رسانه
رسانه

در جاده چالوس گازوئیل می ریزند تا تصادف شود!در جاده چالوس گازوئیل می ریزند تا تصادف شود!

درخواست حذف اطلاعات

ترمز نگرفت. حتی رد لاستیک هم بر جاده نماند؛ لیزی جاده آن قدر زیاد بود که پل قدیمی خوزنکلا در جاده چالوس فقط شاهد به هم خوردن چند سواری و اتوبوس بود که در هم تنیدند؛ همان وقتی که آفتاب پشت کوه های البرز غروب می کرد، همان وقت صدای ترمز ماشین ها در گوش گردنه های چالوس پیچید.

در جاده چالوس گازوئیل می ریزند تا تصادف شود!منبع: http://beroznewsiri. /