رسانه
رسانه

دلنوشته های من و اودلم تو را می خواهد

درخواست حذف اطلاعات

دلم تو رامی خواهد


 


حتی با دل سوخته


 


 


دلت نسوزه دیگه من هستم
عادت

درخواست حذف اطلاعات

 


دگر عادت شده هر روز مرا دیدن تودگر عادت شده هر روز تو را دیدن منحس خوبی که به ما داده از این همنفسیای به قربان تو ای عشق و همه باور من 
عشق من

درخواست حذف اطلاعات

 


شاد؛ من دست تورا گیرم و فریاد زنم     دائم این عشق برافروخته را داد زنم


هر دم از عشق تو گویم همه را با فریاد     آتش عشق خودم را به تنت باد زنم


راه پر خاطره را طی م پی در پی   زین همه آمد و شد بخت خودم فال زنم


زوم چشمم به رخت بازشد و بسته نشد  ره بپیمایم از این عشق و دگر ساز زنم


ای سراسرهمه خوبی و همه عشق و وفا  هرچه عشق است به دنیاهمه راآب زنم


دائمایاد تو در قلب من و ذهن من است  شادم از شادی تو ؛ دشمن تو دار زنم
تکرار اشتباه

درخواست حذف اطلاعات

نوشته بودی اشتباه لازمه ی انسان بودن و انسان شدن است و تکرار آن یعنی حماقت .....


و من می گویم در عالم عشق و تعهد و وفا تکرار اشتباه موجب ج ابدی خواهد شد ......


تکرار اشتباه با جایزالخطا بودن موضوعی کاملا متفاوت است .... .


تکرار اشتباه دیگر دلیلش جایزالخطا (!) نیست ..


 
عشق من

درخواست حذف اطلاعات

 


شاد؛ من دست تورا گیرم و فریاد زنم         دائم این عشق برافروخته را دار زنم


هر دم از عشق تو گویم همه را با فریاد         آتش عشق خودم را به تنت قاب زنم


راه پر خاطره را طی م پی در پی     زین همه آمد و شد بخت خودم فال زنم


زوم چشمم به رخت بازشد و بسته نشد     ره بپیمایم از این عشق و دگر ساز زنم


ای سراسر همه خوبی و همه عشق و وفا    هرچه عشق است به دنیا همه را آب زنم


دائما یاد تو در قلب من و ذهن من است     شادم از شادی تو ؛ دشمن تو دار زنم
عادت

درخواست حذف اطلاعات

دگر عادت شده هر روز مرا دیدن تو


دگر عادت شده هر روز تو را دیدن من


حس خوبی که به ما داده از این همنفسی


ای به قربان تو ای عشق و همه باور من 
تو در صفحه مانیتور من

درخواست حذف اطلاعات

ب 


تو را در صفحه مانیتورم می دیدم


و


قربانت می رفتم


چشمانت


حرکاتت


صحبت ت


قد وقامتت


کت وشلوارت


بر لبم ناخودآگاه لبخند سندی می نشست


و


در دل می گفتم


الهی قربانت شوم
تکرار اشتباه

درخواست حذف اطلاعات

....نوشته بودی..اشتباه لازمه ی انسان بودن و انسان شدن است و تکرار آن نشانه ی حماقت.....


و من میگویم درعالم عشق باتوجه به قول و تعهد و وفا در صورت تکرار باعث ج ابدی خواهد شد....


 
جایزالخطاهستم

درخواست حذف اطلاعات

انسان جایزالخطاست


 


 


من فرشته نیستم


 


و


 


تونیز


 


بخشش است که دوام عشق را بیشتر می کند


 


اکثر دلخوری ها سوء تفاهم است
مزاح

درخواست حذف اطلاعات

عاشق ترازمن چه ی است


خوش خواب تر ازتو چه ی است


 


 


 


 


 


.... من درخواب نیز تورامی بینم 


پس 


عاشق تر ازتو، من خوشخواب
تا ابد

درخواست حذف اطلاعات

باخدای خوب خودمن رازداری می کنم


دلبرم را تا ابد مهمان نوازی می کنم


 


بس که او را دوست دارم تا ابد بی انتها


ازبرای عشق خود من جانفشانی می کنم
هفت پشت؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

بعد از تو غلط کنم که عاشق بشوم


 


عشق تو برای هفت پشتم کافی است


 


 


 


.....................................................................دعواعصبانی شدم!
بیشتر از بیشتر

درخواست حذف اطلاعات

پیش بیا ، پیش بیا ، پیشتر


تا که بگویم غم دل بیشتر


دوست ترت دارم ، از هر چه دوست


ای تو به من از خود من خویش تر


دوست تر ازآن که بگویم چقدر


بیشتر از بیشتر از بیشتر


داغ تو را از همه داراترم


درد تو را از همه درویش ترم


هیچ نریزد به جز از نام تو


بر رگ من گر بزنی نیشتر


فوت وفن عشق به شعرم ببخش


تا نشود قافیه ش تر
باتوحالم خوب است

درخواست حذف اطلاعات

با تو که هستم به زیر آسمان


 


حال من خوب است


احوالم خوش است
فقط تویی

درخواست حذف اطلاعات

ای آفتاب سراسر شعور و عشق


 


در آسمان قصه ی شهرم فقط تویی
تخلص کودکی

درخواست حذف اطلاعات

عشقت ز ازل بوده به دل ای معشوق


آن سان که تخلصم به نامت


 


 


 


..ش


....ه


......ر


........ز


.........ا


...........د
دور با عطر تو

درخواست حذف اطلاعات

بایدآن قدر در آغوشت بگیرم


که اگر روزی


دور بودیم از هم


عطر تنت در من


مانده باشد.............
شانه

درخواست حذف اطلاعات

من ابر شدم گریه شدم شانه شدی تو؟


یک شانه بی منت و مردانه شدی تو؟


من شانه شدم تا تو بباری غم خود را


آن وقت که من گریه شدم ، شانه شدی تو؟؟؟
تکرارِ خطاها نشانه ی حماقت است.

درخواست حذف اطلاعات

خطا ، لازمه ی انسان بودن و نیز انسان شدن است.


 


فقط یک چیز را در خاطر داشته باش: سعی کن خطاهای خود را تکرار نکنی.


 


تکرارِ خطاها نشانه ی حماقت است.


 
میخواهم شعربگویی برایم

درخواست حذف اطلاعات

دیرهنگامی است که 


 


 


برایم نسروده ای


 


دیگر دوستم نداری مگر؟؟


 


می خواهم 


 


برایم شعربگویی


 


تا   تورا


و


عشقت را


 


باتمام وجود


 


لمس کنم