رسانه
رسانه

از نگاه دیگراناز نگاه دیگران

درخواست حذف اطلاعات

عشق و ز له

مگر می شود

به سیل گفت جاری نشو؟

می شود آیا به ز له گفت:

بایست؛

بایست و این قدر

تن و بدن زمین را نلرزان؟

من هم

نتوانستم، نتوانستم

جلوی عشق را بگیرم [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]