانیائی گوش که تکنیک فرانسوئی وغربی است- ولی اینبار صزیح صحبت می د وستاد بغداد دستور میداد فقط پانزه کلیومتر میتوانید عقب نشینی کنید وانها جواب میداد که دیگرامکان ندارد سنگرهای مارا درمرز عراق امااده کنید وهردو درضمن حرکت میتواستندتیراندازی کنند ولی عراقی مجهزتر بودند وما جسورتر کنته این است که به مرز رسیدند بای هر لشگر در ح عادی هشت پل میخواهد ودرح اورژانسی شانزده میخواهد ولی اینها فقط سه پل زده بودند- این حماقت جهان سوم است با تما م قدرت از این سه پل حمایت می د وما دوپل را زدیم صدها نفر وارد اروند رود یا شط العرب شدند- بعلت ندانستن شنا ونداشتن جلیقه نجات غرق شدن


حماقت !!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من ویدئو-اتش رادراطراف پایتخت یونان –اتن را دیده – ک- بسیار دل اش است ونمائی از یک کشور جهان سوم بسیار احمق- المان فرانسه سر این بیچارگان راکلاه گذاشتند وفریب دادن وکارخانجات از مدل هائی که ئصرف اقتصادی دیگرنداشت باقیمت بسیاربالا فروختند و وام دادن-کهئبقول ااقای لنین ر دوبا وست ند- ازترس کمونیست ها زمانی که توریست کم بودنه تنها حقوق کارمندان هتل را جبران د به حقوق کارمندان را بالا بردند تنها توسط وام گرفتن—هیچگونه تدبیری بری شهراتن ن نه جاده در دل جنگل ها کشیدند ونه لوله اب قطور درکنار جاده نبردند ونه سازمانهای کمک به مردم دردل جنگل هانداشتند ونه طرح درستی که خانه متمرکز درجائی باشد واطراف انرا خالی از جنگل کنند ویک خندق بزرگکه ه8میشه دران اب ومواد خاموش کننده داشته باشد ونه هواپیما وهلی کوپتر اب پاش ونه یک سزمان دقیق ومرقب که ی اش روشن نکند وغیره- عراق حملاتی برای گرفتن پایگاه هوائی حمیده وگرفتن بنادر ا وبندر معشور که درگلو گاه خیلچ همیشه فارس ونابودی صنایع مهم انجا از جمله پیتروشیمی ناتمام-که ژاپونی ها میساختند وابادان را بطور کامل محاصره کند5 7 کیلومتر در رمل به راحتی جلو امد این عظمت سوم ایران را نشان میدهد-که چقدر رژیم منحس پهلوی روی ان مانور داد ه استان فارس واستانهای تابعه-مانند بندرعباس وبوشهر دستوردادنیروی کافی برای سد ارسال شودنزدیک امیدیه-منور میزدبرروی پترو شیمی درشب که هواپیمای عراقی انرابزنندحال تاکیتک چه بود مختصرا تمام حفره زیر زمین وکانال لشکرها هجوم کنندتوسط پیاگاه حمدیه پرس پکتیو ان دقیق مشخص شد توپها وخم اماده شدند منتظر یک حرکت رمل اساسی بودن یک فردی اداراموزش کل استان فارس درشیراز بود که بنظر من پیچیده ومرموز بود ومن نمیدانستم چکاره است-ولی درمسائل نظامی بسیار وارد بود ومداوم درجبهه بود وهروقت می امد تقریبا ادراه نیمه دتعطیل بود وایشان شرح میداد ونفر سوم فرمانده ای- این برنامه جدید بودعراقی ساعت هشت صبحانه میخوردند ومال مهم این چنین بود که افرادباید روی یک برنامه دقیقبه عقب بروند وصحبانه بخورند وبرگردند- ولی ما عراقی ها دراطاق های خاصی که کننده شده بودمیخوردندرمل امد اول یک سوم کانالها واطاق ها پر کرد- بعدشدت گرفت که چشم چشم را نمیدید درانزمان مایتراندزای شروع وانها شروع -حال چه اتفاقاتی افتاد بگذریم یک دفعه متوجه شدن شدت اتش عراق کم شد ولی نمیدانستند چه اتفاقائی افتاده است صبر تا هوا روشن معلوم شد درحال فرار هستند عراقی به شانزده زبان غربی وشرقی صحبت می د ومن مقداری را به زبان اسپانیائی گوش که تکنیک فرانسوئی وغربی است- ولی اینبار صزیح صحبت می د وستاد بغداد دستور میداد فقط پانزه کلیومتر میتوانید عقب نشینی کنید وانها جواب میداد که دیگرامکان ندارد سنگرهای مارا درمرز عراق امااده کنید وهردو درضمن حرکت میتواستندتیراندازی کنند ولی عراقی مجهزتر بودند وما جسورتر کنته این است که به مرز رسیدند بای هر لشگر در ح عادی هشت پل میخواهد ودرح اورژانسی شانزده میخواهد ولی اینها فقط سه پل زده بودند- این حماقت جهان سوم است با تما م قدرت از این سه پل حمایت می د وما دوپل را زدیم صدها نفر وارد اروند رود یا شط العرب شدند- بعلت ندانستن شنا ونداشتن جلیقه نجات غرق شدن

بمباران سازمانهای امریکا برعلیه ایران و -!!؟؟

درخواست حذف اطلاعات


سم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در سایت – -نشست بنیاد-" دفاع از دمکراسی:"درباره تلاشهای هسته ای- ایران- و —مینویسد- بنیاد دفاع از دمکراسی ها:" در واشنگتن روز حمعه میزبان نشستی درباره تلاش  های هسته ای مشابه ایران و بود؟؟- بنیاد دمکراسی چه ربطی دارد به سازمان هسته ای -؟؟ ازتمام زوایا میخواهند بمباران کنند- ایا واقعا  درچنین شرایط ی میتواند مشابه ایران حتی دربرنامه هسته ای مجاز عمل کند؟؟ واین بنیاد چرا به برنامه هسته ای یا امریکا حرفی نمی زند انها صلح راتهدید نمیکند؟؟ اتفاقا دستور این است درچنین شرایطی تودهنی محکم بزنید وخداوندمنان پاسخ اش را خواهد وحتی گاهی بدست خود مسلیمن ورزمند گان- خوادهد بود-خانم-ایلم- پوبلت- مدیرکل وزرات خارجه امریکا-میگوید-بی توجهی اشکار به تعهدات بین اللمللی به کنوانسیون تسلیحات هسته ای نیز دروضعیت عدم انطباق به سر میبرد- اقایان از بخش سازمان ملل متحد-خارج میشوند که وجود این سازمان بضرر  است با کمال وحاقت به جهان توهین وتحقیر میکنند- وهم چنان خودرا پرچم دارخقوق بشر میدادند سراسر جهان با کاریکاتورهائی ومقالاتی انهارا ریشخند میکنند کک اقایان نمیگزد- مانند جزو سازمان منع تسلیحات هستهدای نیست بعضی کشورها-هم نیستند از جمله امریکا وچین وغیره اضافه میکند- نمونه های فنی یا ایراد ان این است- که به محدودیت وضع شده بر میزان ذخایر اورانیوم هگزا فلوریدا- که درسطح 3/67 درصد غنی شده باشد پایان میدهد یعنی ایران نمیتواند حتی غنی شدن رادرسطح 3/ 67 داشته باشد—اقای مارک دوبو ویتیز که مجری این مجری این این پنل بود—گفت- بنیاد دفاع از دمکراسی ها یک موسسه فرا حزبی درحوزه سیاست گذاری روی مسائل امنیت ملی وسیاست خارجی تمرکز دارد- وطی 15 سال گذشته مسائل تسلیحات هسته ای وشمیائی هسته کار های ما بوده است—نکته این است این بنیاد که فرا حزبی است به معنای جهانی بودن نیست میخواهدمنافع امریکا را بهتراز دوحرب پاس داری کند- اندره تبلر از مشاورین موسسه مارتین گروس دریان نشست گفت- ایران به خاطر درمنطقه حضوراش گشترش داد عجب اگر نبود ایران این گسترش را در منطقه نداشت- اولا گسترش هیچ ربطی به ندارد بلکه نفرت وکنیه مبارزه موالی غرب را بشدت گسترش داد وع العمل انها شدیدتر شد وحتی به زبان براندازی را مطرح د—ادامه میدهد---- بعداز وج از به نظرمن طرحی برای کاهش نفوذ ایران باید داشت- اما مشکل این-ان است که بایدمنابع نظامی داشته باشیم یعنی سیاست ما درمنطقه کشک است- دیگر ی حرف شنوائی ندارد اوردی کیتری  مشاور ارشد -بشار اسد ومسوئل ندانستن او برای جنایا ت اش در - این پیام را به رژِیم های یاغی ودیکتاور های خشن منتقل میکند- که انها هم فکر کنند- میتواند- دست به اقدام مشایه بزنند- وماباید این روند را مع کنیم- اولا رژیم های طاغوتی ویاغی همه طرفدار امریکا هستند—درثانی یک محقق درغرب درمسائل  تحقیق کرده است انسان ها تاز مانی که تصور میکنند شخصیتی هستند ومیزانی ازادی دارند درمقابل چپاول بی اعتنا هستند وزمانی که تحقیرشوند وازادی نداشته باشند ازمزض ذکام مسری تر است وباکشف الگوی موفق اقدام میکند ومعجزه میسازند که ازپیش انهارا جناب اقا یاغی ودیکتاتور خشن قلمداد کرده است وبایدبا قوه قهریه جلوی انهارا گرفت- بهترین نمونه انتخابات پا تان است که بزرگان سیاست غرب گرا درو شدند وتاریخ پا تان ورق خورد- درجبهه بودم گوبا اقای صدام باتبختر گفته بودجهان بامن است وغرب فلان است یک عالم اهل مشک فرموده بودندبزودی گریه اقا راخواهید دید


ب

ید کتاب خاص-!!

درخواست حذف اطلاعات

 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیروز بدنبال شناختی از فهیم- وملا جناب اقای پرویز زرشناس رحمته الله علیه درتلویزیون-مشاهده خیلی مایل بودم ایشان را درسلک طلبه ببینم- وکتب ایشان ومقالات ایشان رامطالعه کنم قبلا - یک کتاب فروشی داشت که اکنون هم دارد-بنام مطهری ودو سه تا سی دی فروشی مذهبی- که یکی از انها کنار مقابل کتابخانه است دران قبل غلغله بودنیم ساعتی طول میکشید تا جواب فرد را بدهند- امروز از ان سیدی فروشی بخش ناچیزاش سی دی است وبخش دیگران لباس وعطر وغیره است ومتولی سیدی فروشنده است که میفرماید جناب چه کمکی میتوان م وتعداد ید کتاب مذهبی افول پیدا کرده است-کتابخانه های دیگرهم که زدند به رومان انهم رمان ترجمه واز افتخارات انهاسیدی وکتب مذهبی نیمی اورند- من برای یدن یک کتابجناب توی گرما حرکت درکل وجودنداشت حنی درکتابخانه جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه به کتابخانه معروف سردن – سرچ نبود سری به کتابخانه زدم یک رمان انگلیسی ترجمه شد ه نویسنده انگلیسی است نمیدانم چه ویروسی درمن رفته است وسط کتاب راخواندم غربی هنرشاندرشهر وتفسیرجوشن کبیروارخصوصیات فرد استنوشته است این فرد فلان- مز ف میگوید وچنین است- چندش شدکتاب روی زمین گذاشتم- برای فروش وبازار گرمی از این روش سو استفاده میکنند- فرض کنید یک فردی برای خود بزرگ به یک عظمت الهی بگوید مقداری هم ننرولوس تشریف داشتندویا کمی هم غلو واب وتاب به سبک اتیالیائی میدادند- شما درغرب جوانی لوس وننر باشد پیدانمیکنید درایران هم بعضی دختر خانم ها را میگفتند لوس هستند که خوب وبد برا ی مادربزرگ خودرا لوس میکرد من بچه پسرننر ندیدم-بله درغرب فرموسنری احمق است ولی مرذدم انچه فکر میکنندبیان میکنند که دلائل خاص دارد- لوس وننر تنها به اقای ترامپ کمی برازنده است-همه اش تخیل است-من قبلا روزی پنجاه هزارتومان کتاب می یدم وبارها قول دادم تا نخوانم ن م وبه علت خواص خاصی کم شده استخلاصه من سر زدم به کتابخانهحضرت مطهری علیه السلام وتین کتب رتهم نداشت-دوستی دراین کتابخاه پیدا که کتاب شناس واقعی است وایشان به من تلفن کتابخانه دادکه من زنگ بزنم وچناچه وجود داشت من بروم وبعضی مواقه درته انبار برا ی پیا مرکرد که الحمدالله از نشرروغن درامان بود است-برق گویا رفته بود- من وارد کتابخانه شدم کمی تاریک بود زیر دودست ایشان میله های خاص است- گفتم تصادف کردی گفت نه نایلون کشیدم- من معنارا نفهمیدم ناگهان پارا دیدم از زنوا به پاین قطعه شده بود فرمودند-که مگر شمانمیدانستید من جنگ  مشهر پای من قطع شدم- خواستم بگویم مارسیاه میکنی تا پارسال پای شمادرست بود رفیقاش فرمودند برای حرم رفته بود- عجب این افتخار دارد یت شرمندگی دارد؟؟ عجب دورانی شده است گفتم چند مصافحه طلبکارم اولی اش الان- وفرمودند ان کتابرا ما نداریم- به سیدی فروشی داخل رفتم قبلا بسیارمجهز بود حال هم ایشان زده به رمان- رفتم سیدی فروشی ماقبل که عظیم بود که شرح دادم چگونه بود درانجا کتاب های کوچک جیبی از معزز ودلسوخته جوانان جناب حجت اقای عیرضا پناهیان بود من همیشه بخشی از ید کتاب هایم کتاب هادی است چندبار چاپ شده است-مثلا- کتاب تقوا- حکمت- اخلاص وتزکیه است ویک سیدی معمار انقلاب رحمته الله علیه ویک سیدی از معزز انر ا ت دیدم بهتراز ان مامتیوانیم کار کینم درهمه موارد از غرب وشرق الهام میگیرم بجز درمسائل ی -؟؟_درایستگاه- وکتاب تقوا رااز تزکییه شروع به خواندن خط 78 از خبان زند نزدیم سیدی فروشی تا سرکوچه میرفت صفحه اول ودوم الهمات زیادی به من داد نیم ساعت نشستم تا خط یک امد از راننده سئوال خط 78 می اید فرمودند برچیده شد- این خواست الهی بود که من انرا بخوانم-چون درقنوت ربی زدنی علم وایمانا وعمل صالح وعاقبت بالخیر وغیره کمکم نتجه اش از درون قطرسیاهی بیرون میزند-شما درخیابان نفس از طریق حسن بودن اجازه شما جمع اوری اطلاعات- وتاثیرات اش را میگذارد ولی تجزیه وتحلیل این اطلاعات وارزش گذاری بایدبه عقل فشاربیاورید وپربار عقل کاری اسان نیست اینجا است تزکیه لازم است دانشمندان غرب میفرماید اول بیطرف شدن بیان میکننداین اصطلاح فاصله گرفتن از تاثیران است وسپس معیارعقلانی که بدست امده است وارد وبیان میکند از مذهب قوی تراست- ولی مذهب میفرماید این اطلاعات یانور بهشتی دارد ویا اتش جهنمی دارد صبر کن تامشخص شود چناچه مشخص شد حرس کن- زکات از ریشه همین تزکیه است راه عملی حرس زکات دادن است زمانی پول بسیار لذت بخش شد زکات بده تا شیرینی اش کم شود یعنی ضدان عمل کن تا به تعادل ونورانیت برسی- یک روش اش استفاده از روش روزه است- که جناب انرا کشف کرده است-ادامه دارد


 
ید گتاب خاص

درخواست حذف اطلاعات


ید کتاب خاص-!!


 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیروز بدنبال شناختی از فهیم- وملا جناب اقای پرویز زرشناس رحمته الله علیه درتلویزیون-مشاهده خیلی مایل بودم ایشان را درسلک طلبه ببینم- وکتب ایشان ومقالات ایشان رامطالعه کنم قبلا - یک کتاب فروشی داشت که اکنون هم دارد-بنام مطهری ودو سه تا سی دی فروشی مذهبی- که یکی از انها کنار مقابل کتابخانه است دران قبل غلغله بودنیم ساعتی طول میکشید تا جواب فرد را بدهند- امروز از ان سیدی فروشی بخش ناچیزاش سی دی است وبخش دیگران لباس وعطر وغیره است ومتولی سیدی فروشنده است که میفرماید جناب چه کمکی میتوان م وتعداد ید کتاب مذهبی افول پیدا کرده است-کتابخانه های دیگرهم که زدند به رومان انهم رمان ترجمه واز افتخارات انهاسیدی وکتب مذهبی نیمی اورند- من برای یدن یک کتابجناب توی گرما حرکت درکل وجودنداشت حنی درکتابخانه جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه به کتابخانه معروف سردن – سرچ نبود سری به کتابخانه زدم یک رمان انگلیسی ترجمه شد ه نویسنده انگلیسی است نمیدانم چه ویروسی درمن رفته است وسط کتاب راخواندم غربی هنرشاندرشهر وتفسیرجوشن کبیروارخصوصیات فرد استنوشته است این فرد فلان- مز ف میگوید وچنین است- چندش شدکتاب روی زمین گذاشتم- برای فروش وبازار گرمی از این روش سو استفاده میکنند- فرض کنید یک فردی برای خود بزرگ به یک عظمت الهی بگوید مقداری هم ننرولوس تشریف داشتندویا کمی هم غلو واب وتاب به سبک اتیالیائی میدادند- شما درغرب جوانی لوس وننر باشد پیدانمیکنید درایران هم بعضی دختر خانم ها را میگفتند لوس هستند که خوب وبد برا ی مادربزرگ خودرا لوس میکرد من بچه پسرننر ندیدم-بله درغرب فرموسنری احمق است ولی مرذدم انچه فکر میکنندبیان میکنند که دلائل خاص دارد- لوس وننر تنها به اقای ترامپ کمی برازنده است-همه اش تخیل است-من قبلا روزی پنجاه هزارتومان کتاب می یدم وبارها قول دادم تا نخوانم ن م وبه علت خواص خاصی کم شده استخلاصه من سر زدم به کتابخانهحضرت مطهری علیه السلام وتین کتب رتهم نداشت-دوستی دراین کتابخاه پیدا که کتاب شناس واقعی است وایشان به من تلفن کتابخانه دادکه من زنگ بزنم وچناچه وجود داشت من بروم وبعضی مواقه درته انبار برا ی پیا مرکرد که الحمدالله از نشرروغن درامان بود است-برق گویا رفته بود- من وارد کتابخانه شدم کمی تاریک بود زیر دودست ایشان میله های خاص است- گفتم تصادف کردی گفت نه نایلون کشیدم- من معنارا نفهمیدم ناگهان پارا دیدم از زنوا به پاین قطعه شده بود فرمودند-که مگر شمانمیدانستید من جنگ  مشهر پای من قطع شدم- خواستم بگویم مارسیاه میکنی تا پارسال پای شمادرست بود رفیقاش فرمودند برای حرم رفته بود- عجب این افتخار دارد یت شرمندگی دارد؟؟ عجب دورانی شده است گفتم چند مصافحه طلبکارم اولی اش الان- وفرمودند ان کتابرا ما نداریم- به سیدی فروشی داخل رفتم قبلا بسیارمجهز بود حال هم ایشان زده به رمان- رفتم سیدی فروشی ماقبل که عظیم بود که شرح دادم چگونه بود درانجا کتاب های کوچک جیبی از معزز ودلسوخته جوانان جناب حجت اقای عیرضا پناهیان بود من همیشه بخشی از ید کتاب هایم کتاب هادی است چندبار چاپ شده است-مثلا- کتاب تقوا- حکمت- اخلاص وتزکیه است ویک سیدی معمار انقلاب رحمته الله علیه ویک سیدی از معزز انر ا ت دیدم بهتراز ان مامتیوانیم کار کینم درهمه موارد از غرب وشرق الهام میگیرم بجز درمسائل ی -؟؟_درایستگاه- وکتاب تقوا رااز تزکییه شروع به خواندن خط 78 از خبان زند نزدیم سیدی فروشی تا سرکوچه میرفت صفحه اول ودوم الهمات زیادی به من داد نیم ساعت نشستم تا خط یک امد از راننده سئوال خط 78 می اید فرمودند برچیده شد- این خواست الهی بود که من انرا بخوانم-چون درقنوت -ربی -زدنی علم وایمانا وعمل صالح وعاقبت بالخیر وغیره کم کم نتجه اش از درون قطرسیاهی بیرون میزند-شما درخیابان نفس از طریق حسن بودن اجازه شما جمع اوری اطلاعات- وتاثیرات اش را میگذارد ولی تجزیه وتحلیل این اطلاعات وارزش گذاری بایدبه عقل فشاربیاورید وپربار عقل کاری اسان نیست اینجا است تزکیه لازم است دانشمندان غرب میفرماید اول بیطرف شدن بیان میکننداین اصطلاح فاصله گرفتن از تاثیران است وسپس معیارعقلانی که بدست امده است وارد وبیان میکند از مذهب قوی تراست- ولی مذهب میفرماید این اطلاعات یانور بهشتی دارد ویا اتش جهنمی دارد صبر کن تامشخص شود چناچه مشخص شد حرس کن- زکات از ریشه همین تزکیه است راه عملی حرس زکات دادن است زمانی پول بسیار لذت بخش شد زکات بده تا شیرینی اش کم شود یعنی ضدان عمل کن تا به تعادل ونورانیت برسی- یک روش اش استفاده از روش روزه است- که جناب انرا کشف کرده است-ادامه دارد


ید گتاب خاص

درخواست حذف اطلاعات


ید کتاب خاص-!!


 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیروز بدنبال شناختی از فهیم- وملا جناب اقای پرویز زرشناس رحمته الله علیه درتلویزیون-مشاهده خیلی مایل بودم ایشان را درسلک طلبه ببینم- وکتب ایشان ومقالات ایشان رامطالعه کنم قبلا - یک کتاب فروشی داشت که اکنون هم دارد-بنام مطهری ودو سه تا سی دی فروشی مذهبی- که یکی از انها کنار مقابل کتابخانه است دران قبل غلغله بودنیم ساعتی طول میکشید تا جواب فرد را بدهند- امروز از ان سیدی فروشی بخش ناچیزاش سی دی است وبخش دیگران لباس وعطر وغیره است ومتولی سیدی فروشنده است که میفرماید جناب چه کمکی میتوان م وتعداد ید کتاب مذهبی افول پیدا کرده است-کتابخانه های دیگرهم که زدند به رومان انهم رمان ترجمه واز افتخارات انهاسیدی وکتب مذهبی نیمی اورند- من برای یدن یک کتابجناب توی گرما حرکت درکل وجودنداشت حنی درکتابخانه جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه به کتابخانه معروف سردن – سرچ نبود سری به کتابخانه زدم یک رمان انگلیسی ترجمه شد ه نویسنده انگلیسی است نمیدانم چه ویروسی درمن رفته است وسط کتاب راخواندم غربی هنرشاندرشهر وتفسیرجوشن کبیروارخصوصیات فرد استنوشته است این فرد فلان- مز ف میگوید وچنین است- چندش شدکتاب روی زمین گذاشتم- برای فروش وبازار گرمی از این روش سو استفاده میکنند- فرض کنید یک فردی برای خود بزرگ به یک عظمت الهی بگوید مقداری هم ننرولوس تشریف داشتندویا کمی هم غلو واب وتاب به سبک اتیالیائی میدادند- شما درغرب جوانی لوس وننر باشد پیدانمیکنید درایران هم بعضی دختر خانم ها را میگفتند لوس هستند که خوب وبد برا ی مادربزرگ خودرا لوس میکرد من بچه پسرننر ندیدم-بله درغرب فرموسنری احمق است ولی مرذدم انچه فکر میکنندبیان میکنند که دلائل خاص دارد- لوس وننر تنها به اقای ترامپ کمی برازنده است-همه اش تخیل است-من قبلا روزی پنجاه هزارتومان کتاب می یدم وبارها قول دادم تا نخوانم ن م وبه علت خواص خاصی کم شده استخلاصه من سر زدم به کتابخانهحضرت مطهری علیه السلام وتین کتب رتهم نداشت-دوستی دراین کتابخاه پیدا که کتاب شناس واقعی است وایشان به من تلفن کتابخانه دادکه من زنگ بزنم وچناچه وجود داشت من بروم وبعضی مواقه درته انبار برا ی پیا مرکرد که الحمدالله از نشرروغن درامان بود است-برق گویا رفته بود- من وارد کتابخانه شدم کمی تاریک بود زیر دودست ایشان میله های خاص است- گفتم تصادف کردی گفت نه نایلون کشیدم- من معنارا نفهمیدم ناگهان پارا دیدم از زنوا به پاین قطعه شده بود فرمودند-که مگر شمانمیدانستید من جنگ  مشهر پای من قطع شدم- خواستم بگویم مارسیاه میکنی تا پارسال پای شمادرست بود رفیقاش فرمودند برای حرم رفته بود- عجب این افتخار دارد یت شرمندگی دارد؟؟ عجب دورانی شده است گفتم چند مصافحه طلبکارم اولی اش الان- وفرمودند ان کتابرا ما نداریم- به سیدی فروشی داخل رفتم قبلا بسیارمجهز بود حال هم ایشان زده به رمان- رفتم سیدی فروشی ماقبل که عظیم بود که شرح دادم چگونه بود درانجا کتاب های کوچک جیبی از معزز ودلسوخته جوانان جناب حجت اقای عیرضا پناهیان بود من همیشه بخشی از ید کتاب هایم کتاب هادی است چندبار چاپ شده است-مثلا- کتاب تقوا- حکمت- اخلاص وتزکیه است ویک سیدی معمار انقلاب رحمته الله علیه ویک سیدی از معزز انر ا ت دیدم بهتراز ان مامتیوانیم کار کینم درهمه موارد از غرب وشرق الهام میگیرم بجز درمسائل ی -؟؟_درایستگاه- وکتاب تقوا رااز تزکییه شروع به خواندن خط 78 از خبان زند نزدیم سیدی فروشی تا سرکوچه میرفت صفحه اول ودوم الهمات زیادی به من داد نیم ساعت نشستم تا خط یک امد از راننده سئوال خط 78 می اید فرمودند برچیده شد- این خواست الهی بود که من انرا بخوانم-چون درقنوت ری ردنی علم وایمانا وعمل صالح وعاقبت بالخیر وغیره کمکم نتجه اش از درون قطرسیاهی بیرون میزند-شما درخیابان نفس از طریق حسن بودن اجازه شما جمع اوری اطلاعات- وتاثیرات اش را میگذارد ولی تجزیه وتحلیل این اطلاعات وارزش گذاری بایدبه عقل فشاربیاورید وپربار عقل کاری اسان نیست اینجا است تزکیه لازم است دانشمندان غرب میفرماید اول بیطرف شدن بیان میکننداین اصطلاح فاصله گرفتن از تاثیران است وسپس معیارعقلانی که بدست امده است وارد وبیان میکند از مذهب قوی تراست- ولی مذهب میفرماید این اطلاعات یانور بهشتی دارد ویا اتش جهنمی دارد صبر کن تامشخص شود چناچه مشخص شد حرس کن- زکات از ریشه همین تزکیه است راه عملی حرس زکات دادن است زمانی پول بسیار لذت بخش شد زکات بده تا شیرینی اش کم شود یعنی ضدان عمل کن تا به تعادل ونورانیت برسی- یک روش اش استفاده از روش روزه است- که جناب انرا کشف کرده است-ادامه دارد


ید کتاب خاص-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیروز بدنبال شناختی از فهیم- وملا جناب اقای پرویز زرشناس رحمته الله علیه درتلویزیون-مشاهده خیلی مایل بودم ایشان را درسلک طلبه ببینم- وکتب ایشان ومقالات ایشان رامطالعه کنم قبلا - یک کتاب فروشی داشت که اکنون هم دارد-بنام مطهری ودو سه تا سی دی فروشی مذهبی- که یکی از انها کنار مقابل کتابخانه است دران قبل غلغله بودنیم ساعتی طول میکشید تا جواب فرد را بدهند- امروز از ان سیدی فروشی بخش ناچیزاش سی دی است وبخش دیگران لباس وعطر وغیره است ومتولی سیدی فروشنده است که میفرماید جناب چه کمکی میتوان م وتعداد ید کتاب مذهبی افول پیدا کرده است-کتابخانه های دیگرهم که زدند به رومان انهم رمان ترجمه واز افتخارات انهاسیدی وکتب مذهبی نیمی اورند- من برای یدن یک کتابجناب توی گرما حرکت درکل وجودنداشت حنی درکتابخانه جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه به کتابخانه معروف سردن – سرچ نبود سری به کتابخانه زدم یک رمان انگلیسی ترجمه شد ه نویسنده انگلیسی است نمیدانم چه ویروسی درمن رفته است وسط کتاب راخواندم غربی هنرشاندرشهر وتفسیرجوشن کبیروارخصوصیات فرد استنوشته است این فرد فلان- مز ف میگوید وچنین است- چندش شدکتاب روی زمین گذاشتم- برای فروش وبازار گرمی از این روش سو استفاده میکنند- فرض کنید یک فردی برای خود بزرگ به یک عظمت الهی بگوید مقداری هم ننرولوس تشریف داشتندویا کمی هم غلو واب وتاب به سبک اتیالیائی میدادند- شما درغرب جوانی لوس وننر باشد پیدانمیکنید درایران هم بعضی دختر خانم ها را میگفتند لوس هستند که خوب وبد برا ی مادربزرگ خودرا لوس میکرد من بچه پسرننر ندیدم-بله درغرب فرموسنری احمق است ولی مرذدم انچه فکر میکنندبیان میکنند که دلائل خاص دارد- لوس وننر تنها به اقای ترامپ کمی برازنده است-همه اش تخیل است-من قبلا روزی پنجاه هزارتومان کتاب می یدم وبارها قول دادم تا نخوانم ن م وبه علت خواص خاصی کم شده استخلاصه من سر زدم به کتابخانهحضرت مطهری علیه السلام وتین کتب رتهم نداشت-دوستی دراین کتابخاه پیدا که کتاب شناس واقعی است وایشان به من تلفن کتابخانه دادکه من زنگ بزنم وچناچه وجود داشت من بروم وبعضی مواقه درته انبار برا ی پیا مرکرد که الحمدالله از نشرروغن درامان بود است-برق گویا رفته بود- من وارد کتابخانه شدم کمی تاریک بود زیر دودست ایشان میله های خاص است- گفتم تصادف کردی گفت نه نایلون کشیدم- من معنارا نفهمیدم ناگهان پارا دیدم از زنوا به پاین قطعه شده بود فرمودند-که مگر شمانمیدانستید من جنگ  مشهر پای من قطع شدم- خواستم بگویم مارسیاه میکنی تا پارسال پای شمادرست بود رفیقاش فرمودند برای حرم رفته بود- عجب این افتخار دارد یت شرمندگی دارد؟؟ عجب دورانی شده است گفتم چند مصافحه طلبکارم اولی اش الان- وفرمودند ان کتابرا ما نداریم- به سیدی فروشی داخل رفتم قبلا بسیارمجهز بود حال هم ایشان زده به رمان- رفتم سیدی فروشی ماقبل که عظیم بود که شرح دادم چگونه بود درانجا کتاب های کوچک جیبی از معزز ودلسوخته جوانان جناب حجت اقای عیرضا پناهیان بود من همیشه بخشی از ید کتاب هایم کتاب هادی است چندبار چاپ شده است-مثلا- کتاب تقوا- حکمت- اخلاص وتزکیه است ویک سیدی معمار انقلاب رحمته الله علیه ویک سیدی از معزز انر ا ت دیدم بهتراز ان مامتیوانیم کار کینم درهمه موارد از غرب وشرق الهام میگیرم بجز درمسائل ی -؟؟_درایستگاه- وکتاب تقوا رااز تزکییه شروع به خواندن خط 78 از خبان زند نزدیم سیدی فروشی تا سرکوچه میرفت صفحه اول ودوم الهمات زیادی به من داد نیم ساعت نشستم تا خط یک امد از راننده سئوال خط 78 می اید فرمودند برچیده شد- این خواست الهی بود که من انرا بخوانم-چون درقنوت ری ردنی علم وایمانا وعمل صالح وعاقبت بالخیر وغیره کمکم نتجه اش از درون قطرسیاهی بیرون میزند-شما درخیابان نفس از طریق حسن بودن اجازه شما جمع اوری اطلاعات- وتاثیرات اش را میگذارد ولی تجزیه وتحلیل این اطلاعات وارزش گذاری بایدبه عقل فشاربیاورید وپربار عقل کاری اسان نیست اینجا است تزکیه لازم است دانشمندان غرب میفرماید اول بیطرف شدن بیان میکننداین اصطلاح فاصله گرفتن از تاثیران است وسپس معیارعقلانی که بدست امده است وارد وبیان میکند از مذهب قوی تراست- ولی مذهب میفرماید این اطلاعات یانور بهشتی دارد ویا اتش جهنمی دارد صبر کن تامشخص شود چناچه مشخص شد حرس کن- زکات از ریشه همین تزکیه است راه عملی حرس زکات دادن است زمانی پول بسیار لذت بخش شد زکات بده تا شیرینی اش کم شود یعنی ضدان عمل کن تا به تعادل ونورانیت برسی- یک روش اش استفاده از روش روزه است- که جناب انرا کشف کرده است-ادامه دارد