رسانه
رسانه

من از غروب آفتاب شهرمان فهمیده ام:من از غروب آفتاب شهرمان فهمیده ام:

درخواست حذف اطلاعات

من از غروب آفتاب شهرمان فهمیده ام:
آدم که تنها می شود،
عاشق چه ها که نمی شود!
(بهرنگ قاسمی)