رسانه
رسانه

گاهی دلم می خواهدگاهی دلم می خواهد

درخواست حذف اطلاعات

گاهی دلم می خواهد
ی بیاید
که دوست داشتن را بلد باشد
این آدم ها فقط افسرده ات می کنند...

# وجود