رسانه
رسانه

صد حیف که آن رفت ،صد شکر که این امدصد حیف که آن رفت ،صد شکر که این امد

درخواست حذف اطلاعات
امروز به عشاق حسین، زهرا دهد مزد عزا

یک عده را درمان دهد، یک عده بخشش در جزا

یک عده را مشهد برد، یک عده را دیدار حج

باشد که مزد ما شود، تعجیل در امر فرج

حلول ماه ربیع الاول مبارک