رسانه
رسانه

از نگاه دیگراناز نگاه دیگران

درخواست حذف اطلاعات

وطن

از وطن از این سرایی که نمی دانم کجاست

می روم، اما به جایی که نمی دانم کجاست

پشت سر هرقدر می بینم، نمی بینم شب است

می روم تا روشنایی که نمی دانم کجاست

قایقی بی ناخدا هرچند هستم، نیستم

ناامید از آن خ که نمی دانم کجاست [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]