رسانه
رسانه

abolfazl.ktoadled v1.0 alias plus 3 trainer 64 bit

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10

 کار بر گرامی کدها را بعد از شروع بازی و دریافت (مثلا) پول فعال کنید

creepy road v1.0 plus 4 trainer

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10

      نکات خیلی مهم :

    کار بر گرامی توجه داشته باشید بعد از شروع بازی و پس بعد از 1 ضربه خوردن و

    برداشتن اسلحه و نارنجک و شلیک کدها را فعال کنید

battlezone - gold edition dx12 /dx11 v1.0 plus 8 trainer 64 bit

درخواست حذف اطلاعات
                                                                                   

  dx 12   for win 7.8.10


  dx11     for win 7.8.10
untold history - descendant of the sun v.0 2trainer

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10

                     لطفا بعد از پر شدن 1 بار hint کد را فعال کنید

dark realm - princess of ice collectors edition 1.0 2 trainer

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10

                در صورت بروز مشکل گزارش دهید

city of br v codex plus 4 trainer 64 bit

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10

   کاربر گرامی این ترینر در مرحله آموزشی کاربرد ندارد لطفا کدها را بعد را بعداز شروع بازی فعال کنیبد

apocryph v1.0 plus 3 trainer 64 bit

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10

  کاربر گرامی کدهای این بازی با تآخیر عمل میکند در صور مشکل بعد از بازی ترینر را اجراء کنید

deadly tropics v1.0.0/1.02 update plus 3 trainer 64 bit

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10                                   for win 7.8.10

                                                          update 1.02


پایان کار

درخواست حذف اطلاعات

 


         end trainer
پایان کار

درخواست حذف اطلاعات
از سایت gamecopyworld یا megagames  میتوانید کنید پایان کار

درخواست حذف اطلاعات
به بیش از ۲۰۰۰ هزار بازی ترینر دادم از سایت gamecopyworld یا megagames  میتوانید کنید hard to be a god demo v1.0 plus 5 trainer

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10

                             hard to be a god demo

                                                


             در صورت بروز مشکل احتمالی ترینر را بعد از بازی اجراء کنید

                     لطفادر صورت عمل ن کدها گزارش دهید

ashes v1.0 plus 5 trainer 64 bit

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10


  لطفا بعد از شروع بازی کدهارو فعال کنید
hard to be a god v1.0 plus 5 trainer+crack

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10


             لطفادر صورت عمل ن کدها گزارش دهید

steel arena robot war v1.0 plus 3 trainer 64 bit

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10

                  لطفا بعد از اثابت یک گلوله کدها را فعال کنید

toon war v1.0 plus 3 trainer 64 bit

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10


    توجه داشته باشید لطفا بعد از شلیک 1 گلوله  و کشتن 1دشمن  کدها را فعال کنید

riskers v1.0.5.3 plus 2 trainer

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10


    توجه داشته باشید جان بینهایت فقط در مقابل ضربات مشت و شلیک 1 پلیس کار برد دارد

beast quest v1.0 plus 6 trainer 64 bit

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10


    توجه داشته باشید لطفا بعد از پایان یک مبارزه کدها را فعال کنید

past cure v1.0 u1 plus 6 trainer 64 bit

درخواست حذف اطلاعات

for win 7.8.10

                                          save game


پایان کار من/end of my work

درخواست حذف اطلاعات                     

                 end of my work

                     پایان کار من

                    good bay