رسانه
رسانه

نظرتان چیه؟نظرتان چیه؟

درخواست حذف اطلاعات


خوانی که چشمش دنبال مردمه احترام بزرگتر نمیدونه چیه

راحت دروغ میگه راحت به دختر نامحرم زنگ میزنه حلال و حرام نمیدونه

چیه فقط یک آدم آهنی است که خم و راست میشه و بلند میشه

و می نشینه و صدای ضبط شده پخش میکنهمنبع: http://aligoodsi. /