رسانه
رسانه

دل مرده ی مندل مرده ی من

درخواست حذف اطلاعات
دل مرده ی من

دفن می خواهد

به ارتفاع ماه ای که پشت ابر

می آید و می رود

می گوید

رد پایی از من در شعرت جا مانده

می گویم

کم دارم آغوشی که تنهایی ام را برده

احساسم را با خود می برد پشت ابر

ماه من

بر مرده ام می تابد

وقت و بی وقت.

بهروز اسدپورمنبع: http://behroozasadpoor. /