رسانه
رسانه

رعشه به تن دارم ز تورعشه به تن دارم ز تو

درخواست حذف اطلاعات

استغفرالله ربی و اتوب الیه یا ذالجلال و الاکرام بحق محمد و آل محمد  الهی العفو...الهی العفو... الهی العفو


-پناه می برم خدایا از خودم به خودت


که ندانسته خواستم چشم و گوش و زبان بر حق ببندم


-پناه می برم خدایا از خودم به خودت 


که حق مومنی را ندانسته خواستم ببینم و ندیده بگیرم


-پناه می برم خدایا از خودم به خودت


که  ندانسته شرایط و موقعیت عادی و فعلی را سنجیدم  نه شرایط و موقعیت مسلمانی و عد ی که در محضر تو واجب الاجراست


-پناه می برم خدایا از خودم به خودت


از  همه گام نها دن ها و حرف زدن های ندانسته ی بی بصیرت 


 


+از نفس های زندگی منعم کن اگر روزی فراموشم شود انسانیت یک انسان و میل کنم که خودخواهانه و دگرخواهانه حقی را از مسلمان و مومنی و کافری ناحق کنم..............


بیا خ کن و 


نگذار ببینم این روز پستم را و پستی این انسانم را