رسانه
رسانه

پندانه 3پندانه 3

درخواست حذف اطلاعات


همانطور که شما دوست ندارید همسرتان دائم سرش به گوشی و فضای مجازی باشد او هم این را برای شما نمی پسندد.

پس بیشتر با همسرتان باشید نه در فضای مجازی