رسانه
رسانه

احادیث اهلبیتشجره طیبه؛معیارسنجش جایگاهمان نزد

درخواست حذف اطلاعات

رضا(ع):هرگاه بندگان مرتکب گناهانی شوندکه قبلا انجام نمی دادند خداوندبلاهایی رابرایشان پدید آوردکه سابقه نداشته است.

رضا(ع):حسن بن جهم از پرسید:فدایت گردم خوش دارم بدانم که نزدت چه جایگاهی دارم. حضرت فرمودند:نگاه کن که من چه جایگاهی نزدت دارم.

رضا(ع):هرکه خوشحال میشودکه خدارا بی وحج ببیندوخدانیز بی به اوبنگرد , پس ولایت آل محمدرابپذیردوازدشمنان آنان بیزاری جویدوازایشان که پیشوای مؤمنان هستند پیروی کنددراین صورت چون روزقیامت شودخداوند بی به اوبنگردو اونیزخدا رابدون وحج مشاهده کند.

صادق(ع):برای گلودرد چیزی جزء نوشیدن شیرنیافته ام. [درطب ی تأکیدبرمصرف شیر وعدم مصرف گوشت است وبه مصرف گوشت وعدم مصرف شیر تأکیدشده است]

صادق(ع):حضرت نوح ازغم واندوه به خداوندشکایت کردخداوندوحی کرد:انگورسیاه بخورید که غم واندوه رابرطرف سازد. طب الکبیر

97/9/20
شجره طیبه؛صابران پاداش۵۰صدیق دارند

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):نزدیکترین حال این جماعت به خداورضایت کامل خداوندازایشان هنگامی است که حجت خدارانیابند , وازدیدشیعیان در بماندوبرای آنان آشکارنشودوجایگاه اوراندانندوایشان درآن حال آگاهی وباورداشته باشندکه حجت خداومیثاقش باطل نمیشود , پس درچنان حال شبانه روز انتظار فرج داشته باشیدکه هماناشدیدترین حال خشم خداوندبردشمنانش هنگامی است که حجت رانیابندوبرآنان آشکارنگردد , والبته خدای عزوجل میداندکه اولیای اوتردیدنمیکنندکه هرگاه می دانست آنان دچارشک میشوندحجت خودرابه اندازه یک چشم برهم زدن هم ازنظرآنان پنهان نمی ساخت .... کتاب غیبت نعمانی ص ۱۰۹

علی(ع):زمانی می آیدکه حکومت استقرارنمیکندمگربه آدم کشی وستمگری وثروت بدست نیاید مگربه بخل وندادن حقوق واجب ودوستی پدیدنیایدمگربه پیروی ازهوای نفس وخارج شدن ازدین. پس ی که درآن زمان باشدوبر فقروفلاکت صبرکندبا اینکه میتواندبه واسطه ندادن حقوق مردم به ثروت برسدوبرذلت صبرکندبا اینکه میتواندبه عزت رسدوبردشمنی صبرکندبا اینکه میتوانداز هوای نفس مردم به محبت ودوستی رسد , خداوندپاداش پنجاه صدیق رابه اوعطاکند. ازکتاب پیشگوییهای المؤمنین محمد یزدی

اللهم عجل لولیک الفرج
شجره طیبه؛گنجینه های نیکی کدامهاهستند؟

درخواست حذف اطلاعات

باقر(ع):برای زن نزدپروردگارش هیچ شفاعت کننده ای کارسازتر ازخشنودی شوهرش نیست.

باقر(ع):حریص به دنیاهمانندکرم ابریشم است که هرچه بیشتردورخود می تندخارج شدن ازپیله براوسخت تر میشودتاآنکه ازغصه می میرد.

باقر(ع):چهارچیزازگنجینه های نیکی است:نهان داشتن نیاز , پنهان دادن صدقه , پنهان داشتن درد ونهان داشتن مصیبت.

باقر(ع):ماباب حطه شما هستیم.

صادق(ع): ی که پیش ازغذا بسم الله وبعدازغذا الحمدالله بگویددچار ترش نمی شود.

صادق(ع):عطسه ازبیرون آمدن مو درچشم حفظ وایمنی می بخشد. طب الکبیر

97/9/18
شجره طیبه؛ارزش یادگیری یک حدیث

درخواست حذف اطلاعات

هادی(ع):به راستی که حرام افزایش نمی یابدواگرافزایش یابدبرکتی نداردواگرانفاق شودپاداشی نداردواگربماندتوشه ای به سوی آتش خواهدبود.

هادی(ع):زمانی که عدل وداد درجامعه بیش ازظلم وستم باشددرآن موقع حرام است که به ی گمان بدببرندمگروقتی که آن بدی از شخص معلوم شودوزمانی که ظلم وستم برعدل ودادغلبه داشته باشدسزاوارنیست احدی گمان خوب به ی ببردمگروقتی که آن خوبی ازاومعلوم شود.

باقر(ع):خداوندباچیزی برترازپاکی شکم ودامن عبادت نشده است.

باقر(ع):یک حدیث که آن را ازفردی راستگو فرا میگیری برای توبهتراست ازدنیاوآنچه درآن است.

صادق(ع):آلو برای تلخه مفیداست ومفاصل رانیزنرم میکنداماازآن زیادنخوریدکه سرانجام در مفصلهایت بادهایی برجای می نهد.

صادق(ع):شانه زدن موی سر وبارا ازبین میبرد. طب الکبیر

97/9/15
شجره طیبه؛تفاوت شیعه ومحب اهلبیت

درخواست حذف اطلاعات

حسن(ع):درجواب مردی که عرض ن ازشیعیان شماهستم فرمود:ای بنده خدااگرمطیع اوامر ونواهی ماباشی راست میگویی ولی اگرچنین نباشی پس با ادعای چنین منزلت والایی که اهلش نیستی برگناهانت می افزایی . مگومن ازشیعیان شماهستم بلکه بگومن ازدوستداران شماودشمن دشمنان شماهستم دراین صورت توآدم خوبی هستی وبه خوبی گرایش داری.

حسن(ع):درخواست روانیست مگردریکی ازاین سه جا:خون بهای سنگین یابد اری توانفرسا یافقرکشنده.

حسن(ع):مؤمنی که ازقسمت خودناخشنودباشدو وضعیت خودراناچیزشمارددرحالیکه حاکم براو خداست , چگونه می تواندمؤمن باشد.

هادی(ع):مؤمن خوبی میکندو می گری ی منافق بدی میکندو می خندد.

صادق(ع):برشمابادخوردن کاهو , چراکه خون راتصفیه میکند.

صادق(ع):خوردن باقلا باعث تولیدشدن خون تازه می باشد. طب الکبیر

97/9/13
شجره طیبه؛منتظرواقعی ظهوردارای روح یقین هستند

درخواست حذف اطلاعات

کاظم(ع):مردی ازقم می خواندمردم رابه سوی حق. جمع میشوندبااوگروهی که مانند های آهن انددرثبات دردین ومحکمی که نمی لغزاندآنهارابادهای سخت فتنه وفسادوازجنگ ملول وخسته نمی شوندودوری ازجنگ نمی کنندوبرخداتوکل میکنندوعاقبت به خیری مخصوص پرهیزکاران است. کتاب نوایب الدهورفی علایم الظهور

رضا(ع):(مراتب روح ) روح حرکت که درجمادات وسنگهاست . روح حیات درگیاهان است. روح درحیوانات است. روح ایمان وقتی مؤمن شدیدصاحب این روح میشوید. روح الیقین که ان ومؤمنینی که به درجه یقین رسیده اندومنتظران ظهورقائم تأییدشده بااین روح هستندو روح مطهره(که فقط چهارده معصوم به این درجه رسیده اند). [خلاصه /اقتباس حدیث ازکتاب فقه الرضا(ع)]

علی(ع):نهمین ازفرزندان تویاحسین قائم بالحق است همان ظاهرکننده دین ومنتشرکننده عدل.... این خبرواقع خواهدشدلیکن بعدازغیبت وحیرتی که درآن ثابت قدم نمی مانندمگراشخاص بااخلاص که با روح الیقین مبا کرده اند.آنهاکه خداازآنهاپیمان ولایت ماراگرفته است ودردلهایشان نوشته وآنها رابواسطه روح خودتأییدنموده است. ازکتاب پیشگوییهای المؤمنین(گنجینه دعا) نوشته محمد یزدی

اللهم عجل لولیک الفرج
شجره طیبه؛پدرومادرخوبیهاچیست؟

درخواست حذف اطلاعات

حسن(ع):به جانم قسم که ماپرچمهای هدایت ونشانه های روشن پرهیزکاری هستیم.

حسن(ع):مؤمن سرگرمی نمی کندتادرنتیجه غافل گرددپس چون بین د اندوهگین شود.

حسن(ع):سالم ترین دلها , دلی است که ازشبهات پاک باشد.

حسن(ع):شمارابه تقوای الهی و شیدن همیشگی سفارش میکنم , زیراکه شیدن پدرومادر همه خوبیهاست.

صادق(ع):سنجدکلیه ها راگرم میکند , معده راپاک می سازدمایه ایمنی ازبواسیروقطره قطره آمدن بول است.

صادق(ع):هویج(زردک) مایه ایمن ازقولنج وبواسیراست وتوان راتقویت میکند.

97/9/11
شجره طیبه؛توقیع عصر(عج)

درخواست حذف اطلاعات

زمان(عج):(قسمتی ازتوقیع صادره ا حیه ی مقدسه برای شیخ مفید) زودباشدکه ظاهرشود برای شماآیت ونشانه ای ازآسمان روشن وپیداواز زمین هم آیتی ظاهرشودمانندآن وبرابرباآن وحادث شود در زمین مشرق چیزی که به حزن واندوه وقلق واضطراب بیندازد... پس بایدعمل کندهرمردی ازشما که از دوستان مامیباشدبه چیزی که به آن به مانزدیک میشودودوری کندازچیزی که نزدیک میکنداورا کراهت داشتن ماوخشم ما؛ زیراکه امرما بی خبروبناگاه رخ میدهد, زمانی که توبه هیچ نفعی ندهداوراونجات ندهداوراشکنجه دادن وعذاب ماتوبه ازگناهان ونافرمانی که ازاوسرزده وخداالهام کند شماراهدایت شدن ولطف کندبرای شمابه توفیق یافتن به رحمت خودش.

زمان(عج):... واگرشیعیان ما _ خداتوفیق بدهدایشان رابرای فرمانبرداری اوبایکدیگر!_ دلهای ایشان باهم جمع ویکی بوددروفا به عهد , عقب نمی افتادایشان رادیدن ما وکور نمی ماندند از ملاقات ماوخوشبختی برایشان می شت دبه سبب دیدن ایشان مارا وشناختن ایشان مارا حق شناختن وبه راستی شناختن بعضی ازایشان مارا. پس حبس ومخفی نکرده است ماراازایشان مگرآن کارهایی که میکنندوبه م سدوماازآن کراهت داریم ومیل به بجاآوردن آن نداریم وخداست که طلب یاری ازاو خواسته شده واوکفایت میکندماراونیکو ی است. کتاب نوائب الدهورجلدسوم

زمان(عج):برای تعجیل درفرج بسیاردعاکنیدکه فرج من فرج شمانیزهست. کتاب کمال الدین ص۴۸۵

زمان(عج):من وصی آ ین ام بوسیله من بلا ازخانواده و شیعیانم دفع میشود. کتاب غیبت طوسی ص۲۸۵

آغاز ت عصرمهدی مومود(عج) راتبریک عرض مینمایم. باخواندن دعای فرج تجدید بیعت میکنیم با عصروازخداوندفرج ایشان راخواستاریم. اللهم عجل لولیک الفرج
شجره طیبه؛گنج عرش الهی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

(ص):حق تعالی فرمود:به تووامت توگنجی ازگنجهای عرش خودرا کرامت کرده ام , فاتحه الکتاب وخاتمه سوره بقره یعنی آمن الرسول تاآ سوره.[آیه۲۸۵/۲۸۶]

صادق(ع):هر ی درهرشب سوره واقعه رابخواندخدااورادوست داردومردم رادوست او گرداندودردنیابدحالی وفقرواحتیاج نبیندوبه هیچ آفتی وبلایی مبتلانشودوازرفقای حضرت المؤمنین علیه السلام باشدواین سوره مخصوص آن حضرت است ودرآن ی شریک نمی باشد.

رضا(ع):ابلیس رادارای پوزه ای است همچون پوزه سگ وهنگامیکه آن پوزه رادردل آدمی می نهد اورابه یادشهوات نفسانی ولذات جسمانی می اندازدوآرزوهای آنچنانی دراوخودنمایی میکندو وسوسه درقلب وی راه می یابدونسبت به پروردگارش درشک وتردیدواقع می شود والبته هنگامیکه بنده "أعوذ بالله السمیع العلیم" رابه زبان آورد ازقلب او دور می شود.

صادق(ع):چه خوب است روغن بنفشه , دردراازسر وچشمان میبردآن رابه خودبمالید.

صادق(ع): خداچون سردرد می گرفت به روغن کنجدانفیه می کرد. طب الکبیر

97/9/1
شجره طیبه؛دنیادرکلام رحمت

درخواست حذف اطلاعات

(ص):دنیازندان مؤمن وبهشت کافراست. زندان مؤمن است ؛ چون درآن هراسان است وبهشت کافراست چون ازآن برخوردار است.

(ص):دنیابه کام هیچ مؤمنی نمی شود. چگونه شودحال آنکه دنیا , زندان او ومایه رنج وگرفتاری اوست!؟

(ص):دنیارابرای اهلش رهاکنید. دنیارابرای اهلش رهاکنید. دنیارابرای اهلش رهاکنید؛ زیراهر که ازدنی ش ازاندازه کفایتش بردارد , ناخودآگاه ازبهشت خودبر میدارد.(کم کند)

(ص):خداونددنیارابه ی که دوست داردو ی که دوست ندارد می دهداما دین راجزء به ی که دوست دارد نمی دهد. پس هرکه خداوندبه وی دین داده , دوستش داشته است.

(ص):خداوندهزینه رادوست میداردوناخن خشکی رادشمن میدارد.

(ص):تاهنگامی که بدنت دردراتحمل میکندازدارو بپرهیزوآنگاه که دردراتحمل نکرددارومصرف کن.

(ص):هرکاری راچاره ای است وچاره ی تندرستی دردنیاچهارچیزاست:کم سخن گفتن , کم ن , کم راه رفتن وکم خوردن. طب الکبیر

۱۷ربیع الاول ولادت خجسته وباسعادت نبی اکرم محمدمصطفی(ص)راتبریک عرض مینمایم
شجره طیبه؛باکلام صادق آل محمد(ص)

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):خوشبخت ی است که ازماپیروی کندوبدبخت ی است که بامادشمنی ومخالفت نماید.

صادق(ع):بدانیدکه خداوند ازانسانهایی که دائمارنگ عوض میکنندنفرت دارد. پس ازحق واهل آن جدانشویدچراکه هر به باطل واهل آن بپیونددنابود میشودودنیاراهم ازدست می دهد.

صادق(ع):خواب مایه آسایش جسم , سخن مایه آسایش جان وسکوت مایه آسایش عقل است.

صادق(ع):انس درسه چیزاست:زن سازگار , فرزندنیکوکار ودوست یکرنگ.

صادق(ع):مقداری پنبه راآغشته به روغن بنفشه کنیدونزدیک بینی قراردهیدکه برای زکام مفید است.

ولادت باسعادت صادق آل محمد(ص) راتبریک عرض مینمایم
شجره طیبه؛خواری مؤمن درچیست؟

درخواست حذف اطلاعات

کاظم(ع):هر ی برای برادران مؤمن خود دعاکندخدابه جای هرمؤمن فرشته ای را می گماردتابرای اودعاکندوهرمؤمنی که برای زنده ومرده مردان و ن مؤمن ومسلمان دعاکندخداوند به شمارهرمردوزن مؤمن ازبعثت آدم تاقیام قیامت حسنه ای به اودهد.

عسکری(ع):همه پلیدیها رادرخانه ای نهادندوکلیدآن دروغ است.

عسکری(ع):چه زشت است برای مؤمن که خواسته ای داشته باشدکه اورابه خواری کشاند.

عسکری(ع):مؤمن راازسیمایش می شناسیم ومنافق را ازنشانه هایش.

صادق(ع):کفش چشم راسالم نگه می دارد.

صادق(ع):هر روزهای پنج شنبه ناخن خودرابگیردچشمهای وی دردنمیکند. سرمه کشیدن نور چشم رازیاد میکندومژگان را می رویاند. طب الکبیر

97/9/6
شجره طیبه؛عالم بدکردارخطرناکترازیزید!!

درخواست حذف اطلاعات

عسکری(ع):ازافشای اسراروریاست جویی بپرهیز زیرااین دوبه هلاکت کشانند.

عسکری(ع):ماپناهگاهی هستیم برای ی که به ماپناه آوردونوری هستیم برای آنکه ازماپرتو طلبد وموجب مصونیت ی هستیم که ازماپناه جوید. هر ی مارادوست بدارددرمراتب بالاباما خواهد بودوهر ی ازراه ماکج گرددبه سوی آتش ره خواهدبرد.

عسکری(ع):دروصف عالمان بدکردارفرمودند:زیان آنهابرای شیعیان ناتوان(آسیب پذیر) م شتر از زیان یزیدبرای حسین بن علی ویاران اوست. زیراآنهاجان ومال ایشان راگرفتندواین علمای بدکردار دردل شیعیان ناتوان ما شک وشبهه می اندازندوگمراهشان می کنند.

عسکری(ع):هیچ گرفتاری وبلایی نیست مگرآنکه نعمتی ازخداوندآن رادرمیان گرفته است.

صادق(ع):خوردن ماهی بیش ازحد پیه چشم راذوب میکند.

صادق(ع):گل بخوریدکه قلب راجلا می دهدودردشکم را ت میکند. طب الکبیر

97/9/8
شجره طیبه؛چهارچیزبرای انسان باایمان

درخواست حذف اطلاعات

(ص):ای ابوذر! چهارچیزاست که ی جزء انسان باایمان به آنها نمی رسد:سکوت وآن اول عبادت وبندگی است , تواضع به خاطرخداوندسبحان , یادخداوندمتعال درهمه حالات , وکم چیزی یعنی کمی مال (زیراشخص باایمان نه تنهاازمال حرام بایداجتناب کندبلکه ازمال مشتبه به حرام هم احتیاط واجتناب می نمایدلذا غالباکم مال است.)

صادق(ع):خداوندزیبایی وخودآرایی رادوست داردوازفقربیزاراست هرگاه خداوندبه بنده ای نعمتی بدهددوست دارداثرآن رادراوببیند. عرض شدچگونه؟ فرمودند:لباس تمیزبپوشدخودراخوشبو کندخانه اش راگچ کاری کندجلوی درحیاط خودراجاروکندحتی روشن چراغ قبل ازغروب خورشید فقررا میبردو روزی رازیادمیکند.

باقر(ع):نیکی وصدقه نهانی فقررا ازبین میبرند.

علی(ع):فراوانی مال وثروت , دلهاراتباه میکندوگناهان راپدید می آورد.

(ص):ای علی!عروس رادرهفته اولش ازشیر , سرکه , گشنیز وسیب ترش , ازاین چهارچیزباز بدار زیراازاین چهارچیز , زهران سترون وسرد میشود... (باعث نازایی وعدم پاک شدن ازخون حیض میشود)

(ص):سه چیزراازکلاغ بیاموزید , پنهان داشتن , سحرخیزی درطلب روزی واحتیاط ورزی اورا. طب الکبیر

97/8/24

شجره طیبه؛ترک یک گناه برابر۷۰حج

درخواست حذف اطلاعات
(ص):مسلمانی که ازیک گناه اعراض کند , اجرهفتادحج مقبول د یشگاه خداونددارد.
علی(ع): ی که طعامی رابخوردپس در اولش بسم الله ودرآ ش الحمدالله بگویدخداازآن نعمت پرسش نکند. هرچه می خواهدباشد.
جواد(ع):مؤمن نیازداردبه توفیق ازطرف خداوبه پندگویی ازطرف خودش وبه پذیرش ازهر ی که اندرزش دهد.
علی(ع):هرکه صدآیه بخواندازهرجای قرآن که باشدوبعدازآن هفت مرتبه یاالله بگویداگربرسنگی دعاکندخداآن رابشکافد.
صادق(ع):اگرسوره حمدرابر میتی هفتادمرتبه بخوانندوروح به اوبرگردد , عجب نخواهدبود.
(ص):نزدمن برای زن تازه زا , درمانی همانند ماوبرای بیمار , درمانی همانندعسل وجودندارد.
97/8/27شجره طیبه؛سفیانی کیست؟

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):اگرتو می دیدی سفیانی را , می دیدی خبیث ترین مردم را. زردمووسرخ رو وکبود چشم است. درظاهرمرتب ذکرخدا می گوی ی درحقیقت به طرف جهنم میروددرخباثت به جایی میرسدکه زن بچه دارش راازترس اینکه مبادامردم رابه محل او راهنمایی کندزنده به گور میکند. وقتی اوگنجهای پنجگانه شام یعنی دمشق وحمص وفلسطین واردن وحلب رابه چنگ آورددرآن وقت منتظر ظهورقائم باشید.

باقر(ع):سفیانی سرخ رو وزردمو وزاغ چشم است. بندگی نکرده است خدارا هرگزوندیده است مکه ومدینه راهرگز. می گوید:پروردگارا! خونخواهی میکنم ودرآتش جهنم می روم.

صادق(ع):سفیانی ازحتمیات است و وج اودرماه رجب خواهدبودوازآغازتاپایانش جمعا پانزده ماه است که درشش ماه جنگ وپیکارمیکندوچون ای پنجگانه رابه تصرف درآوردنه ماه فرمانروایی خواهدکرد ویک روزهم برآن افزوده نمی گردد.

علی(ع):فرزندهندجگرخوارازوادی یابس(دره خشک) وج میکند. اومردی چهارشانه وبدقیافه , دارای سری بزرگ , برصورت اواثرآبله پیداست.... اوازفرزندان ابوسفیان است واردسرزمین قرار ومعین میشودوبربالای منبرآن قرار می گیرد.

صادق(ع):ماواولادابوسفیان دوخاندان هستیم که بخاطرخدابایکدیگردشمنی داریم... ماگفتیم خداوندراست گفت وآنهاگفتندخداونددروغ گفت... ابوسفیان به جنگ برخاست ومعاویه فرزند ابوسفیان به جنگ علی بن طالب رفت ویزیدپسرمعاویه به نبردباحسین بن علی پرداخت وسفیانی به مصاف حضرت قائم بر می خیزد.

علی(ع):... وج سفیانی بادرفش سرخ همراه است وفرمانده آن مردی ازقبیله بنی کلب است.

[عده ای ازکارشناسان مذهبی اعتقاددارندکه پادشاه اردن میتواندسفیانی باشدکه باعلامتهای گفته شده تطابق دارد. رنگ پرچم ش سرخ ,دارای مجهزترین منطقه , ازطرف مادرتمایل به یت دار ی نمایش مسلمان بودن میدهد... والله اعلم]

منابع جلدسیزده بحارالانوار _ عصرظهور کورانی _ نوایب الدهور فی علایم الظهور

نقشه وج وپایان کارسفیانی براساس روایات:


اللهم عجل لولیک الفرج
شجره طیبه؛میهمانی مردم دردنیا

درخواست حذف اطلاعات

(ص):ترسناک ترین چیزی که من ازآن برشما میترسم محصولات زمین و می وبهجت دنیاست که خداونددراختیارتان می گذارد.

(ص):وای وصدوای بر ی که نعمت پاینده رابه تکه نانی که ازبین میرودوبه کهنه پارچه ای که می پوسد , بفروشد.

(ص):مؤمن توشه فراهم می آوردوکافربه کامجویی می گذراند.

(ص):مردم دردنیامیهمان هستندوآنچه دراختیاردارند , عاریت است میهمان رفتنی است وعاریت پس دادنی.

(ص):برترین جهادآن است که انسان روز خودرا آغازکنددرحالی که در شه ستم به احدی نباشد.

صادق(ع):پیازخستگی رامیبرد پی رااستحکام می بخشدبرگامها می افزاید تب راازبین میبرد...

دوازده ربیع الاول ولادت باسعادت اکرم(ص) به روایت برادران اهل سنت وآغازهفته وحدت را تبریک عرض مینمایم.
شجره طیبه؛منتظرظهورهم درجه ان!

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):به یکی ازیاران فرمود:... آیاندانسته ای ی که منتظرامرماباشدوصبرکندبرآنچه که میبیندازاذیت وترس , اوفردادرزمره ی آل محمدخواهدبود؟ .... ودیدی که خانه ی خدامعطل ماندو ی به حج نرودومردم به نرفتن حج امرکرده شوند... ودیدی که مردروزرا شب میکنددرح مستی وشب راصبح میکنددرح مستی واهتمام نداردبه آنچه مردم درآن اندودیدی که چها ایان نکاح کرده شوندودیدی که بعضی ازحیوانات بعض دیگررا کنند... ودیدی که درمکه ومدینه عمل کنندبه چیزی که خدادوست نمی داردو ی نباشدکه آنهارامنع کندازکارزشتشان ... ودیدی که به مسکرات مداواشود وآن راازبرای مریض توصیف وتعریف کنندوبه آن استشفاکرده شود... ودیدی که بالای منبرهاامربه تقوا و پرهیزکاری کنندمردم راوخودگویندگان به گفته های خودعمل نکنند... ودیدی که برای شکمهای خودهمت گماشتندوبرای فرجهای خودوباکی ندارندازآنچه که می خورندوآنچه راکه نکاح میکنند....پس اگربرایشان عذ نازل شدوتودرمیان ایشان باشی , شتاب کرده ای به رحمت خدا , واگرباقی م , برای آن است که امتحان وآزموده شوی وبیرون رفته ای ازآنچه که ایشان درآن اند ازجهت جرأت برخدای تعالی. بدرستی که خداضایع نمیکنداجرو مزدنیکویی کنندگان را.

کاظم(ع):خوشابه حال شیعیان ما! آنهایی که چنگ می زنندبه ریسمان ولایت مادرزمان غیبت قائم ما. آن انی که ثابت انددردوستی ماوبیزاری ازدشمنان ما. این گروه ازماهستندوماهم ازایشانیم. خشنودشده اندبه این که ما های ایشان باشیم وماهم خشنودیم که آنهاشیعیان ماباشند. پس خوشا به حال ایشان ! بازخوشابه حال ایشان! به ذات خداقسم است که دردرجه های ماهستنددرروز قیامت.

اللهم عجل لولیک الفرج.
شجره طیبه؛ضمانت ششم برای عدم فقر

درخواست حذف اطلاعات

حضرت محمد(ص):ای ابوذر! اگرمیخواهی نیرومندترین مردم باشی پس برخداتوکل کن واگرمیخواهی عزیزترین مردم باشی پس ازخدابترس وا فرمانی اش بپرهیز واگرمیخواهی بی نیازترین مردم باشی پس به آنچه پیش خدای عزوجل است مطمئن تر باش نسبت به آنچه دردو دست خودت میباشد. ای ابوذر! وای بر ی که سخن دروغ گویدتامردم رابخنداند وای براوباد! وای براوباد! وای براوباد!

(ص):هر میانه روی کندخداوند بی نیازش سازدوهر ریخت وپاش نمایدخداوند ندارش کند. هر ی فروتنی پیشه کندخداوندبلندش نمایدوهر بزرگی کند خداوند دش نماید.

صادق(ع):من برای ی که میانه روی کندضمانت میکنم که فقیر نشود.

(ص):میان ریش خودراتمیزکنیدوناخنهایتان رابگیرید , زیرا میان گوشت وناخن , روان میشود.

(ص):ناخنهای خودرابچینیدوچیده های خودرابه خاک بسپارید , لای انگشتان خودراتمیز کنید , لثه های خودراازغذاپاک سازید , مسواک بزنیدوبادهان بد بو برمن واردنشوید.

(ص):گوشت وشیر , گوشت می رویاندواستخوانها را استحکام می بخشدوگوشت , شنوایی وبینایی راافزون میکند. طب الکبیر

97/8/22
شجره طیبه؛اخبارعسکریه پیرامون ظهور

درخواست حذف اطلاعات

عسکری(ع):قسم به پروردگارمن , این قدرغیبتش( زمان) طول میکشدکه بیشتراز انی که قائل به ت اوهستندبر می گردندازاعتقادبه ت آن حضرت. پس باقی نمی ماندبه این اعتقاد مگر ی که خدای عزوجل ازاوعه ایت ماراگرفته وایمان رادردل اوثابت داشته واورابه روحی ازجانب خودتأییدفرموده باشد.

عسکری(ع):به درستی که زمین خالی نمی ماندازحجت خدابرخلق اوتاقیامت و ی که بمیرد درح ی که نشناخته باشد زمان خودرا , مرده شودمانندمردن درزمان جاهلیت.

عسکری(ع):... شیعیان ماگروهی هستندکه ازاهل نجات اند وفرقه ای هستندپاک وپاکیزه که گردیده اوران وحفظ کنندگان مابرضرر ستمکاران , برماجمع شونده وکمک های ماهستند.زودباشد که شکافته شودبرایشان چشمه های زندگانی بعدازمشتعل شدن آتشهای جنگ جهانی که اشتعال آن وقتی است که تمام شودبه قدر عددالف لام را وطه وطاسین های قرآن ازسالها. [این جنگ تقریبا ی ال قبل ازظهور زمان است. بعضی ازاشارات عسکری بارمز میباشدو ی ازآن آگاه نیست.]

عسکری(ع):چون قائم قیام کند , فرمان می دهد به اب مناره هاوقصرهایی که در مسجدهاست. معنایش این است که اینهاازچیزهایی است که احداث کرده شده وبدعت است . بنانکرده است آن راپیغمبری ونه حجتی.

عسکری(ع):چون قیام کند , حکم میکنددرمیان مردم به علم خودمانندحکم داودوشاهد نمی خواهد.

شهادت حسن عسکری(ع) راخدمت عصر(عج) وهمه عزیزان تسلیت عرض مینمایم