رسانه
رسانه

__ حیرت __ نامِ دیگرِ من ست__ حیرت __ نامِ دیگرِ من ست

درخواست حذف اطلاعات

__ حیرت __
نامِ دیگرِ من ست
وقتی دستم
به زنگِ خانه یِ خدا نمی رسد
و رهگذری زنگ را برایم می زند
__ حیرت __
نامِ دیگرِ من ست
وقتی هنگامِ تشکّر می بینم
رهگذر خودِ خداست ..!

احسان پرسا