رسانه
رسانه

راهنمای تماشای فینال آسیا برای شهرستانی هاراهنمای تماشای فینال آسیا برای شهرستانی ها

درخواست حذف اطلاعات
اگر جزو هواداران پرسپولیس در شهرستان ها هستید و می خواهید برای بازی فینال به تهران بیایید، این گزارش را حتما بخوانید.