رسانه
رسانه

باز همباز هم

درخواست حذف اطلاعات

در مطلب چیزهایی راجع به گفتم که دقیق ترش را در اینجا می خواهم مطرح کنم. سعی می کنم در این جا به صورت منظرم مورد نظرم را بیان کنم.

ادامه مطلب