رسانه
رسانه

ش ت سنگین الشحانیه با وجود گ نی رضاییانش ت سنگین الشحانیه با وجود گ نی رضاییان

درخواست حذف اطلاعات
تیم الشحانیه با وجود گ نی رامین رضاییان، م ع ایرانی برابر صدرنشین لیگ ستارگان قطر ش ت سنگینی را پذیرا شد.