رسانه
رسانه

ما در یک جهان گفتمان زاده می شویم،ما در یک جهان گفتمان زاده می شویم،

درخواست حذف اطلاعات

ما در یک جهان گفتمان زاده می شویم،

گفتمان یا زبانی که از تولد ما پیشی می گیرد

و پس از مرگ ما نیز حیات دارد.

 

((ژاکوب لاکان))