رسانه
رسانه

عشق گروگان می گیرد.عشق گروگان می گیرد.

درخواست حذف اطلاعات

عشق گروگان می گیرد.

وارد وجودتان می شود.

شما را می بلعد

و رهایتان می کند

تا در تاریکی مویه کنید.

 

((اسلاوی ژیژک))