رسانه
رسانه

ندیده ای؟ندیده ای؟

درخواست حذف اطلاعات

ندیده ای؟
همان انگشت که ماه را نشان می داد
ماشه را کشید.
#گروس عبدالملکیان