رسانه
رسانه

سایت شیب فایل,نقشه آبراهه ها,پاو وینت,مقالات درسی,نمونه سوالاتپرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ

درخواست حذف اطلاعات


پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ (1989) که شامل 20گویه و پنج مولفه وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ اﻫﺪاف ، وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﻧﻘﺶ ، رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﺎداش ، رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روی روﻳﻪﻫﺎ ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 81 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
 پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ گزارش تخلف برای پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ
پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ

فروشنده فایل

کد کاربری 2269 تمام فایل ها
کاربر

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا موافق ،0؛ موافق،1؛ بی نظر ،3؛مخالف ،4؛ کاملا مخالف ؛5) می­باشد.

نمره گذاری پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از 1 تا 5 نمره گذاری شده است.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

 1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال 7 پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال 7 عدد 1 ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول x و سوالات  آن 1 تا 7 است شما باید سوالات 1 تا 7 را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس ج زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه

حد پایین نمره

 حد متوسط نمرات

حد بالای نمرات

20

60

100

-         در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 20 تا 40 باشد،  میزان جو سازمانی  در این جامعه ضعیف می باشد.

-         در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 40 تا 60 باشد، میزان جو سازمانی  در سطح متوسطی می باشد.

-         در صورتی که نمرات بالای 60 باشد، میزان جو سازمانی  بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط ی ان تا چه اندازه نتایج ی انی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط درگاهی و همکاران(1391)   با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

 

نام متغیر

میزان آلفای کرونباخ

جو سازمانی 

0/90

منابع

درﮔﺎﻫﻲ، حسین، ﻣﻮﺳﻮی، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی، ﺷﻬﺎم، ﮔﻠﺴﺎ، ﻣﻮﻻﻳﻲ زاده، اﻛﺮم، (1391)، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ (15)؛ 50.

جو سازمانیوﺿﻮح و روﺷﻨﻲ اﻫﺪافوﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﻧﻘﺶرﺿﺎﻳﺖ از ﭘﺎداشرﺿﺎﻳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روی روﻳﻪﻫﺎاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎتنمونه سوالات ریاضی ششم ابت با پاسخنامه تشریحی

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوالات ریاضی ششم ابت با پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات ریاضی ششم ابت
دسته بندی نمونه سوالات علوم پایه
بازدید ها 0
فرمت فایل pdf
حجم فایل 28366 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 178
 نمونه سوالات ریاضی ششم ابت با پاسخنامه تشریحی گزارش تخلف برای نمونه سوالات ریاضی ششم ابت با پاسخنامه تشریحی
نمونه سوالات ریاضی ششم ابت با پاسخنامه تشریحی

فروشنده فایل

کد کاربری 2270 تمام فایل ها
کاربر

نمونه سوالات ریاضی ششم ابت با پاسخنامه تشریحی

 با فرمت : pdf

 مناسب برای معلمان و دانش آموزان پایه ششم

 نمونه سوالات فصل به فصل با پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات نوبت اول با پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات نوبت دوم با پاسخنامه تشریحی

 

150 سوال فصل به فصل با پاسخنامه تشریحی

فصل اول: عدد و الگوهای عددی: 2نمونه سوال - 27 سوال

فصل دوم:  ر: 2 نمونه سوال - 22 سوال

فصل سوم: اعداد اعشاری : 2 نمونه سوال - 24 سوال

فصل چهارم: تقارن و مختصات :2  نمونه سوال - 12 سوال

فصل پنجم: اندازه گیری :2  نمونه سوال - 21 سوال

فصل ششم: تناسب و درصد : 2  نمونه سوال - 24 سوال

فصل هفتم: تقریب : 2 نمونه سوال - 20 سوال

 

5  نمونه سوال نوبت اول با پاسخنامه تشریحی

8  نمونه سوال نوبت دوم پاسخنامه تشریحی

 

ع هایی از نمونه سوالات:

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات ریاضی ششم ابت نمونه سوال ریاضی ششم دبستانسوالات ریاضی پایه ششمسوالات ریاضی ششم ابت ریاضی ششمریاضی ششم دبستاننمونه سوالات جدید ریاضی ششمنمونه سوالات ریاضی ششم سال 97مبانی نظری و پیشینه تحقیق رتبه بندی روش های گازرسانی به مناطق صعب العبور با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری با معیارهای

درخواست حذف اطلاعات


مبانی نظری و پیشینه تحقیق رتبه بندی روش های گازرسانی به مناطق صعب العبور با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری با معیارهای چند گانه

این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیقی با موضوع روش های گازرسانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری با معیارهای چند گانه می باشد فایل قابل ویرایش و جابجایی می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 1226 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق رتبه بندی روش های گازرسانی به مناطق صعب العبور با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری با معیارهای چند گانه گزارش تخلف برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق رتبه بندی روش های گازرسانی به مناطق صعب العبور با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری با معیارهای چند گانه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رتبه بندی روش های گازرسانی به مناطق صعب العبور با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری با معیارهای چند گانه

فروشنده فایل

کد کاربری 2269 تمام فایل ها
کاربر

 این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیقی با موضوع روش های گازرسانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور  با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری با معیارهای چند گانه می باشد. فایل قابل ویرایش و جابجایی می باشد که در فصل دوم پایان نامه قابل استفاده می باشد.

روش های گازرسانی به مناطق صعب العبور شامل موارد زیر می باشد:

1- گازرسانی به روش خط لوله

2- گازرسانی به روش cng

3- گازرسانی به روش lng

گازرسانی به روش خط لولهگازرسانی به روش cngگازرسانی به روش lpgمناطق صعب العبورتصمیم گیری با معیارهای چند گانهاز ت عشق

درخواست حذف اطلاعات


از ت عشق

کتاب از ت عشق اثر کاترین پاندر و ترجمه گیتی خوشدل گوینده مونا جان نثاری
دسته بندی کتاب
بازدید ها 0
فرمت فایل zip
حجم فایل 39791 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
 از ت عشق گزارش تخلف برای از ت عشق
از ت عشق

فروشنده فایل

کد کاربری 2258 تمام فایل ها
کاربر

کتاب صوتی از ت عشق

اثر کاترین پاندر و ترجمه گیتی خوشدل

با صدای مونا جان نثاری

خانم کاترین پاندر کشیش یی کتاب از ت عشق را موفق ترین کتاب خود می داند.کت که هم برای نویسنده و نیز برای خوانندگانش معجزه های بیشماری آفریده است.بادا این کتاب برای شنوندگان نیز عشق و آرامش و برکت به ارمغان آورد.

کتاب پیش رو دارای 6 بخش است:

 • معجزه عشق
 • راه کامی خود را دوست بدارید
 • قدرت رستاخیز بخش عشق
 • شیوه ویژه عشق1
 • شیوه ویژه عشق2
 • از ت عشق

 

با توجه مدام به یک شیء زیبا ،تصویر ذهنی آن را می آفرینید و آن تصویر از طریق شما و دیگران،وارد کار و فعالیت می شود تا زیبایی بیشتری برایتان بیافریند.

 

مطلب مهم این است که دست به کاری بزنید که گام آغازین به سوی زیبایی محسوب می شود،حتی اگر گامی کوچک باشد.

 

با این کار،زیبایی ،برکت و فزونی می یابد.آنگاه شما قادر می شوید که زیبایی را برخیزانید و زنده کنید و زندگی و جهانتان را بستایید.

عشق در باطن شماست: شما می توانید از ت عشق بهره مند شوید زیرا همه محبت و عشقی را که برای شفا و سلامت و توانگری و ثروت و شادمانی و سعادت نیاز دارید در باطن خود شماست. عشق الهی یکی از قوای ذهنی و معنوی خودتان است.

 

از ت عشقکاترین پاندرخلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی ایران

درخواست حذف اطلاعات


خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی ایران

خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی ایران پیام نور
دسته بندی جزوات درسی
بازدید ها 0
فرمت فایل pdf
حجم فایل 24148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81
 خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی ایران گزارش تخلف برای خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی ایران
خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2270 تمام فایل ها
کاربر

خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی ایران + نمونه سوالات

با فرمت: pdf

تعداد صفحات: 81

 

خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی ایران – تالیف مهدی نظ ور 

نمونه سوالات پیام نور:

نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی ایران

کد درس: 1223174(رشته های علوم پایه)

تعداد 8 نمونه سوال تستی با پاسخنامه

نیمسال ها:

نیمسال دوم 97-96

نیمسال اول 97-96

نیمسال دوم 96-95

نیمسال اول 96-95

نیمسال اول 95-94

نیمسال دوم 94-93

نیمسال اول 94-93

نیمسال دوم 93-92

 

نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی ایران

کد درس: 1223175(رشته های علوم انسانی)

تعداد 10 نمونه سوال تستی با پاسخنامه

نیمسال ها:

نیمسال دوم 97-96

نیمسال اول 97-96

نیمسال دوم 96-95

نیمسال اول 96-95

نیمسال دوم 95-94

نیمسال اول 95-94

نیمسال دوم 94-93

نیمسال اول 94-93

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

آشنایی با قانون اساسیقانون اساسی ایرانقانون اساسی ایرانقانون اساسیآشنایی با قانون اساسی ایرانآشنایی با قانون اساسی ایرانخلاصه کتاب قانون اساسینمونه سوالات قانون اساسی پیام نورقانون اساسی پیام نورقانون اساسی ایران مهدی نظ ورپرورش بز شیری سانن و آلپاین

درخواست حذف اطلاعات


پرورش بز شیری سانن و آلپاین

آموزش کامل پرورش بز شیری سانن و آلپاین
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 0
فرمت فایل pdf
حجم فایل 17938 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 197
 پرورش بز شیری سانن و آلپاین گزارش تخلف برای پرورش بز شیری سانن و آلپاین
پرورش بز شیری سانن و آلپاین

فروشنده فایل

کد کاربری 2241 تمام فایل ها
کاربر

آموزش کامل پرورش بز شیری دو نژاد برتر سانن و آلپاین با ذکر تمام جزییات از تغذیه و خوراک تا بیماری ها و درآمد و سوددهی و...

پرورش بزپررش بز شیریساننآلپاینپاو وینت آموزش درس دوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت

درخواست حذف اطلاعات


پاو وینت آموزش درس دوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت

پاو وینت آموزش درس دوّم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت (احساسات ما) ، تشکیل شده از 29 اسلاید گوناگون، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم طراحی شده است
دسته بندی عمومی
بازدید ها 2
فرمت فایل pptx
حجم فایل 11108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
 پاو وینت آموزش درس دوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت گزارش تخلف برای پاو وینت آموزش درس دوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت
پاو وینت آموزش درس دوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت

فروشنده فایل

کد کاربری 2000 تمام فایل ها
کاربر

پاو وینت آموزش درس دوّم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت (احساسات ما) ، تشکیل شده از 29  اسلاید گوناگون، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم  طراحی شده است.

تهیه این فایل آموزشی برای مرور درس در منزل توسط دانش آموزان و همچنین ب آمادگی لازم قبل از تدریس برای همکاران محترم توصیه می گردد . 

 متن ها و آموزش های ارائه شده در این پاو وینت کاملاً با متن درس 2 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابت مطابقت دارد.

دانش آموزان عزیز با مشاهده این محتوای آموزشی با مفاهیمی مانند : احساسات خوشایند، احساسات ناخوشایند، شادی، غم و اندوه، ترس و را ارهای مقابله با ترس آشنا می شوند.

درس احساسات ماپاو وینت احساسات ما پاو وینت مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی پنجمدرس 2 اجتماعی پنجمترسغمشادیپاو وینت مصور ارزی تغذیه

درخواست حذف اطلاعات


پاو وینت مصور ارزی تغذیه

پاو ونت تحقیقی با موضوع ارزی تغذیه به همراه تصاویر
دسته بندی پزشکی
بازدید ها 4
فرمت فایل pptx
حجم فایل 7065 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
 پاو وینت مصور ارزی تغذیه گزارش تخلف برای پاو وینت مصور ارزی تغذیه
پاو وینت مصور ارزی تغذیه

فروشنده فایل

کد کاربری 134 تمام فایل ها
کاربر
پاو ونت تحقیقی با موضوع ارزی تغذیه با تصاویر اختصاصی


موضوعات:
حمایت تغذیه ای
متدهای انتروپومتریک در icu
اندازه گیری وزن
بررسی وضعیت سوئ تغذیه
weight
سوء تغذیه در بزرگسالان
عوامل تاثیر گذار بر وزن
سایر روش های اندازه گیری قد
روش دیگر اندازه گیری قد
ج محاسبه قد با استفاده از اندازه گیری ساق
روش demispan
estimating height using demispan
محاسبه قد
calculation of body m index
body m index
روش دیگر برای اندازه گیری توده بدنی
mid arm circumference
mid arm muscle circumference (mamc)
tsf
weight loss
ارزی بالینی
ظاهر عمومی
سر
پوست
چشم
دهان
گردن
شکم
wasting clavicle
the legs showing muscle wasting
quadriceps and knees
سئوالات
و...

پاو وینت تغذیهپاو وینت ارزی تغذیهپاو وینت رشته صنایع غذاییبررسی تغذیهحمایت تغذیه ایوضعیت سوء تغذیه در ایرانروش های محاسبه قدارزی بالینی تغذیهروش های اندازه گیری توده بدنیمتدهای انتروپومتریک در icuسوء تغذیه در بزرگسالانطرح توجیهی تولید مصالح ساختمانی و پرلیت منبسط

درخواست حذف اطلاعات


طرح توجیهی تولید مصالح ساختمانی و پرلیت منبسط

طرح توجیهی تولید مصالح ساختمانی و پرلیت منبسط
دسته بندی کارآفرینی
بازدید ها 0
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 176
 طرح توجیهی تولید مصالح ساختمانی و پرلیت منبسط گزارش تخلف برای طرح توجیهی تولید مصالح ساختمانی و پرلیت منبسط
طرح توجیهی تولید مصالح ساختمانی و پرلیت منبسط

فروشنده فایل

کد کاربری 260 تمام فایل ها
کاربر
طرح توجیهی تولید مصالح ساختمانی و پرلیت منبسط

شما از این طرح های کارآفرینی صنایع ساختمانی و مصالح ساختمانی می توانید جهت اخذ وام بانکی از موسسات و بانک ها و همچنین موسسات مالی اعتباری کمک بگیرید و یا در تهیه طرح ب و کار دانشجویی خود از این طرح ها استفاده نمائید.

همچنین از طرح های توجیهی فنی مالی اقتصادی صنایع ساختمانی و مصالح ساختمانی می توان جهت گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی بسته به ضوابط مرتبط با صندوق های قرض الحسنه ای همانند صندوق مهر رضا استفاده نمود.

طرح توجیهی تولید مصالح ساختمانی و پرلیت منبسططرح توجیهی تولید مصالح ساختمانی و پرلیت منبسط طرح کارافرینی تولید مصالح ساختمانی و پرلیت منبسطهوش

درخواست حذف اطلاعات


هوش

فهرست هوش چیست؟ مبانی هوش تاریخچه هوش
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 3
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2719 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 227
 هوش گزارش تخلف برای هوش
هوش

فروشنده فایل

کد کاربری 1401 تمام فایل ها
کاربر

تاریخچه هوش

 

q q1943، مک کولوچ و و ر پیتز: ارایه مدل نرون بیتی( دو ح ه) قابل یادگیری به منظور محاسبه هر تابع قابل محاسبه.

q1950، آلن تورینگ اولین بار دید کاملی از هوش را تحت عنوان “ محاسبات ماشینی و هوشمند” ارایه نمود.

q1951، هینسکی و ادموندز اولین کامپیوتر شبکه عصبی را طراحی د.

q1952، آرتور سامویل: برنامه ای ساخت که یاد میگرفت بهتر از نویسنده اش بازی کند؛ در نتیجه این تصور را که “کامپیوتر فقط کاری را انجام میدهد که به آن گفته شود” نقض کرد.

 q q1956،نشست کارگروهی دورتموند: انتخاب نام هوش

q1959، هربرت جلونتر: برنامه(gtp) را ساخت که قضایا را با اصل موضوعات مشخص ثابت می کرد.

q1958، جان مک کارتی: تعریف زبان لیسپ که بهترین زبان هوش شد.

q1958-1973، جیمز اسلاگل: برنامه حل مسایل انتگرالگیری فرم بسته

§تام ایوانز: برنامه حل مشابهت های هندسی

§دانیل بابروز: برنامه حل مسایل جبری

§دیوید هافمن: پروژه محدوده بینایی روبات در جهان بلوکها

§دیوید و ز: سیستم بینایی و انتشار محدود

§پاتریک ونیستون: نظریه یادگیری

تصویری از اسلاید هوش :
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی به صورت ارگانیک در سال 96

درخواست حذف اطلاعات


طرح توجیهی پرورش مرغ بومی به صورت ارگانیک در سال 96

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش مرغ بومی ارگانیک 1000 قطعه ای سال 96
دسته بندی طرح توجیهی دامی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
 طرح توجیهی پرورش مرغ بومی به صورت ارگانیک در سال 96 گزارش تخلف برای طرح توجیهی پرورش مرغ بومی به صورت ارگانیک در سال 96
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی به صورت ارگانیک در سال 96

فروشنده فایل

کد کاربری 134 تمام فایل ها
کاربر

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش مرغ بومی ارگانیک 1000 قطعه ای سال 96


توجیه اقتصادی طرح:

۱ – هدف گذاری و پیش بینی سرمایه مورد نیاز برای پرورش مرغ بومی
برای اینکه بتوانید با دید باز پرورش مرغ محلی را آغاز نمایید و بدون مشکل به ادامه فعالیت بپردازید و سود خوبی هم نصیب شما شود باید میزان سرمایه مورد نیاز را براورد کرده تا بدون مشکل به فعالیت ادامه بدهید. مقدار سرمایه موردنیاز بستگی به این دارد که شما با چه تعدادی شروع میکنید.
۲ – فراهم محل پرورش مرغ بومی
به چه میزان فضا برای پرورش مرغ بومی نیاز دارید؟ شما میتوانید با توجه به تعداد مرغی که میخواهید پرورش دهید فضای خود را تعیین کنید. مثلا حیاط خانه، یا در باغ های روستا و یا ساخت مرغداری مجهز برای 1000 قطعه مرغ
۳ – تهیه وسایل و تجهیزات مربوط به پرورش (یا ساخت آنها با وسایل ساده )
یکی از تجهیزات پرورش مرغ بومی که نیاز دارید ، لانه های تخمگذاری است که مرغها بتوانند داخل آن تخمگذاری کنند.
از ساده ترین وسایل می توانید برای لانه تخمگذاری استفاده نمایید....ادامه مطلب در فایل

شناسنامه طرح
تولیدات طرح: تخم مرغ ارگانیک و سالم
مساحت زمین مورد نیاز: 1,500 مترمربع
مساحت زیر بنا: 70 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز: 762,388 هزارریال
هزینه جاری طرح: 943,628 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز: 104,786 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح : 917,174 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید: 223,435 هزارریال
سرمایه گذاری بانک: 693,739 هزارریال
تسهیلات بلند مدت: 609,910 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت: 83,829 هزارریال


درآمد سالانه طرح: 1,250,649 هزارریال

تولید در نقطه سر به سر: 45.27 درصد
نرخ بازده طرح: 51.10 درصد
بازگشت سرمایه به سال: 3.63 سال

محل اجرای طرح: سراسر ایران فرمت طرح: فایل ورد word قابل ویرایش شاغلین طرح: 2 نفر تعداد صفحات: 22 
**برای استفاده کامل از طرح باید آن را یداری نمایید
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی گوشتی رایگان طرح توجیهی پرورش مرغ بومیطرح توجیهی پرورش مرغ خانگیطرح توجیهی مرغ تخم گذار ارگانیک رایگان طرح توجیهی مرغ تخمگذار بومیطرح توجیهی مرغ تخمگذار محلیطرح توجیهی مرغ بومی docجدید9796پاو وینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابت ( ان کاردان، ای آباد)

درخواست حذف اطلاعات


پاو وینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابت ( ان کاردان، ای آباد)

پاو وینت آموزش درس بیستم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت ( ان کاردان، ای آباد) ، تشکیل شده از 26 اسلاید گوناگون، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم طراحی شده است
دسته بندی عمومی
بازدید ها 1
فرمت فایل pptx
حجم فایل 9664 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
 پاو وینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابت ( ان کاردان، ای آباد) گزارش تخلف برای پاو وینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابت ( ان کاردان، ای آباد)
پاو وینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابت ( ان کاردان، ای آباد)

فروشنده فایل

کد کاربری 2000 تمام فایل ها
کاربر

پاو وینت آموزش درس بیستم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت ( ان کاردان، ای آباد) ، تشکیل شده از 26  اسلاید گوناگون، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم  طراحی شده است.

تهیه این فایل آموزشی برای مرور درس در منزل توسط دانش آموزان و همچنین ب آمادگی لازم قبل از تدریس برای همکاران محترم توصیه می گردد . 

 متن ها و آموزش های ارائه شده در این پاو وینت کاملاً با متن درس 20 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابت مطابقت دارد.

دانش آموزان عزیز با مشاهده این محتوای آموزشی با مفاهیمی مانند :ورود ترکان به ایران، غزنویان، قلمرو غزنویان، سلجوقیان، قلمرو سلجوقیان، خوارزمشاهیان، قلمرو خوارزمشاهیان، ان کاردان ایرانی، رونق دانش ، هنر و معماری در دوره ی حکومت های ترکان، ای آباد و آثار به جا مانده از حکومت ترکان در ایران  آشنا می شوند.

پاو وینت درس 20 مطالعات پنجمدرس بیست مطالعات پنجم ابت اسلاید درس 20 مطالعات پنجماسلاید مطالعات اجتماعی پنجمدرس ان کاردان ای آباداسلاید کلاس هوشمند پنجمتنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ

درخواست حذف اطلاعات


تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ

پروژه کارشناسی ارشد برق فایل محتوای اصل مقاله لاتین 2017 ieee متن ورد ترجمه شده بصورت تخصصی
دسته بندی برق
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 3629 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
 تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ گزارش تخلف برای تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ

فروشنده فایل

کد کاربری 10 تمام فایل ها
کاربر

تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ

چکیده: این مقاله در مورد روند تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت (pss) برای سیستم توربینی هسته ای کار کرده است. که با اندازه گیری ویژگی غیر فشرده فاز ی  بدون pss، و از طریق محاسبه و آزمون افزایش بحرانی، پارامتر pss تعیین می شود. از طریق جواب مرحله و آزمایش ضد تنظیم ، اثربخشی pss تایید شده است.

کلمات کلیدی : قدرت هسته ای، توربین ژنراتور، سیستم تحریک pss، اثر محرک؛ ضد تنظیم

1.مقدمه

در سال های اخیر، چین تلاش می کند تا گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و از انرژی های پاکیزه و تجدیدپذیر استفاده کند تا نیازهای خود را برای توسعه اقتصادی سریع فراهم کند  و انرژی هسته ای به عنوان یکی از انرژی های پاک، همچنان نقش مهمی ایفا خواهد کرد ، به خصوص در مناطق پرجمعیت و اقتصادی توسعه یافته ساحلی که انواع دیگر انرژی پاک هستند کم است. به عنوان هسته توربین ژنراتور هسته ای، سیستم تحریک بدون درز بدون شل معمولا استفاده می شود و تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک (avr) برای کنترل ژنراتور اتخاذ می شود. با توجه به ویژگی فاز و تاخیر فاز سیم پیچ ژنراتور، می تواند منجر به ایجاد گشتاور منفی شود که پایداری سیستم را ضعیف می کند. علاوه بر این، سیستم قدرت دارای نوسان پایین معمولا در محدوده  هرتز است. بنابراین پایدار کننده های سیستم قدرت (pss) به عنوان یک کنترل اضافی از تنظیم کننده تحریک اعمال می شود که پایداری سیستم قدرت را افزایش می دهد.  از آنجا، مدل pss به چندین مدل مختلف به منظور برآوردن سیستم های مختلف تحریک تبدیل شده است. برای اینکه pss به طور موثر نوسان را خنک کند پارامترهای آن باید به اندازه کافی انتخاب شوند؛ در غیر این صورت ممکن است ضد تنظیم رخ دهد. با توجه به این که پارامترهای بیش از حد زیادی باید تعیین شود، مقادیر پارامترهای معمول ممکن است ارزش مطلوب برای کاربرد عملی نباشد که همیشه روش تجربی استفاده می شود. در این مقاله، یک عمل ی برای تنظیم pss برای نیروگاه هسته ای dayawan توصیف شده است.

پروژه کارشناسی ارشد برق

فایل محتوای

اصل مقاله لاتین 2017 ieee

متن ورد ترجمه شده بصورت تخصصی

کلمات کلیدی قدرت هسته ایتوربین ژنراتورسیستم تحریک pssاثر محرک؛ ضد تنظیماثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر pss در سیستم قدرت

درخواست حذف اطلاعات


اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر pss در سیستم قدرت

پایدار کننده سیستم قدرت؛ مدل (1،1)؛ نوسانات محرک؛ پایداری
دسته بندی برق
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 1483 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
 اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر pss در سیستم قدرت گزارش تخلف برای اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر pss در سیستم قدرت
اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر pss در سیستم قدرت

فروشنده فایل

کد کاربری 10 تمام فایل ها
کاربر

اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر pss در سیستم قدرت

چکیده: این مقاله یک نمودار بلوکی خطی شده از یک سیستم قدرت smib با pss را ارائه می دهد که رفتارهای پویایی سیستم قدرت در یک مدل چهارم برای ژنراتور همزمان استفاده شده است. در نهایت، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیستم برای سه شرایط (بارگیری نرمال، سنگین، نور) عملکرد فوق العاده ای در مهار سریع نوسان های سیستم قدرت دارد.

کلید واژه ها : پایدار کننده سیستم قدرت؛ مدل (1،1)؛ نوسانات محرک؛ پایداری.

1. مقدمه

پایداری یک وضعیت تعادل بین نیروهای مخالف است. پایداری سیگنال کوچک و توانایی سیستم پس از یک اختلال کوچک، به یک ح عملکرد عادی بازگشته می شود. مسئله پایداری سیگنال کوچک سیستم های قدرت را می توان با تجزیه و تحلیل ویژه ای از یک سیستم قدرت سیستم خطی یا شبیه سازی دیجیتالی یک مدل سیستم های غیر خطی تحلیل کرد. دستگاه های pss و facts می توانند در سیستم قدرت برای افزایش نوسانات پایین سیستم استفاده شوند. به منظور خنک شدن نوسانات سیستم قدرت و افزایش پایداری سیگنال کوچک سیستم نصب و راه اندازی pss مقرون به صرفه و موثر می باشد. در مورد کاربرد و طراحی pss در سیستم قدرت کارهای زیادی انجام شده است. یک pss هوشمند مبتنی بر یک کنترل کننده سیستم محور در مرجع [13] پیشنهاد شده است که این روش از معماری ترکیبی با دو الگوریتم استفاده می کند: یک کنترل کننده مبتنی بر شبکه عصبی با شناسایی عصبی صریح و یک کنترل کننده سازگار که به عنوان یک کنترل کننده تطبیقی پیاده سازی شده است. کنترل کننده هایtcsc و pss همزمان برای افزایش پایداری و کاهش نوسانات سیستم قدرت دو ماشینه در مرجع [14] ارائه شده است که الگوریتم vurpso را برای پارامترها طراحی می کند. درمرجع [15] یک روش ترکیبی برای تنظیم و قرار دادن pss در سیستم های قدرت برای بهبود پایداری پویایی سیستم قدرت با طیف گسترده ای از تغییرات در پارامترهای سیستم و نقطه عمل سیستم ارائه شده است. یک روش به عنوان جستجوی برای پارامتر pss چند باند بهینه نشده با محدودیت غیر خطی بر اساس شاخص بهبود عملکرد مودال به عنوان اندازه گیری اثر پایداردهنده کنترل درمرجع [16] توضیح داده شده است. در این مقاله یک روش برای کنترل کننده محرک pss با استفاده از الگوریتم بلوک خطی بیان شده است.

پایدار کننده سیستم قدرت؛ مدل (11)؛ نوسانات محرک؛ پایداریتقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای svc و pss

درخواست حذف اطلاعات


تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای svc و pss

تثبیت کننده سیستم قدرت جبران متغیر استاتیک؛ سیستم قدرت چند ماشین
دسته بندی برق
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 1811 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
 تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای svc و pss گزارش تخلف برای تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای svc و pss
تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای svc و pss

فروشنده فایل

کد کاربری 10 تمام فایل ها
کاربر

تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای svc و pss

چکیده: دستگاه های تثبیت کننده سیستم قدرت (pss) و دستگاه های انتقال انعطاف پذیر ac (facts) برای افزایش ثبات سیستم استفاده می شوند. در این مقاله مسئله ثبات گذرا برای یک سیستم قدرت دو موتوره با svc و pss مورد توجه قرار گرفته است. تمرکز اصلی بر افزایش همزمان ثبات گذرا است. شبیه سازی دیجیتال توسط نرم افزار متلب انجام می شود. نتایج شبیه سازی برای سه مورد: تغییر مرجع، تغییر بار و خطا سه فاز انجام می شود.

کلید واژه ها - ثبات گذرا؛ تثبیت کننده سیستم قدرت جبران متغیر استاتیک؛ سیستم قدرت چند ماشین.

ثبات گذرا؛ تثبیت کننده سیستم قدرت جبران متغیر استاتیک؛ سیستم قدرت چند ماشینمبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه دارد
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 158 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی گزارش تخلف برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 1387 تمام فایل ها
کاربر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

خصوصیات محصول:

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 44

بخشی از متن :

سازگاری اجتماعی[1]

تعریف سازگاری

واژه «سازگاری» در لغت نامه دهخدا به معنای موافقت در کار، حسن سلوک، و... به کار رفته است. مفهوم سازگاری از واژه انطباق در زیست شناسی گرفته شده که یکی از پایه های نظریه تکامل داروین(1895)، است و به ساختارهای بیولوژیکی و فرایندهایی که زنده ماندن انواع را تسهیل می کند، اشاره دارد. در این مفهوم سازگاری به انسان محدود نمی شود و حیوانات و نباتات را نیز در بر می گیرد. روان شناسان مفهوم بیولوژیکی انطباق را از نظریه داروین اقتباس کرده و آن را به جهت تاکید بر تلاش های فرد برای پیش رفتن و زنده ماندن در محیط های اجتماعی و فیزیکی خود، به مفهوم سازگاری تغییر داده اند (لازاروس[2]، 1976 به نقل از قابل نژاد سردرودی، 1391).

سازگاری یک ساختار فیزیولوژیکی یا کالبد شناختی، یک فرایند زیست شناختی، یا یک الگوی رفتاری است که در طول تاریخ به بقا و تولید مثل کمک کرده است. سازگاری از راه انتخاب طبیعی به وجود می آید و باید قابل انتقال از راه توارث باشد (هرگنان و السون[3]، 1934).

سازگاری در قاموس روان شناسی عبارت است از رابطه ای که هرارگانیسم با توجه به محیطش، با محیط برقرار می کند. این اصطلاح معمولا به سازگاری روان شناختی یا اجتماعی اشاره دارد و با اشاره به معنای ضمنی مثبت آن، یعنی فرد خوب سازگاری یافته. این اصطلاح وقتی به کار گرفته می شود که فرد در یک فرایند مستمر و پر مایه برای ابراز استعدادهای خود و واکنش نسبت به محیط و در عین حال در جهت تغییر آن به گونه ای مؤثر و سالم، درگیر است. از طرفی این واژه به یک ح تعادل کامل بین ارگانیسم و محیط اشاره دارد؛ ح ی که در آن نیازها شده اند و عملکردهای ارگانیسمی به آسانی تحقق می یابند. از این واژه یک اشاره ضمنی ظریف و منفی نیز استنباط می شود، این معنی، هم پوشی معنایی را با تعبیر هم رنگ شدن، انعکاس می دهد ؛ به این معنی که فرد از خلاقیت و ابتکار عمل شخصی دست می کشد (هرگنان و السون، 1934).

پیاژه در رابطه با سازگاری موجود زنده با محیط این گونه آورده است: سازگاری کودک در دنیا فقط از ترکیب دو شیوه تعامل جاندار با محیط اطراف که همان جذب و انطباق است صورت می گیرد. هر دوی این اصطلاحات زیستی هستند که سازگاری را تعریف می کنند. جذب شامل دادن پاسخ از قبل فرا گرفته شده است و انطباق تغییر پاسخ است (مک اند[4]، 2001 به نقل از قابل نژاد سردرودی، 1391).

به نظر پر انسان سه مرحله ی اجتماعی، روانی، جسمانی دارد و در مرحله ی اجتماعی که چندی پس از تولد آغاز می شود به وسیله ی آگاهی و توجه به دیگران به خصوص والدین مشخص می شود و انسان باید این3 مرحله را پشت سر بگذارد و به بودن برسد. در این فرایند فرد درباره ی تفاوت ها، ارتباط ها، تماس ها و وجوه تمایزش چیزهایی فرا می گیرد، این فرایند تعامل و یادگیری، سازگاری نامیده می شود (شفیع آبادی و ناصری، 1377).

سازگاری عبارت است از پیشرفت در ادراک خودمان و دیگران، رفتارها، افکار و احساساتی که برای رشد مناسب لازم است و موجب می شود روش های سازگاری مورد نیاز برای تغییرات محیطی بروز کند (پمپ، 1990؛ شهسواری، 1382).

سازگاری و هماهنگ شدن با خود و با محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده یک ضرورت حیاتی است. تلاش روزمره همه آدمیان نیز عموماً بر محور همین سازگاری دور می‏زند. هر انسانی، هوشیارانه یا ناهشیارانه می‏کوشد نیازهای متنوع و متغیر و گاه متعارض خود را در محیطی که در آن زندگی می‏کند، برآورده سازد. این نیازهای فطری[5] و اکتس به مثابه نیرویی پر فشار آدمی را بر می‏انگیزانند و در جهت تأمین نیازها و بازی تعادل و آرامش بر هم خورده به حرکت در می‏آورند (والی پور، 1360).

انسان در بسیاری از شئون زندگی اجتماعی خود با سایر افراد جامعه در یک رابطه فعل و انفعال مداوم‏ قرار دارد. او باید برای ادامه حیات و تأمین نیازهای خود به زندگی گروهی تن در دهد و با دیگران برای رسیدن به هدف‏های مشترک تشریک مساعی کند. در چنین شرایط و در رابطه با سایر افراد جامعه است که هر ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت بخش دست یابد و به همین دلیل است که مشکلات و موانع سازگاری آدمی از حیات اجتماعی او مایه می‏گیرد. در این بازی سازگاری و رفع نیاز و تحقق خواست‏ها، انسان خود را در شرایطی می‏بیند که محشون از مقررات، محدودیت‏ها، امر و نهی‏ها، معیار و آداب و رسوم اجتماعی است و باید خود را با این شرایط تطبیق دهد (والی پور، 1360).


[1] .social adjustment

[2] lazarus

[3] hergnan . &elson

[4] doland.m

[5] .innate

 

منابع

الف) منابع فارسی

 1. ی نسب، علی. (1373). روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنیاد.
 2. اﺻﻼﻧﻲ، خ. (1383). ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان.
 3. اصلانی، خالد؛ صیادی، علی؛ امان اللهی، عباس (1390). رابطه بین سبک های دلبستگی با کارکرد خانواده و سلامت عمومی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال 2، شماره 2، صص 5-8 .
 4. افتخار، زهرا؛ احمدی، علی؛ زهره، افتخار (1389). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز. مجله یافته های نو در روانشناسی ، شماره 2 ، ص18.
 5. آقامحمدیان شعرباف؛ حمیدرضا (1373). ناسازگاری. مجله پیوند، شماره 17، بهار.
 6. امان الهی، عباس؛ رجبی، غلامرضا (1385). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار شهید چمران اهواز. سومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، سوم و چهارم دادماه، علم و صنعت، تهران. صص 10-15.
 7. امان الهی، عباس؛ عطاری، یوسف علی؛ خجسته مهر، رضا (1389). بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و جو روانی اجتماعی کلاس با ناسازگاری دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان شهراهواز. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، صص 61-82.
 8. امانی، رزیتا (1389). بررسی وضعیت سلامت روان و میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی سال 88-89 بوعلی سینا. گزارش نهایی طرح پژوهشی، صص 111-121.
 9. امانی، رزیتا؛ اعتمادی، عذری؛ فاتحی زاده، مریم؛ بهرامی، فاطمه (1390). رابطه میان سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی. روانشناسی بالینی و شخصیت، فصلنامه علمی- پژوهشی شاهد، سال 19، دوره جدید، شماره 6 ، صص 15-19.
 10. ایلالی، احترام السادات. (1376). روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنیاد.
 11. ﺑﺎﺭﮐﺮ، ﻓﻴﻠﻴﭗ (1375). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻣﺤﺴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﺯﻫﺮﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﺷﺪ.
 12. ﺑﺎﺭﻧﺲ، ﮔﻴﻞ ﮔﻮﺭﻳﻞ (۲۰۰۳). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺩﻟﻮﻳﯽ (۱۳۸۳)، ﻣﺸﻬﺪ: ﻧﺸﺮ ﺍﺭﺳﻄﻮ.
 13. بذل، معصومه (1383). بررسی ارتباط مهارت حل مسأله و میزان سازگاری در دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع دبیرستان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، ا هرا.
 14. برک، لورا (1386). روانشناسی رشد. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر ارس باران، صص 21-27.
 15. بشارت، محمدعلی (1379). ساخت و هنجاری مقیاس دلبستگی بزرگسالان. تهران، صص 93-102.
 16. بشارت، محمدعلی؛ گلی نژاد، محمد؛ احمدی، علی اصغر (1382). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی. مجله شه و رفتار، شماره 23، صص 74-81 .
 17. ﭘﺮوﭼﺎﺳﻜﺎ، ج؛ ﻧﻮرﻛﺮاس، ج (1385). ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی روان درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪی. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ، 1999.
 18. پور مقدس، علی. (1367). روان شناسی سازگاری. انتشارات: مشعل.
 19. ثنایی، باقر (1379). مقایسه های سنجش خانواده و ازدواج. مؤسسه انتشارات بعثت، تهران: صص 41-42.
 20. ثنایی، باقر؛ امینی، فریده (1379). مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد دوم، شماره 7 و 8.
 21. جهانگیر، پانته آ (1391). مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی شویی در ن متأهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان، ص 178 تا 192.
 22. ﺟﻮادی، ﺑﻬﻨﺎز؛ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن، ﺳﻴﻤﻴﻦ؛ ﺷﻔﻴﻊآﺑﺎدی، ﻋﺒﺪاﷲ (1388). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن. فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 20، زمستان، ص 503 تا 517.
 23. حسین آبادی، هادی. (1380). مقایسه پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی و افسردگی دانش آموزان مدارس شبانه روزی با دانش آموزان روزانه دوره دبیرستان اسفراین. پایان نامه کارشناسی ارشد، آزاد رودهن.
 24. حسینیان، سیمین؛ زهرایی، شقایق؛ خدابخشی کولائی، آناهیتا (1384). مقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد 4، شماره 16.
 25. داﻧﺶ، ع (1385). ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای در ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوج ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺮان (ص 169)، ﺗﻬﺮان: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ.
 26. دلاور، علی (1379). ساخت و هنجاری مقیاس سازگاری بل. علامه طباطبایی تهران، صص 12-32.
 27. دیلمی، عزیز. (1380). بررسی اثر بخشی مشاوره همسالان بر سازگاری اجتماعی و خودپنداره دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان دزفول. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، علامه طباطبایی.
 28. رحمت اللهی. فرحناز؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سیداحمد (1384). آسیب شناسی زندگی شویی. فصل نامه تازه های روان درمانی، سال یازدهم، شماره41 و 42.
 29. رستمی، الیاس. (1383). بررسی دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان در جامعه ایرانی و رابطه آن با مؤلفه‏های سازگاری اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران.
 30. رضایی، نسرین (1378). بررسی تاثیر کارآیی خانواده نسل اول بر کارآیی خانواده نسل دوم. پایان نامه کارشناسی ارشد آزاد ی واحد رودهن، تهران، صص 68-75.
 31. زارع مقدم، علی اکبر (1385). بررسی اثربخشی آموزش های شناختی- رفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد آزاد ی واحد تربت جام.
 32. شادمان، میترا. (1383). بررسی سازگاری اجتماعی دانشجویان آزاد ی، واحد رودهن. پایان نامه کارشناسی ارشد، آزاد رودهن.
 33. شاه آبادی، محمد. (1390). سنجش میزان سازگاری اجتماعی در نوآموزان. فصلنامه رشد آموزش پیش دبستانی، دورۀ دوم، شمارۀ 4، تابستان.
 34. شریفی، خلیل؛ عریضی، حمیدرضا؛ نامداری، کورش (1384). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی روان شناختی در دانش آموزان. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، شاهد، سال دوازدهم، شماره 10، اردیبهشت، ص 85 تا 94.
 35. شعاری نژد، علی اکبر (1377). روان شناسی رشد. تهران: چاپ پیام نور.
 36. شفیع آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا. (1377). نظریه‏های مشاوره روان درمانی. مرکز نشر ی.
 37. شهسواری، محمد هادی. (1382). بررسی رابطه تعامل های درونی خانواده با رشد قضاوت اخلاقی و سازگاری دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد، تربیت معلم.
 38. ﺻﺎدﻗﻲ، س (1386). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ در راﺑﻄﻪ وﻟﻲ- ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺎدران و دﺧﺘﺮان دارای رﻳﺴﻚ ﻓﺮار در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﺮج. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺗﻬﺮان.
 39. ﺻﻴﺎدی، ع (1381). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﻈﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان.
 40. ﻋﺰﻳﺰی، پ (1386). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای ﺑﺮن ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺗﻬﺮان.
 41. عطاری، یوسف علی؛ عباسی سرچشمه، ابوالفضل؛ مهر زاده هنرمند، مهناز (1385). روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوش بینی و سبک های دلبستگی با رضایت شویی در دانشجویان مرد متاهل شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شماره 13، صص 92-110.
 42. فرید، ابوالفضل. (1375). بررسی و مقایسه میزان سازگاری اجتماعی یک زبانه‏ها و دو زبانه‏ها در مدارس ابت شهرستان‏های تهران و تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، علامه طباطبایی.
 43. قابل نژاد سردرودی، حمیرا. (1391). مقایسه میزان خودپنداره و سازگاری دختران مجرد و ن مطلقه شهر بندر عباس. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی بالینی، آزاد ی، واحد علوم تحقیقات هرمزگان، زمستان.
 44. ﻛﺮاﻣﺘﻲ، ه؛ ﻣﺮادی، ع. ر؛ ﻛﺎوه، م (1384). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻴﻤﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ. ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، دوره 4، شماره 11، ص 56 تا 57.
 45. کرمی، جهانگیر؛ حسینی، حسین؛ زکیی، علی (1390). رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری دانشجویان. همایش ملی آسیب شناسی ملی نوجوانان، آزاد ی واحد فلاورجان، صص 3-4 .
 46. گلچین، مهری؛ نصیری، محمود؛ نجمی، بدرالدین؛ بشردوست، نصرا... (1380). ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی های روانی نوجوانان دختر و پسر. نشریه پژوهش در علوم پزشکی، سال ششم، شماره 4، ص 297 تا 299.
 47. ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ، اﻟﻒ، و ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ، ه (1385). ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ح. ر. ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﻲ و س. ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات روان. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ: 2000.
 48. ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﺍﻳﺮﻧﻪ؛ ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﻫﺮﺑﺮﺕ (1382). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﻭﺍﺗﯽ ﻭ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﻭﺍﻥ.
 49. مظاهری، مینا (1379). نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش وری ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان شناسی شهید چمران، سال چهارم، شماره سوم.
 50. مظاهری، مینا؛ آقایی، اصغر؛ گلپرور، محسن؛ شایگان نژاد، وحید. (1386). تأثیر آموزش شیوه های رفتاری گروهی بر سازگاری اجتماعی ک ن و نوجوانان مصروع. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی، آزاد ی واحد خوراسگان، شماره 33، پاییز.
 51. معانی، ایرج؛ شاپوریان، رضا؛ حجت، محمدرضا. (1379). روانشناسی بهزیستی.تهران: زرین.
 52. منصور، محمود؛ دادستان، پریرخ (1376). روان شناسی ژنتیک از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی. چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد.
 53. ﻣﻮﺳﻮﯼ ﭼﻠﮏ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ (۱۳۸۳). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻤﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۵ ﺗﺎ ۳۸۲ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ. ﭼﮑﻴﺪﻩ ﯼ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﯼ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.
 54. ، اشرف اسادات (1382). بررسی کیفی و کمی عملکرد خانواده ی معتادان جوان. مطالعات ن، سال اول، شماره 3، زمستان.
 55. ﻣﻮﺳﻮﯼ، ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ (۱۳۷۹). ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ/ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﯼ.
 56. ﻣﻮﺳﻮی، ر (1373). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ﺗﻬﺮان.
 57. مومن زاده، فرید، مظاهری، محمدعلی، و حیدری، محمود(1384)، ارتباط تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری شویی، فصل نامه خانواده پژوهی، شماره 4.
 58. ﻣﻴﺮﻋﻨﺎﻳﺖ، ا. (1378). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺄﻫﻞ و ﺗﺠﺮد ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻧﺎن 20 تا 35 ﺳﺎﻟﻪ. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ رودﻫﻦ، رودﻫﻦ.
 59. ﻣﻴﻨﻮﭼﻴﻦ، س (1373). ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ باقر ﺛﻨﺎﻳﻲ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ: 1974.
 60. ﻧﺠﺎرﻳﺎن، ف (1374). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده: ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی روان ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﺧﺎﻧﻮاده (fad-i). ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ رودﻫﻦ، رودﻫﻦ.
 61. نجاریان، فرزانه (1374). عوامل مؤثر بر کارایی خانواده: بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس fad-1. پایان نامه کارشناسی ارشد. آزاد ی واحد رودهن.
 62. نشریه الکترونیکی گلشن مهر (1389). نقش خانواده در سازگاری اجتماعی ک ن. شماره 6 ، صص 4.
 63. ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد، ش (1383). ﻣﺸﺎوره ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎء و ﻣﺮﺑﻴﺎن.
 64. هرگنان و السون. (1934). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ترجمه سیف، علی اکبر(1382).تهران ، نشر دوران.
 65. واحدی، شهرام؛ مرادی، سمانه (1388). رابطه ی سبک های دلبستگی پدر و مادر با سازگاری هیجانی، رفتاری و اجتماعی در دانشجویان غیر بومی سال اول، مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال11، شماره 3، صص 223-232 .
 66. والی پور، ایرج. (1360). روان شناسی سازگاری. چاپ و نشر وحید.

ب) منابع لاتین

 1. ainsworth (1978) . patterns of attachment: a psychological study of strange situations hillsdale,p44-49.
 2. allen jp, mcelhaney kb, kuperminc gp, jodl km (2004). stability and change in attachment security across adolescence. child dev; 75: 1792-805.
 3. allen, b. (1998). scripts- the role of permission. transactional analysis journal, 2,(2), 72-74.
 4. armsden gc, greenberg mt.(1987). the inventory of parent and peer attachment; individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. j youth adolesc; 16: 427-54.
 5. bartholomew, k., & horowitz, l. m. (1991). attachment styles among young adults: a test of a four-category model. journal of personality and social psychology, 61(2) 226-44.
 6. bello, r. s. , brandau-brown, f. e. & ragsdale, j. (2006). " attachment style, marital isfaction, commitment, and communal strength effects on relational repair message interpretation" paper presented at the annual meeting of the international communication ociation, dresden international congress centre, dresden, germany online. sam houston state university, 1-28.
 7. bowlby j. attachment and loves. 2nd ed. new york: basic books; 1969: 40-3.
 8. browndfield, d. &thompson, k. (2003).attachment to peers and delinquent behavior. early indicator of future delinquency, 3(3), 203-218.
 9. c idy ,j,shaver,p(2008). handbook of attachment: theory ,research and clinical applications . new yourk:guilford press.p12-21.
 10. c idy, j., & berlin, l.j. (1994). the insecure ambivalent pattern of attachment: theory and research. child development, 65, 971-991.
 11. chapman, a. (2007). eric berne’s transactional analysis parent adult child model theory and history article [on-line]. available: http: //www. businessballs. com/transact. html.
 12. crayton, w. l. (2010). attachment style in college students.family origins and mental health correlates annual review of undergraduate research, school of humanities and social sciences, school of languages, cultures, and world affairs, college of charleston.9, 204-26.
 13. cutler. l india, shen jeff, schneider steven, harris sandra (2009). “the study of adult attachment styles, communicationpatterns, and relationship isfactionin hetero ual individuals”, capella university,january.
 14. dakof, g. a.; tejeda, m.; liddle, h. a. (2001). "predictors of enga ent in adolescent drug abuse treatment". am acad child adolescent psychiatry. 40 (3):81- 274.
 15. depaul, n. (2006). healthy family functioning relationship advice & relationship tips. council for relationships, (215), 382-680.
 16. dickstein, s. (2007). family mealtime functioning, maternal depression, and earlychildhood outcomes. journal of family psychology, 12, 23-40.
 17. epstein, n. b., ryan,c.e. bishop, d. s., miller, i.w., & keitner, g.i.( 2003). the macmaster model: a view of healthy family functioning. in. f. walsh(ed). normal family processes (3rded., pp.581-607). new york: guilford press.
 18. feeney, j. a. (2000). implications of attachment style for patterns of health and illness. child: care, health and development, 26, 277–288.
 19. feeney, j. a., noller. p., & hanrahan, m. (1994). essing adult attachment.in m.b. sperlig and w.h. berman (eds). attachment in adults: clinical and developmental perspective. new york: guilford press.
 20. franklin, n. b & haferbray, b, (2000), reacting out in family the y. newyork: guilford press.
 21. goldberg, d. p. (1972).the detection of psychiatric illness by questionnaire. london: oxford university press.
 22. goldberg, d. p., & hillier, v. f. (1979). a scaled version of general health questionnaire. psychological medicine, 9, 131-145.
 23. goodwin, i. (2003) the relevanse of attachment theory to the philosophy, organization, & practice of adult mental health care. clinical psychology review. 23, 35-56.
 24. hazan, c., and shaver, p. r. (1987). "romantic love conceptualized as an attachment process." journal of personality and social psychology 52:511–524.
 25. heimberg, r. g., hart, t. a., & schneier, f. r. (2001). attachment in individuals with social anxiety disorder: the relationship among adult attachment styles, social anxiety, and depression. journal of emotion 1(4), 365-80.
 26. hinnen, c., sanderman, r., & sprangers, m. a. g. (2009).adult attachment as mediator between recollections of childhood and isfaction with life. clinical psychology and psyc he y 16, 10-21.
 27. kapanee, a. r. m. and rao, k. (2007).attachment style in relation to family functioning and distress in college students. journal of the indian academy of applied psychology, 33(1), 15-21.
 28. kobak, r. r., & sceery, a. (1988). attachment in late adolescence: working models, affect regulation, and representations ofselfand others.child development. 59, 135-146.
 29. g, s. s. (2005). a marital-relationship enhancement program for couples: randomized controlled trail. usa, department of nursing, soonchunhyanguniversity, chonan city, korea. gsun@sch. ac. kr. 35, 991-995.
 30. ledoux, s.; miller, p.; choquet, m.; plant, m. (2002). "family structure, parent-child relationships, and alcohol and other drug use among teenagers in france and united kingdom". alcohol. 37 (1): 52-60.
 31. lorenz, o. , conger, r. d. , melby, j. n. , & bryant, c. m. (2006). observer, self andpartner reports of hostile behaviors in romantic relationship. journal of marriage andfamily, 65, 1163-1165.
 32. main, m., kaplan, n., & c idy, j. (1985). security in infancy, childhood and adulthood; a move to the level of representation. monog hs of the society for research in child development.child development, 50, 66- 104.
 33. marsh, p. & et al. (2003). attachment, autonomy and multi finality adolescent: internalizing and risky behavioral symptoms. development and psychopathology, 15,451-467.
 34. moshazeinder and normans (1996).handbook ofcoping: theory, research, applications.veter, a; gale, a. (1987). ecological of family life. new york: john willy&sons.
 35. narayanan, g. & rao, k. (2004). predictors of psychological distress in college students: the role of attachment styles, parental bonding, personality and coping. indian journal of clinical psychology.
 36. nicholson, t. (2000).attachment style in young offender. ph. d dissertation: university of victoria. http//:www.libumi.com
 37. nicholson, t. (2000).attachment style in young offender. ph. d dissertation: university of victoria. http//:www.libumi.com
 38. nigel p. field, eva c. sundin(2001), attachment style in adjustment to conjugal bereavement, journal of social and personal relationships, vol. 18, no. 3, 347-361.
 39. noftle, e. e. & shaver p., r. (2006). attachment dimensions and the big five personality traits: ociations and comparative ability to predict elationship quality. journal of research in personality, 40, 179- 208.
 40. noom mj, dekovic m, meeus whj. autonomy, attachment and psychosocial adjustment during adolescence: a double-edged sword? j adolesc 1999; 22: 771-83.
 41. peterson, r. , & green, s. (1999). families first- keys to successful family functioning: communication [on-line]. available: http://www. ext. vt. edu/pubs/family/350-092/350-920.
 42. peterson, r. , & green, s. (1999). families first- keys to successful family functioning: problem solving [on-line]. available: http: //www. ext. vt. edu/pubs/ family/ 350-091/ 350-092.html.
 43. peterson, r. , & green, s. (1999). families first- keys to successful family functioning: family roles [on-line]. available: http: //www. ext. vt. edu/pubs/ family/ 350-093/350-093.htm1.
 44. pfaller, j., kiselica, m., & gerstein, l. (1998).attachment style and family dynamics in young adults.journal of counseling psychology, 45, 353-357.
 45. priel, b., & shamai, d. (1995). attachment style and perceived social support: effects on affect regulation. personal individual differences, 19, 235–241.
 46. rholes, w. s., & simpson, j. a. (2004). attachment theory: basic concepts and contemporary questions. adult attachment.ed. w. s rholes and j. a. simpson. new york: guilford press, 132.
 47. rice, k g. & mirzadeh, s. a. (2000).perfectionism, attachment, and adjustment.journal counseling psychology, 47(2), 238-250.
 48. ridley, c. a. , & sladeczek, i. e. (1992). premarital relationship enhancement: its effectson needs to relate to others. family relations, 41, 148-153.
 49. riggs, s. a., & han, g. (2009).predictors of anxiety and depression in emerging adulthood. journal of adult development, 16, 39-52.
 50. rosenstain, d. s. & horowitz, h. a. (1996).adolescent attachment and psychopathology. journal of consulting and clinical psychology,64, 244-253.
 51. runchkin, e. , & koposov, b. (2000). family functioning, parental rearing and behavioral problems in delinquents. clinical psychology and psyc he y, 7, 310-319.
 52. shaver, p., hazan, c., & bradshow, d. (1988). love as attachment: the integration of three behavioral systems. in rj strenberg and m.l. barnes (eds).the psychology of love, (p.p69- 99). new haven,ct: aale university press.
 53. simpson, j, a. (1990). influence of attachment style on romantic relationships. journal of personality and social psychology .59, 971.980.
 54. sinclair, s. l. , & mouk, g. (2004). moving beyond the blame game: toward discursiveapproach to negotiating conflict within couple relationship. journal of marital andthe family the y, 27, 335-342.
 55. slesnich, n; meyers, r. j; meada, m; segelten, d. h (2000). bleak and hoplessness more enga ent of relucatnt substance abusing runaway. journal of research on adolescents, 9, 53-66.
 56. sroufe, l. a., egeland, b., carlson, e., & collins, w. a. (2005).placing early attachment experiences in developmental context. in k. e. grossmann, k. grossmann, & e. waters (eds.), attachment from infancy to adulthood: the major longitudinal studies (pp. 48-70). new york:guilford publications.
 57. steinberg, s. (2000). parent-adolescent relation intro expect presidential address at the society for research on adolecent science. chicago, il.
 58. the international transactional analysis ociation (2008). the training & certification council of transactional analysis, inc. [on-line]. available: http: //www. itaa-net. org/index. html.
 59. whittaker, a. e. , & robitshek, s. (2001). multidimensional family functioning. journal of counseling psychology, 48(4), 420-427.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعیمبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعیمبانی نظری و پیشینه تحقیقسازگاری اجتماعیتعریف سازگاری اجتماعیمبانی نظری سازگاری اجتماعیپیشینه تحقیق سازگاری اجتماعیتاریخچه سازگاری اجتماعیمبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خ رآمدی تحصیلی

درخواست حذف اطلاعات


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خ رآمدی تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خ رآمدی تحصیلی منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خ رآمدی تحصیلی گزارش تخلف برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خ رآمدی تحصیلی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خ رآمدی تحصیلی

فروشنده فایل

کد کاربری 1387 تمام فایل ها
کاربر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خ رآمدی تحصیلی

خصوصیات محصول:

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت.
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 17

بخشی از متن :

خ رآمدی

خ رآمدی به درجه ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی هایی برای انجام فعالیت های خاص می باشد و به اعتماد و اطمینان فرد نسبت به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته شده از وی تأکید دارد( و رز[1]، 2004).

بندورا( 2006) خ رآمدی را چنین تعریف می کند باور فرد در مورد توانایی مقابله او در به موقعیت خاص است و الگوهای فکری، رفتاری و هیجانی را در سطوح مختلف تجربه انسانی تحت تاثیر قرار می دهد و تعیین کننده این است که آیا رفتاری شروع خواهد شد یا خیر و اگر شروع شد فرد چقدر تلاش برای انجام آن خواهد داشت و در رویارویی با مشکل استقامت از خود نشان خواهد دارد.

به علاوه خ رآمدی عبارت است از ارزشی هر فرد از توانایی ها و صلاحیت هایش برای رسیدن به اه و یا غلبه بر موانع، به عبارت دیگر انتظارات خ رآمدی به باورهای مربوط به توانایی های ما برای انجام موفقیت آمیز یک رفتار اطلاق می شود( بود[2] و همکارن، 2006).

بندورا بیان می کند که سطح انگیزش، وضعیت های احساسی و اقدامات افراد بیشتر بر آنچه اعتقاد دارند مبتنی است تا آنچه که واقعا درست است. افراد تمایل دارند وظایف و فعالیت هاییی را انتخاب کنند که احساس می کنند در انجام آن ها شایسته هستند و اعتماد به نفس دارند و از بقیه آن ها اجتناب می کنند. بنابراین، هر چه خ رآمدی بیشتر باشد، تلاش، پایداری و برگشت پذیری بیشتر خواهد بود( خجسته مهر و همکاران، 1391).

خ رآمدی مجموعه متفاوتی از باورهای مربوط به حیطه های مختلف عملکرد است که شامل خودنظم دهی فرایند شناختی، انگیزشی، ح های هیجانی و فیزیولوژیک است. خ رآمدی مربوط به دستی به هدف، بهتر از کارآمدی مربوط به یک عملکرد خاص، عملکرد را پیش بینی می کند. کارآمدی مربوط به خودنظم دهی نیز یک عامل مهم در باور خ رآمدی مربوط به دستی به هدف است. باور خ رآمدی مربوط به یک مهارت ممکن است بالا باشد، اما هنگام استفاده در موقعیت های تنیدگی زا ضعیف می شود.خ رآمدی هم چنین با هماهنگ ساختن مهارت های مختلف ارتباط دارد. از آنجا کل چیزی بیش از مجموع اجزای آن است، باورهای خ رآمدی به جای این که مجموعه ی بی ربطی از خوباورهای خاص بالا باشند، حاصل تجارب و افکار بارآور هستند( بندورا، 1997).

تاریخچه خ رآمدی

درباره تاریخچه خ رآمدی می توان گفت یکی از جنبه های نظریه شناخت اجتماعی آلفرد بندورا است، نظریه شناختی- اجتماعی از دیدگاه کارگزارانه سرچشمه گرفته است که در آن رفتار فرد به صورت هدفمند و پیش بینی پذیر تلقی می شود، و این دیگاه در ابتدا به نظریه یاگیری اجتماعی معرف بود و این نظریه بر خواستگاه اجتماعی رفتار و اهمیت فرایندهای شناختی در تمام ابعاد زندگی انسان، انگیزش، هیجان و عمل تاکید می کند و این نظریه از قویت فاصله گرفته بر اهمیت فرایندهای شناختی تاکید می کند، در این دیگاه افراد نه به وسیله نیروهای درونی برانگیخته می شوند نه به وسیله نیروهای بیرونی به طور خ ر کنترل می شوند و عملکرد انسان در چهارچوب یک مدل تقابلی سه جانبه تبیین می شود که در آن رفتار شخص و محیط یکی از این برای رسیدن به انواع عملکرد تعیین شده است( پروین و جان، 1386).

براساس این دیدگاه افراد دارای باورهای خ رآمدی هستند که به عنوان یک الگوی کاری[3] به وسیله آنها می توانند، روی احساس ها و اعمال خودمهارداشته باشند و چگونگی رفتار افراد به وسیله این باورها قابل پیش بینی است. باورهای خ رآمدی، بنیان کارگزاری آدمی را تشکیل می دهند و یک منبع کلیدی در تحول، سازش یافتگی و تغییر شخصی است؛ و منظور از آن داوری و قضاوت های فاعلی[4] شخص، درباره قابلیت ها[5] و توانایی هایش برای سازماندهی و اجرای دورهای عمل موردنیاز برای مدیریت موقعیت های پیشایندی موثر بر زندگی شان می باشد و بر این افراد چگونه فکر می کنند خودازنده سازی[6] یا خود تحقیر گری[7] در رویارویی با مشکلات چگونه برانگیخته شده، و پشتکار نشان می دهند( بندورا، 2006).

مفهوم خ رآمدی بندورا در زمینه های بسیاری از جمله در مسائل آموزشی و تحصیلی به کار گرفته شده و پژوهش های زیادی در مورد آن صورت گرفته است. باورهای خ رآمدی بر رفتار، افکار و انگیزه فراگیران در حین انجام تکالیف تاثیر دارد. دانش آموزانی که اطمینان ندارند که در کامل یک تکلیف شایستگی دارند و آنهایی که معتقدند تمرین و تلاش به موفقیت منتهی نمی شود اغلب مضطرب شده و احساس عدم شایستگی می کنند و بر ع دانش آموزانی که به شایستگی خود ایمان دارند می توانند بر روی راهبردهای حل مسئله تمرکز داشته باشند( اسلاوین[8]، 2003؛ ترجمه سید محمدی، 1389). مفهوم خ رآمدی بیان می کند که فرایندهای شناختی و تحلیلی متفاوت و مطالعات بین فرهنگی نشان داده اند که خ رآمدی بالا به صورت مثبتی مرتبط با عزت نفس بالاتر، اه بالاتر، افزایش انگیزه و بهبود عملکرد می شود. در حالی که خ رآمدی پایین با اضطراب، افسردگی و عملکرد پایین مرتبط است( شفیعی و معتمدی، 1390).

خ رآمدی تحصیلی

باورهای خ رآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی، در یک تراز مشخص، می باشد( بانگ[9]، 2004). در برخی از ابزارهای اندازه گیری این مفهوم، خ رآمدی تحصیلی را در یک درس خاص یا محتوای درسی ویژه را اندازه گیری می کنند.براین اساس، طبق دیدگاه برخی از محققان، خ رآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود را اندازه گیری می کنند( زیمرمن ، 2008) و مقیاس های خ رآمدی هندسه وجبر پیشرفته( لوپز، لنت، براون و گاری، 1997) جزو آن دسته از مقیاس هایی هستند که دانش وابسته به محتوای یک درس خاص را اندازه گیری می کند.

گروه دیگر مقیاس ها، براساس رابطه با یک درس با قلمرو محتوایی خاص تعریف می شوند. در پاسخ به این مقیاس ها از مشارکت کنندگان تقاضا می شود که اطمینان به توانایی خود را در دستی به یک نمره ی خاص در یک کلاس درسی، مشخص کنند. برای مثال مان، بیکر و جفریس(1995) و لنت، براون و لارکین(1987)، به منظور مطالعه ی نقش باورهای خ رآمدی در قلمروهای موضوعی علوم و ی، دو مقیاس خ رآمدی تحصیلی متفاوت را گسترش دادند. در این رابطه، لنت و همکاران(1987) با استفاده از یک مقیاس خ رآمدی مطالبات تحصیلی، اطمینان یادگیرندگان به توانایی خود را در انجام موفقیت آمیز مطالبات تحصیلی و وطایف شغلی بررسی د.

در سطح دیگری از تخصیص، محققان به منظور مطالعه باورهای خ رآمدی تحصیلی، ابزارهایی را گسترش دادند که باورهای خ رآمدی تحصیلی یادگیرندگان را بر اساس رفتارهای تحصیلی عمومی تر اندازه گیری می کنند. برای مثال، پنتریچ و دی کرات(1990) در گسترش پرسشنامه ی یادگیری و راهبردهای انگیزشی، بخشی را به باورهای خ رآمدی تحصیلی اختصاص دادند.در این مقیاس یادگیرندگان به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف درسی و دستی به نمرات بالا، اندازه گیری می شوند(زینلی پور، زارعی و زندی نیا، 1388).

ابعاد خ رآمدی

باورهای خ رآمدی از لحاظ سطح، عمومیت داشتن و شدت با هم تفاوت دارند.

 

سطح؛ باورهای خ رآمدی از لحاظ سطح متفاوت هستند که می تواند به دشواری تکلیف خاص اشاره داشته باشد. در ماهیت چالش هایی که در برابر کارآمدی شخصی قرار دارد بر اساس سطح هوش، کوشش، دقت، احساس تهدید و خودنظم دهی ب شده متفاوت قضاوت می شود. افراد در مواجه شدن با فعالیت ها و تکالیف خیلی ساده، احساس خ رآمدی کاذب می کنند و در مواجه با تکالیف خیلی دشوار احساس عدم کارایی خواهد کرد براساس خودنظم دهی، مسئله این نیست که آیا می تواند خود را م م کند که آن ها را در مواجه با شرایط دلسرد کننده متفاوت، به صورت منظم دائم انجام دهد.

عمومیت یا تعمیم پذیری؛ اشاره به قابلیت انتقال احساس کارآمدی از فعالیت و تکلیفی به فعالیت دیگر دارد. براساس درجه شباهت فعالیت ها، شرایط رفتاری، شناختی و عاطفی که در آن ها توانایی ها بروز می کند و خصوصیات کیفی موقعیت ها یعنی بروز خ رآمدی آن هایی اساسی تر از همه هستند که افراد بر مبنای آن ها زندگی خود را شکل می دهند.

شدت و قدرت؛ یکی دیگر از ابعاد خ رآمدی بعد قدرت و شدت است، اشاره دارد به قضاوت خ رآمدی به اطمینان از توانایی انجام تکلیفی خاص، باورهای خ رآمدی شدت وضعف دارد. افرادی که اعتقاد بالای به خ رآمدی خود دارند در برابر مشکلات و موانع کارآمدی خودشان را حفظ می کنند در نتیجه باورهای قوی تر باعث احساس قوی تر خ رآمدی شخص، پشتکار بیشتر و بالا رفتن احتمال انجام موفقیت آمیز فعالیت انتخاب شده می شود( بندورا، 2006).

مراحل خ رآمدی در گستره زندگی

دوره های متفاوت زندگی اقتضائات گوناگونی را برای کارکرد موفق و شایستگی ایجاب می نماید. تغییرات هنجاری متناسب با رشد، شایستگی های متفاوتی را می طلبد. در هر دوره ای از زندگی، افراد اساسا از نطر چگونگی کارآمدی در ادامه زندگی متفاوت هستند.

کودکی :

احساس کارایی به تدریج رشد می کند ک ن زمانی که یاد می گیرند اع ان اثراتی بر محیط اجتماعی و فیزیکی خود دارند، احساس خ رآمدی را آغاز می کنند، و آن ها از پیامد توانایی های خود؛ مهارت اجتماعی و شایستگی کلامی آگاه می شوند و از این توانایی ها برای تاثیر گذاشتن بر محیط، عمدتا از طریق تاثیراتشان بر والدین، عمل می کنند. والدین به صورت ایده ال، به فعالیت ها و تلاش های فرزندان در حال رشد برای ارتباط برقرار پاسخ می دهند و محیط فیزیکی غنی را فراهم می آورد که اجازه رشد و اکتشاف را به کودک می دهند. رفتارهای والدین باعث احساس کارایی زیاد در ک ن می شود که در مورد پسرها و دخترها متفاوت می باشد( شولتز[10]، 1390).

 


[1] valtarz

[2] boud

[3] gcntic perspective

[4]subjective judgments

[5] capabilitics

[6] self- enhancing

[7] self- deabilitating

[8] slavin

[9] yang

[10] schultz

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خ رآمدی تحصیلیمبانی نظری و پیشینه تحقیق خ رآمدی تحصیلیمبانی نظری و پیشینه تحقیقخ رآمدی تحصیلیتعریف خ رآمدی تحصیلیمبانی خ رآمدی تحصیلیپیشینه خ رآمدی تحصیلیتاریخچه خ رآمدی تحصیلی302 فعل ضروری در انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات


302 فعل ضروری در انگلیسی

302 فعل ضروری در مکالمات روزمره همراه با تصاویر جذاب و مرتبط با استفاده از جملات کاربردی و فایل صوتی
دسته بندی زبان خارجه
بازدید ها 0
فرمت فایل pdf
حجم فایل 35537 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47
 302 فعل ضروری در انگلیسی گزارش تخلف برای 302 فعل ضروری در انگلیسی
302 فعل ضروری در انگلیسی

فروشنده فایل

کد کاربری 2065 تمام فایل ها
کاربر

در این کتاب 302 فعل پرکاربرد انگلیسی همراه با تصاویر جذاب و مرتبط که در یادگیری زبان آموز بسیار موثر است و همچنین جملات کاربردی که جایگاه درست فعل را نشان میدهد ، همراه با فایل صوتی ، این کتاب در سه بخش و پانزده درس تنظیم شده است و تمام افعال در هر بخش به ترتیب حروف الفبا در انگلیسی میباشد و برای سطح مبتدی و متوسط طراحی شده است که با بیش از 1200 لغت در قالب 302 جمله در ارتقاء دانش شما نقش موثری خواهد داشت.

افعال ضروریافعال پرکاربردافعال انگلیسیفعل های پرکاربردپاو وینت آموزش درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابت ( کشورگشایان بی رحم)

درخواست حذف اطلاعات


پاو وینت آموزش درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابت ( کشورگشایان بی رحم)

پاو وینت آموزش درس بیست و یکم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت (کشورگشایان بی رحم ) ، تشکیل شده از 18 اسلاید گوناگون، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم طراحی شده است
دسته بندی عمومی
بازدید ها 0
فرمت فایل pptx
حجم فایل 8813 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
 پاو وینت آموزش درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابت ( کشورگشایان بی رحم) گزارش تخلف برای پاو وینت آموزش درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابت ( کشورگشایان بی رحم)
پاو وینت آموزش درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابت ( کشورگشایان بی رحم)

فروشنده فایل

کد کاربری 2000 تمام فایل ها
کاربر

پاو وینت آموزش درس بیست و یکم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت (کشورگشایان بی رحم ) ، تشکیل شده از 18  اسلاید گوناگون، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم  طراحی شده است.

تهیه این فایل آموزشی برای مرور درس در منزل توسط دانش آموزان و همچنین ب آمادگی لازم قبل از تدریس برای همکاران محترم توصیه می گردد . 

 متن ها و آموزش های ارائه شده در این پاو وینت کاملاً با متن درس 21 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابت مطابقت دارد.

دانش آموزان عزیز با مشاهده این محتوای آموزشی با مفاهیمی مانند :مغول ها، چنگیزخان مغول، سلطان محمّد خوارزمشاه، حمله ی مغول ها به ایران، دفاع مردم ایران در مقابل مغول ها،حمله ی هلاکو به ایران، ایلخانان، حمله ی تیمور به ایران، آشنا می شوند.

درس کشورگشایان بی رحمپاو وینت درس 21 اجتماعی پنجمپاو وینت مطالعات اجتماعیمطالعات پنجم ابت اسلاید درس بیست و یک مطالعاتچنگیز خانهلاکوسلطان محمد خوارزمشاهتیمورپاو وینت آموزش درس سیزده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابت ( زیستگاه )

درخواست حذف اطلاعات


پاو وینت آموزش درس سیزده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابت ( زیستگاه )

پاو وینت آموزش درس سیزدهم ، کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابت (زیستگاه) ، تشکیل شده از 40 اسلاید گوناگون، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس چهارم طراحی شده است
دسته بندی عمومی
بازدید ها 0
فرمت فایل pptx
حجم فایل 14178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
 پاو وینت آموزش درس سیزده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابت ( زیستگاه ) گزارش تخلف برای پاو وینت آموزش درس سیزده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابت ( زیستگاه )
پاو وینت آموزش درس سیزده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابت ( زیستگاه )

فروشنده فایل

کد کاربری 2000 تمام فایل ها
کاربر

پاو وینت آموزش درس سیزدهم ، کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابت (زیستگاه) ، تشکیل شده از 40  اسلاید گوناگون، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس چهارم  طراحی شده است.

تهیه این فایل آموزشی برای مرور درس در منزل توسط دانش آموزان و همچنین ب آمادگی لازم قبل از تدریس برای همکاران محترم توصیه می گردد . 

 متن ها و آموزش های ارائه شده در این پاو وینت کاملاً با متن درس 13 کتاب علوم تجربی کلاس چهارم ابت مطابقت دارد.

دانش آموزان عزیز با مشاهده ی فعّالیت ها و قسمت هایی مانند: فعّالیت ، فکر کنید، جمع آوری اطّلاعات و گفت و گو در این محتوای آموزشی با مفاهیمی مانند: ویژگی های موجودات زنده، جانوران گیاه خوار، جانوران گوشت خوار، زنجیره غذایی، شبکه غذای، زیستگاه، گوناگونی زیستگاه ها، نقش انسان در ت یب محیط زیست و سهم ما در حفاظت از زیستگاه آشنا می شوند.

درس زیستگاهاسلاید درس 13 علو چهارمپاو وینت علوم چهارم ابت جواب فعالیت های علوم چهارمجواب فکر کنید علوم چهارمگفت و گو درس 13 علو چهارمجمع آوری اطلاعات درس 13 علومدرس سیزده علوم تجربی چهارمزنجیره غذایی