رسانه
رسانه

گاهی . . .گاهی . . .

درخواست حذف اطلاعات
گاه نمیتوان ماند و دید که او با تو چه میکند . . .

که چگونه با بی رحمی تمام تنها باقی مانده شیشه های د شده قلبت را هم زیر پاهایش محکم له میکند

که چگونه خنده هایش جانت را بی صدا میگیرد . . .

او به تو حرفی نمی زند ، او با تو اصلا کاری ندارد . . .

در پیش چشمان او تو ی نیستی اما نمی دانم چرا با آ ین توان میخواهد از تو انتقام بگیرد؟!! . . .

به او بفهمان که تو چیزی دیگر نداری . . .نه قلبی و نه احساسی و نه انصافی

به او بفهمان که باید ترسید از ی

که چیزی برای از دست دادن ندارد . . .منبع: http://asalak80. /