رسانه
رسانه

دل است دیگردل است دیگر

درخواست حذف اطلاعات

دل است دیگر
خستہ میشود،
از روزگار
ازآدمها
ازخودش
ازاثبات
ازتوضیح
ازڪلماتۍڪہ رابطہ ها رابہ گند میڪشند!ازاین همہ مهربانۍڪردن و
از زهرحرف هایۍڪہ تاآ عمرآدم را مۍآزارد!
!خسته ام