رسانه
رسانه

طب الهیهای بی سواد

درخواست حذف اطلاعات

هوالشافی


خداوند را قسم می دم به حق ائمه اطهار علیهم السلام ؛ گرگ بیابان رو هم محتاج این پزشکان طب غربی زده نکند چه برسد به انسان را.

که هم از مال و زندگی ساقط می کنن و هم بدن بیمار رو مسموم می کنن که علاج رو خیلی خیلی سخت می کنه و در بسیاری از اوقات با بی سوادی خود باعث ایجاد بیماری های انتقالی می شوند.


مضرات و منافع خوردن میوه

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


اکثر جایها که میوه بسیار بود بیمارى بسیار بود اما اگر ى بیک میوه یا دو میوه عادت کند و بر سبیل ریاضت خورد یمکن که مدد صحت گردد مثل انگور که در بعضى ممالک سال بسال مى‏ماند و بزه و انار بتخصیص بزه خوب که نفع بسیار دارد و خواص نیکوش بسى‏ست امّا هر میوه که هر سال نگاه نتوان داشتن عادت را نشاید.


برگرفته شده از کتاب خلاصه تجارب حکیم میر بهاء الدله رازی
تقسیم بندی طب در طب ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


تقسیم بندی طب

طب نظری: طبی است که چگونگی عملکرد و تغییرات بدن انسان و عوامل مؤثر برآن را که منجر به سلامتی یا بیماری می شوند.


طب عملی: شامل روش هایی است که برای حفظ سلامتی (علم حفظ الصحه) یا بازگرداندن سلامتی(علم العلاج) به کار می روند.

علم معالجات خود شامل 3 بخش است: یک تدبیر با غذا، دو دارو و سه اعمال یداوی مانند جراحی، دلک، حجامت ، فصد و غیره.


طب نظری شامل 3 بخش است : امور طبیعیه - اسباب و علل - دلایل و علایم

امور طبیعیه عبارت است از بررسی اموری که هستی ، قوام و حفظ کمالات جسمی و بدن انسان بر آنها مبتنی است.

اسباب و علل علت ایجاد تغییرات در بدن انسان، علت بروز بیماری و همچنین چگونگی حفظ سلامتی را بیان می کند.

دلایل و علایم به بررسی علایم و نشانه های مراجعه کننده می پردازد و طبیب را در مورد سلامت یا بیماری و علت بروز بیماری راهنمایی می کند: مانند نشانه های مزاجی (مزاج شناسی) و غلبه اخلاط، نبض شناسی ،براز و ادرار شناسی


معجزه ای به نام ریوند

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


به فارسی ریوند نامند و آن بیخ ریباس است و بهترین او چینی است که سرخ مایل به زردی ثقیل الرّایحه باشد و بعد از آن قسم ترکی زعفرانی رنگ کم بو و بعد از آن اسانی و زبونترین او زنجی سیاه برّاق صلب است و ریوند دواب خشبی کثیف می­باشد و بیخ ریباس آنچه قریب به ظاهر زمین است باریک و سیاه و غیر متشابه به ریوند است و چون بقدر دو سه زرع حفر نمایند ریوند ظاهر می­شود و مرکّب القوی می­باشد.

در اوّل دوم گرم و خشک و مسهل به عصر اخلاط غلیظه و رقیقه و خام و با قوّة قابضه و مقوّی قوّة جاذبة جگر و پادزهر سموم بارده و مجفّف و محلّل و ملطّف و جالی و مدرّ بول و حیض و منضّج و مقطّع و مفتّح سدّة جگر و سپرز و امعاء و مبرّد بالعرض به سبب شدّت تحلیل و جهت تنقیة امعاء و تحلیل نفخ او و انواع استسقاء و تخمه و مغص و ورم بارد احشاء و یرقان سددی و رفع اسهالی که از سدّة ماساریقا باشد و با گل سرخ و قوابض جهت اسهال دموی و بالخاصیه رافع تبها و حرارت غریبه است و جهت درد گرده (سنگ کلیه) و مثانه و رحم و خفقان و قرحة امعاء و نواصیر و بواسیر و تب ربع نافع و با جاوشیر و مطبوخ زبیب و بسفایج جهت قولنج سفلی و بلغمی و با آب پرسیاوشان جهت سنگ مثانه و با آب لسان الحمل جهت قطع نزف­الدّم و با هلیلة کابلی و غاریقون و صبر جهت تنقیة دماغ و انواع صداع بارده و صفراوی و شقیقه و فالج و دوار و کزاز و جنون و نزلات و با ریحانی جهت فسخ عضل و عصب و سستی او و با طبیخ اسارون و قنطوریون جهت عرق­النّساء و تبهای بلغمی و ضعف مفاصل و درد او و با زرشک و صندل جهت ورم حارّ مزمن اعضای باطنی و مقوّی او و با انیسون جهت فواق و آروغ ترش و تمدّد تهیگاه و فتق و در دهن داشتن و آب او را فرو بردن جهت نفث­الدّم و سدّه و ورم و ربو و بهر و طلای او جهت ضربه و سقطه و ضمادش با سرکه جهت کلف و قوبا و آثار ضربه و با لعابها جهت ورم حارّة مزمن و با قوابض جهت استحکام استخوان مخلوع و طلای او بین الکتفین جهت رفع خوف قلبی نافع و مضرّ سفل و مصلحش صمغ و گویند مضرّ مزاج اطفال و ضعفاست و شربتش تا دو درهم و بدلش در امراض معده و جگر یک وزن و نیم از گل سرخ و خمس او سنبل است و عصارة او که آب ریوند را جوشانیده باشند تا غلیظ شده باشد در عرض یک سال قویتر از اوست و ربّ ریوند که در دستورات مذکور است بهتر از عصارة اوست.


برگرفته شده از تحفه حکیم مومن (تحفه المومنین) نوشته حکیم محمد مومن تنکابنی (ره)

......

پ. ن : ریوند یا راوند یکی از آبدست طبیب می باشد و گیاهی بسیار معجزه گر و بسیار پرکاربرد و موثر است که بسیار مورد علاقه من هستش

در چاقی های بلغمی بسیار استفاده بردم و خانمی را با دادن ریوند با توجه به شرایط مزاجی و اخلاطی در یک ماه سه سایز و چهار کیلو بدون ورزش و ر ژیم غذایی کاهش وزن داد.
پاییزانه

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


پائیزپاییز بهار دوم است که هر برگش یک گل می باشد


پائیز


پاییز زیبا و عروس فصل هاست
برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست
خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست
هرچه خواهی آرزو کن
فصل فصل قصه هاست


پائیزپائیز ، پادشاه فصل ها
مزاج شناسی مادر زادی

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


هر گاه که مزاج اصلی یعنی مادرزادی به خشکی گراید، این تن اندر همه سالهای عمر به جوانان ماند واگراین مزاج به سردی گراید یا به تری ، اندر همه سالها به پیران ماند. و هر تنی چون در عمر بدان سال رسد که مزاج او اندران سال مانند مزاج اصلی باشد،

حال او بد شود و به بیماری گراید، از بهر آنکه چون دو مزاج یک گونه بر یک تن گرد آید از اعتدال بیرون شود،

چنانکه اگر مثلا مزاج اصلی گرم و خشک باشد چون از حد کودکی بیرون آید و به جوانی رسد بدحال شود، از بهر آنکه مزاج روزگار جوانی هم گرم و خشک باشد. و هر گاه که دو مزاج گرم و خشک به یکبار بر تنی پدید آید آن تن از اعتدال سخت دور شود. و هر تنی که در عمر بدان سال رسد، که مخالف مزاج اصلی او باشد در آن سال نیک حال تر باشد. چنانکه اگر مثلا مزاج اصلی سرد و تر باشد، چون به جوانی رسد معتدل شود، از بهر آنکه مزاج سالهای جوانی گرم و خشک باشد، که ضد سردی و تری است . و اگر مثلا مزاج اصلی گرم و تر باشد اندر سالهای کهلی نیک حال تر باشد از بهر آنرا که مزاج سالهای کهلی به قیاس با مزاج سالهای جوانی سرد و خشک باشد و بدین سبب معتدل گردد. برگرفته شده از کتاب شریف ذخیره خوارزمشاهی ؛ حکیم سید اسماعیل جرجانی (ره)
ایا ایدز درمان داره؟ (روز جهانی ایدز)

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


امروز روز جهانی ایدز نام گذاری شده است .

در مورد بیماری ایدز حرف و حدیث زیاد است

در سالیان پیش لینکی از خبرگزاری فارس قرار دادم مبنی بر درمان بیماری ایدز توسط طب ایرانی ( ی) در بخشی از این گزارش امده است "تاکنون 34 بیمار ایدز را با مدارک و شواهد کافی درمان کرده ایم، تاکید کرد: تاکنون 43 بیمار ایدزی با استفاده از این علم درمان شده اند و تمامی مدارک و شواهد این 43 نفر در دسترس است."

و برای تکمیل یک فایل پاو وینت در مورد امار کلی این بیماری تقدیم می شود .


لینک خبرگزاری فارس

دریافت
حکایت گرفتن بچه از شیر مادر

درخواست حذف اطلاعات
به نام خدا

در حاشیه یکی از مصاحبه هایم با مرحوم احمد آرام به طور خودمانی نظرش را در باره طب سنتی ایران و اینکه چرا به ذخایر عظیم داروهای گیاهی ایران بها داده نمی شود و چرا پزشکان از تجویز داروهای گیاهی خودداری می کنند و فقط به هر بیمار یک کیسه قرص و کپسول می دهند پرسیدم . احمد آرام جواب داد : دستهای دلال صنعت و پورسانت بگیر در کار است که نمی گذارد طب سنتی و داروهای گیاهی ایران پیشرفت جهانی داشته باشد.
به نفع کارتلها و تراستهای دارویی صهیونیستی و امپریالیستی نیست که داروهای گیاهی ایران و طب سنتی ما رشد کند. و بعد این مثال را زد :
یک روز در ملاقاتی که با ژان پیاژه در پاریس داشتم , ژان پیاژه از من (احمدآرام ) پرسید : شما در ایران بچه را چگونه از شیر مادر می گیرید من گفتم : اول شما بفرمائید بچه را چگونه از شیر مادر می گیرید تا من به شما بگویم در ایران چگونه این کار انجام می پذیرد.
ژان پیاژه که از بزرگترین روانکاوان و روان شناسان کودک در جهان بود و قریب 35 سال در باره روان شناسی کودک کار تحقیقاتی و آزمایشگاهی کرده که فقط یک نمونه از کارهایش 5 جلد کتاب روان شناسی کودک است و مدرس روان شناسی کودک در های معتبر جهان از جمله فرانسه , سوئیس , آلمان و انگلستان بوده شروع کرد به شرح , تفصیل , توضیح و تفسیر فراوان در باره روشهای متعدد و راههای متفاوتی که روانکاوان و روان شناسان در باره نحوه از شیرگرفتن بچه شرح داده اند. در باره نظریه « تئودواسیمون » , « برت » و امثال ذلک گفت وگفت و گفت تا نوبت به من رسید. گفت : خوب ! حالا شما بفرمائید در ایران چه راه حلهایی برای اینکه بچه را از شیر مادر بگیرید دارید. من جواب دادم : ما در ایران فقط یک راه حل داریم . که نه علم روانکاوی آن را ارائه داده , نه علم روان شناسی و نه علم فلسفه تربیتی کودک . تنها راه حل ما را مادربزرگها و گیاهان سنتی ایران ارائه داده اند و آن این است که هرگاه زمان قطع شیر مادر از بچه فرا برسد , مادر چند قطره صبر زرد به نوک هایش می زند و در اولین تماس کودک با صبر زرد , بچه از شیر گرفته می شود و دیگر سراغی از شیر مادر نمی گیرد.
حرف من مثل یک پتک به سر ژان پیاژه فرود آمد و به شدت به فکر فرو رفت .همان جا از من قول گرفت , در اولین فرصت گیاه صبر زرد را از ایران تهیه و به آدرسش در پاریس ارسال کنم .
من (آرام ) در بازگشت به تهران در اولین فرصت گیاه صبر زرد را از عطاری سر کوچه مان یدم و به آدرس ژان پیاژه در پاریس پست . چندماه بعد یک بسته پستی از پاریس (ژان پیاژه ) به دستم رسید که حاوی یک نامه تشکرآمیز و چند عدد قوطی 10 گرمی ژل صبر زرد بود .
به سبک و قد و قواره قوطی های کوچک 10 گرمی روغن مار و روغن وی های هندی و پا تانی . او در فرانسه کارخانه داروی تولید ژل صبر زرد راتاسیس و به خط تولید انداخته بود.


مقاله در رو مه در 1358/02/02 نشر شده .

معرفی کانالی در پیام رسان سروش

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


زکوة العلم نشره علی (ع)


زکات دانش،نشر آن است.


سکته مغزی در مردان بیشتر اتفاق می افته یا در خانم ها ؟ جواب این سوال و کلی مطلب مفید و خواندنی که از علم بدن نمی دونید
در کانال گیاهان داروئی در پیام رسان سروش و ایتا اومده
مطالب کانال زیر نظر عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی یکی از معروف ترین علوم پزشکی کشور ارائه می شه که با دانستن اون کاملا شگفت زده خواهید شد .

****حتما در این دو تا کانال عضو بشید .

$$$$ادرس کانال در پیام رسان سروش$$$$ $$$$ادرس کانال در پیام رسان ایتا$$$$آبگوشت مفید برای پوکی استخوان

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


در منابع طب سنتی ایران آبگوشت مفید برای مبتلابان به پوکی استخوان و درد مفاصل آمده است.


روش تهیه:

یک استکان نخود را شب تا صبح در آب جوش بخیسانید.

روز بعد آب آن را بریزید و با گوشت ماهیچه جوان، کمی نمک، یک عدد پیاز کوچک و یک عدد سیر به همراه 200 گرم کلم سنگ (قنبید) که به صورت نگینی د شده روی حرارت ملایم بگذارید تا به مدت 4 تا 6 ساعت اجزایش به طور کامل پخته و نرم شود.

سپس محتویات آبگوشت را بکوبید و با نان سنگک برشته می توان مصرف کرد, ️لازم است به جای زردچوبه از زعفران استفاده شود.

️دو ساعت بعد از صرف این آبگوشت لازم است، برای گرفتن نتیجه بهتر، یک مشت کشمش سبز آفت یا دویست گرم انگور بیدانه پوست نازک و شیرین میل شود. این آبگوشت برای یام درد کمر و زانو و استحکام بخشی به استخوان مفاصل و کاهش ورم در دیافراگم و احشاء تأثیر بی بدیلی دارد.

اگر بیماران مبتلا، یک تا دو سال هفته ای 2 نوبت از این آبگوشت مصرف کنند استخوانها و غضروف های به خوبی بازسازی می شود.


نکات :

1) اگر دچار سردرد هستید زعفران اضافه نکنید .

2) در صورت داشتن دیابت کشمش کمتری استفاده کنید .


برگرفته شده از آموزه محمد عبادیانی
عمرتون به بلندای یلدا

درخواست حذف اطلاعات


به نام افریدگار مهرافزا


یلدا؛ یک شب نشینی خانوادگی است. واژه «یلدا» به معنای «زایش» است.

ایرانیان باستان با این باور که فردای شبِ یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر می شود
و تابش نور ایزدی فُزونی می یابد، آ پاییز و اول زمستان را شب زایش مهریا خورشید خوانده و کنار یکدیگر برای آن جشن بزرگی ب ا می د .
***شب یلدا مبارک ***
عسل مصفا

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


در ادامه مباحث داروسازی از مجموعه ریز نکات به مبحث عسل مصفا اشاره کنم

در کتب داروسازی طب ایرانی در بسیاری از مباحث از جمله در تهیه معاجین به آن اشاره شده است


روش تهیه عسل مصفاء :

یک واحد از عسل را با یک واحد اب مخلوط کرده و بر روی حرارت قرار داده می شود

تا هنگامی که اب بخار شود و فقط عسل باقی بماند ادامه داده می شود

در میانه کار کفک های روی اب و عسل شکل می گیرد که آن را بر می دارید.


سوالی که بسیار متداول است این عسل مصفا چه فرقی با عسل معمولی دارد؟ چه کاربرد و اثری دارد؟

عسل مصفا مزایایی بیشماری دارد که به دو مورد ان اشاره می کنم

1- عسل مصفا سرعت نفوذ پذیری بیشتری در عروق دارد (در پستی دیگری این موضوع بررسی می شود)

2- عسل مصفا هنگامی که با گیاهان دیگر از جمله در تهیه معاجین ترکیب می شود جلو گیری می کند از استحاله ادویه


مزاج شناسی سال های زندگی انسان

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا

مزاج شناسی سال های زندگی انسان

عمر مردم بر چهار بخش است :

یک بخش روزگار پروردن و بالیدن و فزودن است ، و این تا کما بیش پانزده سال و شانزده سال باشد.

و دوم روزگار رسیدگی و تازگی است و این را مدت سی سال باشد، و درین مدت فزودن و بالیدن تمام شود،

پس از آن روزگاری اندک است که بر آن تمام شدگی بماند و این تا مدت

سی و پنج سال باشد و بعضی را تا چهل سال ، و تا این روزگار هنوز روزگار جوانی باشد.

و سوم روزگار کهلی است و کهل را به پارسی دو موی خوانند، و درین روزگار بهره ای از قوت جوانی با وی باشد، و این تا مدت شصت سال باشد.

پس از آن روزگار پیری باشد و اندرین روزگار سستی قوتها پدید می آید تا آ عمری که ایزد تعالی تقدیر کرده باشد. و فضیلت عمر پیری آن است که بعضی مردمان باشند که مدت عمر پیری ایشان به تمامی به شصت سال رسد و با عمر کودکی و جوانی و کهلی برابر آید و جمله عمر ایشان به صدوبیست سال رسد باذن الله عز و جل .


برگرفته شده از کتاب شریف ذخیره خوارزمشاهی نوشته حکیم سید اسماعیل جرجانی (ره)
طریقه ساخت ا یر جوانی و سلامتی

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


(1) نام دیگر سیستم مدبر بدن ؛ حرارت غریزی هستش که با خاموش شدن حرارت غریزی مرگ طبیعی انسان را موجب می شود

هر چقدر که تلاش بشود این حرارت افزایش و پایدار بماند موجب افزایش طول عمر و صحت انسان می شود و ا یر جوانی به چیزی اطلاق می شود که موجب افزایش حار غریزی (حرارت غریزی) می شود مثل فرنی ذکر شده.

فرنی ذکر شده یک ا یر جوانی است به راحتی ان را ازدست ندهید . (از مجربات من)

......

فرنی سرما خوردگی و تقویت سیستم مدبره


آب سرد 2 لیوان
آرد 2 قاشق غذا خوری
روغن زیتون 1 قاشق غذاخوری

شکرسرخ 5 قاشق غذاخوری
گلاب 5 قاشق غذاخوری


مواد را روی کمی حرارت قرار داده تا به قوام بیاید.

هر نیم ساعت یک پیاله کوچک برای سرما خوردگی و جهت ا یر جوانی هرروز دو بار صبح و عصر با فاصله چند ساعته بعد از غذا میل کنید.


و برای تقویت سیستم مدبره بدن (1) برای جلوگیری از سرما خوردگی هر روز یک پیاله میل کنید


داستان پزشک شدن زکریا

درخواست حذف اطلاعات

یا شافی


حکیم محمد بن زکریای رازی (درود و رحمت خداوند بر او و دیگر حکیمان سلف باد) بر اثر آزمایشات مواد شیمیایی در علم کیمیا بینائی چشمش را از دست داد.

در کشورهای مختلف به دنبال طبیب حاذق رفت تا بتواند آن را درمان کند.

او به بغداد رفت و به حکیمی برخورد کرد.

حکیم گفت: هزار دینار می‏گیرم تا بینایی تو را برگردانم.
حکیم هزار دینار گرفت و با سرمه‏ ای چشم او را درمان کرد.

زکریای رازی گفت: کیمیا این است که تو داری.

من اشتباه می‏ .
بعد از آن بود که به دنبال پزشکی رفت.


.....

پ . ن : در پست بعدی یک نسخه مجرب بی نظیر برای درمان بی خو خواهم گذاشت ؛ ایمیل خود را در قسمت نظرات همین پست به صورت خصوصی برای من بگذارید تا نشانی مطلب در وبلاگ برای شما ارسال شود .


در پناه حق باشید .
افسانه شب

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد

سیمای شب آغشته به سیماب برآمد

آویخت چراغ فلک از طارم نیلی

قندیل مه آویزه محراب برآمد

دریای فلک دیدم و بس گوهر انجم

یاد از توام ای گوهر نایاب برآمد

چون غنچه دل تنگ من آغشته به خون شد

تا یادم از آن نوگل سیراب برآمد

ماهم به نظر در دل ابر متلاطم

چون زورقی افتاده به گرداب برآمد

از راز فسونکاری شب برافتاد

هر روز که خورشید جهانتاب برآمد

دیدم به لب جوی جهان گذران را

آفاق همه نقش رخ آب برآمد

در صحبت احباب ز بس روی و ریا بود

جانم به لب از صحبت احباب برآمد


شهریار رحمت الله

مضرات و منافع غذاهای چرب

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


ضرر الأغذیة الدسمة
الاغذیة الدسمة تضعف المعدة، و لا سیما فمها. و تسد المنافذ، و تمنع الغذاء عن النفوذ، و لکنها تغذوا کثیرا.

غذاهاى چرب معده را ضعیف مى‏کند و رگ‏ها را مى‏بندد و نمى‏گذارد که غذا بگذرد. و لیکن غذائیت او بسیار است.
اگر معده به قوت باشد و اگر مزاج مایل به خشکى است، غذاى چرب بسیار نافع است،
به شرط آنکه حرارت نیز غالب نباشد که صفرا پیدا شود و مضرتش بیش شود.

کتاب دفع المضار الکلیة عن الابدان الانسانیة نوشته شیخ الحکما و اطبا شیخ رئیس‏ علیه رحمه

داستان پزشک شدن زکریا

درخواست حذف اطلاعات

یا شافی


حکیم محمد بن زکریای رازی (درود و رحمت خداوند بر او و دیگر حکیمان سلف باد) بر اثر آزمایشات مواد شیمیایی در علم کیمیا بینائی چشمش را از دست داد.

در کشورهای مختلف به دنبال طبیب حاذق رفت تا بتواند آن را درمان کند.

او به بغداد رفت و به حکیمی برخورد کرد.

حکیم گفت: هزار دینار می‏گیرم تا بینایی تو را برگردانم.
حکیم هزار دینار گرفت و با سرمه‏ ای چشم او را درمان کرد.

زکریای رازی گفت: کیمیا این است که تو داری.

من اشتباه می‏ .
بعد از آن بود که به دنبال پزشکی رفت.


.....

پ . ن : در پست بعدی یک مجرب بی نظیر برای درمان بی خو خواهم گذاشت اما رمز دار خواهم گذاشت ؛ ایمیل خود را در قسمت نظرات همین پست به صورت خصوصی برای من بگذارید تا رمز و نشانی مطلب در وبلاگ برای شما ارسال شود .


در پناه حق باشید .
شربت پیچ امین ال ه

درخواست حذف اطلاعات

هو النور" پیچ امین ال ه "


پیچ امین ال ه (1) یکی از کهن ترین گیاهان دارویی چندساله است که بومی کشورهای چین، ژاپن، کره و انگلستان است.

گل، غنچه و ساقه آن قسمت اصلی این گل هستند که استفاده دارویی دارد؛ روغن این گیاه نیز برای درمان بیماریهای متعدد به کار برده می شود.


مواد اولیه برای تهیه شربت پیچ امین ال ه

برای تهیه این شربت به یک پیمانه عسل، آب 2 پیمانه و گل پیچ امین ال ه 1 پیمانه نیاز داریم.


طرز تهیه

ابتدا آب و عسل را جوشانده تا به غلظت دلخواه درآید؛ در ادامه آن را از روی حرارت برداشته ،گلها را به این ترکیب اضافه می کنیم و هم می زنیم و کنار می گذاریم تا سرد شود و عطر و طعم گلها به خورد شربت رود.

سپس این ترکیب را از صافی رد کرده و با پشت قاشق گلها را فشار داده تا شهدی که به خوردشون رفته خارج شود، بعد هم این شربت را در داخل ظرفی شیشه ای ریخته و در یخچال نگهداری می کنیم.


خواص شربت پیچ امین ال ه

در داروهای چینی، غنچه های این گل برای درمان علایم تب مورد استفاده قرار می گیرد.

غنچه های این گیاه، سموم بدن را دفع می کند و علایم انواع اسهال را رفع می کند؛ برای درمان اسهال در طب چینی، غنچه های این گل را کمی تفت می دهند و سپس مصرف می کنند.

چای این گیاه زخم، ورم چشم، گلو و را برطرف می کند؛ چای امین ال ه سردرد را از بین می برد.

دمکرده تهیه شده از برگهای این گیاه که خاصیت ضدعفونی کننده دارد، به عنوان غرغره و دهان شویه برای بهداشت دهان مفید است.

عصاره به دست آمده از این گل، سرفه های مزمن، آسم و اختلالات تنفسی را درمان می کند همچنین چای این گل با عفونتهای مثانه مقابله می کند.

چای آن باکتری هایی را که عفونتهای سل و سالمونلا ایجاد می کند از بین می برد و چای این گیاه مجرای تنفسی را باز و ح تهوع ایجادشده به علت هپاتیتc را درمان می کند.


.....

پ.ن: مقاله بالا از خبرگزاری تسنیم کپی به دلیل این که یک_چون دارای اطلاعات با ارزشی هست دو_به دلیل این که چند سال پیش منتشر شده پیدا ش توی سایت خبرگزاری کمی مشکل شده برای همین به صورت کلی این جا دو باره بازنشر .
ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا


ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد

سیمای شب آغشته به سیماب برآمد

آویخت چراغ فلک از طارم نیلی

قندیل مه آویزه محراب برآمد

دریای فلک دیدم و بس گوهر انجم

یاد از توام ای گوهر نایاب برآمد

چون غنچه دل تنگ من آغشته به خون شد

تا یادم از آن نوگل سیراب برآمد

ماهم به نظر در دل ابر متلاطم

چون زورقی افتاده به گرداب برآمد

از راز فسونکاری شب برافتاد

هر روز که خورشید جهانتاب برآمد

دیدم به لب جوی جهان گذران را

آفاق همه نقش رخ آب برآمد

در صحبت احباب ز بس روی و ریا بود

جانم به لب از صحبت احباب برآمد


شهریار رحمت الله