رسانه
رسانه

ادبیات ناخواندهدل مرده ی من

درخواست حذف اطلاعات
دل مرده ی من

دفن می خواهد

به ارتفاع ماه ای که پشت ابر

می آید و می رود

می گوید

رد پایی از من در شعرت جا مانده

می گویم

کم دارم آغوشی که تنهایی ام را برده

احساسم را با خود می برد پشت ابر

ماه من

بر مرده ام می تابد

وقت و بی وقت.

بهروز اسدپورمنبع: http://behroozasadpoor. /چه چشمان فراموشکاری

درخواست حذف اطلاعات
چه چشمان فراموشکاری

رد من را خواب برده بود

تنها فاصله میان چشمان تو و

صدای من بود

افسوس

خواب همه چیز را برد

همه ی خستگی من را

که جا مانده بود

از آ ین نگاه .

بهروز اسدپور- داد ماه 93منبع: http://behroozasadpoor. /