رسانه
رسانه

پولپول

درخواست حذف اطلاعات
من اگر پول داشتم این قدرزجر نمی کشیدم خیلی زودتر بچه که بودم می رفتم دندانهایم را ارتودنسی می و تنها نقص چهره ام را رفع می . اگر پول داشتم این همه نمی ترسیدم مس ه بشوم . شاید این قدر اعتمادبه نفسم بالا می رفت که عاشق هیچ نمی شدم . شاید اون موقع تو بودی که مجبور بودی برای داشتن من غصه بخوری . اگر خوشگل و پولدار بودم و کار مناسبی داشتم تا حالا این همه رنج نمی کشیدم حتی کتابهای درسیم رو با زحمت تهیه نمی و این قدرتمرکزم رو از دست نمی دادم به خاطرش...چه قدر بدبختممنبع: http://awfuldays. /