رسانه
رسانه

ناکامی سنگ نوردان ایران در صعود به فینال آسیاناکامی سنگ نوردان ایران در صعود به فینال آسیا

درخواست حذف اطلاعات
در پایان مرحله نیمه نهایی ماده لید مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا هیچیک از ورزشکاران کشورمان به فینال راه پیدا ن د.