رسانه
رسانه

سنجشهشتمین کنفرانس تحقیقات بین المللی iea (irc-2019)

درخواست حذف اطلاعات

28-2 ژئن 2019- کپنهاگ دانمارک  


هشتمین کنفرانس تحقیقات بین المللی iea (irc-2019) در تاریخ 5 تا 7 تیر ماه 1398 در the danish school of education در aarhus در کپنهاگ دانمارک برگزار می­شود. کارگاه هایی در زمینه تحلیل داده­ های ثانویه نیز در تاریخ های 2 تا 4 تیر ماه 1398 نیز برگزار می شود. 


 

زمان ثبت نام در کنفرانس از 3 دسامبر 2018 تا 24 می 2019 (معادل 12 آذر 1397 تا  3 داد 1398) است.


 

موضوعات مورد بحث در این کنفرانس عبارتند از:

 

 • trends in international mathematics and science study (timss, timss a nced);
 • progress in international reading literacy study (pirls);
 • international civic and citizenship education study (iccs, cived);
 • international computer and information literacy study (icils, sites);
 • other iea studies, such as the teacher education and development study in mathematics (teds-m) (see other iea studies for a full list);
 • policy implications of large-scale educational research;
 • research informing learning and teaching practice in international education;
 • methodology and analysis in large-scale essment.

 

کارگاه های که در این کنفرانس برگزار خواهند شد عبارتند از:

 

1.      using large-scale essment data to inform policy and practice

2.      multilevel modeling with iea data

3.      essment design, item response theory, and proficiency estimation

4.      response styles in large-scale essment

5.      analyzing data from international large-scale essments using r


سایت این کنفرانس:

https://www.iea.nl/8th-international-research-conference

 

 

 
چهل و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن سنجش آموزشی

درخواست حذف اطلاعات

27-22 سپتامبر 2019، باکو، آذربایجان

 

موضوع اصلی کنفرانس، سنجش و تصمیم گیری: راه حل­های فردی و موسسه است. 


essment and decision-making: individual and institutional solutionsموضوعاتی که می توان در آن برای کنفرانس مقاله تدوین کرد عبارتند از:

 

 • use of essment in decision-making
 • reliability and validity of essments in decision-making
 • essment techniques for better decision-making practices
 • essment as an institutional reforming tool in education and civil service
 • opportunities and challenges in admission testing and recruitment policies of public and private sector
 • creating value-added measures for better predictions
 • the future of essment instruments in university admissions and civil service selection
 • essment as an innovation tool in the education system and good governance
 • essment data and decision making responsibility
 • e- essments and technology-a nced platforms
 • operational/operations research themes in educational and workforce essments

 

تاریخ های مهم کنفرانس:15 دسامبر 2018 : شروع ثبت نام


25 آوریل 2019 : فراخوان چکیده مقالات


1 می 2019: پذیرش چکیده مقالات


14 جولای 2019: ثبت نام


25 اگوست 2019: پذیرش مقالات


 

کنفرانس 6 روزه است از تاریخ 22 تا 27 سپتامبر 2019.

 

منبع:

http://iaea2019.org/

 

 
مرور نظام­ مند (systematic review)

درخواست حذف اطلاعاتبه زبان ساده مرور نظام مند نوعی بررسی پیشینه است که با استفاده از روش های دقیق، نظام ­مند و شفاف، سوگیری در نتایج را به حداقل می ­رسانند. 


شفافیت به این معنی است که تصمیمات به  طور واضحی مستند شده ­اند. 


سوگیری عبارت است از تحریف نظام­ مند اثر برآورد شده که می­تواند منتج از  تصمیمات مشکل­ زا باشد و تقریبا در هر نقطه فرایند بررسی اتفاق می­ افتد.


مرورهای نظام ­مند بهترین شواهد را برای تصمیم گیرنده فراهم می­ کند. 


این شواهد، در ترکیب با تخصص بالینی و ارزش­ها، ویژگی­ ها و شرایط مراجع، مواد لازم برای تصمیم گیری های خوب هستند (eden، 2008).

 


ویژگی های مرور نظام­ مند 1. دارای اه روشن با معیارهای ورود به واضح (شفافیت)
 2. از روش های جستجوی نظام مند استفاده می کنند که خطر نمونه گیری انتخ از مطالعات را کاهش می دهد (کاهش خطر سوگیری)
 3. از ارزی منسجم از اطلاعات موجود استفاده می کنند (کاهش خطر سوگیری)
 4.  به خوانندگان اطلاعات بیشتری در مورد تصمیماتی که در طول مسیر گرفته شده، می­دهد و به آن­ها اجازه می دهد تا دسترسی مستقیم تری به کیفیت مرور داشته باشند (افزایش شفافیت)
 5. قادر به ارائه دقیق تر برآورد اثر هستند، به ویژه اگر شامل فراتحلیل باشند (افزایش دقت)
 6. با انتشار داده های بیشتر،  به روز می شوند (زیرا روش ها شفاف هستند)


 

گام های انجام مرور نظام مند 1. 1)     تشکیل تیم (متخصص محتوا، متخصص روش، متخصص آمار، کتابدار و مدیریت منابع)
 2. 2)     تدوین پروتکل یا طرح کار
 3. 3)     طرح سوال یا موضوع
 4. 4)     جستجوی نظام مند و جامع برای جمع آوری شواهد
 5. 5)     تدوین معیارهای ورود و وج
 6. 6)     ارزی انتقادی پیشینه مرتبط
 7. 7)     خلاصه داده ها
 8. 8)     ترکیب داده ها
 9. 9)     انتشار نتایج

 

منبع:

o’connor, e., whitlock, e., & spring, b. (). systematic review module, retrived at: https://ebbp.org/training/systematicreview
استفاده از بسته های در نرم افزار erm و ltm در نرم افزار r

درخواست حذف اطلاعات

 

ویژگی های روانسنجی سوال های پرسشنامه سبک های فرزندپروری بر اساس نظریه سوال-پاسخ

 

شرط اصلی استفاده از پرسشنامه ها، روایی و اعتبار آن هاست. در این پژوهش، ویژگی های روان سنجی سوال های پرسشنامه شیوه های فرزندپروی بر اساس نظریه سوال-پاسخ بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، 567 نفر از مادران دانش آموزان دوره ابت شهر تهران است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. این پژوهش، با توجه به ماهیت موضوع و اه آن، تحقیق توصیفی بر اساس روش های روا سنجی است. در برازش مدل های نظریه سوال-پاسخ با سوالهای پرسشنامه و برآورد سطح دشواری و ضریب تشخیص پرسش ها به تفکیک ده مقیاس ها، از بسته erm و بسته ltm در نرم افزار r  استفاده شد. یافته ها نشان داد مدل پاسخ مدرج در مقایسه با مدل امتیاز ای، با سوال های پرسشنامه شیوه های فرزند پروری برازش بهتری داشته است. نتایج برآرد پارامترهای پرسش و منحنی ویژگی های پرسش، نشان داد که پرسش های 14 و 21 و 24 از شیوه فرزند پروری آزادگذار، پرسش های 4 و 1 از شیوه های فرزند پروری اقتدار منطقی و پرس های 12 و 18 از شیوه های فرزند پروری استبدادی دارای میزان مطلوبیت پایینی بوده اند.

 

واژگان کلیدی: ویژگی های روان سنجی، شیوه های فرزندپروی بامریند، نظریه سول-پاسخ

 

 

منبع: نیکزاد، سپیده؛ مینایی، اصغر و حسنی، فریبا. (1396) ویژگی های روانسنجی سوال های پرسشنامه سبک های فرزندپروری بر اساس نظریه سوال-پاسخ، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزش آموزشی، سال هفتم، شماره 18، ص. 27-7

 
انجمن بین المللی ارزی آموزشی (iaea)

درخواست حذف اطلاعات

international ociation for educational essment (iaea)

 

 

ایده تشکیل انجمن بین المللی ارزی آموزشی (iaea) حاصل کنفرانس برنامه ریزی بین المللی در 19 تا 21 آوریل 1974 در پرینستون، نیو ی، u.s.a.  است. حدود 35 نفر از نمایندگان 18 کشور در این مراسم با هم دیدار د تا امکان ایجاد یک سازمان برای تقویت ارتباط میان آژانس ها در سراسر جهان را مورد توجه قرار دهند که با استفاده از تکنیک های ارزی بهبود فرآیندهای آموزشی و ارائه چارچوبی در آن چنین سازمان هایی می توانند پروژه های مشارکتی را انجام دهند. تصمیم گرفته شد که اگر انجمن تاسیس شود، یک نیاز مهم را پر می کند و باید تلاش کرد تا آن را به وجود آورد. در 27 مه 1975 یک نشست سازماندهی در ژنو سوئیس با کمک لجستیکی از اداره بین المللی آموزش و پرورش برگزار شد و سپس شرکت کنندگان تصمیم به تشکیل انجمن گرفتند. این انجمن معتقد است که همکاری بین المللی در زمینه تحقیقات و ارزی آموزشی اگر آموزش و پرورش در سراسر جهان بهبود یابد و اگر مزایای آن به افزایش تعداد افراد افزایش یابد، ضروری است. این انجمن برقراری روابط نزدیک تر میان افراد، سازمان ها و موسساتی است که بر نظام های آموزشی و فرآیندهای آموزشی تأثیر می گذارند و به آن ها خدمت می کنند را تشویق می­کنند تا ملتی که ممکن است از یکدیگر یاد بگیرند، ممکن است به یکدیگر کمک کنند و این کار را بدون کاهش استقلال فرهنگی خود انجام دهند. اساسنامه ها تصویب شد و اعضای کمیته های اجرایی و هیات انتخاب شدند و در سال 1976 اولین کنفرانس بین المللی این انجمن برگزار شد. از آن زمان، این انجمن رشد کرده و توسعه یافته و در حال حاضر حدود 160 عضو از سازمان های فردی، اولیه و وابسته دارد. یک کمیته اجرایی که افسران و اعضای آن توسط اعضای اولیه سازمان انتخاب می شوند، انجمن را اداره می کنند تا از وجود یک محدوده جغرافیایی وسیع در این کمیته اطمینان حاصل شود.

 

اه

·        برای بهبود ارتباطات بین سازمان ها درگیر در ارزی آموزشی با به اشتراک گذاشتن تخصص حرفه ای از طریق کنفرانس ها و نشریات و ایجاد چارچوبی که در آن تحقیقات مشارکتی، آموزش ها و پروژه های مربوط به ارزی آموزشی می تواند انجام شود.

·        برای سهولت ب تخصص در تکنیک های ارزی به منظور حل مشکلات آموزشی موجود

·        برای همکاری با سایر سازمان هایی که دارای منافع مکمل هستند

·        برای مشارکت در فعالیت های دیگر برای بهبود تکنیک های ارزی و استفاده مناسب از آنها توسط سازمان های آموزشی در سراسر جهان

 

برای پیوستن به این انجمن به لینک زیر مراجعه شود:

http://www.iaea.info/join.aspx
بسته تحلیل سوال rumm

درخواست حذف اطلاعات

 

بسته نرم افزاری rumm یک ابزار قدرتمند و انعطاف پذیر برای انجام تجزیه و تحلیل مورد rasch فراهم می کند. rumm یک محصول واقعی و کامل ویندوز است و مشابه ارائه ویندوز نیست. در هر تحلیل، rumm جداول، نمایش ها، پلات ها و گرافیک ها را برای تفسیر سوالات در ارتباط با متغیر در حال ساخت ارائه می دهد. تمام نمایش ها در rumm می تواند در به فایل هایی ذخیره شوند که قابل وارد به word (برای ارتقاء گزارش ها) و صفحه گسترده (برای تحلیل بیشتر و ترسیم پلات) ذخیره می شود.

 

rumm از تحلیل های مختلفی پشتیبانی می کند:


 

تجزیه و تحلیل پویا و تعاملی داده های سوال-پاسخ با استفاده از طبقه مدل های rasch برای اندازه گیری

برآورد اندازه rasch با استفاده از الگوریتم شرطی جفتی، که برآوردهای آماری سازگار از پارامترها را به دست می دهد.

سوالات چند گزینه ای - از جمله تکنیک تحلیل پیچیده گزینه های انحرافی

سوالات چند ارزشی با رسته های برابر یا نابرابر

mcq ترکیبی و فرمت چند ارزشی در یک تنظیم نمره دهی - با تحلیل تمام موارد با هم می توانید متغیر خود را بسازید و توانایی های فرد را در یک عملیات برآورد کنید.

پیوند دادن و تبدیل نمرات خام از آزمون های مختلف یا ده آزمون ها به مقیاس ی ان

 

 

rumm ویژگی های کاربر پسند را اجرا می کند:نمایش فوری گرافیکی

ویرایش پاسخ های نامعتبر، خطاهای ورود داده

دوباره نمره دهی پاسخ های هر رسته پس از بررسی منحنی های ویژگی رسته

مجموعه داده های چندتایی می تواند منتقل شود

ایجاد فایل دسته ای برای کمک به مشخصات تکراری سوالات (مانند کلید های نمره ذهی mcq برای آزمون های بلند)

لنگر سازی پارامترهای سوال از تحلیل قبلی به منظور برآورد توانایی های افراد در چارچوب پیشین مرجع

 

 

هیات آموزش و پرورش مطالعات در ای استرالیا استرالیای غربی (education boards of studies in the australian states of western australian)، کوئینزلند، نیو ساوت و و ویکتوریا از rumm برای آزمون هایی استفاده می کنند که حاوی مخلوطی از سوالات چند گزینه ای و سوالات پاسخ گسترده است. 

rumm نیز در نسخه دانشجویی مخصوصا برای دوره های تحلیل سوال مورد استفاده قرار می گیرد.

 

barry sheridanrumm laboratory14 dodonaea courtduncraig wa 6023australiarummlab@faroc.com.au

rumm (andrich, sheridan & luo, 1997)

 

برای ید این نرم افزار از طریق لینک زیر می توان اقدام کرد:

 

http://www.rummlab.com.au/

 
تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از بسته pysch در نرم افزار r

درخواست حذف اطلاعات


برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی با هر نوع داده، روش همبستگی و روش چرخش می توان از تابع fa  در بسته psych استفاده کرد.توضیح تابع fa


exploratory factor analysis using minres (minimum residual) as well as efa by principal axis, weighted least squares or maximum likelihood

 

تابع fa


fa(r, nfactors=1, n.obs = na,n.iter=1, rotate="oblimin", scores="regression", residuals=false, smc=true, covar=false, missing=false, impute="median", min.err = 0.001, max.iter = 50,symmetric=true, warnings=true, fm="minres", alpha=.1,p=.05,oblique.scores=false,np.obs=null,use="pairwise", cor="cor", correct=.5,weight=null)

 


در این تابع به جای r ظرفی که داده در آن داده ها قرار دارد نوشته می شود.

 


در این تابع تعداد عامل ها (nfactors) را می توان مشخص کرد.


 

روش های چرخش (rotate) در این تابع شامل دو دسته متعامد و متمایل است که عبارتند از:


 

الف) orthogonal rotations


 "varimax",

 "quartimax",

"bentlert",

"equamax",

 "varimin",

 "geomint"

"bifactor"


ب) oblique transformations of the solution

,

"promax",

"oblimin",

 "simplimax",

"bentlerq,

"geominq"

 "biquartimin"

 "cluster"


روش های عامل ی نیز عبارتند از:  

 "minres"

"uls" "ols"

 "wls"  "gls"

 "pa"

 "ml"

"minchi"

"minrank"

 "old.min"

"alpha"


روش های همبستگی عبارتند از:


 "cor" is pearson",

 "cov" is covariance,

"tet" is tetrachoric  "poly" is polychoric,

 "mixed" uses mixed cor for a mixture of tetrachorics, polychorics, pearsons, biserials, and polyserials.

  

 
هشتمین کنفرانس تحقیقات بین المللی iea (irc-2019)

درخواست حذف اطلاعات

28-2 ژئن 2019- کپنهاگ دانمارک  


هشتمین کنفرانس تحقیقات بین المللی iea (irc-2019) در تاریخ 5 تا 7 تیر ماه 1398 در the danish school of education در aarhus در کپنهاگ دانمارک برگزار می­شود. کارگاه هایی در زمینه تحلیل داده­ های ثانویه نیز در تاریخ های 2 تا 4 تیر ماه 1398 نیز برگزار می شود. 


 

زمان ثبت نام در کنفرانس از 3 دسامبر 2018 تا 24 می 2019 (معادل 12 آذر 1397 تا  3 داد 1398) است.


 

موضوعات مورد بحث در این کنفرانس عبارتند از:

 

 • trends in international mathematics and science study (timss, timss a nced);
 • progress in international reading literacy study (pirls);
 • international civic and citizenship education study (iccs, cived);
 • international computer and information literacy study (icils, sites);
 • other iea studies, such as the teacher education and development study in mathematics (teds-m) (see other iea studies for a full list);
 • policy implications of large-scale educational research;
 • research informing learning and teaching practice in international education;
 • methodology and analysis in large-scale essment.

 

کارگاه های که در این کنفرانس برگزار خواهند شد عبارتند از:

 

1.      using large-scale essment data to inform policy and practice

2.      multilevel modeling with iea data

3.      essment design, item response theory, and proficiency estimation

4.      response styles in large-scale essment

5.      analyzing data from international large-scale essments using r


سایت این کنفرانس:

https://www.iea.nl/8th-international-research-conference

 

 

 
کارگاه r (بسته edsurvey ) در هشتمین کنفرانس تحقیقات بین المللی iea (irc-2019)

درخواست حذف اطلاعات

 

26-24 ژوئن 2019- کپنهاگ دانمارک   

هشتمین کنفرانس تحقیقات بین المللی iea (irc-2019) کارگاه هایی در زمینه تحلیل داده­های ثانویه در تاریخ های 2 تا 4 تیر ماه 1398 برگزار می کند که یکی از آن­ها آموزش بسته edsurvey در محیط r است. این بسته توسط nces تدوین شده است.

 

موضوعات این کارگاه عبارتند از:

 

 • r basics, including getting to know the r environment and r language, and package installation;
 • data processing, including ing publicly available data and reading data in r;
 • data manipulation, including subsetting and merging data, and renaming and recoding variables;
 • cross-tabulation, including unweighted and weighted totals, conditional means, and the percentage of respondents in a category (conditional on an ancillary categorical variable or on the interactions of an arbitrary number of categorical variables), and estimation of scale score means based on plausible values;
 • calculating the percentiles of a numeric variable or plausible values;
 • analysis of benchmarks for international essment data;
 • correlations, including pearson, spearman, polyserial, polychoric, and correlation between plausible values, with or without weights applied;
 • linear regression, with or without plausible values as the dependent variable;
 • logistic regression that allows either a discrete variable or dic omized plausible values as the dependent variable; and
 • gap analysis, comparing the average, percentile, achievement level, or percentage of survey responses between two groups that potentially share members.منبع:


https://www.iea.nl/pre-conference-workshops#workshop%205

 

 

 

 
مسیر تحلیل عاملی اکتشافی در mplus

درخواست حذف اطلاعات

1-ابتدا داده ها به فرمت txt یا dat ذخیره می شود.

2- پس از باز نرم افزار در منوی  mplus بروید.

2-در اون منو به language generator بروید.

3- efa را انتخاب کنید.

4- در قسمت brows داده ها را فراخوانی کنید و next را بزنید.

5- در مرحله بخش تغییری لازم نیست. next را بزنید.

6- در بخش بعد در قسمت variable name تعداد سوالات پرسشنامه تو بزنید. مثلا اگه 44 تا سوال دارید بزنید q1-q44. بعد add و next را بزنید.

7- در صفحه بعد در variable list اون متغیرها را انتخاب کنید و add کنید و بعد next را بزنید.

8- در صفحه بعد اون متغیرها را انتخاب کنید و در قسمت categorical variable بزنید select و بعد next را بزنید.

9- در صفحه بعد در قسمت lower limit مثلا بنویسید 4  و در قسمت upper limit بنویسید 6. این جا بستگی به نظر محقق داره ولی معمولا یکی کم تر از تعدا عامل های احتمالی و یکی بیش تر از تعداد عامل ها می زنند. مثلا من فرض 5 عامل دارم پس میشه 4 و 6. بعدش روش برآوردتو انتخاب کنید و بعد next را بزنید.

10- در صفحه بعد next را بزنید.

11-بعدش سینت اماده میشه و توی منو اون بالا یک قسمت آبی هست به نام run که با کلیک بر روی آن مدل شما اجرا می شود.

 
معرفی نرم افزار spss modeler

درخواست حذف اطلاعات

این نرم افزار برای داده کاوی و تحلیل متن مورد استفاده قرار می گیرد و با کمک آن می توان مدل های پیش بینی ساخت و تکالیف تحلیل دیگری را انجام داد. یکی از دلایل محبوبیت این نرم افزار این است که نیازی به برنامه نویسی ندارد. نام اولیه آن clementine بود که بعدتر به spss clementine معروف شد. سپس pasw modeler نام گرفت و در نهایت  ibm spss modeler نامیده شد.


کاربردهای آن:


·         customer analytics[2] and customer relationship mana ent (crm)

·         fraud detection and prevention

·         optimizing insurance claims

·         risk mana ent

·         manufacturing quality improvement

·         healthcare quality improvement

·         forecasting demand or sales

·         law enforcement[5] and border security

·         education

·         telecommunications

·         entertainment: e.g., predicting movie box office receipts


تاریخچه نشر نسخه های مختلف:


·         clementine 1.0 – june 1994 by isl

·         clementine 5.1 – jan 2000

·         clementine 12.0 – jan 2008

·         pasw modeler 13 (formerly clementine) – april 2009

·         ibm spss modeler 14.0 – 2010

·         ibm spss modeler 14.2 – 2011

·         ibm spss modeler 15.0 – june 2012

·         ibm spss modeler 16.0 – december 2013

·         ibm spss modeler 17.0 – march 2015

·         ibm spss modeler 18.0 -- march 2016 

 
مدل های سوال-پاسخ چند ارزشی (polytomous irt)

درخواست حذف اطلاعات

 

مدل های سوال-پاسخ دو ارزشی، این محدودیت را دارند که در بسیاری از چارچوب پاسخ هایی را که روان شناسان به کار می برند نمی توان به صورت درست و غلط نمره گذاری کرد. شمار زیادی از ابزارهای اندازه گیری، به ویژه در حوزه سنجش نگرش و شخصیت با سوال های چند گزینه ای به صورت طبقه های چندگانه مرتب شده وجود دارند. برای این نوع داده ها، مدل های سوال-پاسخ چند درجه ای مورد نیاز است تا بین سطح صفت آزمودنی و احتمال پاسخ دادن به یکی از طبقه ها یک رابطه غیر خطی ارائه شود. بسیاری از این مدل های سوال پاسخ چند ارزشی وجود دارند و همه سال مدل های جدیدی نیز پیشنهاد می شود (شریفی و همکاران، 1388).

شش مدل مرسوم آن عبارتند از :

 

1. the graded response model (grm; samejima, 1969);

 2. the modified graded response model (mgrm; muraki, 1990);

 3. the partial credit model (pcm; masters, 1982);

4. the generalized partial credit model (gpcm; muraki, 1992);

 5. the rating scale model (rsm; andrich, 1978);

6. the nominal response model (nrm; bock, 1972).

 

انواع مدل های سوال-پاسخ چند ارزشی (polytomous irt)

بسته r

تعداد پارامترها

ارائه کننده

مدل

ردیف

ltm

2 پارامتری:

شیب سوال

آستانه بین طبقه ای

سیم جیما، 1969

مدل پاسخ مدرج

graded response model (grm)

1

mirt

2 پارامتری:

شیب سوال

آستانه بین طبقه

موراکی، 1990

پاسخ مدرج تعدیل شده

modified graded response model (m-grm)

2

erm

1 پارامتری:

تقاطع (دشواری نسبی مراحل)

ماسترز، 1982

مدل امتیاز ای

partial credit model (pcm)

3

ltm

2 پارامتری:

تقاطع (دشواری نسبی مراحل)

شیب

موراکی، 1992

مدل امتیاز ای تعمیم یافته

generalized partial credit model (g-pcm)

4

erm

1 پارامتری:

نقاط تقاطع (سطح دشواری مراحل)

آندریچ، 1978

مدل مقیاس درجه بندی

rating scale model (rsm)

5

mirt

2 پارامتری:

شیب خط اثر برای طبقه

عرض از مبدا برای طبقه

باک، 1972

مدل پاسخ اسمی

nominal response model (nrm)

6

 
موسسه مرکزی طراحی آزمون (cito)

درخواست حذف اطلاعات

centraal instituut voor toetsontwikeling (cito)- central institute for test development

 

موسسه مرکزی طراحی آزمونسیتو موسسه ای است که در سال 1968 ساخته شد و در سال 2018، پنجاهمین سال تاسیس خود را در هلند جشن گرفته است. هدف اصلی این موسسه طراحی آزمون­های منصفانه و با کیفیت بالاست.


 

این موسسه ابزارها و تخصص های مختلفی را برای کمک به ایجاد یک نظام اندازه گیری دقیق و پایا برای انواع آموزش و کارآموزی ارائه می­کند و دارای تجاربی غنی در طراحی سنجش آموزش و حرفه ها است. این بخش ها عبارتند از:


 

متخصصان این موسسه به شما کمک می­کنند تا با مشاوره و کارآموزی در حیطه ­های زیر نظام آموزشی خود را بهبود داده و نوآور سازید:


 

 

آدرس سایت:

http://www.cito.com/

 
موقعیت شغلی در زمینه سنجش مبتنی بر شایستگی در هوستن

درخواست حذف اطلاعات

 

دستیار- سنجش مبتنی بر شایستگی مسئول ازشی مستمر یک دوره کارشناسی مبتنی بر شایستگی است. این شغل شامل حمایت از توسعه / تجدید نظر در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، سنجش برنامه درسی و ارزشی برنامه و بهبود یادگیری دانش آموزان، برنامه درسی و اثربخشی برنامه است.

 

وظایف

 

1.      پشتیبانی از توسعه و پیاده سازی مدرک کارشناسی مبتنی بر شایستگی

2.       تحلیل پایایی و روایی سازه قبل از آزمون و اثربخشی برنامه درسی

3.      کمک به در توسعه و به روز رسانی پیش آزمون های معتبر و قابل اعتماد

4.      تطبیق بین برنامه درسی و پیش / پس آزمون­ها را تضمین می کند

5.      کمک به دانشکده در تدوین روبریک­ های تحلیلی برای سنجش ارزشی دانش آموزان

6.      تجزیه و تحلیل آماری را برای تعیین اعتبار و قابلیت اطمینان پیش و پس آزمون انجام می دهد

7.      کمک به دانشکده در شناسایی یادگیری در سطح برنامه و نتایج اثربخشی، جمع آوری داده ها و ارزی برنامه های دقیق برای اطمینان از اثربخشی برنامه درسی

8.      گزارش های مربوط به سنجش و بهبود برنامه ها را تدوین می کند

9.      توسعه و ارتقاء حرفه ای ان مرتبط با توسعه، مدیریت و اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر شایستگی و تکنولوژی مربوطه

10.  مدیریت سنجش برنامه و هماهنگی تلاش ها در مشارکت با اعضای هیات علمی، کارکنان و همکاران کالج برای بهبود یادگیری دانش آموزان و کارآیی برنامه

11.  توسعه و ارائه پیشرفت حرفه ای برای دانش پژوهان مرتبط با توسعه، مدیریت و اجرای سنجش موثر و تکنولوژی مربوطه

12.  تدوین گزارش های مربوط به سنجش و بهبود برنامه ها

 

برای ب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود:

 

https://uhs.taleo.net/careersection/ex3_uhd/jobdetail.ftl?job=sta002654&tz=gmt-05:00