رسانه
رسانه

دلتنگیدلتنگی

درخواست حذف اطلاعات

___ دلتنگی ___
گاهی
مثل حالُ هوایِ موج هایی ست
که به ص ه می خورندُ از هم می پاشند
گاهی آدمی
دلش برای فاصله ها هم تنگ می شود
فاصله ی چشم ها تا لب
فاصله ی خنده تا خنده ای دیگر
و هر فاصله ای که شبیه دلتنگی
حسِّ نیست شدنِ چیزی را می دهد
که هنوز هست ..!

سیدمحمد مرکبیان