رسانه
رسانه

آرمان عدبرخی تد ر در جهت توزیع عادلانه درآمد(3)

درخواست حذف اطلاعات
 پ- تحریم رباربا در در ردیف پیکار با خدا و رسول او است.(بقره:۲۷۹-۲۷۸) و صاحبان پول اجازه دارند با انعقاد قراردادهای مشارکت،مضاربه و…با کارفرما شریک شوند و در خطر سرمایه گذاری سهیم شوند، به طوری که باید سود و زیان احتمالی بین دو عامل اصلی تولید یعنی  کار وسرمایه عادلانه تقسیم شود. شاید مهمترین اثر تحریم ربا در اقتصاد، لغو بازار وام باشد، به این صورت که بازاری بوجود نخواهد آمد که عده ای بتوانند ربا بدهند و عده دیگر ربا بگیرند(صدر،1374: 294)  و این به نوبه خود سبب افزایش تقاضای سرمایه گذاری خواهد شد(صدر،1374: 304)  .ت- توجه به محرومان وآسیب پذیرانگروهی در جامعه به دلیل عدم توانایی در فعالیت اقتصادی، و یا عدم زمینه مناسب جهت فعالیت، قادر به تامین نیازهای خود نیستند، دو راه مشخص جهت کمک به آنها مطرح کرده است.ت- الف- مسوولیت ملتمردم وظیفه دارند در سوانح طبیعی مثل ز له ،سیل و…به یکدیگر یاری رسانند، و خداوند کوتاهی کنندگان در راه انجام این وظیفه را تهدید به نابودی و جانشینی گروه دیگری بجای آنها کرده است(محمد:۳۸).  (ص) می فرماید:«ما آمن بی من بات شبعان وجاره جائع؛(کلینی ،۲:۱۴۰۵/ ۶۶۸) آنکه شب سیر بخوابد درحالی که همسایه اش گرسنه است،به من ایمان نیاورده است.» حتی (ص)  اهل آبادی را که شب گرسنه ای درآن بخوابد از جمله انی شمرده است که خدا در قیامت به آنان نظر نمی کند(حر عاملی،۱۴۱۲: ۱۲/ ۱۳۰) ت- ب- وظیفه حکومت(ادامه دارد)برخی تد ر در جهت توزیع عادلانه درآمد(1)

درخواست حذف اطلاعات

هر چند رعایت توازن و برابری(معیار جمع گرایی اخلاقی) اهمیت فراوان دارد، و در حقوق اولیه، ثروت های عمومی و فرصت ها پسندیده است، اما بنا به عقل و نقل (نحل:71) باید استحقاق ها رعایت شود، طبیعی بودن اختلاف افراد در ثروت و مالکیت را می پذیرد، اما نه اختلاف شدیدی را که منجر به فقر طبقه دیگر شود، زیرا اختلاف فاحش طبقاتی جز با ظلم و استثمار ممکن نیست. اما مانند جامعه سوسیالیستی تفاوت طبقات را به کلی محکوم نمی کند(مطهری،1363: 229).

قوانین توزیعی در راستای اصلاح، تعدیل، و تقویت سه بازار سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی است. در جهت تقویت بازار سرمایه انسانی، بر گسترش روابط حقوقی کار و دستمزد عادلانه تاکید دارد. در راستای تعدیل بازار سرمایه نقدی(مالی)، با تحریم  ربا  وارد عرصه شده است. علاوه بر سه اقدام فوق در مرحله چهارم، با وضع احکامی به نفع فقرا  ومحرومان دست ت را در دخ در اقتصاد و کمک به اقشار آسیب پذیر از طریق گرفتن مالیات های مختلف از ثروتمندان و پرداخت به محرومان بازگذاشته است، به طوری که در این مرحله ، رقابت افراد وگروه هایی را که در بازارهای سرمایه ای فوق عمل می کنند تبدیل به رقابت عادلانه در ب درآمد می کند.
برخی تد ر در جهت توزیع عادلانه درآمد(2)

درخواست حذف اطلاعات

در جهت تقویت بازار سرمایه انسانی، بر گسترش روابط حقوقی کار و دستمزد عادلانه تاکید دارد:

 الف- گسترش روابط حقوقی کار 

کارفرما و کارگران در اقتصاد ی می توانند نه بر اساس عرضه و تقاضای بازار کار، بلکه بر اساس تقسیم در آمد و سود واقعی فعالیت های اقتصادی در قراردادهایی مثل مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات عمل کنند، و یا بر اساس عقد اجاره در مقابل دستمزد ثابت کار کنند، یا ترکیبی از آن دو را انتخاب نمایند و خطر و ریسک کارهای خود را کاهش دهند. به عبارت دیگر این روابط و قراردادها قدرت چانه زنی سرمایه انسانی را افزایش می دهد( ان،۵۲:۱۳۸۰) مثلا در شرایط اطمینان، نیروی کار می تواند در سود حاصل از مشارکت کار و سرمایه شرکت جوید، و در اوضاعی که با ریسک زیادی همراه است می تواند به شرط گرفتن دستمزد به کار مشغول شود، در حالی که سرمایه دار به علت تحریم ربا چنین انعطافی در سرمایه گذاری ندارد(صدر،1374: 268). 

ب- تاکید بر دستمزد عادلانه

در غصب یا کم دادن دستمزد کارگران در کنار گناهانی مثل اختراع دین و انسان فروشی گذاشته  شده است. اکرم (ص) می فرمایند: « ان الله غافر کل ذنب، الا من احدث دینا او اغتصب اجیرا اجره او باع حرا؛(حکیمی،۴:۱۳۷۸/۴۵۶) خداوند هر گناهی را می بخشد مگر اینکه ی دینی بسازد؛ یا مزد کارگری را غصب نماید یا را به بردگی بفروشد.»

به طور کلی در بازار سرمایه انسانی، به دنبال تقویت این بازار است، و به نیروی انسانی اهمیت می دهد. در یادداشت های بعدی نگرش به دو بازار سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی بررسی خواهد شد.
برخی تد ر در جهت توزیع عادلانه درآمد(1)

درخواست حذف اطلاعات

هر چند رعایت توازن و برابری(معیار جمع گرایی اخلاقی) اهمیت فراوان دارد، و در حقوق اولیه، ثروت های عمومی و فرصت ها پسندیده است، اما بنا به عقل و نقل (نحل:71) باید استحقاق ها رعایت شود، طبیعی بودن اختلاف افراد در ثروت و مالکیت را می پذیرد، اما نه اختلاف شدیدی را که منجر به فقر طبقه دیگر شود، زیرا اختلاف فاحش طبقاتی جز با ظلم و استثمار ممکن نیست. اما مانند جامعه سوسیالیستی تفاوت طبقات را به کلی محکوم نمی کند(مطهری،1363: 229).

قوانین توزیعی در راستای اصلاح، تعدیل، و تقویت سه بازار سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی است. در جهت تقویت بازار سرمایه انسانی بر گسترش روابط حقوقی کار و دستمزد عادلانه تاکید دارد. در راستای تعدیل بازار سرمایه نقدی(مالی)، با تحریم  ربا  وارد عرصه شده است. علاوه بر سه اقدام فوق در مرحله چهارم، با وضع احکامی به نفع فقرا  ومحرومان دست ت را در دخ در اقتصاد و کمک به اقشار آسیب پذیر از طریق گرفتن مالیات های مختلف از ثروتمندان و پرداخت به محرومان بازگذاشته است، به طوری که در این مرحله ، رقابت افراد وگروه هایی را که در بازارهای سرمایه ای فوق عمل می کنند تبدیل به رقابت عادلانه در ب درآمد می کند.
چالش در مصادیق(29): بررسی عد در شرکت تلاشگران سپهر شاهرود

درخواست حذف اطلاعات

یکی از دانشجویان گرامی جهت دوره کارآموزی به شرکت تلاشگران سپهر واقع در شهرک صنعتی شاهرود معرفی شد. پس از اتمام دوره، از ایشان خواستم مواردی را که احساس می نماید در سازمان بی عد ی باشد بنگارد. هدف از این امر، کمک به رفع بی عد ی های و رفع اشکالات احتمالی است. در هر سازمانی بی عد ی هایی خواسته یا ناخواسته رخ می دهد که در ذیر به چند مورد از آنها در ارتباط با سازمان نام برده اشاره می شود. اگر موردی به اشتباه بیان شده است، تقاضا داریم یادآوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود. این موارد توسط دانشجوی محترم بیان شده است:

1. فضای کاری فیزیکی کمی برای کارکنان در نظر گرفته شده است. به طور مثال اتاقی که برای یک نفر تعبیه شده بود، برای انجام کارهای حسابداری، دو یا سه نفر در آن مشغول به کار بودند که تماس های تلفنی آنها و رفت وآمدهای مکررشان باعث ایجاد مزاحمت برای یکدیگر شده بود . 

2. به علت تعدیل نیرو و کمبود نیروی کار، وظایف محوله به یک فرد بیش از توان فرد بود و به نظرم عد در تقسیم کار وجود نداشت.

3. درباره چگونگی رفتار با دانشجو، متأسفانه فراموش می شود که دانشجو دوره کارآموزی را به ب تجربه می گذراند و وظایفی خارج از حیطه یادگیری و خارج از رشته تحصیلی از او طلب می شود که این مورد نیز عادلانه تلقی نمی شود . 

البته بی عد ی هایی هم در حق این سازمان انجام می شود. مثلاً  اکثر شرکت هایی که کارهای مخابراتی خود را به این سازمان می سپارند در ازای دریافت خدمات، مبلغی را به صورت چک در وجه سازمان می پردازند که بسیاری از این چک ها مدت دار هستند که این امر سازمان را مختل کرده و باعث ایجاد مشکل می شود . 

در این شرکت در کنار این بی عد ی ها، موردی بود که توجه مرا به خود جلب کرد و آن نحوه رفتار مدیریت شرکت با کارکنان بود که بسیار صمیمانه و محترمانه بود. و کارکنان نسبت به دریافت حقوق شکایتی نداشتند.

پریسا پورمحمدی، محمدرضا آرمان مهر
some levels and dimensions of poverty

درخواست حذف اطلاعات

poverty has been considered by various scholars in various aspects, and has raised the following levels:

1. lack of basic needs: the most common approach to defining poverty is to identify basic human needs. the most important nutritional requirements are the food needed to get a level of energy. the lowest and most important level of poverty is food poverty. subsequently, deprivation is provided for other needs such as clothing, housing, health and education.

2. absolute and relative poverty: absolute poverty is defined as the continuation of survival or the minimum of life. a set of goods and services that is essential for the life of a family, and the boundary between poor and non-poor is considered. the relative poverty of a person's income is lower than the average income of the community (schiller, 2001: 16-17). relative poverty is a contractual concept and has different definitions in different societies.

3. human povertythis type of poverty, which is characterized by the human poverty index (hpi), is based on the degree of deprivation of the community in three basic areas of life, namely life expectancy, knowledge and awareness, and acceptable living standards.

4. deprivation of capabilities. in this view, poverty is not just a low income, and it is referred to as deprivation of basic capabilities. poverty-based programs are attempting to reduce or eliminate the underlying causes of poverty. the development of general education, health care and, in other words, the promotion of quality of life through the improvement of human development indicators have been suggested as the best solutions in this regard.

it should be noted that poverty has been considered by the thinkers in quantitative and qualitative terms. one of the main signs of realizing social justice is the elimination of various types of poverty. a serious question about our country is which of these levels of poverty there is more in the country? should the fight be a priority of a particular type? where should you start?
ابزارهای توزیع مجدد درآمد در اقتصاد ی

درخواست حذف اطلاعات
1. انتقال بین افراد که سه نوع است: 1.1. انتقال از راه ارث1.2. انتقال اجباری: خمس(بخش سهم سادات)، زکات، اج، جزیه، فدیه، کفارات، نذورات که به عین اموال افراد تعلق می گیرد، و تا زمانی که افراد آنها را نپردازند، حق تصرف در اموال خود را ندارند. بیشینه آن 20 درصد، و کمینه آن 5/2 در صد است.1.3. انتقال اختیاری: انفاق2. پرداخت های انتقالی ت ت و ولی امر ی بر بخش وسیعی از منابع جامعه مالکیت دارد، که شامل خمس(بخش سهم ) و انفال و مالیات های اوضاع اضطراری می باشد. طبق نظر مشهور فقها، حکومت ی مالکیت مباحات عامة را به عهده ندارد، و نقش نظارتی دارد، و در مواردی که این منابع به خطر افتد می تواند مانع استفاده نادرست از آنها شود(عیوضلو، 1381، صص99-100 )عد در شه شهید مطهری(1)

درخواست حذف اطلاعات

شهید مطهری در کتاب عدل الهی سه تعریف از عد بیان می کند:

۱. عد به معنای رعایت تناسب که مفهوم مخالف آن بی تناسبی است. مانند تناسب سیاست های مختلف اقتصادی یا وجود توازن در بخش های مختلف اقتصادی در جامعه. مفهوم «اقتصاد» در معارف ی به معنای رعایت اعتدال و دوری از افراط و تفریط به همین تعریف اشاره دارد. مثلا در صدر در کنار سیاست های افزایش تقاضا مثل تشویق انفاق و توزیع غنایم به سیاست های افزایش عرضه مثل سوادآموزی و توزیع زمین های بنی نضیر و ...توجه می شد.

۲. رعایت مساوات بین افراد با وجود استحقاق های مساوی، که مفهوم مخالف آن تبعیض است. سیاست های توزیع درآمد مشمول این تعریف می شود. از مصادیق این نوع عد در صدر تامین هزینه زندگی خانوارهای مسلمان و غیر مسلمان در حد کفایت بود.

۳. رعایت حق و اعطای پاداش بر اساس حق شرکت کنندگان در یک فعالیت، و به فرمایش علی (ع) «اعطاء کل ذی حق حقه».که تعبیر مخالف آن ظلم است. در واقع این تعریف بیان کننده عد اجتماعی است.

از نظر شهید مطهری انسان از حقوق فطری و شرعی برخودار است، به طوری که از نظر حقوق فطری، به حکم انسان بودن، هر فردی حتی فقیران در منابع طبیعی این حق را به صورت بالقوه دارند(بقره:۲۹، اسراء: ۲۶، معارج: ۲۴). و از نظر حقوق شرعی در صورت ادای تکالیف و مسوولیت ها انسان می تواند از حقوق بالفعل در ب مالکیت و... بهره مند شود. احکام مربوط به مالکیت، توزیع درآمد عواملی، توزیع مجدد درآمدها و... برای تعیین این حقوق بالفعل تدوین شده اند. از آنجا که حقوق فطری و شرعی از جانب خداوند است، بین آنها هماهنگی کامل وجود دارد. حق و تکلیف در همراهی کاملی با هم دارند، علی (ع) می فرماید:«لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له، حقی برای ی نیست مگر آن که حقی بر عهده اش است، و حقی به عهده ی نیست، مگر این که به نفع او هم هست.» (صدر، 1374: 330-325 ). (ادامه دارد)
عد (5): منطقه محروم رودبار کرمان

درخواست حذف اطلاعات
در این پنج دقیقه ای یکی از مناطق محروم کشور به نمایش درآمده است. فکرش را هم نمی توان کرد که در کشور ما که با هدف استقرار عد ، انقلاب ی شده است، بعد از 40 سال از انقلاب چنین نقاطی وجود دارد. این گونه ها وظیفه همه ما را افزایش می دهد، به خصوص ثروتمندان و افرادی که توانایی کمک دارند. سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ. برای مشاهده روی لینک روبرو کلیک کنید. مناطق محروم ایرانعد در شه شهید مطهری(2)

درخواست حذف اطلاعات

شهید مطهری با الهام از «فاستبقوا بالخیرات» میدان فعالیت اقتصادی را به میدان مسابقه تشبیه می نماید که همه افراد حق فطری شرکت در آن را دارند، و بسته به استعداد و تلاش خود بهره می برند(صدر، ۱۳۷۴: ۳۳۱و۳۳۲). از نظر شهید مطهری، مقتضای عد آن است که تفاوت هایی که در جامعه است تابع استعدادها و لیاقت ها باشد، و فرق نگذاشتن بین با استعداد و بی استعداد در واقع عین ظلم است. مقتضای عد این است که هر چیز در جای مناسبش قرار گیرد، «العدل یضع الامور مواضعها». مطابق دستور از نظر امکانات همه باید مانند دندانه های شانه«کاسنان المشط» مساوی باشند، اما از نظر ب امتیازات، مصداق «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون»باشند (مطهری، مرتضی، بیست گفتار، انتشارات صدرا ،پنجم، ۱۳۵۸، ص ۱۰۹-۱۱۵)

این رویکرد به نظام سازی عقلانی می پردازد، و متن محوری کمتری دارد. با استناد به آیه قسط (حدید:۲۵) عد اجتماعی را هدف اصلی انبیا ذکر می نماید. و آنرا پایه فلسفه حقوق اجتماعی می شمارد. این نگرش محتوایی استحقاق گرایانه دارد، به عبارت دیگر عد یعنی رعایت برابری در زمینه استحقاق های برابر، و یا رعایت شایستگی ها و اعطای کل ذی حق حقه. به نوعی عد با حقوق طبیعی عجین است و رقابت عادلانه را تایید می کند(ادامه دارد)
عد در شه شهید مطهری(3)

درخواست حذف اطلاعات

برخی شمندان به حقوق طبیعی (natural laws) توجه ویژه ای دارند. خواست خداوند و انسان و وجود غایت در خلقت انسان منابع اصلی شناخت عد دینی هستند، و هیچ عنصر اعتباری مثل ثروت، قدرت و...قیدی بر این نظریه نیست(خاندوزی،1383: 151). عد اجتماعی جایگاه به حق و طبیعی افراد، و مترادف با وضع سلامت نظام اقتصادی است. به نظر این گروه، مشخصه نظام سالم و عادلانه، استقلال و رشد ثروت در آن است. برای رسیدن به این هدف دو معیار بیان شده است:1. فرصت بکارگیری استعدادها و استفاده از ثروت های عمومی برای همه ی ان باشد.2.مالکیت خصوصی محترم شمرده شود(مطهری ،1363: 241).

قاعده اخلاقی در واقع مسیر ساخت نظام ی را معین می نماید. قاعده اخلاقی مهم ایشان جمع آبادی دنیا و آ ت است، توجه این رویکرد به رشد و پیشرفت مادی بیش از سایر نگرش ها است، و به اخلاق دنیاسازانه توجه دارد. با این که در عین حال دنیا پرستی، پول پرستی و هواپرستی را نفی می کند(مطهری،1363: 17) این رویکرد، اه عد خواهانه را به گونه ای پیگیری می کند که با رشد تعارض نداشته باشد.

در نقد نظریه حقوق طبیعی شهید مطهری می توان  گفت که نگرانی های توازن ثروت و محرومیت ستیزی در این دیدگاه کمتر دیده می شود. با این حال زمینه رشد اقتصادی را مدنظر دارد.
inflation in iran

درخواست حذف اطلاعات

as promised, from time to time, the blog looks like social considerations to be fair or unfair. the subject of inflation is a subject with many challenges among scientists, especially the science of economics. even some economists see inflation as a condition for economic growth. but everybody agrees that high inflation is anti-economic. in the current situation of a country with relatively high inflation, this is considered unfair in these areas:

1.the fact that a sharp inflation will reduce the growth of social, and it will be harder to feed the middle cl es and deprive them of social growth.

2.the wealthy have a lot of solid property (such as land, buildings, etc.), while the poor do not have these ets; in inflationary conditions, as property is steadily growing, inflation is also in the interest of the rich people.

3.high inflation for wage-earners with high fixed salaries is a huge loss because their salaries are paid through annual contracts and are not usually adjusted according to inflation over the years. therefore, the real wages of them are reduced and they suffer from high inflation.

it seems that in every way it is necessary to control this dilemma. in general, economists believe that inflation is a tax that the government takes from the poor and pays to the rich. of course, considering the importance of this issue, consideration of the dimensions of this issue will continue in the subsequent notes.
عد در شه شهید مطهری

درخواست حذف اطلاعات

شهید مطهری در کتاب عدل الهی سه تعریف از عد بیان می کند:

۱. عد به معنای رعایت تناسب که مفهوم مخالف آن بی تناسبی است. مانند تناسب سیاست های مختلف اقتصادی یا وجود توازن در بخش های مختلف اقتصادی در جامعه. مفهوم «اقتصاد» در معارف ی به معنای رعایت اعتدال و دوری از افراط و تفریط به همین تعریف اشاره دارد. مثلا در صدر در کنار سیاست های افزایش تقاضا مثل تشویق انفاق و توزیع غنایم به سیاست های افزایش عرضه مثل سوادآموزی و توزیع زمین های بنی نضیر و ...توجه می شد.

۲. رعایت مساوات بین افراد با وجود استحقاق های مساوی، که مفهوم مخالف آن تبعیض است. سیاست های توزیع درآمد مشمول این تعریف می شود. از مصادیق این نوع عد در صدر تامین هزینه زندگی خانوارهای مسلمان و غیر مسلمان در حد کفایت بود.

۳. رعایت حق و اعطای پاداش بر اساس حق شرکت کنندگان در یک فعالیت، و به فرمایش علی (ع) «اعطاء کل ذی حق حقه».که تعبیر مخالف آن ظلم است. در واقع این تعریف بیان کننده عد اجتماعی است.

از نظر شهید مطهری انسان از حقوق فطری و شرعی برخودار است، به طوری که از نظر حقوق فطری، به حکم انسان بودن، هر فردی حتی فقیران در منابع طبیعی این حق را به صورت بالقوه دارند(بقره:۲۹، اسراء: ۲۶، معارج: ۲۴). و از نظر حقوق شرعی در صورت ادای تکالیف و مسوولیت ها انسان می تواند از حقوق بالفعل در ب مالکیت و... بهره مند شود. احکام مربوط به مالکیت، توزیع درآمد عواملی، توزیع مجدد درآمدها و... برای تعیین این حقوق بالفعل تدوین شده اند. از آنجا که حقوق فطری و شرعی از جانب خداوند است، بین آنها هماهنگی کامل وجود دارد. حق و تکلیف در همراهی کاملی با هم دارند، علی (ع) می فرماید:«لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له، حقی برای ی نیست مگر آن که حقی بر عهده اش است، و حقی به عهده ی نیست، مگر این که به نفع او هم هست.» (صدر، 1374: 330-325 ). (ادامه دارد)
عد در شه شهید صدر(7): معیارهای توزیعی

درخواست حذف اطلاعات

طبق شه دینی هستی مبدئی مشخص دارد و با وجود قوانینی معین و اصول عادلانه تکوینی به سوی هدفی معین در حرکت است، از آنجا که حرکت طبیعت تصادفی نیست، سازگار با آن انسان قادر است اصول معینی در زندگانی خویش جاری کند.

۱.با توجه به توصیه به برادری مومنین (انما المو منون اخوه)برخورد انسان ها از ح جنگ به همگرایی سوق می یابد.

۲. بر خلاف سرمایه داری نسبت به وجود قله های ثروت در جامعه حساس است، و فاصله های طبقاتی شدید را نمی پذیرد. به عبارت دیگر به نتایج سیاست های توزیعی نیز اهمیت می دهد(دادگر،۱۳۸۳: ۱۴۳).

۳.برابری در فرصت ها ،امکانات و منابع. ثروت های طبیعی و نهادهای تولید باید بر اساس معیار های عادلانه در بین همه افراد جامعه توزیع شود، چرا که افراد جامعه حق ی ان در بهره مندی از ثروت های طبیعی جامعه دارند. بر خلاف سرمایه داری، تنها به توزیع مجدد محصول نظر ندارد، بلکه با توجه به توزیع قبل از تولید به توزیع عوامل تولید (زمین، مواد اولیه،وسایل کار) نیز توجه دارد(صدر،۱۳۵۷: ۲: ۳۲۳) در درجه اول با وضع مالکیت خصوصی به نیازهای مادی انسان پاسخ گفته است. با توسعه روابط انسانی و اجتماعی، نیازمندی های عمومی را با مالکیت عمومی ثروت های جامعه پاسخ گفته است، و سرانجام در موارد عدم امکان مالکیت خصوصی و اختلال در تعادل عمومی، مالکیت تی را جهت برقراری تعادل عمومی پذیرفته است(صدر،۱۳۵۷: ۶۸- ۷۰).

4. نفی فقر مطلق و تاکید بر تامین حداقل نیازهای اساسی:  نه تنها فقر مطلق را نفی می کند، بلکه با فقر نسبی نیز مقابله می کند، و مطابق نظرات متعالی آن نباید ثروت جامعه در دست عده کمی تمرکز یابد، بلکه با تاکید بر حوزه های مالکیت عمومی و تی ضمانت اجتماعی را تامین می نماید.

۵. برابری در برابر قانون: آیات و روایات دل دارد که ثروت و قدرت سبب ایجاد منزلت و حقوق نامساوی نمی شود، و ثروتمند و فقیر در برابر قانون برابر هستند.

۶. مبارزه بافقر نسبی و ایجاد رفاه نسبی: از آنجا که اختلاف شدید طبقاتی را نفی می کند، با استفاده از تکافل عام و توازن اجتماعی با فقر نسبی نیز مبارزه می کند، و ت ی موظف است تا رسیدن به رفاه نسبی در جامعه، از فقرا  حمایت کند.

۷.  ایجاد محدودیت در سقف ثروت: در جهت برقراری عد ی پایدار، سطح ثروت ثروتمندان به یک حد متعارف و عادلانه محدود شده است، و پذیرش عد و برابری در برخی شرایط نمی تواند توجیه کننده نابرابری در شرایط دیگر باشد. به عبارت دیگر عد و برابری هدف است و نه ابزار(دادگر،۱۳۸۳: ۱۴۶).
عد (4): عد در شه الهی قمشه ای

درخواست حذف اطلاعات

در این ده دقیقه ای الهی قمشه ای درباره اهمیت عد در صحبت می کند و از آن به عنوان هدف اصلی ارسال ان نام می برد. هدفی که البته باید با اختیار انسانها دنبال شود و عد ورزی همراه با اختیار بشری همراه باشد. برای مشاهده روی لینک روبرو کلیک کنید. عد در شه الهی قمشه ای
چالش در مصادیق(29): بررسی عد در شرکت تلاشگران سپهر شاهرود

درخواست حذف اطلاعات

یکی از دانشجویان گرامی جهت دوره کارآموزی به شرکت تلاشگران سپهر واقع در شهرک صنعتی شاهرود معرفی شد. پس از اتمام دوره، از وی خواستم مواردی را که احساس می نماید در سازمان بی عد ی باشد بنگارد. هدف از این امر، کمک به رفع بی عد ی های و رفع اشکالات احتمالی است. در هر سازمانی بی عد ی هایی خواسته یا ناخواسته رخ می دهد که در ذیر به چند مورد از آنها در ارتباط با سازمان نام برده اشاره می شود. اگر موردی به اشتباه بیان شده است، تقاضا داریم یادآوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود. این موارد توسط ایشان بیان شده است:

1. فضای کاری فیزیکی کمی برای کارکنان در نظر گرفته شده است . به طور مثال اتاقی که برای یک نفر تعبیه شده بود، برای انجام کارهای حسابداری،  دو یا سه نفر در آن مشغول به کار بودند که تماس های تلفنی آنها و رفت وآمدهای مکررشان باعث ایجاد مزاحمت برای یکدیگر شده بود . 

2. به علت تعدیل نیرو و کمبود نیروی کار ، وظایف محوله به یک فرد بیش از توان فرد بود و به نظرم عد در تقسیم کار وجود نداشت.

3. درباره چگونگی رفتار با دانشجو، متأسفانه فراموش می شود که دانشجو دوره کارآموزی را به ب تجربه می گذراند و وظایفی خارج از حیطه یادگیری و خارج از رشته تحصیلی از او طلب می شود که این مورد نیز عادلانه تلقی نمی شود . 

البته بی عد ی هایی هم در حق این سازمان انجام می شود. مثلاً  اکثر شرکت هایی که کارهای مخابراتی خود را به این سازمان می سپارند در ازای دریافت خدمات، مبلغی را به صورت چک در وجه سازمان می پردازند که بسیاری از این چک ها مدت دار هستند که این امر سازمان را مختل کرده و باعث ایجاد مشکل می شود . 

در این شرکت در کنار این بی عد ی ها، موردی بود که توجه مرا به خود جلب کرد و آن نحوه رفتار مدیریت شرکت با کارکنان بود که بسیار صمیمانه و محترمانه بود. وکارکنان نسبت به دریافت حقوق شکایتی نداشتند.

پریسا پورمحمدی، محمدرضا آرمان مهر
عد (3): عد در شه شهید بهشتی

درخواست حذف اطلاعات

در این شهید بهشتی به مشخصات یک جامعه عادلانه اشاره می کند و نشانه هایی از یک جامعه غیر عادلانه را بر می شمارد. سوال اصلی این است که کشور ما تا چه حد با آرمان عد فاصله دارد؟ برای مشاهده روی لینک کلیک کنید. عد در شه شهید بهشتی
عد در شه شهید صدر(4)

درخواست حذف اطلاعات
در نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است. الف - نظریه توزیع قبل از تولید بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه داری که مباحث توزیعی آن بیشتر روی توزیع عواملی و تعیین سهم صاحبان عوامل تولیدی از محصول تمرکز دارد، در نظام اقتصادی به توزیع منابع تولید، و ثروت های طبیعی توجه ویژه ای شده است. در این زمینه  سه نوع مالکیت در نظام اقتصادی قابل شناسایی است: 1.مالکیت یا ت ی(انفال) 2.مالکیت عمومی(مشترکات) 3.مالکیت خصوصیدر بین این سه نوع مالکیت، اصل بر همگانی بودن ثروت هاست، اما جهت حفظ توازن ثروت و جلوگیری از گردش ثروت بین ثروتمندان و ممانعت از شکاف عمیق طبقاتی و اصلاح امور مردم (و اصلحوا ذات بینکم) اعتبار اصلی و ویژه ای به مالکیت تی داده شده است تا از طریق مالکیت انفال، یا مدیریت مشترکات جامعه، از اصل عمومی بودن ثروت صیانت نموده، و از هر نوع استفاده انحصاری، احتکاری، اضرار و اتلاف منابع جامعه جلوگیری نماید.- رابطه کار و مالکیت: احکام مالکیت عمومی و تی درباره ثروت های طبیعی، نظریه توزیع قبل از تولید را طرح می نماید، در مرحله اول، ثروت های طبیعی که در مالکیت عمومی قرار دارند به مالکیت فردی درنمی آیند، و حق بهره برداری افراد از آنها به رفع نیاز محدود و به مبا مستقیم در انجام کار و انتفاع مستمر از آن مشروط است، به صورتی که عنصر ثابت در ایجاد حقوق خصوصی، کار است. در مرحله بعد، نوع کاری که ایجاد حق می نماید، و حقی که جهت انجام کار بر ثروت های طبیعی پدید می آید بسته به نوع منابع طبیعی متفاوت است، به گونه ای که عنصر متغیر در ایجاد حقوق خصوصی در ثروت های طبیعی نوع کار و نوع حق است. به عنوان مثال، در مورد زمین، نوع کاری که ایجاد مالکیت می نماید احیای آن می باشد، اما نوع کاری که سبب مالکیت سنگ می گردد حیازت است( ی،۱۳۸۲: ۳۴۴).(ادامه دارد)عد در شه شهید صدر(3)

درخواست حذف اطلاعات

دومین اصل مورد نظر شهید صدر، توازن اجتماعی است. این هدف با توجه به دو واقعیت به وجود آمده است. اول، واقعیت طبیعی، به این معنا که انسان ها ازتوانایی ها و استعدادهای متفاوت روحی، فکری، و بدنی برخوردارند. دوم، واقعیت مرامی است، به این صورت که در نظام اقتصادی ، کار منشاء مالکیت خصوصی است. بنابراین امکان ثروتمند شدن عده ای و به هم خوردن توازن اجتماعی چه به سبب تفاوت های ذاتی و چه به دلیل کار وجود دارد. در حالی که در    توازن افراد از نظر سطح زندگی، و نه از نظر درآمد مورد تاکید است.

 را ار عملی در این زمینه: با توجه به اینکه در قرآن بر عدم تمرکز ثروت ها در دست عده ای تاکید شده است«کی لا ی ة بین الاغنیاء منکم»( :۷) در راستای این هدف، ت در کنار مالیات های ثابت مثل زکات که جهت حفظ موازنه جمعی وضع شده است، مالیات های توازن، دریافت می کند و به این صورت علاوه بر جلوگیری از تمرکز ثروت، در جهت توازن اجتماعی حرکت می نماید. ماهیت تشریع بسیاری از احکام ی در جهت توازن است که می توان به مواردی مثل تحریم ربا، تحریم اسراف(جلوگیری از مصارف زاید ثروتمندان)، منع کنز، احکام ارث، انفاق، وقف اشاره نمود.

نکته : توازن اجتماعی به معنای مساوات در درآمدها نیست، و اختلاف در درآمد بر اساس میزان فعالیت و ابتکار در حدی که موجب شکل گیری دو طبقه ثروتمند و فقیر نشود به رسمیت شناخته شده است( ی، ۱۳۸۲: ۳۳۶). به عبارت دیگر، مردم در یک سطح اما با درجات گوناگون و بدون فاصله شدید طبقاتی زندگی می کنند، توازن اجتماعی به زمان خاصی محدود نمی شود بلکه یک هدف اساسی است که ت از راه مشروع در هر زمان که لازم بداند به آن اقدام می نماید.

ریشه مشکلات اقتصادی از دیدگاه در کمی منابع تولیدی نیست، بلکه مطابق آیات کریمه قرآن(حجر:۲۱- ابراهیم: ۳۲، ۳۳و ۳۴)ناشی از توزیع ناعادلانه درآمد و استفاده غیر بهینه از منابع، و اختصاص منابع به برخی ومحروم گرداندن عده زیادی از آنهاست.

در نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است که در یادداشت های آینده بررسی می شود(ادامه دارد)
a review of challenge in examples (1): heritage kingdom

درخواست حذف اطلاعات
in the following, the study of the injustice of hereditary kingdoms can be explained by the preceding reasons:5. for some capitalist economists, the administration of the country needs a minimum government. hereditary kingdoms in some way increase the size of governments and prevent the community from realizing justice.6. these types of government not only do not seek benefits, but also impose high economic and non-economic costs on society. that is, in favor of a particular cl and family, and at the expense of the maximum community.interestingly, in the present time, alongside people like saudi arabia, people in countries such as england and spain are saddened by this kind of (albeit rigorous) rule, the royal family spending has also been voiced by the people of the country in the spanish crisis.these types of governments are intrinsic to meritocracy.