رسانه
رسانه

ایران تحریم نفتی را پشت سر می گذاردایران تحریم نفتی را پشت سر می گذارد

درخواست حذف اطلاعات
یک خبرگزاری انگلیسی در تحلیلی روز پنجشنبه نوشته ایران تحریم های نفتی را پشت سر خواهد گذاشت.