رسانه
رسانه

کریستال ها و سنگهای رنگ روغنی باورن یکریستال ها و سنگهای رنگ روغنی باورن ی

درخواست حذف اطلاعات
هنرمند تورنتویی «کارلی وایتو» در این نقاشی های رنگ روغنی کوچک ریزترین جزئیات کریستال ها و رنگی های معدنی را با همان درخشش و روشنایی ضعیفی که دارند به طرز باورن ی به تصویر می کشد.