رسانه
رسانه

چه چشمان فراموشکاریچه چشمان فراموشکاری

درخواست حذف اطلاعات
چه چشمان فراموشکاری

رد من را خواب برده بود

تنها فاصله میان چشمان تو و

صدای من بود

افسوس

خواب همه چیز را برد

همه ی خستگی من را

که جا مانده بود

از آ ین نگاه .

بهروز اسدپور- داد ماه 93منبع: http://behroozasadpoor. /