رسانه
رسانه

حتی اگر ازت عصبانی باشدحتی اگر ازت عصبانی باشد

درخواست حذف اطلاعات

حتی اگر ازت عصبانی باشد

حتی اگر قهر باشد

اگر دوستت داشته باشد،

نمیتواند ازت بی خبر بماند

اگر غیر از این باشد،

بعید میدانم

دوست داشتنی در کار باشد.


((نیلوفر ی))