رسانه
رسانه

رضوانرضوان

درخواست حذف اطلاعات

رضوان روز آ به من گفت:نه از آینده و آرزوهایت بنویس و نه از گذشته و حسرت هایت.از حال و واقعیت هایت بنویس و حقیقی بنویس.آنطوری که حال خودت از نوشتن بهتر شود.نه بدتر

رضوان چقدر راست می گفت.....چقدر.....