رسانه
رسانه

متن ، زیرمتن و فرامتن چیست؟متن ، زیرمتن و فرامتن چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه ای
پیام همبرگری
هر پیام از 3 لایه  بنام متن ، زیرمتن و فرامتن تشکیل شده است که در زیر این 3 لایه را توضیح می دهیم.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]