رسانه
رسانه

چه دغدغه ای برایمان می ساختند!چه دغدغه ای برایمان می ساختند!

درخواست حذف اطلاعات

چه دغدغه ای برایمان می ساختند!
سرِهم نوشتن یا ننوشتن "آنها"
آنها و یا شاید آن ها را بی خیال

مهم این است که
"ما" را نمیتوان جدا کرد ..!