رسانه
رسانه

گفتند شناور ها را تکه تکه کنید و به خزر ببریدگفتند شناور ها را تکه تکه کنید و به خزر ببرید

درخواست حذف اطلاعات
افشین رضایی حداد

دریادار افشین رضایی حداد فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی از تاکید و توجه ویژه انقلاب نسبت به خزر خبرداد و اینکه چگونه حتی حاضر بودند با تکه تکه شناورها در جنوب و حمل آنها به شمال در آنجا هم ناو داشته باشیم.منبع: http://amiri13558. /