رسانه
رسانه

سرنوشت حیوانات سیرک هاسرنوشت حیوانات سیرک ها

درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به حذف حیوانات از سیرک های ایران، اظهار کرد: سازمان محیط زیست با ۲۶ شخص حقیقی و حقوقی مواجه بود که طی دو سه سال توانست آنها را راضی به حذف حیوانات از سیرک ها کند.