رسانه
رسانه

تمرین تاکتیکی پرسپولیس پشت درهای بستهتمرین تاکتیکی پرسپولیس پشت درهای بسته

درخواست حذف اطلاعات
تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز (پنجشنبه) خود را در زمین پژوهشگاه نفت انجام داد.