رسانه
رسانه

حسین جان دعوت مون کنحسین جان دعوت مون کن

درخواست حذف اطلاعات

من امسال هم از کاروان کربلا جاماندم،

انگار قرار است هر سال جا بمانم،

آقاجان وقتی کربلا را از شیشه ی تلویزیون میبینم

اشک حسرت صورتم را خیس میکند،هرسال

کاروان کربلا را با بغض سنگین از تلویزیون تماشا میکنم،

تا کی از دور ببینم و آه حسرت بکشم؟

آقاجان این همه زاءر دارن میان فقط جا برای من کم بود؟؟

هرسال را به امید سال دیگر میگذرانم اما نکند سال بعد

هم ناامید شوم؟!آقاجان یه زیارت دونفره هم نصیب من کن،

آقاجان برای من و اون هم دعوت نامه بفرست،

آقاجان من و او هم از بچگی عاشقت بودیم،هردویمان

حسینی هستیم و کربلا میخواهیم.

"به امید روزی که اربابم حسین یه زیارت دونفره نصیب مون کنه"

"""""آمین"""""منبع: http://aloneangel20. /