رسانه
رسانه

ایران از عربستان حال گیری کردایران از عربستان حال گیری کرد

درخواست حذف اطلاعات
در پی تحرکات تنش آفرین و تشنج زای اخیر برخی از ت ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به ویژه تحرکات ستیزه آمیز و تنش جویانه در قالب برنامه ادعایی موسوم به رزمایش ت سعودی، نیروی دریایی پاسداران انقلاب ی بیانیه مهمی صادر کرد. متن بیانیه نیروی دریایی پاسداران به شرح ذیل است: به کلیه شناورهایی که در رزمایش اعلامی عربستان سعودی حضور دارند، اعم از شناورهای نیروی دریایی سعودی و شناورهای غیر از آن اعلام می گردد؛ نیروی دریایی پاسداران انقلاب ی اعتقاد دارد اص اً این رزمایش مصداق مشخصی برای تشنج آفرینی و کم امنیت پایدار در خلیج فارس است. به همین لحاظ عبور هیچ یک از شناورهای نظامی شرکت کننده در رزمایش اعلامی از آب های سرزمینی ایران مجاز نمی باشد و به هیچ وجهی به آب های سرزمینی نزدیک نشوید و حتی از آب های بین المللی نزدیک آب های سرزمینی ایران عبور نکنید چرا که ما اعلام می داریم این عبور به هیچ وجه مصداق عبور بی ضرر نمی باشد. نیروی دریایی پاسداران اتقلاب ی و ایران، برای تامین امنیت پایدار خلیج فارس و تنگه هرمز در آمادگی کامل به سر می برند و با هرگونه حرکت، تلاش و اقدام برای برهم زدن آرامش و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان مقابله متناسب و فوری انجام خواهد داد.

منبع: http://aligoodsi. /