رسانه
رسانه

می توانی گُلی باشیمی توانی گُلی باشی

درخواست حذف اطلاعات
با پروانه ای چون مـن
تو را به تـور نیازی نیست
می توانی گُلی باشی
آن دم که خیالِ آسودن دارم ..

ریتا عوده