رسانه
رسانه

آیا جایگاه های سوخت کم فروشی می کنند؟!آیا جایگاه های سوخت کم فروشی می کنند؟!

درخواست حذف اطلاعات

این روزها به دلیل سود جویی برخی جایگاه داران و کم فروشی ها آن ها در جایگاه سوخت، مشکلاتی برای مصرف کنندگان این فرآورده بوجود آمده است؛ این در حالی است که تمردان تنها را ار حل این معضل را تسریع نظارت بیشتر و برخورد های قانونی با متخلفین می دانند.

کم فروشی های جایگاه سوخت تهدیدی بر اقتصاد ایرانمنبع: http://beroznewsiri. /