رسانه
رسانه

تصاویر دیدنی از مزرعه آفتابگردانتصاویر دیدنی از مزرعه آفتابگردان

درخواست حذف اطلاعات
استان اسان شمالی، تقریبا ۱۵ هزار تار از اراضی کشاورزی خود را که به کاشت گیاهان دارای دانه های روغنی از جمله تخمه آفتابگردان اختصاص می دهد، که بیش از ۷۰ هزار تن، انواع دانه های روغنی در این استان برداشت می شود،در استان اسان شمالی، دانه های روغنی شامل ک ا، آفتاب گردان، پنبه، گلرنگ و کنجد کشت می شود.