رسانه
رسانه

دعوت به یک چالش!دعوت به یک چالش!

درخواست حذف اطلاعات

۲۵ نوامبر روز منع خشونت علیه ن است.طبق آمارها از هر سه زن یکی از آنها مورد خشونت قرار می گیرد.

می خواهم به یکی چالش دعوتتان کنم:می آیید در روز چهار آذر هرکدام از ما یک پست درباره ی این موضوع بنویسیم؟

به نظر می رسد آنچه سبب می شود میزان خشونت ها انقدر زیاد باشد سکوت ن دربرابر آنهاست.

شما چه چیزی را مصداق خشونت می دانید؟

فکر می کنید چه مواردی جزو خشونت است اما زن ها به آن عادت کرده اند و گمان می کنند امری عادی است؟

به نظر شما سکوت ن در برابر خشونت مصداقی از ن علیه ن است یا خیر؟منبع: http://almatavakollll. /