رسانه
رسانه

مدال نقره علی هاشمی در یک ضرب قهرمانی جهانمدال نقره علی هاشمی در یک ضرب قهرمانی جهان

درخواست حذف اطلاعات
علی هاشمی در پایان حرکت یک ضرب دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان مدال نقره گرفت و رضا بیرالوند در رده چهارم قرار گرفت.