رسانه
رسانه

تارتار: می خواهم خودم را به جلالی ثابت کنمتارتار: می خواهم خودم را به جلالی ثابت کنم

درخواست حذف اطلاعات
سرمربی تیم پارس جنوبی گفت: انگیزه خاصی برای بازی با پیکان دارم و می خواهم خودم را به م اثبات کنم.