رسانه
رسانه

اشتباه مجری در خواندن صلوات خاصه رضا(ع)!اشتباه مجری در خواندن صلوات خاصه رضا(ع)!

درخواست حذف اطلاعات
مرتضی حیدری بخشی از صلوات خاصه رضا(ع) را در اخبار ساعت ۱۴ شبکه یک مع خواند.